Opatření rektora č. 42/2020

Název:

Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením – „Přihláška zdarma“

K provedení:

Čl. 1 odst. 4 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy

Gestor:

OSZS / UK Point

Účinnost:

1. listopadu 2020

[Změněno OR č. 35/2023]

Opatření rektora č. 42/2020 ve znění OR č. 35/2023 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ


Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Toto opatření blíže upravuje podmínky stanovené čl. 1 odst. 4 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“), za kterých se uchazeči o studium nestanoví poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „poplatek“).


Čl. 2 - Podmínky pro nestanovení poplatku

 1. Poplatek se nestanoví, pokud uchazeč splní tyto podmínky:

    a. 

  podává přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce,

    b. 

  není absolventem stejného typu studijního programu,

    c. 

  prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci a

    d. 

  požádá o nestanovení poplatku.

 2. V tíživé sociální situaci podle bodu 1. písm. c) se pro účel nestanovení poplatku podle čl. 1 odst. 4 přílohy č. 2 Statutu nalézá uchazeč, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu1, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

 3. V jednom akademickém roce může být nestanoven poplatek nejvýše u jedné přihlášky ke studiu.


Čl. 3 - Podání žádosti

 1. Žádost o nestanovení poplatku (dále jen „žádost“) podává uchazeč prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) spolu s přihláškou ke studiu nejpozději do 31. 12. roku předcházejícímu roku, ve kterém začne akademický rok, do kterého uchazeč podává přihlášku.

 2. Přílohou žádosti je doklad o tom, že se uchazeč nachází v tíživé sociální situaci podle čl. 2 odst. 2 a že není absolventem stejného typu studijního programu.

 3. Tíživou sociální situaci uchazeč prokazuje písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za příslušné období nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Další podrobnosti o rozhodných příjmech a rozhodných obdobích, za která se tyto příjmy posuzují, jsou pro dané účely stanoveny právními předpisy.

 4. Skutečnost, že uchazeč není absolventem stejného typu studijního programu, se dokládá čestným prohlášením.

 5. Přílohy žádosti nesmí být starší než 12 měsíců.

 6. V případě, že doklad v elektronické podobě nebude náležitě čitelný nebo vzniknou jiné důvodné pochybnosti o jeho platnosti, je uchazeč povinen na výzvu doručit doklad i v listinné podobě.

 7. V případě, že uchazeč nedoloží předepsané podklady nebo trpí-li žádost jinými vadami, vyzve univerzita uchazeče k odstranění nedostatků ve lhůtě 7 dní. Pokud uchazeč vady v této lhůtě neodstraní, žádosti nebude vyhověno.


Čl. 4 - Posouzení žádosti

 1. Univerzita posoudí žádosti do 31. 1. roku, ve kterém začne akademický rok, do kterého uchazeč podává přihlášku.

 2. V případě, že bude žádosti vyhověno, bude uchazeč informován v elektronickém informačním systému univerzity, že se mu poplatek nestanoví.

 3. V případě, že žádosti nebude vyhověno, bude uchazeč informován v elektronickém informačním systému univerzity, že jeho žádost byla zamítnuta a poplatek mu je stanoven. Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu.


Čl. 5 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnost dnem 1. listopadu 2020.V Praze dne 19. října 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení

Poznámky

1

§ 17 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.


Poslední změna: 3. červenec 2023 08:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám