Příprava studijních programů

Příprava návrhu studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádosti o akreditaci studijního programu


Právo vysoké školy uskutečňovat studijní program (přijímat studenty, vyučovat, vydávat diplom a dodatek k diplomu) vzniká na základě institucionální akreditace udělené Univerzitě Karlově pro oblasti vzdělávání nebo na základě akreditace studijního programu.


Institucionální akreditace pro oblasti vzdělávání opravňuje Univerzitu Karlovu uskutečňovat studijní programy, které náleží do akreditovaných oblastí vzdělávání.Oprávnění uskutečňovat studijní program pro daný typ (bakalářský, magisterský, doktorský), formu (prezenční, kombinovaná nebo distanční), standardní dobu studia a jazyka výuky uděluje jedné nebo více fakultám (popřípadě s vysokoškolským ústavem) rada pro vnitřní hodnocení na základě návrhu děkana nebo společného návrhu děkanů fakult (popřípadě s ředitelem ústavu) až na dobu 10 let.


Návrh studijního programu je určen opatřením rektora č. 58/2017 Návrh studijních programů v rámci institucionální akreditace, který je rozpracován do jednotlivých formulářů s pokyny k vyplnění a v metodické podpoře přípravy studijního programu.


Proces projednávání a předkládání návrhu studijního programu je popsán v Akreditačním řádu.Pro přípravu návrhu studijního programu lze použít:


  a. 

wordovské formuláře v kombinaci s vyplňováním údajů v SIS

- pro bakalářské a magisterské SP s pokyny k vyplnění (případně prázdné formuláře bez pokynů)

- pro doktorské SP s pokyny k vyplnění (případně prázdné formuláře bez pokynů)

- v SIS je nutno vždy vyplnit:

  • základní údaje o SP (formulář A a B-Ia)

  • charakteristiku SP a profil absolventa (formulář B-Ib), včetně charakteristiky SP a profilu absolventa v českém a anglickém jazyce pro veřejnost.

  • CV vyučujících (formulář C-I)

pozn: vyplněné údaje v SIS lze generovat ve formátu pdf a sloučit s wordovskými formuláři

  b. 

modul "Akreditace pro RVH a NAU", https://is.cuni.cz/studium/akreditace_rvh, který v současné době umožňuje vytvořit kompletní návrh SP pro pregraduální a doktorské studium

pozn: žádost o akreditaci na NAU bude rozšířena o údaje označené v SIS ("pouze pro NAU") a wordovské formuláře se specifickými údaji pro NAU (formuláře C-II – D-I)Návrh studijního programu obsahuje:


  a. 

průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu), spolu se základními informacemi o předkládaném návrhu,

  b. 

písemný návrh na jmenování garanta studijního programu (v textu průvodního dopisu) a v případě doktorského studijního programu návrh na jmenování členů oborové rady,

  c. 

náležitosti návrhu studijního programu („akreditační formuláře“ výše),

  d. 

povolení (souhlasné stanovisko) regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, případně Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti,

  e. 

dohodu o vzájemné spolupráci v případě doktorského studijního programu uskutečňovaného společně s ústavem AV ČR,

  f. 

dohoda o meziuniverzitním studiu se se zahraniční vysokou školou v případě návrhu na rozšíření oprávnění studijního programu o spolupráci se zahraniční vysokou školou,

  g. 

kopie rámcových smluv nebo příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součásti studijního programu.Návrh studijního programu se předkládá na RUK:


  a. 

v tištěné podobě s průvodním dopisem a v elektronické verzi na pevném elektronickém nosiči (CD, nebo flash disk) v jednom souboru ve formátu pdf.*), případně s dalšími přílohami (výše d-g) a s naskenovaným podepsaným průvodním dopisem;

  b. 

fakulty, které evidují dokumenty v elektronické spisové službě (ESS):


  • zároveň vypraví soubor ve formátu pdf., případné další přílohy (výše d-g) a naskenovaný podepsaný průvodní dopis interní poštou**) prostřednictvím ESS UK na Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací (spisový uzel OKVA) tajemnici odboru (Mgr. Tatiana Ďuricová);


  • průvodní dopis je možné podepsat i elektronickým podpisem;


  • zaslání prostřednictvím ESS nenahrazuje povinnost předložit dokument v tištěné podobě!


*) Pro vytvoření jednoho souboru (myšleno akreditační formuláře) ve formátu pdf. doporučujeme jednotlivé formuláře ve wordu převést do formátu pdf. a spolu s formuláři z IS (CV, předměty …) spojit do jednoho souboru (dokumentu) pdf. Soubor nemůže obsahovat naskenované části (obrázky). Případné další přílohy (ev. naskenované) jsou samostatnými soubory. V případě potíží doporučujeme obrátit se na kolegy z fakultní IT podpory.

**) viz. návod v ESS: FAKULTY A SOUČÁSTÍ UK EVIDUJÍCÍ DOKUMENTY V ESS (jak vypravovat interní poštu)Akreditaci studijního programu uděluje Národní akreditační úřad pro daný typ, formu, standardní dobu studia a jazyk výuky na základě písemné žádosti rektora až na dobu 10 let.


O akreditaci studijního programu bude Univerzita Karlova žádat pro


  • studijní programy náležející do oblasti vzdělávání, pro kterou nemá Univerzita Karlova institucionální akreditaci,


  • studijní programy uskutečňované společně s další právnickou osobou (mimo AV ČR) podle § 81 zákona o vysokých školách.


Obsah písemné žádosti je stanoven metodickým materiálem Národního akreditačního úřadu (NAU) č. 7/2017 pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu, který je dále rozpracován ve formulářích UK s pokyny k vyplnění a v metodické podpoře přípravy studijního programu.


Proces projednávání a předkládání žádosti o akreditaci je popsán v Akreditačním řádu.


Akreditační formuláře pro přípravu žádosti o akreditaci jsou shodné s formuláři návrhu SP (výše) a jsou rozšířeny o další údaje požadované NAU (ve wordovských formulářích označeno šedě).Žádost o akreditaci SP podle pokynů Národního akreditačního úřadu obsahuje:


  a. 

akreditační formuláře (viz výše)

  b. 

sebehodnotící zprávu,

  c. 

souhlasné stanovisko regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, popřípadě souhlasné stanovisko Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti,

  d. 

dohodu o vzájemné spolupráci v případě doktorského studijního programu uskutečňovaného společně s další právnickou osobou (mimo AVČR) podle § 81 zákona o vysokých školách,

  e. 

dohodu o meziuniverzitním studiu se se zahraniční vysokou školou v případě společného studijního programu se zahraniční vysokou školou,

  f. 

příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součásti studijního programu.


Žádost o akreditaci SP (pro účely projednání na UK - „záměr předložit žádost o akreditaci SP“) je obdobně jako u návrhu studijního programu provázena dopisem děkana nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu) a předkládá se RUK ve stejné formální podobě jako návrh SP (výše).


Konečná podoba žádosti o akreditaci SP bude připravena v podobě vyžadované NAU (https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky) a předána RUK bez zbytečného odkladu po projednání na RVH.

Poslední změna: 14. leden 2019 17:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám