Opatření rektora č. 49/2020

Název:

Změna opatření rektora č. 24/2020 - Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. prosince 2020

[zrušeno OR č.26/2022]


Změna opatření rektora č. 24/2020 - Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021

Čl. 1

Opatření rektora č. 24/2020 - Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021 se mění takto:


 1. V článku 1 odstavec 14 zní:


  „14. Stipendium bude v akademickém roce 2020/2021 vypláceno za každý kalendářní měsíc, ve kterém student splňoval podmínky pro přiznání stipendia, ve výši stanovené jako součet základu stipendia odpovídajícího jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc zaokrouhleného na celé desetikoruny nahoru a rozdílu výše základu a částky 5 000 Kč. Pokud student nesplňuje podmínky pro přiznání stipendia v celém kalendářním měsíci, je za tento měsíc stipendium vypláceno ve výši odpovídající součinu počtu dnů tohoto měsíce, ve kterých student splňoval podmínky pro přiznání stipendia, a na dvě desetinná místa matematicky zaokrouhlené částky odpovídající podílu výše stipendia za kalendářní měsíc a počtu dnů v tomto měsíci.“.

 2. Za článek 1 se vkládá nový článek 1a, který včetně nadpisu zní:

  Čl. 1a

  Příspěvek na stravování

  1. Nedílnou součástí stipendia přiznaného podle tohoto opatření rektora je měsíční příspěvek na stravování v zařízeních Kolejí a menz Univerzity Karlovy, a to nad rámec výše stipendia stanovené podle čl. 1 odst. 14.

  2. Příspěvek je poskytován v rámci žádosti o stipendium podle čl. 1.

  3. Příspěvek na stravování je poskytován prostřednictvím studentských průkazů Univerzity Karlovy, na které je nahráván ve formě prostředků účelově vázaných na stravovací služby v zařízeních Kolejí a menz Univerzity Karlovy, a to bez možnosti výběru v hotovosti.

  4. Výše příspěvku na stravování je 500 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém student splňoval podmínky pro přiznání stipendia. Pokud student nesplňuje podmínky pro přiznání stipendia v celém kalendářním měsíci, stanovuje se výše příspěvku na stravování způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 14 věta druhá. Příspěvek na stravování je vyplácen v termínech podle čl. 1 odst. 12.

  5. Nevyužité prostředky příspěvku na stravování se tři měsíce od poslední výplaty stipendia ve smyslu čl. 1 odst. 12 vrací automatickým odečtením ze studentského průkazu. V případě ukončení studia podle § 55 nebo § 56 zákona o vysokých školách se nevyužité prostředky příspěvku na stravování vrací první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy bylo studium ukončeno.“.Čl. 2 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 1. prosince 2020. První výplata podle opatření rektora č. 24/2020 ve znění tohoto opatření rektora proběhne v prosinci 2020.


V Praze dne 1. prosince 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení
Poslední změna: 30. červen 2022 15:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám