Opatření rektora č. 15/2020

Název:

Pojem „akademický pracovník“ na Univerzitě Karlově

K provedení:

§ 70 zákona o vysokých školách

Gestor:

Kancelář rektora / personální odbor / kancelář kvestora

Účinnost:

1. května 2020


Pojem „akademický pracovník“ na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Toto opatření specifikuje použití pojmu „akademický pracovník“1 na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“).

Čl. 2 - Akademický pracovník

 1. Akademickým pracovníkem podle zákona o vysokých školách se rozumí zaměstnanec univerzity, který:

    a. 

  je v pracovním poměru (tedy má pracovní smlouvu, nikoliv dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce) a zároveň

    b. 

  má ve sjednaném druhu práce v této pracovní smlouvě (nebo popisu práce z něj vycházejícím) jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost.

  .

 2. Rozhodující pro posouzení, zda je zaměstnanec akademickým pracovníkem podle zákona o vysokých školách, není pojmenování jeho pozice, zařazení do mzdové třídy, ani výše úvazku.

Čl. 3 - Pedagogická a tvůrčí činnost

 1. Pedagogickou činností se rozumí kromě přímé pedagogické činnosti, tedy přímé výuky (například přednášky, semináře, cvičení, praktika, ústní konzultace), také další aktivity související se vzdělávací činností univerzity, například vedení, konzultace či oponentura závěrečných prací a další práce se studenty.

 2. Tvůrčí činnost je v legislativní zkratka pro vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.2 Kromě publikační či badatelské činnosti v úzkém slova smyslu je nutné za tvůrčí činnost považovat také například práci na skriptech či učebních pomůckách nebo tvůrčí činnost spojenou s aplikací vědeckých poznatků.

Čl. 4 - Typické situace

Příklady typických situací, ke kterým může dojít, a oblastí, pro které je důležité, zda je zaměstnanec akademickým pracovníkem podle zákona o vysokých školách, je přílohou tohoto opatření.

Čl. 5 - Povinnosti fakult a dalších součástí

 1. Fakulty a další součásti univerzity (dále jen „fakulty“) se budou při rozhodování, zda je zaměstnanec akademickým pracovníkem podle zákona o vysokých školách, řídit tímto opatřením.

 2. Fakulty do nových pracovních smluv výslovně uvedou, zda je zaměstnanec akademickým pracovníkem podle zákona o vysokých školách. Pokud budou stávající pracovní smlouvy měněny nebo k nim budou uzavírány dodatky z jiných důvodů, použije se předchozí věta přiměřeně.

 3. Fakulty prověří stávající seznamy akademických pracovníků a údaje v personálním systému a uvedou je do souladu s tímto opatřením, a to nejpozději do začátku akademického roku 2020/2021.

Čl. 6 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnost dnem 1. května 2020.V Praze dne 14. dubna 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení***** PŘÍLOHA Č. 1 *****

Příloha č. 1 k opatření rektora č. 15/2020 (Pojem “akademický pracovník“ na Univerzitě Karlově)

Typické situace

 • Pokud je někdo v pracovněprávním vztahu na základě DPČ nebo DPP, není akademickým pracovníkem.

 • Pokud někdo vykonává podle v pracovní smlouvě sjednaného druhu práce pouze vzdělávací, nebo pouze tvůrčí činnost, není akademickým pracovníkem.

 • Pokud je zaměstnanec zaměstnán na základě pracovní smlouvy, podle které je sjednaným druhem práce pouze tvůrčí činnost, a zároveň má uzavřenou DPČ na pedagogickou činnost, není akademickým pracovníkem.

 • Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů (pracovních smluv) na Univerzitě Karlově, může patřit do akademické obce všech těchto fakult, některé (některých) z nich, nebo žádné fakulty. Je členem akademické obce pouze té fakulty (těch fakult), na níž má podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Stejně tak pokud má na jedné fakultě pracovní smlouvu akademického pracovníka a na jiné fakultě DPČ/DPP, je členem akademické obce pouze té fakulty, kde má pracovní smlouvu. Např. na jedné fakultě působí jako vědecký pracovník a na druhé jako akademický pracovník (zde vedle tvůrčí vykonává i pedagogickou činnost), je členem akademické obce pouze na druhé fakultě.

V jakých situacích je důležité zařazení jako akademický pracovník


Členství v akademické obci

Pouze akademičtí pracovníci jsou členy akademické obce (§ 3 ZVŠ). Ostatní zaměstnanci (vykonávající pouze vědeckou či pouze pedagogickou činnost, zaměstnanci administrativní, technickohospodářští a zaměstnanci na DPČ/DPP apod.) nejsou členy akademické obce.


Volby do akademického senátu

Pouze akademičtí pracovníci mají právo volit a být zvoleni a navrhovat kandidáty do akademického senátu univerzity (§ 8 odst. 1 ZVŠ) a fakulty (§ 26 odst. 1 ZVŠ).


Dovolená

Akademičtí pracovníci mají ze zákona nárok na 8 týdnů dovolené (§ 213 zákoníku práce). Oproti tomu vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci nikoliv.


Rozvržení pracovní doby

Akademičtí pracovníci mají možnost si (částečně) rozvrhovat pracovní dobu sami (§ 70a ZVŠ). Ostatní zaměstnanci nikoliv – těm rozvrhuje pracovní dobu zaměstnavatel.


Výběrová řízení

Pracovní místa akademických pracovníků jsou obsazována na základě výběrového řízení (§ 77 ZVŠ). U ostatních zaměstnanců pouze v případě, že tak vypisovatel (na fakultě děkan, na další součásti ředitel nebo rektor) rozhodne. Výběrová řízení upravuje Řád výběrového řízení UK.


Tvůrčí volno

Akademičtí pracovníci mají ze zákona nárok na tvůrčí volno v délce 6 měsíců (§ 76 ZVŠ), ostatní zaměstnanci nikoliv.
Poznámky

1

§ 70 zákona o vysokých školách.

2

§ 2 odst. 4 zákona o vysokých školách.


Poslední změna: 27. duben 2020 13:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám