Opatření rektora č. 39/2020

Název:

Evidence veřejných zakázek a soutěží ve vědě a výzkumu s omezením počtu možných přihlášek na jedno IČO

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Odbor zahraničních vztahů

Účinnost:

15. října 2020


Evidence veřejných zakázek a soutěží ve vědě a výzkumu s omezením počtu možných přihlášek na jedno IČO

Preambule

Cílem tohoto opatření je zabránit situaci, kdy je Univerzita Karlova (dále jen „UK“) vyloučena z veřejné zakázky nebo soutěže ve vědě a výzkumu z důvodu porušení pravidla nepodávat více nabídek/přihlášek za jedno IČO než stanovuje příslušný zákon nebo zadávací dokumentace.


I. Evidence

 1. Zřizuje se systém pro Evidenci veřejných zakázek a soutěží ve vědě a výzkumu, v nichž je omezen počet možných přihlášek na jedno IČO (dále jen „Evidence“).

 2. V systému Evidence bude veden přehled veřejných zakázek, v nichž bude UK podávat nabídku. Nabídku do veřejné zakázky zapíše do systému odpovědné pracoviště fakulty/součásti.

 3. V systému Evidence bude veden přehled vyhlášených soutěží s omezením počtu možných přihlášek na jedno IČO s plánovanými projektovými přihláškami. Soutěž s omezením počtu možných přihlášek na jedno IČO zapíše do systému Evidence odpovědné pracoviště rektorátu. Odpovědná pracoviště fakult/součástí UK zaznamenají k zaevidovaným soutěžím plánované projektové přihlášky.

 4. Evidence se netýká projektů z gesce odboru projektové podpory RUK.


II. Veřejné zakázky

 1. Před podáním nabídky do veřejné zakázky zjistí odpovědné pracoviště fakulty/součásti UK náhledem do systému Evidence, zda již nebyla tato veřejná zakázka zaregistrována jiným zájemcem. V případě, že veřejná zakázka není v Evidenci zaznamenána, lze podat nabídku. Platí, že k veřejné zakázce lze podat vždy pouze jednu nabídku za IČO, a to bez ohledu na to, zda UK vystupuje v roli jediného/hlavního uchazeče nebo je partnerem.

 2. Odpovědný pracovník fakulty/součásti UK neprodleně zajistí zanesení nabídky do systému Evidence.

 3. Doporučuje se začít zpracovávat žádost a kompletovat podklady pro veřejnou zakázku až po zanesení záznamu ve výše uvedeném systému.

 4. Je-li veřejná zakázka již v systému evidována, je nutné zapsat nabídku jako další zájemce a informovat o této skutečnosti odpovědného pracovníka odboru pro vědu a výzkum rektorátu (dále jen „OVaV“).

 5. Je-li více zájemců o podání veřejné zakázky a není-li možná domluva o spolupráci, rozhodne o dalším postupu kvestor, přičemž bude brán zřetel na datum zanesení nabídky do výše zmíněné Evidence a skutečný stav přípravy podkladů.

 6. Nabídku, která není evidována v systému Evidence, není možné podat jménem UK.

 7. Fakulta, resp. její odpovědné pracoviště je povinna informovat o ukončení zájmu o podání nabídky OVaV a to neprodleně.


III. Veřejné soutěže ve vědě a výzkumu s omezením počtu přihlášek na jedno IČO

 1. OVaV zapíše vyhlášenou veřejnou soutěž s omezením počtu projektových přihlášek na jedno IČO do Evidence.

 2. Odpovědná pracoviště fakult/součástí UK k registrovaným soutěžím zaevidují plánované projektové přihlášky. Není-li veřejná soutěž v systému uvedena, vyzvou OVaV k zápisu příslušné soutěže do Evidence.

 3. Doporučuje se kompletovat podklady pro veřejnou soutěž až po zanesení záznamu ve výše uvedeném systému.

 4. Je-li v systému Evidence již naplněna povolená kapacita projektových přihlášek, je nutné se zaregistrovat jako další zájemce a informovat o této skutečnosti odpovědného pracovníka OVaV.

 5. Je-li více zájemců o podání projektové přihlášky nad povolenou kapacitu a není-li možná domluva o spolupráci, rozhodne o dalším postupu kvestor, přičemž bude brán zřetel na datum zanesení přihlášky do výše zmíněné Evidence a skutečný stav přípravy podkladů

 6. Projektovou přihlášku, která není evidována v systému Evidence, není možné podat jménem UK.

 7. Fakulta, resp. její odpovědné pracoviště je povinna informovat o ukončení zájmu o podání žádosti OVaV a to neprodleně.

 8. Povinností evidovat projektové přihlášky v Evidenci nejsou dotčeny povinnosti dle OR 24/2018 v platném znění.


IV. Mezinárodní projekty

 1. V případě mezinárodních projektů s omezením počtu možných přihlášek na jedno IČO se postupuje analogicky, přičemž zápis do systému vždy zajistí odpovědná osoba OVaV nebo odboru zahraničních vztahů, do jehož gesce vyhlášená soutěž spadá.

 2. Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 15. října 2020.
V Praze dne 7. října 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení
Poslední změna: 13. říjen 2020 10:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám