Aktuality pro zpracovatele


Personalistika - zakládání zdrojového životopisu vyučujícího a jeho přiřazení k SP


V červenci 2021 byl aktualizován uzel Personalistika - životopisy. Úprava, k níž došlo v průběhu roku 2020, se týká především změny natahování CV vyučujích nebo členů OR z jiných fakult než té, která akreditaci předkládá.


Každý vyučující, člen OR nebo školitel, který je zadán v programu Tajemník fakulty, má ve svých osobních údajích v SIS připraveno CV, které může průběžně editovat případně vyplnit (= založit), pokud tak ještě neučinil. Jako výchozí byla do osobních údajů natažena verze CV, kterou vyučující naposledy upravoval pro účely akreditace před létem 2020.
Metodiky pro přípravu návrhů SP na prodloužení, rozšíření a předložení změny SP


V červnu 2021 byly doplněny samostatné metodiky pro předkládání návrhů na prodloužení SP, rozšíření SP a předkládání změny v SP spolu se stručným úvodem. Součástí těchto metodik je i podrobný popis postupu v akreditačním modulu SIS, který je pro všechny uvedené typy akreditačních událostí stejný.


Aktualizovány byly i průvodní dopisy děkana k prodloužení, rozšíření a předkládání změny.
Neměnné údaje o studijním programu = údaje zakládající identitu SP


V květnu 2021 byly údaje identifikující SP rozšířeny o název SP. V realizovaném SP nelze tedy měnit: typ SP a udělený titul, jazyk výuky, dobu studia, hlavní oblast vzdělávání, profil SP (akademický nebo profesní), regulované povolání, kód ISCED, kód MŠMT a nově název SP.


Pokud by bylo nezbytné změnit název SP, znamená to akreditovat nový SP a původní SP případně ponechat pouze na dostudování stávajících studentů.
Od 1.9.2020 je možné návrh SP (včetně rozšíření nebo změny SP) připravovat pouze v SIS.


Modul Akreditace RVH NAU (https://is.cuni.cz/studium) je připraven pro přípravu návrhu SP v plném rozsahu. Na základě dosavadních zkušeností dochází k drobným technickým úpravám v modulu, které však nemění požadované údaje.


Pozn. k vyplnění údajů v SIS

 1. pod názvem „akreditační modul SIS“ lze nalézt pokyny a postupy při vyplňování údajů v SIS, včetně pokynů pro vyplňování charakteristik předmětů v programu Tajemník;

 2. pole označená v SIS modře / fialově jsou určena pouze pro žádost o akreditaci na NAU;

 3. SIS umožňuje tisknout jak jednotlivé části návrhu zvlášť, tak celý soubor v pdf najednou.


Údaje uváděné v SIS musí být zcela totožné s údaji v souboru pdf. Proto je nezbytné konečnou verzi spisu vždy generovat do pdf ze SIS.


V SIS je vždy nutno vyplnit:

 • základní údaje o SP (záložka editace)

 • charakteristiku SP a profil absolventa (záložka editace textů)

 • charakteristiku SP a profil absolventa pro veřejnost a dodatek k diplomu v AJ a ČJ

 • názvy studijních plánů pregraduálního studia, tzv. hlavička studijního plánu (záložka plány)

 • rámcový plán doktorského studia (záložka plány)

 • charakteristiku předmětů (záložka předměty akreditace a program Tajemník)

 • CV vyučujících, členů OR a školitelů (záložka učitelé akreditace)

 • u doktorských SP je nutno vygenerovat seznam členů OR
Novelizované OR 13/2019 (Standardy SP UK) a OR 14/2019 (Návrh SP v rámci IA) (aktualizováno v září 2019)


Od 1. 9.2019 vstupuje v platnost novela opatření rektora:

 • č. 13/2019 Standardy studijních programů UK (původní č. 32/2017) a

 • č. 14/2019 Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace (původní č. 58/2017)


Změny plynoucí z novelizovaných opatření rektora jsou zahrnuty ve formulářích pro přípravu akreditací a metodických pokynech k vyplnění.
Identita studijního programu (doplněno v září 2019)


V novelizovaném OR 14/2019 Návrh SP v rámci IA je nově doplněn čl. 3, který jednoznačně identifikuje SP:

  a. 

typem studia,

  b. 

oblastí vzdělávání,

  c. 

profilem SP (profesní-akademický),

  d. 

jazykem výuky,

  e. 

standardní dobou studia,

  f. 

akademickým titulem,

  g. 

regulovaným povoláním,

  h. 

kódem klasifikace ISCED-F 2013 a

  i. 

kódem SP přidělovaným MŠMT.


V případě shodných údajů u SP realizovaných na různých fakultách (např. Všeobecné lékařství) je rozdílným údajem kód MŠMT.

Poslední změna: 8. červenec 2021 12:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám