Archiv často kladených otázek - Progres

Na této stránce naleznete odpovědi na často kladené otázky k programům Progres. Stránka je postupně doplňována. Případné další otázky můžete zasílat na e-mailovou adresu .


Obecné

1. Může jedna osoba figurovat ve více programech Progres?

Ano. Zásady programů Progres (čl. II odst. 6) pouze stanoví, že koordinátor programu Progres nemůže být členem rady jiného programu Progres.


2. Jaká je správná dedikace programu Progres v publikacích (česky/anglicky)?

Dle čl. VII odst. 3 Zásad programů Progres „uvádění dedikace v publikačních výsledcích vytvořených v rámci programu Progres není povinné; její případné znění je plně v kompetenci jednotlivých fakult (VŠ ústavů). Ve všech publikačních výstupech je však nutné uvádět přesnou afiliaci autorů k UK a ke konkrétní fakultě (VŠ ústavu) dle platného opatření rektora. Progres jako zdroj financování je rovněž nutné uvádět dle platného opatření rektora u všech výsledků Programu v aplikaci OBD.“


3. Je možné – obzvlášť s ohledem na současnou epidemiologickou situaci –, aby setkání rady programu proběhlo formou videokonference?

Ano, je to možné. Čl. II odst. 8 Zásad programů Progres stanoví, že se rada schází nejméně dvakrát ročně; forma setkání však není předepsána. I v případě, že se jednání uskuteční formou videokonference, však platí povinnost informovat s dostatečným předstihem rektorát (e-mailová adresa ) o tom, kdy a kde (resp. jakou formou) jednání proběhne. Viz čl. I odst. 3 dohody o uskutečňování programu. Prosíme o zaslání termínu, času a odkazu na videokonferenci nebo o instrukce, jak se lze připojit.Finance

1. Počítá se maximální 5procentní limit pro převod prostředků do FÚUP z částky poskytnuté v daném kalendářním roce na „realizaci programu“, nebo z celkové částky včetně bonifikace?

Lze počítat z celkové částky včetně bonifikace.


2. Počítá se maximální limit pro doplňkové a režijní náklady z výše běžných (neinvestičních) prostředků poskytnutých v daném kalendářním roce na „realizaci programu“, nebo z celkové výše poskytnutých běžných prostředků včetně bonifikace?

Lze počítat z celkové částky běžných prostředků včetně bonifikace.


3. Které typy nákladů je možné hradit z prostředků programů Progres?

Lze hradit všechny typy nákladů, které jsou způsobilými náklady podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


4. Lze z prostředků programů Progres hradit stipendia? A pokud ano, mohou být stipendia vyplácena i studentům bakalářských studijních programů?

Z prostředků programů Progres je možné hradit stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost (viz čl. 6 Stipendijního řádu UK). Vzhledem k tomu, že podle čl. II odst. 1 Zásad programů Progres se na realizaci těchto programů mohou podílet i studenti doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů, lze z prostředků programů Progres vyplácet stipendia i bakalářským studentům.


5. Závisí využití přidělené bonifikace výhradně na koordinátorovi, nebo je možné použít bonifikaci pouze na aktivity, za které byla udělena?

Zásady Progres ani jiné předpisy neupravují, na jaké účely má být bonifikace použita. Záleží na tom, jak je v případě konkrétního programu nastaveno rozhodování o využití finančních prostředků – pokud je v kompetenci koordinátora, rozhoduje o využití bonifikace koordinátor, pokud je v kompetenci rady programu, pak by měla o konkrétním využití rozhodnout rada.


6. Je nutné, aby koordinátor využil na odměny a stipendia 10 % mzdových výdajů hrazených z prostředků programu Progres?

Podle čl. IV odst. 3 Zásad programů Progres je koordinátor oprávněn navrhovat odměny a mimořádná stipendia osobám řešícím program „v souhrnném objemu deseti procent celkových mzdových výdajů hrazených z prostředků přidělených na program, nestanoví-li se v dohodě o uskutečňování programu objem vyšší“. Jde o možnost (pravomoc), kterou koordinátor může a nemusí využít.


7. Může fakulta převést do fondu účelově prostředků („FÚUP“) investiční prostředky z programu Progres?

Ano, technicky to je možné, pochopitelně při dodržení 5% limitu vyplývajícího ze zákona o vysokých školách (viz § 18 odst. 9 a 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, dále čl. 2 odst. 6 přílohy č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace a čl. III odst. 4 dohody o uskutečňování programu Progres). Převedené prostředky je nutné využít na investice. Musí být také vyčerpány do konce příslušného kalendářního roku, jinak by z hlediska poskytovatele mohlo jít o neoprávněné zadržování dotačních prostředků. Prosíme tedy fakulty o důkladné uvážení, zda v některých případech raději nevrátit nevyčerpané investiční prostředky poskytovateli, než aby byly převáděny do FÚUP.


8. Počítá se 5 procent, která lze u programů Progres převést do FÚUP, z celkové poskytnuté dotace na všechny fakultní programy Progres, nebo z prostředků na každý jednotlivý program zvlášť? Jde o to, že z jednoho programu Progres budeme převádět cca 3 % a u dalšího to vypadá na cca 7 %.

Z čl. III odst. 4 dohody o uskutečňování programu Progres vyplývá, že limit 5 % se počítá pro každý program samostatně. Není tedy možné převést v jednom programu 7 %, ani kdyby ve druhém programu nebylo převedeno nic. Upozorňujeme také, že u společných programů Progres se 5procentní limit týká každé participující fakulty (VŠ ústavu) zvlášť – není tedy přípustné, aby některá fakulta (VŠ ústav) tento limit překročila.


9. Jaký typ příjmu z hlediska § 18 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, představují prostředky programů Progres?

Jde o podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje). Viz § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.


10. Je možné z prostředků programů Progres (tj. z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace) proplácet v rámci osobních nákladů i dny osobního rozvoje (viz opatření rektora č. 1/2020)?

Podle vyjádření poskytovatele (MŠMT) „jestliže mzda akademického pracovníka je hrazena z dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, pak i proplacení dnů osobního rozvoje z tohoto dotačního titulu je jakožto mzdový náklad nákladem způsobilým. Pokud je mzda akademického pracovníka hrazena z této dotace pouze zčásti, např. z poloviny, pak způsobilým nákladem bude jen proplacení tomu odpovídající části nákladů vyplácených za čerpané dny osobního rozvoje.“

Zásady programů Progres ani jiné související univerzitní předpisy proplácení DOR nijak dále neupravují, a tedy ani neomezují (nad rámec výše uvedeného).Přihlášky programů Progres, dohody o uskutečňování programu

1. Jakého rozsahu má být popis mezinárodní spolupráce (bod 10 přihlášky) a za jaké časové období (jak hluboko do minulosti) jsou informace vyžadovány?

Doporučený rozsah popisu mezinárodní spolupráce je dle instrukcí ve formuláři přihlášky programu 3 strany A4. Záměrně není doporučeno, za jaké časové období mají být údaje uvedeny; ponecháváme to na uvážení zpracovatelů přihlášky. (Záleží na různých okolnostech, mj. na velikosti programu.) Do přihlášky nicméně doporučujeme napsat, za jaké období jsou údaje uvedeny. Pokud některá spolupráce trvá déle (např. již desítky let), je možné to také zmínit.

Smyslem této části přihlášky je poskytnout pokud možno plastický obrázek o mezinárodní spolupráci jako takové – o jejím rozsahu, kvalitě, výsledcích, úspěších… Rozhodně není záměrem, aby zde byly podrobně vypisovány kupříkladu desítky studentských mobilit; v takovýchto případech stačí uvést souhrnné údaje.


2. Je nutné, aby vědecká rada fakulty projednala i dohody o uskutečňování programů Progres, nebo se povinné projednání fakultní vědeckou radou týká jen přihlášky programu?

Podle čl. III odst. 1 Zásad programů Progres (opatření rektora č. 16/2016) musí být přihláška programu Progres - předtím, než je odevzdána rektorátu UK - projednána vědeckými radami všech fakult (VŠ ústavů) UK, na nichž má být příslušný program realizován. Dohod o uskutečňování programu se tato povinnost netýká.


3. V části 11 přihlášky se má uvést předpokládaný procentuální podíl finančních prostředků alokovaných jednotlivými participujícími fakultami (VŠ ústavy) na realizaci programu. Rozumím tomu správně, že se jedná o podíl v rámci daného programu, nikoli o podíl daného programu v rámci fakultního rozpočtu na programy Progres?

Ano, zajímá nás, kolik z celkové částky, která bude alokována na realizaci společného programu, připadá (procentuálně) na jednotlivé fakulty či VŠ ústavy UK. Údaje prosím uvádějte skutečně v procentech.


4. V čl. IV odst. 5 Zásad programů Progres je stanoveno: "Maximální výše doplňkových a režijních nákladů fakulty (VŠ ústavu) je stanovena v dohodě o uskutečňování programu a nemůže přesáhnout 20 % z běžných prostředků přidělených na uskutečňování programu". Platí uvedené procento pro celou dobu trvání programu a je jednou stanovené procento definitivní, nebo jej lze měnit každý rok, samozřejmě při respektování maximální výše?

A priori nepředpokládáme, že by se dohoda o uskutečňování programu Progres každý rok měnila – k tomu by bylo zapotřebí vždy uzavřít dodatek k dohodě, který by musely podepsat všechny osoby, jež podepisují dohodu, tzn. rektor, koordinátor programu a děkani všech fakult (ředitelé všech vysokoškolských ústavů) podílejících se na realizaci programu. Změna dohody v průběhu realizace programu však není vyloučená, pokud k ní budou podstatné důvody. Do čl. IV dohody se uvádí maximální výše doplňkových a režijních nákladů, tzn. bude-li zde uvedeno 20 %, může výše doplňkových a režijních nákladů v jednotlivých letech realizace programu dosahovat až 20 % z běžných prostředků přidělených na uskutečňování programu (může být i nižší).Zpět na stránku programů Progres


Zpět na přehled všech často kladených otázek


Poslední změna: 20. září 2022 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám