Opatření rektora č. 29/2020

Název:

Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci

K provedení:

-

Gestor:

Kancelář rektora Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. července 2020


Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci

Čl. I - Preambule

Karlova univerzita si je vědoma toho, že v rychle se měnícím světě a s nutně omezenými veřejnými prostředky nemůže obstát v konkurenci s nejlepšími akademickými pracovišti Evropy bez spolupráce s nejrůznějšími dárci, sponzory nebo partnery. Univerzita Karlova proto podporuje a vítá partnerskou spolupráci a sponzorství, které jsou v souladu s jejími hodnotami, strategickými cíli a finančními potřebami. Za tímto účelem si univerzita vytváří obecná etická kritéria i konkrétní pravidla a procedury pro podporu partnerské spolupráce i přijímání sponzorských darů. Nepřekročitelným základem všech forem takové spolupráce a sponzorství musí být akademická svoboda zaručující nezávislou, nestrannou a kritickou vědeckou činnost, která nesmí být jakkoliv omezena či ovlivněna komerčními, politickými ani ideologickými zájmy sponzorů nebo partnerů.


Čl. II - Vymezení základních typů spolupráce:

Univerzita spolupracuje zejména s fyzickými a právnickými osobami i dalšími vládními i nevládními institucemi z České republiky i ze zahraničí a to zejména formou přijímání darů, komerčního partnerství, sponzorství, smluvního výzkumu či aktivitami bez komerčního plnění a jiného protiplnění. V záležitosti spolupráce se pro účely tohoto Opatření rozlišují čtyři kategorie spolupráce:


  a. 

Partnerství (subjekt se zavázal dlouhodobě podporovat určitou činnost či oblast působnosti, univerzitu jako celek či její součást),

  b. 

Sponzorství (subjekt se zavázal jednorázově konkrétní činnost či oblast působnosti na základě protiplnění),

  c. 

Dárcovství (další subjekt poskytující jednorázovou podporu podle zákona č. 89/2012 Sb.),

  d. 

Mediální spolupráce (veřejnoprávní i soukromá média).


Pro účely tohoto dokumentu se výše zmínění podporovatelé označují souhrnně jako subjekty.


Čl. III - Základní vymezení spolupráce Univerzity Karlovy a jejích součástí (dále jen univerzita) se subjekty:

  1. Univerzita spolupracuje se subjekty (soukromými osobami, organizacemi, firmami i dalšími domácími i zahraničními, vládními i nevládními institucemi) formou přijímání darů, komerčního partnerství, sponzorství, smluvního výzkumu, charitativní činnosti či aktivitami bez komerčního plnění. Ze získaných zdrojů spolupráce univerzita podporuje vědecký výzkum, studentskou, pedagogickou a tvůrčí činnost a další aktivity spojené se třetí rolí univerzity, definované ve Strategickém záměru univerzity.

  2. Univerzita rozvíjí proces svobodného bádání a vědeckého poznání. V rámci své třetí role univerzita kromě vzdělanosti a kritického myšlení podporuje hodnoty, jako jsou otevřenost, autonomie, spolupráce či sounáležitost. Jejím trvalým úkolem je posilování dialogu se společností. Podporuje nejrůznější aktivity svých studentů, absolventů i zaměstnanců, které jsou v souladu s jejími hodnotami. Přispívá tak k obecnému poznání a blahu společnosti.

  3. Univerzita spolupracuje s veřejnoprávními i soukromými médii tak, aby chránila a posilovala své dobré jméno, společenskou pověst a prestiž doma i v zahraničí.


Čl. IV - Konkrétní pravidla spolupráce se subjekty:

V případě navazování spolupráce se subjekty, Univerzita Karlova a její součásti (dále jen univerzita) dodržují následující pravidla:


  1. Univerzita podporuje spolupráci se subjekty za předpokladu, že je tato spolupráce v souladu s jejími hodnotami, strategickými cíli a finančními potřebami.

  2. Za tímto účelem si univerzita stanoví další etická kritéria i konkrétní pravidla a procedury vycházející z tohoto dokumentu. Univerzita stanoví dalšími předpisy, které orgány mají v této oblasti rozhodovací pravomoc a odpovědnost, včetně procedur pro jejich činnost.

  3. Univerzita se dále zavazuje, že s ohledem na prestiž, se kterou je spolupráce s univerzitou spojená, každou potenciální spolupráci individuálně posoudí. Spolupráce se subjektem nesmí ohrožovat nezávislost a dobré jméno univerzity. V rámci spolupráce se vždy transparentně informuje o případném střetu zájmů spolupracujících stran.

  4. Univerzita bude požadovat od subjektu, se kterým navazuje spolupráci obsahující finanční plnění, záruky, že jeho finanční prostředky jsou transparentní s jasně doložitelným původem, nepocházejí z protizákonné činnosti a že činnosti subjektu nejsou spojeny s aktivitami spojenými s násilím nebo potlačování lidských práv a svobod.

  5. Univerzita nebude spolupracovat se subjektem, který byl za dobu posledních pěti let pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo vede právní spor s univerzitou.

  6. Univerzita klade důraz na transparentní majetkovou strukturu a skutečné majitele subjektů, se kterými navazuje spolupráci. Univerzita v této záležitosti volí zejména kritéria a záruky, která bude možné věrohodným způsobem ověřit z veřejných rejstříků a seznamů či jiných zdrojů, jakými jsou obchodní rejstřík a sbírku listin, živnostenský rejstřík, registr smluv, katastr nemovitostí, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností, Rejstřík ochranných známek, průmyslových vzorů, patentový rejstřík, registr zástav, centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík, webové stránky subjektu, apod.

  7. Univerzita se zavazuje, že nebude navazovat partnerskou a sponzorskou spolupráci s politickou stranou ani hnutím.


Čl. V

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.V Praze dne 24. června 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení
Poslední změna: 30. červen 2020 21:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám