Programy Progres

Obecné informace o programech Progres

Programy Progres, které od 1. 1. 2017 nahradily předchozí programy „PRVOUK“ (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově)1, jsou primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK. Na programy je alokována většina finančních prostředků, které univerzita získává ze státního rozpočtu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.


Programů je celkem 50 a jsou realizovány na všech sedmnácti fakultách a čtyřech vysokoškolských ústavech UK – CERGE, Centru pro teoretická studia, Ústavu dějin a archivu UK a Centru pro otázky životního prostředí. Na některých programech se společně podílí více fakult či VŠ ústavů. Každý program je věnován jedné „vědní oblasti“ – širšímu vědnímu oboru nebo mezioborové problematice. Společně pokrývají všechny hlavní vědní oblasti, které mají být na UK dále rozvíjeny, od věd humanitních a společenských přes lékařské až po přírodní. Účastníky programů jsou zejména akademičtí a vědečtí pracovníci UK a studenti doktorských, magisterských, případně i bakalářských studijních programů.


Základním cílem programů Progres je udržení a další zlepšování dosavadního vědeckého výkonu a kvality v národním a především mezinárodním měřítku. Dalším významným cílem je podpora komunikace a vzájemné spolupráce fakult a vysokoškolských ústavů UK v rámci blízce příbuzných vědních oborů i mezioborového výzkumu. Nástrojem ke zvýšení motivace k této spolupráci jsou finanční bonifikace: náleží fakultám za realizaci společných programů Progres a dále také za kvalitní mezinárodní spolupráci. Programy jsou plánovány na pět let, tj. do konce roku 2021.


Přehled vyhlášených programů Progres


Termíny jednání rad jednotlivých programů Progres


Kontaktní e-mailová adresa:Aktuality

Bilanční zprávy programů Progres za období roků 2017–2018

Opatřením rektora č. 59/2018 jsou stanoveny obsahové a formální náležitosti a způsob předložení a posouzení bilančních zpráv o uskutečňování programů Progres za období roků 2017–2018. Zprávy se vyplňují do předepsaných formulářů, do nichž odbor pro vědu a výzkum RUK předvyplnil základní údaje o jednotlivých programech a zaslal je koordinátorům programů dne 9. ledna 2019. Vzorový formulář bilanční zprávy je zveřejněn níže (neslouží k vyplnění).

Termín pro předložení bilančních zpráv, již odsouhlasených děkany participujících fakult (řediteli participujících VŠ ústavů), je stanoven na 28. února 2019. Zprávy budou předkládány pouze elektronicky.


Vzor formuláře bilanční zprávy (Neslouží k vyplnění! RUK zaslal fakultám a VŠ ústavům dne 9. 1. 2019 předvyplněné formuláře zpráv jednotlivých programů.)


Vzor formuláře oponentního posudku k bilanční zprávě


Manuál k provádění evidence programů Progres v modulu GAP IS Vědavčetně instrukcí k ukládání bilančních zpráv do GAP a k vyznačování souhlasů koordinátorů, děkanů fakult a ředitelů VŠ ústavů se zněním bilanční zprávyArchiv aktualitČasto kladené otázky

Na stránce často kladených dotazů k programům Progres jsou průběžně uveřejňovány odpovědi na nejčastější otázky.Komise programů pro podporu vědy na UK

Do kompetence Komise programů pro podporu vědy na UK náleží kromě jiného posouzení přihlášek a bilančních zpráv programů Progres (viz čl. III odst. 5 a čl. VI odst. 3 Zásad programů Progres). Složení komise je zveřejněno na samostatné stránce.Dokumenty ke stažení

  • Zásady programů Progres - úplné znění OR 16/2016 ve znění OR 9/2018 - html, pdf

  • Opatření rektora č. 59/2018 - Obsah, formální náležitosti, způsob předložení a posouzení bilančních zpráv o uskutečňování programů Progres za období roků 2017–2018


Starší dokumenty naleznete v archivu dokumentů ke stažení.
Poznámky

1

v souladu s materiálem Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017, schváleným dne 22. 1. 2016 Akademickým senátem UK a dne 28. 1. 2016 Vědeckou radou UK


Poslední změna: 14. únor 2019 15:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám