Opatření rektora č. 21/2020

Název:

Statut Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

K provedení:

§ 91 odst. 4 písm. b) zákona o vysokých školách a čl. 11 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

OZV

Účinnost:

1. června 2020


Statut Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Čl. 1 - Preambule

 1. Na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“) se zřizuje Stipendium Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (dále jen „Nadání“).

 2. Stipendium Nadání je určeno studentům-krajanům, kteří jsou zařazeni do Programu podpory studia studentů-krajanů trvale žijících v zahraničí, který je vyhlášen Nadáním.

 3. Stipendium Nadání se poskytuje ve formě stipendia na podporu studia v České republice podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a čl. 11 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „stipendium“).


Čl. 2 - Stipendium

 1. Stipendium Nadání je na základě žádosti přiznáváno rektorem studentům univerzity zařazeným do programu podle čl. 1 odst. 2.

 2. Žádost o přiznání stipendia se podává nejpozději do 31. října kalendářního roku a doručuje se odboru zahraničních vztahů rektorátu univerzity.

 3. Stipendium se přiznává po dobu standardní doby studia jednoho studijního programu. Podmínkou přiznání a vyplácení stipendia je zápis studenta do úseku studia.

 4. Pravidelná měsíční částka stipendia činí 10 000 Kč a bude vyplácena po dobu 10 měsíců v akademickém roce (období od 1. 10. do 31. 7.).

 5. Stipendium vyplácí rektorát měsíčně na účet studenta, vždy do 15. dne v měsíci. Student je povinen do Studijního informačního systému zadat bankovní spojení – číslo účtu, vedeného u banky se sídlem na území České republiky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky, na který má být stipendium vypláceno.

 6. Stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet v těchto případech:

    a. 

  po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den,

    b. 

  v případě překročení standardní doby studia,

    c. 

  v případě vyřazení studenta z programu podle čl. 1 odst. 2,

    d. 

  v případě přiznání jiného stipendia podle čl. 11 Stipendijního řádu univerzity,

    e. 

  v případě překážek podle čl. 13 Stipendijního řádu univerzity.


Čl. 3 - Společná ustanovení

 1. Maximální počet studentů podpořených v rámci programu podle čl. 1 odst. 2 je pro následující akademický rok odsouhlasen rektorem a zástupcem Nadání vždy nejpozději k 31. 3.

 2. Administrativní a organizační zabezpečení agendy Stipendia Nadání, včetně informování o možnosti získat stipendium nebo příspěvek, zajišťuje odbor zahraničních vztahů rektorátu univerzity.


Čl. 4 - Závěrečná ustanovení

 1. Stipendium se zřizuje s výslovným souhlasem Nadání.

 2. Toto opatření se vydává po předchozím vyjádření Akademického senátu univerzity ze dne 24. března 2020.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2020.
V Praze dne 27. května 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

OR 21/2020 - PDF ke staženíPoslední změna: 5. červen 2020 17:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám