Opatření rektora č. 40/2020

Název:

Preventivní epidemiologická a karanténní opatření na rektorátu UK a na dalších součástech UK

K provedení:

-

Gestor:

Personální odbor

Účinnost:

13. října 2020

[zrušeno OR č. 37/2021]


Preventivní epidemiologická a karanténní opatření na rektorátu UK a na dalších součástech UK

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

S ohledem na stoupající počty pozitivně testovaných osob na přítomnost koronaviru a vzrůstající počet pacientů s onemocněním COVID 19 v Praze a s tím související nebezpečí, že pracovní kolektivy na jednotlivých odborech, pracovištích a dalších součástech mohou být umístěny do karantény, vyhlašuji do odvolání v zájmu zajištění kontinuálního plnění všech pracovních povinností tato preventivní karanténní opatření:


Čl. 2 - Pracovní porady

Pracovní porady budou nadále uskutečňovány přednostně jen hybridní formou, tj. za minimální osobní přítomnosti zaměstnanců, není-li pro jinou formu zvláštní důvod.


Čl. 3 - Osobní přítomnost na pracovišti

  1. V rámci odboru či pracoviště rektorátu UK budou vytvořeny dvě skupiny zaměstnanců, kteří se nebudou současně setkávat při osobní přítomnosti na pracovišti. Skupina první bude docházet na pracoviště v pondělí a v úterý, skupina druhá ve středu a ve čtvrtek.

  2. Dvě skupiny budou vytvořeny tak, aby byla v maximálním možném rozsahu omezena současná osobní přítomnost dvou a více zaměstnanců v jedné kanceláři. Současně je třeba vzít v úvahu nutnost kontinuálního zajištění všech klíčových pracovních úkolů a povinností v rámci každého odboru a pracoviště rektorátu UK.

  3. V pátek bude zajišťován chod odborů a pracovišť rektorátu UK jen v nezbytně nutném rozsahu jedním, max. dvěma zaměstnanci.


Čl. 4 - Režim práce z domova

Mimo osobní přítomnost na pracovišti budou zaměstnanci pracovat v režimu práce z domova (režimu H/O).


Čl. 5 - Desinfekce prostor

  1. Vedoucí odborů a dalších pracovišť rektorátu UK jsou povinni bez zbytečného odkladu nahlásit výskyt nákazy nebo podezření na výskyt nákazy, jakož i nařízenou karanténu příslušnému prorektorovi, kancléři a kvestorovi. Současně s oznámením musí být identifikovány i prostory a kanceláře, ve kterých je třeba provést desinfekci.

  2. Kvestor zajistí ve spolupráci se Správou budov a zařízení bez zbytečného odkladu dezinfekci dotčených kanceláří a společných prostor.


Čl. 6 - Lockdown

Pokud bude vyhlášeno usnesení vlády ČR, kterým budou zpřísněna epidemiologická opatření a bude vyhlášen tzv. lockdown (tedy karanténa na celorepublikové, regionální, nebo municipální úrovni), převádí se všichni zaměstnanci do režimu práce z domova po dobu účinnosti vládního opatření. Vedoucí odborů a pracovišť zajistí kontinuální plnění všech činností, povinností a pracovních úkolů s tím, že vždy alespoň jeden zaměstnanec odboru či pracoviště bude fyzicky přítomen na pracovišti. Výjimku může stanovit rektor v případech hodných zvláštního zřetele (např. nařízená karanténa u všech zaměstnanců daného odboru či pracoviště apod.).


Čl. 7 - Součásti UK

Na součásti UK, jejichž ředitelé nebyli pověřeni k jednání v pracovněprávních věcech, se toto Opatření vztahuje v rozsahu, v jakém je to možné s ohledem na nutnost zajištění hlavní a doplňkové činnosti dané součásti UK.


Čl. 8 - Opatření o výkonu práce z domova

Rozšiřuji možnost práce z domova u všech zaměstnanců rektorátu UK v rozsahu nutném k realizaci a naplnění tohoto Opatření nad rámec sjednaných dohod o výkonu práce z domova.


Čl. 9 - Závěrečné ustanovení

  1. Toto Opatření po dobu své účinnosti mění a doplňuje Opatření rektora č. 14/2020 o výkonu práce z domova (home office) a na ně navazující Opatření kvestora č. 4/2020.

  2. Toto Opatření nabývá účinnosti dne 13. října 2020.V Praze dne 12. října 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení

Poslední změna: 15. říjen 2021 11:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám