Programy Progres

Obecné informace o programech Progres

Programy Progres, které od 1. 1. 2017 nahradily předchozí programy „PRVOUK“ (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), jsou primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK. Na programy je alokována většina finančních prostředků, které univerzita získává ze státního rozpočtu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.


Programů je celkem 50 a jsou realizovány na všech sedmnácti fakultách a čtyřech vysokoškolských ústavech UK – CERGE, Centru pro teoretická studia, Ústavu dějin a archivu UK a Centru pro otázky životního prostředí. Na některých programech se společně podílí více fakult či VŠ ústavů. Každý program je věnován jedné „vědní oblasti“ – širšímu vědnímu oboru nebo mezioborové problematice. Společně pokrývají všechny hlavní vědní oblasti, které mají být na UK dále rozvíjeny, od věd humanitních a společenských přes lékařské až po přírodní. Účastníky programů jsou zejména akademičtí a vědečtí pracovníci UK a studenti doktorských, magisterských, případně i bakalářských studijních programů.


Základním cílem programů Progres je udržení a další zlepšování dosavadního vědeckého výkonu a kvality v národním a především mezinárodním měřítku. Dalším významným cílem je podpora komunikace a vzájemné spolupráce fakult a vysokoškolských ústavů UK v rámci blízce příbuzných vědních oborů i mezioborového výzkumu. Nástrojem ke zvýšení motivace k této spolupráci jsou finanční bonifikace: náleží fakultám za realizaci společných programů Progres a dále také za kvalitní mezinárodní spolupráci. Programy jsou plánovány na pět let, tj. do konce roku 2021.


Přehled vyhlášených programů Progres


Termíny jednání rad jednotlivých programů Progres


Kontaktní e-mailová adresa:Aktuality

Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2019

Dne 20. 12. 2019 bylo zveřejněno opatření rektora č. 43/2019 - "Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus". V čl. 2 tohoto OR jsou obsaženy podrobnosti o rámcovém přehledu finančních prostředků vynaložených v rámci programu Progres za rok 2019.

Přehledy se budou vyplňovat do předepsaných formulářů, do nichž odbor pro vědu a výzkum RUK předvyplní údaje o jednotlivých programech a zašle je koordinátorům programů nejpozději 10. ledna 2020. Vzorový formulář rámcového přehledu je zveřejněn níže (neslouží k vyplnění).

Termín pro odevzdání přehledů, již odsouhlasených koordinátorem programu i děkany všech participujících fakult (řediteli participujících VŠ ústavů), je stanoven na 28. února 2020. Přehledy budou předkládány pouze elektronicky prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda.


Vzor formuláře rámcového přehledu vynaložených prostředků za rok 2019 (Neslouží k vyplnění! RUK zašle fakultám a VŠ ústavům do 10. ledna 2020 předvyplněné formulářeZměna Zásad programů Progres

Dne 16. 12. 2019 vstoupilo v účinnost opatření rektora č. 39/2019 "Změna Zásad programů Progres". Hlavní změnou je zrušení povinnosti předložit rektorátu průběžnou zprávu o realizaci programu Progres za rok 2019. Místo zprávy bude předkládán pouze rámcový přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2019 (podrobnosti o tomto přehledu budou upřesněny samostatným opatřením rektora). Další významnou změnou je skutečnost, že bilanční zpráva předkládaná po 4. roce realizace programu se bude vztahovat pouze k období roků 2019 a 2020 – nikoli k celým prvním čtyřem rokům uskutečňování programu, jak bylo uvedeno v předchozí verzi Zásad.

Cílem těchto úprav je zjednodušení administrativy spojené s realizací programů Progres.


ÚPLNÉ ZNĚNÍ Zásad programů ProgresArchiv aktualitČasto kladené otázky

Na stránce často kladených dotazů k programům Progres jsou průběžně uveřejňovány odpovědi na nejčastější otázky.Komise programů pro podporu vědy na UK

Do kompetence Komise programů pro podporu vědy na UK náleží kromě jiného posouzení přihlášek a bilančních zpráv programů Progres (viz čl. III odst. 5 a čl. VI odst. 3 Zásad programů Progres). Složení komise je zveřejněno na samostatné stránce.Dokumenty ke stažení

  • Zásady programů Progres - úplné znění OR 16/2016 ve znění OR 9/2018 a OR 39/2019 - html, pdf


Starší dokumenty naleznete v archivu dokumentů ke stažení.
Poslední změna: 30. prosinec 2019 16:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám