Opatření rektora 24/2020 ve znění OR 49/2020

Název:

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021

K provedení:

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. prosince 2020

[zrušeno OR č.26/2022]


Opatření rektora č. 24/2020 ve znění OR č. 49/2020 - Úplné znění

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021

Čl. 1 - Poskytování sociálních stipendií na UK

 1. Sociální stipendium na Univerzitě Karlově je vypláceno na základě žádosti studentům, kteří splňují podmínky podle čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen Stipendijní řád UK“).

 2. Žádosti o přiznání sociálního stipendia (dále jen „žádost“ a „stipendium“) se podávají elektronickou formou, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Studenti / Stipendia a poplatky / Sociální stipendium“ (http://www.cuni.cz/UK-4316.html)1. K žádosti se přikládají doklady podle odstavce 4, které se doručují

    a. 

  v elektronické podobě, a to prostřednictvím aplikace, nebo

    b. 

  v listinné podobě, na adresu „Univerzita Karlova, odbor pro studium a záležitosti studentů, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny rektorátu Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, přízemí dveře č. 2.

  V případě, že doklad doručený prostřednictvím aplikace v elektronické podobě nebude náležitě čitelný nebo vzniknou jiné důvodné pochybnosti o jeho platnosti, je student povinen na výzvu doručit doklad i v listinné podobě. Žádost se považuje za podanou dnem odeslání v aplikaci.

 3. Nedílnou součástí žádosti je uvedení bankovního spojení – číslo účtu, vedeného u banky se sídlem na území České republiky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky, na který má být stipendium vypláceno; stipendia lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem.

 4. K žádosti v aplikaci student přikládá doklady podle odstavce 5, nebo prohlášení, že tyto doklady již doložil v žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování podle čl. 3 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UK podané v témže akademickém roce. Nedodá-li student doklady současně s podáním žádosti, obdrží elektronickou formou výzvu k dodání dokladů v přiměřené lhůtě, nejdéle však do sedmi dnů po konci příslušné lhůty podle odstavce 9 písm. a), b), nebo c).

 5. Stipendium se podle § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu2, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za příslušné období nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Další podrobnosti o rozhodných příjmech a rozhodných obdobích, za která se tyto příjmy posuzují, jsou pro dané účely stanoveny právními předpisy.

 6. Platnost potvrzení se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce akademického roku, nevyplývá-li z právního předpisu něco jiného; dojde-li k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně písemně informovat.

 7. Žádost se vždy podává na období do konce aktuálního akademického roku; je-li žádosti vyhověno, stipendium se vyplácí do konce aktuálního akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle odstavce 5.

 8. Žádosti lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 21. 10. 2020.

 9. Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2020/2021 takto:

    a. 

  do 21. 11. 2020, tj. první výplata v prosinci 2020,

    b. 

  do 21. 1. 2021, tj. první výplata v dubnu 2021,

    c. 

  do 21. 4. 2021, tj. první výplata v červenci 2021.

  V každé lhůtě podle písmena a), b) nebo c) lze podat nejvýše jednu žádost.

 10. Student, jehož žádosti o přiznání stipendia bylo vyhověno a který si tuto žádost podal ve lhůtě

    a. 

  podle odstavce 9 písm. a), obdrží v akademickém roce 2020/2021 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia,

    b. 

  podle odstavce 9 písm. b), obdrží v akademickém roce 2020/2021 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia,

    c. 

  podle odstavce 9 písm. c), obdrží v akademickém roce 2020/2021 stipendium v souhrnné výši dvounásobku měsíční výše stipendia,

  nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle odstavce 5.

 11. Ustanovení odstavce 10 se nepoužije, stanoví-li pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám vydávaná MŠMT jinak.

 12. Stipendium je vypláceno takto:

  • v prosinci 2020, kdy je vypláceno za říjen, listopad a prosinec 2020 dohromady,

  • v dubnu 2021, kdy je vypláceno za leden, únor a březen 2021 dohromady,

  • v červenci 2021, kdy je vypláceno za duben, květen a červen 2021 dohromady,

   v případě podle odstavce 10 písm. c) za červen 2021,

  • v říjnu 2021, kdy je studentům vypláceno za září 2021.

 13. O vyřízení žádosti o stipendium bude student informován elektronickou formou nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a současně bude vydáno rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle odstavce 5, bude o tom student informován elektronickou formou a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 14. Stipendium bude v akademickém roce 2020/2021 vypláceno za každý kalendářní měsíc, ve kterém student splňoval podmínky pro přiznání stipendia, ve výši stanovené jako součet základu stipendia odpovídajícího jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc zaokrouhleného na celé desetikoruny nahoru a rozdílu výše základu a částky 5 000 Kč. Pokud student nesplňuje podmínky pro přiznání stipendia v celém kalendářním měsíci, je za tento měsíc stipendium vypláceno ve výši odpovídající součinu počtu dnů tohoto měsíce, ve kterých student splňoval podmínky pro přiznání stipendia, a na dvě desetinná místa matematicky zaokrouhlené částky odpovídající podílu výše stipendia za kalendářní měsíc a počtu dnů v tomto měsíci.


Čl. 1a - Příspěvek na stravování

 1. Nedílnou součástí stipendia přiznaného podle tohoto opatření rektora je měsíční příspěvek na stravování v zařízeních Kolejí a menz Univerzity Karlovy, a to nad rámec výše stipendia stanovené podle čl. 1 odst. 14.

 2. Příspěvek je poskytován v rámci žádosti o stipendium podle čl. 1.

 3. Příspěvek na stravování je poskytován prostřednictvím studentských průkazů Univerzity Karlovy, na které je nahráván ve formě prostředků účelově vázaných na stravovací služby v zařízeních Kolejí a menz Univerzity Karlovy, a to bez možnosti výběru v hotovosti.

 4. Výše příspěvku na stravování je 500 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém student splňoval podmínky pro přiznání stipendia. Pokud student nesplňuje podmínky pro přiznání stipendia v celém kalendářním měsíci, stanovuje se výše příspěvku na stravování způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 14 věta druhá. Příspěvek na stravování je vyplácen v termínech podle čl. 1 odst. 12.

 5. Nevyužité prostředky příspěvku na stravování se tři měsíce od poslední výplaty stipendia ve smyslu čl. 1 odst. 12 vrací automatickým odečtením ze studentského průkazu. V případě ukončení studia podle § 55 nebo § 56 zákona o vysokých školách se nevyužité prostředky příspěvku na stravování vrací první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy bylo studium ukončeno.


Čl. 2 - Účinnost

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

Opatření rektora č. 22/2018 se zrušuje.


Úplné znění je účinné od 1. prosince 2020.

PDF ke stažení
Poznámky

1

Na této stránce jsou k dispozici i podrobné informace o systému sociálních stipendií na Univerzitě Karlově.

2

§ 17 písm. a násl. ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění

pozdějších předpisů.Poslední změna: 30. červen 2022 15:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám