Archiv aktualit

Nové Zásady programů Progres

S účinností od 1. 1. 2021 byla opatřením rektora č. 52/2020 vydána nová verze Zásad programů Progres. Oproti předchozí verzi (OR 16/2016 ve znění OR 9/2018 a OR 39/2019) dochází k těmto úpravám (čl. VI):

  • ruší se povinnost předložit po 4. roce uskutečňování programu (tj. po roce 2020) bilanční zprávu za období roků 2019–2020,

  • zavádí se povinnost předložit po 4. roce uskutečňování programu rámcový přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2020 (viz také níže),

  • lhůta pro předložení závěrečné zprávy o programu se mění z dosavadních šesti měsíců od ukončení uskutečňování programu na tři měsíce od ukončení uskutečňování programu a stanoví se, že závěrečná zpráva obsahuje zejména souhrn o realizaci programu se zvláštním zřetelem k období třetího až pátého roku uskutečňování programu.Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2020

Dne 1. 1. 2021 vstoupilo v účinnost rovněž opatření rektora č. 53/2020 - "Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus". Čl. 2 tohoto opatření upravuje povinnosti týkající se rámcových přehledů vynaložených finančních prostředků programů Progres za rok 2020.

Přehledy se, podobně jako v loňském roce, vyplňují do předepsaných formulářů, do nichž odbor pro vědu a výzkum RUK předvyplnil údaje o jednotlivých programech a rozeslal tyto formuláře koordinátorům programů e-mailem dne 11. ledna 2021.

Termín pro odevzdání přehledů, již odsouhlasených koordinátorem programu i děkany všech participujících fakult (řediteli participujících VŠ ústavů), je stanoven na 26. února 2021. Přehledy budou předkládány pouze elektronicky prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda.


Vzor formuláře rámcového přehledu vynaložených prostředků za rok 2020 (Neslouží k vyplnění! RUK zaslal fakultám a VŠ ústavům předvyplněné formuláře dne 11. ledna 2021.)Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2019

Dne 20. 12. 2019 bylo zveřejněno opatření rektora č. 43/2019 - "Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus". V čl. 2 tohoto OR jsou obsaženy podrobnosti o rámcovém přehledu finančních prostředků vynaložených v rámci programu Progres za rok 2019.

Přehledy se budou vyplňovat do předepsaných formulářů, do nichž odbor pro vědu a výzkum RUK předvyplní údaje o jednotlivých programech a zašle je koordinátorům programů nejpozději 10. ledna 2020. Vzorový formulář rámcového přehledu je zveřejněn níže (neslouží k vyplnění).

Termín pro odevzdání přehledů, již odsouhlasených koordinátorem programu i děkany všech participujících fakult (řediteli participujících VŠ ústavů), je stanoven na 28. února 2020. Přehledy budou předkládány pouze elektronicky prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda.


Vzor formuláře rámcového přehledu vynaložených prostředků za rok 2019 (Neslouží k vyplnění! RUK zašle fakultám a VŠ ústavům do 10. ledna 2020 předvyplněné formulářeZměna Zásad programů Progres

Dne 16. 12. 2019 vstoupilo v účinnost opatření rektora č. 39/2019 "Změna Zásad programů Progres". Hlavní změnou je zrušení povinnosti předložit rektorátu průběžnou zprávu o realizaci programu Progres za rok 2019. Místo zprávy bude předkládán pouze rámcový přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2019 (podrobnosti o tomto přehledu budou upřesněny samostatným opatřením rektora). Další významnou změnou je skutečnost, že bilanční zpráva předkládaná po 4. roce realizace programu se bude vztahovat pouze k období roků 2019 a 2020 – nikoli k celým prvním čtyřem rokům uskutečňování programu, jak bylo uvedeno v předchozí verzi Zásad.

Cílem těchto úprav je zjednodušení administrativy spojené s realizací programů Progres.


ÚPLNÉ ZNĚNÍ Zásad programů ProgresBilanční zprávy programů Progres za období roků 2017–2018

Opatřením rektora č. 59/2018 jsou stanoveny obsahové a formální náležitosti a způsob předložení a posouzení bilančních zpráv o uskutečňování programů Progres za období roků 2017–2018. Zprávy se vyplňují do předepsaných formulářů, do nichž odbor pro vědu a výzkum RUK předvyplnil základní údaje o jednotlivých programech a zaslal je koordinátorům programů dne 9. ledna 2019. Vzorový formulář bilanční zprávy je zveřejněn níže (neslouží k vyplnění).

Termín pro předložení bilančních zpráv, již odsouhlasených děkany participujících fakult (řediteli participujících VŠ ústavů), je stanoven na 28. února 2019. Zprávy budou předkládány pouze elektronicky.


Vzor formuláře bilanční zprávy (Neslouží k vyplnění! RUK zaslal fakultám a VŠ ústavům dne 9. 1. 2019 předvyplněné formuláře zpráv jednotlivých programů.)


Vzor formuláře oponentního posudku k bilanční zprávě


Manuál k provádění evidence programů Progres v modulu GAP IS Vědavčetně instrukcí k ukládání bilančních zpráv do GAP a k vyznačování souhlasů koordinátorů, děkanů fakult a ředitelů VŠ ústavů se zněním bilanční zprávyZměna Zásad programů Progres a nové opatření rektora - "Evidence účastníků a způsob stanovení výše finančních bonifikací programů Progres"

Dne 1. 3. 2018 vstoupila v účinnost dvě nová opatření rektora týkající se programů Progres - jednak OR 9/2018 (Změna Zásad programů Progres), jednak OR 10/2018 (Evidence účastníků a způsob stanovení výše finančních bonifikací programů Progres), kterým se nahrazuje dosavadní OR 3/2017.


Úplné znění Zásad programů Progres (OR 16/2016 ve znění OR 9/2018)Průběžné zprávy programů Progres za rok 2017

Dne 2. 1. 2018 vstoupilo v platnost opatření rektora č. 75/2017, kterým se stanoví obsahové a formální náležitosti průběžných zpráv o uskutečňování programů Progres za rok 2017 a podrobnosti o způsobu jejich předložení a projednání.

Termín pro předložení průběžných zpráv je stanoven na 28. 2. 2018.Manuál k provádění evidence programů Progres v aplikaci GAP

V souladu s čl. II odst. 7 opatření rektora č. 3/2017 vypracoval Ústav výpočetní techniky ve spolupráci s odborem pro vědu a výzkum RUK metodický návod (manuál) k provádění evidence programů Progres v univerzitní aplikaci GAP.Opatření rektora č. 3/2017

Dne 1. 1. 2017 vstoupilo v účinnost opatření rektora č. 3/2017, kterým se stanoví pravidla evidence účastníků programů Progres a zároveň se upřesňuje způsob výpočtu výše finančních bonifikací programů Progres.Vyhlášení programů Progres

Dle čl. III odst. 8 Zásad programů Progres (opatření rektora č. 16/2016) a v souladu s usnesením Vědecké rady UK ze dne 15. 12. 2016 vyhlašuje rektor UK, s platností od 1. 1. 2017, programy Progres. Přehled vyhlášených programů je uveřejněn na samostatné stránce.Posuzování přihlášek programů Progres

Přístup k podkladům pro posouzení přihlášek je určen pouze členům Komisí programů na podporu vědy na UK.Přihláška programu, dohoda o uskutečňování programu

Zde jsou k dispozici formuláře přihlášky programu Progres a dohody o uskutečňování programu Progres. Podle čl. III odst. 1 a 4 Zásad programů Progres se přihláška i dohoda předkládají do 20. října 2016 odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK v jedné tištěné verzi a zároveň se zasílají v elektronické verzi (formát Word) na e-mailovou adresu . Přihláška programu musí být před odevzdáním rektorátu projednána vědeckými radami všech fakult (VŠ ústavů) UK, na nichž má být příslušný program uskutečňován (viz čl. III odst. 1 Zásad).Výzva k zasílání podnětů k návrhu struktury programů Progres


Dne 19. 2. 2016 byl děkanům fakult UK, ředitelům vysokoškolských ústavů UK, proděkanům pro vědeckou činnost a koordinátorům programů PRVOUK odeslán dopis rektora, jehož předmětem je výzva k předkládání podnětů k návrhu struktury budoucích programů Progres. Přílohou dopisu je formulář pro vyplnění podnětu. Podněty je možné předkládat odboru pro vědu a výzkum RUK do 31. 3. 2016.


Ke stažení:

Dopis rektora – výzva k zasílání podnětů k návrhu struktury programů Progres

Příloha – formulář pro vyplnění podnětu k návrhu struktury programů Progres
Zpět na stránku programů Progres


Poslední změna: 11. květen 2021 09:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám