Opatření rektora č. 46/2020

Vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

Název:

Vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

K provedení:

Čl. 66a a násl. Statutu UK

Gesce:

Kancelář rektora

Účinnost:

5. listopadu 2020

[zrušeno OR č. 30/2021]


Čl. 1 Vyhlášení mimořádného stavu

Tímto opatřením rektor vyhlašuje z důvodu nouzového stavu a nebezpečí ohrožujícího životy a zdraví na Univerzitě Karlově mimořádný stav, který trvá ode dne účinnosti tohoto opatření do odvolání, nejdéle však 60 dní. V době mimořádného stavu je možné postupovat podle čl. 66c až 66e Statutu Univerzity Karlovy.


Čl. 2 Ústřední krizový štáb

 1. Rektor jmenuje ústřední krizový štáb ve složení:

  • Tomáš Zima, rektor,

  • Tomáš Horáček, kvestor,

  • Milan Prášil, kancléř,

  • František Zahálka, předseda Akademického senátu,

  • Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti,

  • Radka Wildová, prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti,

  • Jan Škrha, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu,

  • Anna Shavit, členka kolegia rektora,

  • Michal Zima, člen kolegia rektora,

  • David Hurný, student pověřený předsednictvem Akademického senátu,

  • Antonín Rezek, ředitel Správy budov a zařízení,

  • Petr Bulíček, vedoucí bezpečnostního odboru,

  • Marie Fiantová, vedoucí personálního odboru,

  • Ludmila Součková, vedoucí UK Point,

  • Jan Wagner, vedoucí právního odboru,

  • Václav Hájek, vedoucí odboru vnějších vztahů,

  • Vratislav Kozák, vedoucí odboru zahraničních vztahů,

  • Alena Vlasáková, vedoucí odboru pro studium a záležitosti studentů,

  • Věra Barnová, vedoucí organizačního oddělení,

  • Lukáš Nachtigal, vedoucí oddělení doktorského studia,

  • Martin Rychlík, vedoucí oddělení Unimedia,

  • Miroslava Hurdová, vedoucí útvaru ubytovacích služeb Kolejí a menz,

  • Aleš Houdek, vedoucí oddělení síťové infrastruktury Ústavu výpočetní techniky.

 2. Předsedou ústředního krizového štábu je kvestor.

 3. Úkolem ústředního krizového štábu je zejména:

    a. 

  sledovat a vyhodnocovat situaci,

    b. 

  koordinovat činnost jednotlivých fakult, dalších součástí, rektorátu a jejich pracovišť,

    c. 

  podílet se na přípravě přijímaných opatření a

    d. 

  informovat o přijímaných opatřeních ve veřejné části internetových stránek a dalšími vhodnými prostředky.

 4. Každá fakulta a další součást Univerzity Karlovy jsou povinny jmenovat bezodkladně kontaktní osobu pro jednání s ústředním krizovým štábem. Jméno, e-mailovou adresu a telefonické spojení ohlásí sekretariátu rektora. Pokud tak neučiní, má se za to, že je kontaktní osobou děkan fakulty nebo ředitel součásti.


Čl. 3 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnost dne 5. listopadu 2020.
V Praze dne 4. listopadu 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke staženíPoslední změna: 2. červenec 2021 20:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám