Opatření rektora č. 47/2020

Název:

Statut Stipendia Václava Havla

K provedení:

-

Gesce:

OZV

Účinnost:

15. prosince 2020

[zrušeno OR č. 24/2022]


Statut Stipendia Václava Havla

Čl. 1 - Preambule

 1. Na Univerzitě Karlově v Praze se zřizuje Stipendium Václava Havla.

 2. Stipendium Václava Havla je určeno zahraničním studentům i osobám, jimž represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů kdekoliv na světě ztěžuje nebo přímo znemožňuje studium. Jeho smyslem je poskytnout příležitost studovat těm, kterým byla nelegitimně odepřena, jsou dlouhodobě vystaveni tlaku a represím nebo musí čelit šikaně ze strany státu a úřadů.

 3. O Stipendium Václava Havla mohou žádat studenti a osoby ze zemí, ve kterých dochází podle hodnocení všeobecně respektovaných humanitárních organizací k soustavnému porušování lidských práv a svobod, jakož i k útlakům, šikaně nebo represím ze strany státu, jež vedou k diskriminačním opatřením ve vztahu k získávání vzdělání.

 4. Stipendium Václava Havla se poskytuje ve formě

    a. 

  stipendia na podporu studia v České republice podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a čl. 7 Stipendijního řádu univerzity (dále jen „stipendium“),

    b. 

  příspěvku pro účastníky programů celoživotního vzdělávání (dále jen „příspěvek“).


Čl. 2 - Rada Stipendia Václava Havla

 1. Žádosti o udělení Stipendia Václava Havla projednává Rada Stipendia Václava Havla (dále jen „Rada“).

 2. Předsedou Rady je prorektor pro zahraniční styky a mobilitu. Další členy Rady jmenuje rektor na základě návrhů Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“), humanitárních organizací a z vlastního podnětu.

 3. Jednání Rady se svolává dle potřeby.


Čl. 3 - Stipendium

 1. Stipendium Václava Havla je určeno cizincům nebo osobám bez státní příslušnosti, kteří doloží relevantními dokumenty represi či persekuci v mateřské zemi (např. potvrzením neziskové organizace, záznamem z policie, potvrzením o ukončení studia na vysoké škole či čestným prohlášením s odůvodněním nemožnosti studia apod.).

 2. Výši stipendia stanoví rektor tak, aby stipendium pokrylo nezbytné náklady spojené s ubytováním a stravováním v univerzitních zařízeních i základní náklady spojené se studiem a pobytem v České republice.

 3. Stipendium se přiznává na standardní dobu studia jednoho studijního programu, nebo - v případě předchozího studia – na odpovídající dobu studia nově přijatým studentům. Ve zcela výjimečné situaci lze rozhodnout o přidělení stipendia studentům v průběhu studia na Univerzitě Karlově, u nichž došlo vlivem perzekuce osob blízkých či jiných, které jim poskytují podporu, ke ztíženému financování jejich studia. Tato situace se posuzuje též podle čl.3, odst. 1.

 4. Stipendium lze přiznat pouze studentovi univerzity, který byl přijat na základě přijímacího řízení ke studiu na některé z fakult univerzity.

 5. Žádost o přiznání stipendia se podává nejpozději do 31. března kalendářního roku a doručuje se na rektorát univerzity, k rukám předsedy Rady. Součástí žádosti je i konkrétní odůvodnění skutečností podle čl. 1 odst. 2 a 3. Přílohou žádosti je kopie přihlášky ke studiu na fakultu univerzity a dokumenty potvrzující represi či persekuci (viz čl.3, odst. 1).

 6. Na základě vyjádření Rady rozhodne rektor o tom, zda budou prostředky na stipendium uvolněny. Děkan vydá rozhodnutí o přiznání stipendia až po zápisu žadatele do studia.

 7. Stipendium fakulta vyplácí měsíčně na účet žadatele, vždy do 15. dne v měsíci, včetně období prázdnin.

 8. Stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet v těchto případech:

    a. 

  po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den nebo

    b. 

  v případě překročení standardní doby studia


Čl. 4 - Příspěvek

 1. Příspěvek je určen cizincům nebo osobám bez státní příslušnosti na podporu jejich účasti v programu celoživotního vzdělávání, resp. k přípravě ke studiu v českém jazyce na Univerzitě Karlově poskytované Ústavem jazykové a odborné přípravy (ÚJOP).

 2. Výši příspěvku stanoví rektor tak, aby příspěvek pokryl nezbytné náklady spojené s ubytováním a stravováním v univerzitních zařízeních i základní náklady spojené s účastí na programu celoživotního vzdělávání a pobytem v České republice.

 3. Příspěvek CŽV lze přiznat na dobu trvání jednoho programu celoživotního vzdělávání organizovaného fakultou nebo ÚJOP jako přípravný kurz ke studiu na univerzitě uskutečňovaný podle čl. 3 Řádu celoživotního vzdělávání univerzity.

 4. Příspěvek lze přiznat pouze osobě, která byla přijata k programu celoživotního vzdělávání podle odstavce 3.

 5. Žádost o přiznání příspěvku se podává ve lhůtách pro podání přihlášky k účasti v programu celoživotního vzdělávání podle odstavce 3 a doručuje se na rektorát univerzity, k rukám předsedy Rady. Součástí žádosti je i konkrétní odůvodnění skutečností podle čl. 1 odst. 2 a 3. Přílohou žádosti je kopie přihlášky k programu celoživotního vzdělávání podle odstavce 3.

 6. Na základě vyjádření Rady rozhodne rektor o tom, zda budou prostředky na příspěvek uvolněny. Děkan fakulty nebo ředitel ÚJOP příspěvek přizná až po zápisu žadatele do programu celoživotního vzdělávání.

 7. Příspěvek fakulta nebo ÚJOP vyplácí měsíčně na účet žadatele, vždy do 15. dne v měsíci, včetně období prázdnin.

 8. Příspěvek nelze přiznat ani vyplácet, došlo-li k přerušení nebo ukončení studia účastníka v programu celoživotního vzdělávání podle odstavce 3.


Čl. 5 - Společná ustanovení

 1. O tom, zda budou na Stipendium Václava Havla pro nové žadatele v daném kalendářním roce uvolněny prostředky, rozhoduje rektor, který též může stanovit nejvyšší možný počet nově přiznaných stipendií nebo příspěvků.

 2. Ekonomický odbor rektorátu univerzity zajišťuje refundaci prostředků příslušným fakultám a ÚJOP na stipendium a na příspěvek.

 3. Fakulty a ÚJOP jsou povinny oznámit ukončení nebo přerušení vyplácení stipendia a příspěvku ekonomickému odboru rektorátu do osmi dnů od vzniku takové skutečnosti.

 4. Administrativní úkony spojené s udělováním víz a s povolením k dlouhodobému pobytu, zajištění zdravotního pojištění, jakož i další praktické záležitosti nutné k tomu, aby žadatel mohl účastnit programu celoživotního vzdělávání nebo na univerzitě studovat, pomáhají zajistit Informační, poradenské a sociální centrum rektorátu univerzity a ÚJOP ve spolupráci s humanitárními organizacemi.

 5. Administrativní a organizační zabezpečení Agendy Stipendia Václava Havla, včetně informování o možnosti získat stipendium nebo příspěvek, zajišťuje odbor pro zahraniční vztahy rektorátu univerzity, který o této možnosti pravidelně informuje příslušné humanitární organizace, fakulty, ÚJOP, Informační, poradenské a sociální centrum rektorátu univerzity a odbor pro vnější vztahy rektorátu univerzity.

 6. Právní odbor rektorátu univerzity ve spolupráci s odborem pro studium a záležitosti studentů poskytují konzultace výše uvedeným odborům rektorátu.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

 1. Stipendium Václava Havla je jedním z projektů univerzity (vedle projektů Europaeum Václava Havla v evropských studiích a Edice Václava Havla), který nese jméno Václava Havla.

 2. Stipendium se zřizuje s výslovným souhlasem paní Dagmar Havlové.

 3. Zrušuje se opatření rektora č. 51/2015.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. prosince 2020.V Praze dne 2. prosince 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení

Poslední změna: 15. červen 2022 10:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám