Opatření rektora č. 28/2020

Název:

Pravidla pro kalkulaci a refundaci nákladů za plnění poskytované mezi součástmi univerzity v přímé souvislosti s realizací projektů financovaných z fondů EU a obdobných finančních nástrojů

K provedení:

-

Gestor:

Ekonomický odbor

Účinnost:

1. července 2020


Pravidla pro kalkulaci a refundaci nákladů za plnění poskytované mezi součástmi univerzity v přímé souvislosti s realizací projektů financovaných z fondů EU a obdobných finančních nástrojů

I.

 1. Plněním se pro účely tohoto opatření rektora rozumí dodání jakékoli služby či zboží mezi součástmi univerzity1, které má být alespoň částečně financováno z fondů EU a obdobných finančních nástrojů. Plnění ve smyslu tohoto opatření spadají do hlavní činnosti.

 2. Obecné podmínky pro kalkulaci a refundaci nákladů plnění:

    a. 

  kalkulovány a refundovány mohou být pouze náklady, které součásti v souvislosti s daným plněním skutečně vznikly a byly uhrazeny. Typicky se jedná o náklady na externí dodávky a služby, které jsou s plněním spojené, výdaje na mzdy nebo platy osob, které se přímo na plnění podílely, cestovní výdaje s plněním související, odpisy vybavení, které bylo pro plnění použito, pokud jsou uplatněny. Náklady musí být doloženy standardně, tj. prvotními doklady nebo doklady ze skladové evidence a dále doklady o jejich úhradě2. Tyto doklady budou přiloženy k tzv. vnitrofaktuře typu „A“;

    b. 

  zisk nemůže být v žádném případě do nákladů zahrnut.

 3. Součást univerzity, která plánuje odebrat příslušné plnění, je povinna v objednávce plnění specifikovat požadavky na strukturu kalkulačního vzorce pro vyčíslení předpokládaných nákladů a následné refundace plnění dle pravidel projektu, ze kterého má být plnění financováno.

 4. Kalkulační vzorec může, ale nemusí obsahovat všechny položky (viz níže). Součást univerzity, která dodává plnění, může do kalkulačního vzorce daného plnění zahrnout pouze náklady, které je schopna prokázat dle specifikace v odstavci 2a).


  Plný kalkulační vzorec má tuto strukturu:


    a. 

  přímé materiálové náklady,

    b. 

  přímé mzdové náklady,

    c. 

  přímé náklady na zdravotní, sociální a zákonné úrazové pojištění (zákonné odvody),

    d. 

  přímé náklady spojené se službou či dodávkou (např. cestovné, doprava, apod.),

    e. 

  přímé náklady ostatní,

    f. 

  režijní náklady3,

    g. 

  náklady celkem,

    h. 

  cena bez DPH (daňový základ),

    i. 

  DPH,

    j. 

  realizační cena.




II.

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2020.




V Praze dne 23. června 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení





Poznámky

1

§ 22 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v aktuálním znění

2

Postup vystavování vnitrofaktur a režim uplatnění DPH je upraven v Informaci ekonomického odboru (dále jen IEO) č. 23, bod 10, případně bod 3 a IEO č. 13, bod 2.

3

Režijními náklady se rozumí takové náklady, které nelze jednoznačně přiřadit pouze k danému plnění (může jít např. o náklady na topení, elektrickou energii, vodu, plyn, opravy a údržbu, mzdy zaměstnanců správních a hospodářských útvarů). Obsahuje-li kalkulační vzorec položku režijní náklady, musí být součást univerzity, která dodává plnění, schopna doložit, na základě jakých podkladů byly režijní náklady stanoveny a způsob jejich výpočtu a to až do úrovně prvotních účetních dokladů.


Poslední změna: 25. červen 2020 15:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám