Příprava studijních programů

Příprava návrhu studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádosti o akreditaci studijního programu


Právo vysoké školy uskutečňovat studijní program (přijímat studenty, vyučovat, vydávat diplom a dodatek k diplomu) vzniká na základě institucionální akreditace udělené Univerzitě Karlově pro oblasti vzdělávání nebo na základě akreditace studijního programu.


Institucionální akreditace pro oblasti vzdělávání opravňuje Univerzitu Karlovu uskutečňovat studijní programy, které náleží do akreditovaných oblastí vzdělávání.


Oprávnění uskutečňovat studijní program pro daný typ (bakalářský, magisterský, doktorský), formu (prezenční, kombinovaná nebo distanční), standardní dobu studia a jazyka výuky uděluje jedné nebo více fakultám (popřípadě s vysokoškolským ústavem) rada pro vnitřní hodnocení na základě návrhu děkana nebo společného návrhu děkanů fakult (popřípadě s ředitelem ústavu) až na dobu 10 let.


Návrh studijního programu je určen opatřením rektora č. 58/2017 Návrh studijních programů v rámci institucionální akreditace, který je rozpracován do jednotlivých formulářů s pokyny k vyplnění a v metodické podpoře přípravy studijního programu.


Proces projednávání a předkládání návrhu studijního programu je popsán v Akreditačním řádu.


Návrh studijního programu bude podáván v elektronické podobě, která bude k dispozici od 1.1.2018. Do té doby mohou zpracovatelé využít wordovské formuláře s pokyny k vyplnění, případně bez pokynů, které budou postupně elektronizovány:


· od 30. 10. 2017 elektronický formulář personálního zajištění CV pro jednotlivé vyučující,


· od 30. 11. 2017 elektronický formulář studijních předmětů (formulář charakteristika předmětu ve wordovském souboru).


Návrh studijního programu obsahuje:


a) průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu), spolu se základními informacemi o předkládaném návrhu,


b) písemný návrh na jmenování garanta studijního programu a v případě doktorského studijního programu návrh na jmenování členů oborové rady (v textu průvodního dopisu),


c) náležitosti návrhu studijního programu,


d) povolení (souhlasné stanovisko) regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, případně Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti,


e) dohoda o vzájemné spolupráci v případě doktorského studijního programu uskutečňovaného společně s ústavem AV ČR,


f) dohoda o meziuniverzitním studiu se se zahraniční vysokou školou v případě návrhu na rozšíření oprávnění studijního programu o spolupráci se zahraniční vysokou školou,


g) kopie rámcových smluv nebo příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součásti studijního programu.Akreditaci studijního programu uděluje Národní akreditační úřad pro daný typ, formu, standardní dobu studia a jazyk výuky na základě písemné žádosti rektora až na dobu 10 let.


O akreditaci studijního programu bude Univerzita Karlova žádat pro


· studijní programy náležející do oblasti vzdělávání, pro kterou nemá Univerzita Karlova institucionální akreditaci,


· studijní programy připravované ve spolupráci se zahraniční vysokou školou,


· studijní programy uskutečňované společně s další právnickou osobou (mimo AV ČR) podle § 81 zákona o vysokých školách.Obsah písemné žádosti je stanoven metodickým materiálem Národního akreditačního úřadu č. 7/2017 pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu, který je dále rozpracován ve formulářích UK s pokyny k vyplnění a v metodické podpoře přípravy studijního programu.

.


Proces projednávání a předkládání žádosti o akreditaci je popsán v Akreditačním řádu.


Návrh žádosti o akreditaci je podávání v prvním období 1.9.2017 - 31.12.2017 v podobě wordovských formulářů s pokyny k vyplnění, případně bez pokynů, postupně bude možno pro některé formuláře využít elektronickou verzi: formulář CV vyučujících 30.10 a formulář charakteristiky předmětů 30.11., který je nyní zde k dispozici ve wordovském souboru.


Žádost o akreditaci SP podle pokynů Národního akreditačního úřadu obsahuje:


· informace o žádosti a o studijním programu,


· sebehodnotící zprávu,


· souhlasné stanovisko regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, popřípadě souhlasné stanovisko Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti,


· dohoda o vzájemné spolupráci v případě studijního programu uskutečňovaného společně s další právnickou osobou (mimo AVČR) podle § 81 zákona o vysokých školách,


· dohoda o meziuniverzitním studiu se se zahraniční vysokou školou v případě společného studijního programu se zahraniční vysokou školou,


· příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součásti studijního programu.


Žádost o akreditaci SP je obdobně jako u návrhu studijního programu provázena dopisem děkana nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu).


Další důležité dokumenty a předpisy


Pravidla a doporučené postupy pro vytváření studijních programů na UK“, který je přílohou č. 2 opatření rektora č. 58/2017 Návrh studijních programů v rámci institucionální akreditace - dokument je podstatný pro přípravu studijních plánů studijních programů, studijních programů se specializacemi a studijních programů ve sdruženém studiu (dříve dvouoborové studium). Dokument vychází z „Doporučených postupů pro přípravu studijních programů Národního akreditačního úřadu“.


Opatření rektora č. 32/2017 Standardy studijních programů UK“ vymezuje soubor požadavků na studijní programy.

Poslední změna: 14. prosinec 2017 15:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám