Programy Progres

Obecné informace o programech Progres

Programy Progres, které od 1. 1. 2017 nahradily předchozí programy „PRVOUK“ (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), jsou primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK. Na programy je alokována většina finančních prostředků, které univerzita získává ze státního rozpočtu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.


Programů je celkem 50 a jsou realizovány na všech sedmnácti fakultách a čtyřech vysokoškolských ústavech UK – CERGE, Centru pro teoretická studia, Ústavu dějin a archivu UK a Centru pro otázky životního prostředí. Na některých programech se společně podílí více fakult či VŠ ústavů. Každý program je věnován jedné „vědní oblasti“ – širšímu vědnímu oboru nebo mezioborové problematice. Společně pokrývají všechny hlavní vědní oblasti, které mají být na UK dále rozvíjeny, od věd humanitních a společenských přes lékařské až po přírodní. Účastníky programů jsou zejména akademičtí a vědečtí pracovníci UK a studenti doktorských, magisterských, případně i bakalářských studijních programů.


Základním cílem programů Progres je udržení a další zlepšování dosavadního vědeckého výkonu a kvality v národním a především mezinárodním měřítku. Dalším významným cílem je podpora komunikace a vzájemné spolupráce fakult a vysokoškolských ústavů UK v rámci blízce příbuzných vědních oborů i mezioborového výzkumu. Nástrojem ke zvýšení motivace k této spolupráci jsou finanční bonifikace: náleží fakultám za realizaci společných programů Progres a dále také za kvalitní mezinárodní spolupráci. Programy jsou plánovány na pět let, tj. do konce roku 2021.


Přehled vyhlášených programů Progres


Termíny jednání rad jednotlivých programů Progres


Kontaktní e-mailová adresa:Aktuality

Nové Zásady programů Progres

S účinností od 1. 1. 2021 byla opatřením rektora č. 52/2020 vydána nová verze Zásad programů Progres. Oproti předchozí verzi (OR 16/2016 ve znění OR 9/2018 a OR 39/2019) dochází k těmto úpravám (čl. VI):

  • ruší se povinnost předložit po 4. roce uskutečňování programu (tj. po roce 2020) bilanční zprávu za období roků 2019–2020,

  • zavádí se povinnost předložit po 4. roce uskutečňování programu rámcový přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2020 (viz také níže),

  • lhůta pro předložení závěrečné zprávy o programu se mění z dosavadních šesti měsíců od ukončení uskutečňování programu na tři měsíce od ukončení uskutečňování programu a stanoví se, že závěrečná zpráva obsahuje zejména souhrn o realizaci programu se zvláštním zřetelem k období třetího až pátého roku uskutečňování programu.

Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2020

Dne 1. 1. 2021 vstoupilo v účinnost rovněž opatření rektora č. 53/2020 - "Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus". Čl. 2 tohoto opatření upravuje povinnosti týkající se rámcových přehledů vynaložených finančních prostředků programů Progres za rok 2020.

Přehledy se, podobně jako v loňském roce, vyplňují do předepsaných formulářů, do nichž odbor pro vědu a výzkum RUK předvyplnil údaje o jednotlivých programech a rozeslal tyto formuláře koordinátorům programů e-mailem dne 11. ledna 2021.

Termín pro odevzdání přehledů, již odsouhlasených koordinátorem programu i děkany všech participujících fakult (řediteli participujících VŠ ústavů), je stanoven na 26. února 2021. Přehledy budou předkládány pouze elektronicky prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda.


Vzor formuláře rámcového přehledu vynaložených prostředků za rok 2020 (Neslouží k vyplnění! RUK zaslal fakultám a VŠ ústavům předvyplněné formuláře dne 11. ledna 2021.)Archiv aktualitČasto kladené otázky

Na stránce často kladených dotazů k programům Progres jsou průběžně uveřejňovány odpovědi na nejčastější otázky.Komise programů pro podporu vědy na UK

Do kompetence Komisí programů pro podporu vědy na UK náleží kromě jiného posouzení přihlášek a bilančních zpráv programů Progres (viz čl. III odst. 5 a čl. VI odst. 3 Zásad programů Progres).
Dokumenty ke stažení

  • Opatření rektora č. 53/2020 - Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus


Starší dokumenty naleznete v archivu dokumentů ke stažení.
Poslední změna: 2. únor 2021 15:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám