Příprava studijních programů

v rámci institucionální akreditace UK a žádosti o akreditaci na NAU


Právo vysoké školy uskutečňovat studijní program (přijímat studenty, vyučovat, vydávat diplom a dodatek k diplomu) vzniká na základě institucionální akreditace udělené Univerzitě Karlově pro oblasti vzdělávání nebo na základě akreditace studijního programu.


Institucionální akreditace pro oblasti vzdělávání opravňuje Univerzitu Karlovu uskutečňovat studijní programy, které náleží do akreditovaných oblastí vzdělávání.


Oprávnění uskutečňovat studijní program pro daný typ (bakalářský, magisterský, doktorský), formu (prezenční, kombinovaná nebo distanční), standardní dobu studia a jazyk výuky uděluje jedné nebo více fakultám (popřípadě s vysokoškolským ústavem) rada pro vnitřní hodnocení na základě návrhu děkana nebo společného návrhu děkanů fakult (popřípadě s ředitelem ústavu) až na dobu 10 let.


Návrh studijního programu je rámcově určen opatřením rektora č. 14/2019 v novelizovaném znění OR č.23/2022 Návrh studijních programů v rámci institucionální akreditace, který je rozpracován do jednotlivých formulářů s pokyny k vyplnění.


Proces projednávání a předkládání návrhu studijního programu je popsán v Akreditačním řádu, stručný přehled akreditačního procesu je k dispozici zde.


Návrh studijního programu (akreditace) se připravuje kompletně v modulu Akreditace RVH a NAU v SIS:.


Na stránce „akreditační modul SIS“ jsou k dispozici pokyny a postupy při vyplňování údajů v SIS, včetně pokynů pro vyplňování CV vyučujících a charakteristik předmětů v programu Tajemník.


Pro přípravu návrhu SP doporučujeme používat metodické pokyny pro přípravu návrhu SP pro pregraduální studium nebo doktorské studium.Další obsah:

Obsah návrhu SP na (opětovné) udělení, rozšíření, změnu SP

Akreditace studijního programu

Obsah žádosti o akreditaci SP

Předkládání návrhu SP (žádosti o akreditaci) na RUK

Kódy SPObsah návrhu SP na (opětovné) udělení, rozšíření, změnu SP


  a. 

průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu), spolu se základními informacemi o předkládaném návrhu,

  b. 

písemný návrh na jmenování garanta studijního programu (v textu průvodního dopisu)

pozn.:

  • dojde-li v průběhu projednávání na RUK / RVH ke změně (návrhu) garanta SP, člena OR, typu žádosti nebo závažné změně v profilu absolventa je nutné nové návrhy před jejich podáním na RUK projednat ve vědecké radě fakulty / fakult

  • návrh na změnu garanta SP / oborového garanta předcházejícího SP / SO je nezbytné podat samostatnou žádostí o odvolání a jmenování garanta SP / oborového garanta (spolu se CV) - jedná se o dva samostatné, na sobě nezávislé SP. Vzor návrhu na odvolání oborového garanta Vzor návrhu na pověření oborového garanta

  • návrh na jmenování členů OR se podává samostatně (oddělení doktorského studia OSZS) bezprostředně po udělení oprávnění SP Radou pro vnitřní hodnocení

  c. 

náležitosti návrhu studijního programu („akreditační formuláře“ výše),

(pozn. předkládaný návrh musí souhlasit s údaji vyplněnými v SIS)

  d. 

povolení regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, případně Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti,

  e. 

dohodu o vzájemné spolupráci v případě doktorského studijního programu uskutečňovaného společně s ústavem AV ČR,

((pozn: návrh dohody je třeba před jejím podpisem zkonzultovat s oddělením doktorského studia OSZS, zejména co se týče samotné realizace SP (za předání návrhu smlouvy ke kontrole zodpovídá fakulta));

poznámka: uskutečňování doktorského SP více fakultami UK se řídí OR 26/2019, které doporučuje uzavřít mezifakultní smlouvu o pravidlech spolupráce podle vzoru, který je součástí OR; smlouva není součástí obsahu návrhu SP;

  f. 

dohodu o meziuniverzitním studiu se zahraniční vysokou školou v případě návrhu na rozšíření oprávnění studijního programu o spolupráci se zahraniční vysokou školou,

  g. 

kopie rámcových smluv nebo příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součásti studijního programu.Akreditace studijního programu


Akreditaci studijního programu uděluje Národní akreditační úřad pro daný typ, formu, standardní dobu studia a jazyk výuky na základě písemné žádosti rektora až na dobu 10 let.


O akreditaci studijního programu bude Univerzita Karlova žádat pro


  • studijní programy náležející do oblasti vzdělávání, pro kterou nemá Univerzita Karlova institucionální akreditaci,


  • studijní programy uskutečňované společně s další právnickou osobou (mimo AV ČR) podle § 81 zákona o vysokých školách.


Obsah písemné žádosti je stanoven metodickým materiálem Národního akreditačního úřadu (NAU) č. 7/2017 pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu, který je dále rozpracován ve formulářích UK s pokyny k vyplnění a v metodické podpoře přípravy studijního programu.


Proces projednávání a předkládání žádosti o akreditaci je popsán v Akreditačním řádu.


Akreditační formuláře pro přípravu žádosti o akreditaci jsou shodné s formuláři návrhu SP (výše) a jsou rozšířeny o další údaje požadované NAU (ve wordovských formulářích označeno šedě).


pozn: žádost o akreditaci na NAU bude rozšířena o údaje označené v SIS ("pouze pro NAU") a wordovské formuláře se specifickými údaji pro NAU (formuláře C-II – D-I)


Obsah žádosti o akreditaci SP


Žádost o akreditaci SP, případně prodloužení, nebo rozšíření SP podle pokynů Národního akreditačního úřadu obsahuje:


  a. 

akreditační formuláře (viz výše)

  b. 

sebehodnotící zprávu,

  c. 

souhlasné stanovisko regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, popřípadě souhlasné stanovisko Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti,

  d. 

dohodu o vzájemné spolupráci v případě doktorského studijního programu uskutečňovaného společně s další právnickou osobou (mimo AVČR) podle § 81 zákona o vysokých školách,

  e. 

dohodu o meziuniverzitním studiu se se zahraniční vysokou školou v případě společného studijního programu se zahraniční vysokou školou,

  f. 

příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součásti studijního programu.


Žádost o akreditaci SP (pro účely projednání na UK - „záměr předložit žádost o akreditaci SP“) je obdobně jako u návrhu studijního programu provázena dopisem děkana nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu) a předkládá se RUK ve stejné formální podobě jako návrh SP (výše).


Konečná podoba žádosti o akreditaci SP bude připravena v podobě vyžadované NAU (https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky) a předána RUK bez zbytečného odkladu po projednání na RVH.


Předkládání návrhu SP (žádosti o akreditaci) na RUK


Návrh na (opětovné) udělení, rozšíření oprávnění SP, nebo změnu SP v rámci institucionální akreditace UK nebo záměr žádosti o akreditaci SP na NAU se předkládá na RUK pouze v elektronické podobě a to:


  a. 

prostřednictvím nástroje „Interní pošta“ pro fakulty, které evidují dokumenty v elektronické spisové službě UK (ESS UK)

  b. 

na podatelnu RUK v digitální podobě na elektronickém nosiči (CD nebo flash disk) s originálním průvodním dopisem (vytištěný, s elektronickým podpisem) pro fakulty, které neevidují dokumenty v ESS UK


podrobnější informace Mgr. Eva Beranová (tel. 224 491 685)


Návrh SP se předkládá v jednom souboru ve formátu PDF vygenerovaného ze SIS (s případným doplněním wordovských formulářů, jsou-li použity po domluvě s RUK). Soubor nemůže obsahovat naskenované části (obrázky). Případné další přílohy (ev. naskenované) jsou samostatnými soubory. V případě potíží doporučujeme obrátit se na kolegy z fakultní IT podpory.


Kódy studijních programů


Proces získání kódu studijního programu


Kód novému studijnímu programu přiděluje MŠMT na základě žádosti UK (RUK).


Přidělení kódu předchází projednání základních údajů o novém SP Národním akreditačním úřadem, které je UK ze zákona povinna na NAU oznámit. NAU zadá údaje o SP do svého informačního systému, odkud je přebírá MŠMT.


MŠMT ověří správnost návrhu kódu klasifikace ISCED-F 2013, doplní zbylé položky kódu SP a zanese je do ministerstvem spravovaných databází a číselníků, vč. Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů.


Celý proces trvá minimálně 3 měsíce. Z toho důvodu je SP přiřazen provizorní kód, který umožňuje pro nový SP vyhlásit podmínky přijímacího řízení, případně podat přihlášku do SP.

Do SP s provizorním kódem není možné zapisovat studenty.


Struktura kódu studijního programu dle metodiky MŠMT


  • typ studijního programu (B, M, N, P),

  • 4místný kód mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED-F 2013 (např. 0713),

  • první písmenu profilu studijního programu: Akademický, Profesní (pro doktorský SP - D),

  • číslo dominantní oblasti vzdělávání,

  • 4místné číslo pořadí studijního programuPoslední změna: 4. březen 2024 15:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám