Aktuality pro zpracovatele

Aktuální přehled (8.2.2024)

Přehled kontrolních zpráv a nápravných opatření s termínem plnění v roce 2024 a dáleZrušení specializace nebo její dostudování (31.10.2023)


Akreditovanou specializaci lze zrušit nebo ponechat na dostudování pouze podáním žádosti o její zrušení nebo prodloužení na dostudování; nelze ji zrušit nebo neprodloužit v další generaci pouhým smazáním na kartě plány a neoznačením na kartě editace. Podrobně: https://cuni.cz/UK-9648.html#14.
Aktuální přehledy (23.10.2023)


Stručný popis akreditačního procesu - úvodní webová strana Příprava studjních programů


Přehled platnosti SP s nejzazšími termíny jejich prodloužení - webová strana Prodloužení, rozšíření a změna SP


Přehled kontrolních zpráv a nápravných opatření s termínem plnění do 31. 12. 2023Úprava manuálu akreditačního modulu

Akreditační modul SIS se stále drobně vyvíjí a postupně jsou aktualizovány i jeho manuály. Na vyplňování údajů se nic nemění, rozšiřuje se pouze možnost jeho využití a možnosti práce.

Významnější změny: možnosti filtrování, v textových polích s omezenými znaky (profily absolventa na dodatek) je přidáno počítání znaků;
Profil absolventa na dodatek k diplomu pro regulovaná povolání (7.3.2023)


Profil absolventa (PA) pro regulovaná povolání je uveden automaticky generovanou obecnou větou, jejíž text vychází z požadavku regulátorů. Tato věta se do textového pole nevypisuje (jejich přehled je k dispozici zde), ale je zapotřebí, aby text PA jí vzal v potaz a navázal na ni. O délku věty se automaticky snižuje počet znaků pro profil absolventa a z toho důvodu bylo do SIS doplněno i automatické počítání vyplněných znaků v některých textových polích.

Oblast vzdělávání - neměnný údaj o SP (25.1.2023)


Na základě požadavků Národní akreditačního úřadu nelze při prodloužení nebo rozšíření SP měnit žádnou oblast vzdělávání, nebo o ní SP rozšířit. V případě nutnosti změnit oblast vzdělávání na základě významné změny profilu absolventa je nutno podat návrh udělení oprávnění novému SP.

Novela vnitřních předpisů UK týkajících se akreditací (19.8.2022)


Akreditační řád - účinnost novely 1.5.2022 (revidovaná verze)

Novela především umožňuje samostatnou práci se studijními plány v rámci akreditace SP (omezení akreditace, dostudování), stanoví podrobněji projednávání změn v SP, k nimž dochází v průběhu platnosti akreditace SP. Způsob předkládání a projednávání návrhů SP (akreditací) se nemění, pouze je nově stanovena povinnost projednat fakultními orgány významné změny (profil absolventa, garant SP, členové OR), pokud by k nim došlo v rámci posuzování návrhu SP na OKVA nebo při projednávání na RVH. Nově je vyžadováno, aby rozšíření SP a předkládání změn v SP v průběhu akreditace bylo projednáváno fakultním akademickým senátem.


Opatření rektora "Standardy studijních programů Univerzity Karlovy" - změna OR č. 13/2019 novelou OR č. 22/2022 s účinností od 1.6.2022

Novela konkretizuje "závažné" změny v SP, k nimž dochází v průběhu platnosti akreditace a které je nutno předložit k posouzení RVH.


Opatření rektora "Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace" - změna OR č. 14/2019 novelou OR č. 23/2022 s účinností od 1.6.2022.

Novela :

- umožňuje ukončit spolupráci se zahraničními VŠ nebo ústavy AV ČR,

- stanoví předkládání závažných změn v SP v průběhu platnosti akreditace, které je nutno předložit k posouzení RVH,

- rozšiřuje údaje definující SP, které nelze změnit, o název SP a oblast vzdělávání SP,

- stanoví povinnost předkládat studijní plán a charakteristiku předmětů v dalším jazyce výuky, pokud jej návrhu SP obsahuje, případně se o něj akreditace SP rozšiřuje.

Příloha č. 1 Formuláře pro akreditaci jsou upraveny tak, aby odpovídaly údajům vyžadovaným v akreditačním modulu SIS.

Příloha č. 2 Pravidla a doporučené postupy pro vytváření SP na UK se nemění.

Termín podání návrhů na prodloužení platnosti akreditace SP a možnost vyhlašování přijímacího řízení


usnesení kolegia rektora z 1. 3. 2021:


1. Přijímací řízení lze vypsat jen do takového studijního programu, jehož akreditace trvá alespoň do 31. 12. v akademickém roce, do něhož se přijímací řízení vypisuje.


2. Žádost o prodloužení akreditace studijního programu se předkládá nejpozději v březnu (pregraduální studijní programy) a v květnu (doktorské studijní programy) kalendářního roku, v němž jsou v řádném termínu zveřejněny podmínky pro přijetí ke studiu.


3. Žádost o prodloužení studijního programu na dostudování se předkládá nejpozději 90 dní před koncem akreditace.Závažná změna u předmětů


Případná závažná změna předmětu se může promítnout až do jeho nové (další) varianty, nikoli té, pod kterou byl předmět uveden v akreditaci SP. Pokud je změna předmětu (včetně garanta předmětu) v akreditované variantě (tj. v době realizace předmětu) nezbytná, je nutné konzultovat RUK (OKVA).
Manuál akreditačního modulu SIS


V prosinci 2021 byl aktualizovan popisu akreditačního modulu SIS na webové stránce UK

Akreditační modul SIS - Univerzita Karlova (cuni.cz). Změny v akreditačním modulu se týkají především vytváření nových generací a zjednodušení práce pro posuzovatele. K významnějším změnám nedošlo.
Personalistika - zakládání zdrojového životopisu vyučujícího a jeho přiřazení k SP


V červenci 2021 byl aktualizován uzel Personalistika - životopisy. Úprava, k níž došlo v průběhu roku 2020, se týká především změny natahování CV vyučujích nebo členů OR z jiných fakult než té, která akreditaci předkládá.


Každý vyučující, člen OR nebo školitel, který je zadán v programu Tajemník fakulty, má ve svých osobních údajích v SIS připraveno CV, které může průběžně editovat případně vyplnit (= založit), pokud tak ještě neučinil. Jako výchozí byla do osobních údajů natažena verze CV, kterou vyučující naposledy upravoval pro účely akreditace před létem 2020.
Metodiky pro přípravu návrhů SP na prodloužení, rozšíření a předložení změny SP


V červnu 2021 byly doplněny samostatné metodiky pro předkládání návrhů na prodloužení SP, rozšíření SP a předkládání změny v SP spolu se stručným úvodem. Součástí těchto metodik je i podrobný popis postupu v akreditačním modulu SIS, který je pro všechny uvedené typy akreditačních událostí stejný.


Aktualizovány byly i průvodní dopisy děkana k prodloužení, rozšíření a předkládání změny.
Neměnné údaje o studijním programu = údaje zakládající identitu SP


V květnu 2021 byly údaje identifikující SP rozšířeny o název SP. V realizovaném SP nelze tedy měnit: typ SP a udělený titul, jazyk výuky, dobu studia, hlavní oblast vzdělávání, profil SP (akademický nebo profesní), regulované povolání, kód ISCED, kód MŠMT a nově název SP.


Pokud by bylo nezbytné změnit název SP, znamená to akreditovat nový SP a původní SP případně ponechat pouze na dostudování stávajících studentů.
Od 1.9.2020 je možné návrh SP (včetně rozšíření nebo změny SP) připravovat pouze v SIS.


Modul Akreditace RVH NAU (https://is.cuni.cz/studium) je připraven pro přípravu návrhu SP v plném rozsahu. Na základě dosavadních zkušeností dochází k drobným technickým úpravám v modulu, které však nemění požadované údaje.


Pozn. k vyplnění údajů v SIS

 1. pod názvem „akreditační modul SIS“ lze nalézt pokyny a postupy při vyplňování údajů v SIS, včetně pokynů pro vyplňování charakteristik předmětů v programu Tajemník;

 2. pole označená v SIS modře / fialově jsou určena pouze pro žádost o akreditaci na NAU;

 3. SIS umožňuje tisknout jak jednotlivé části návrhu zvlášť, tak celý soubor v pdf najednou.


Údaje uváděné v SIS musí být zcela totožné s údaji v souboru pdf. Proto je nezbytné konečnou verzi spisu vždy generovat do pdf ze SIS.


V SIS je vždy nutno vyplnit:

 • základní údaje o SP (záložka editace)

 • charakteristiku SP a profil absolventa (záložka editace textů)

 • charakteristiku SP a profil absolventa pro veřejnost a dodatek k diplomu v AJ a ČJ

 • názvy studijních plánů pregraduálního studia, tzv. hlavička studijního plánu (záložka plány)

 • rámcový plán doktorského studia (záložka plány)

 • charakteristiku předmětů (záložka předměty akreditace a program Tajemník)

 • CV vyučujících, členů OR a školitelů (záložka učitelé akreditace)

 • u doktorských SP je nutno vygenerovat seznam členů OR
Novelizované OR 13/2019 (Standardy SP UK) a OR 14/2019 (Návrh SP v rámci IA) (aktualizováno v září 2019)


Od 1. 9.2019 vstupuje v platnost novela opatření rektora:

 • č. 13/2019 Standardy studijních programů UK (původní č. 32/2017) a

 • č. 14/2019 Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace (původní č. 58/2017)


Změny plynoucí z novelizovaných opatření rektora jsou zahrnuty ve formulářích pro přípravu akreditací a metodických pokynech k vyplnění.
Identita studijního programu (doplněno v září 2019)


V novelizovaném OR 14/2019 Návrh SP v rámci IA je nově doplněn čl. 3, který jednoznačně identifikuje SP:

  a. 

typem studia,

  b. 

oblastí vzdělávání,

  c. 

profilem SP (profesní-akademický),

  d. 

jazykem výuky,

  e. 

standardní dobou studia,

  f. 

akademickým titulem,

  g. 

regulovaným povoláním,

  h. 

kódem klasifikace ISCED-F 2013 a

  i. 

kódem SP přidělovaným MŠMT.


V případě shodných údajů u SP realizovaných na různých fakultách (např. Všeobecné lékařství) je rozdílným údajem kód MŠMT.

Poslední změna: 9. únor 2024 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám