Aktuality pro zpracovatele


Od 1.9.2020 je možné návrh SP (včetně rozšíření nebo změny SP) připravovat pouze v SIS.


Modul Akreditace RVH NAU (https://is.cuni.cz/studium) je připraven pro přípravu návrhu SP v plném rozsahu. Na základě dosavadních zkušeností dochází k drobným technickým úpravám v modulu, které však nemění požadované údaje.


Pozn. k vyplnění údajů v SIS

 1. pod názvem „akreditační modul SIS“ lze nalézt pokyny a postupy při vyplňování údajů v SIS, včetně pokynů pro vyplňování charakteristik předmětů v programu Tajemník;

 2. pole označená v SIS modře / fialově jsou určena pouze pro žádost o akreditaci na NAU;

 3. SIS umožňuje tisknout jak jednotlivé části návrhu zvlášť, tak celý soubor v pdf najednou.


Údaje uváděné v SIS musí být zcela totožné s údaji v souboru pdf. Proto je nezbytné konečnou verzi spisu vždy generovat do pdf ze SIS.


V SIS je vždy nutno vyplnit:

 • základní údaje o SP (záložka editace)

 • charakteristiku SP a profil absolventa (záložka editace textů)

 • charakteristiku SP a profil absolventa pro veřejnost a dodatek k diplomu v AJ a ČJ

 • názvy studijních plánů pregraduálního studia, tzv. hlavička studijního plánu (záložka plány)

 • rámcový plán doktorského studia (záložka plány)

 • charakteristiku předmětů (záložka předměty akreditace a program Tajemník)

 • CV vyučujících, členů OR a školitelů (záložka učitelé akreditace)

 • u doktorských SP je nutno vygenerovat seznam členů OR
Novelizované OR 13/2019 (Standardy SP UK) a OR 14/2019 (Návrh SP v rámci IA) (aktualizováno v září 2019)


Od 1. 9.2019 vstupuje v platnost novela opatření rektora:

 • č. 13/2019 Standardy studijních programů UK (původní č. 32/2017) a

 • č. 14/2019 Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace (původní č. 58/2017)


Změny plynoucí z novelizovaných opatření rektora jsou zahrnuty ve formulářích pro přípravu akreditací a metodických pokynech k vyplnění.
Identita studijního programu (doplněno v září 2019)


V novelizovaném OR 14/2019 Návrh SP v rámci IA je nově doplněn čl. 3, který jednoznačně identifikuje SP:

  a. 

typem studia,

  b. 

oblastí vzdělávání,

  c. 

profilem SP (profesní-akademický),

  d. 

jazykem výuky,

  e. 

standardní dobou studia,

  f. 

akademickým titulem,

  g. 

regulovaným povoláním,

  h. 

kódem klasifikace ISCED-F 2013 a

  i. 

kódem SP přidělovaným MŠMT.


V případě shodných údajů u SP realizovaných na různých fakultách (např. Všeobecné lékařství) je rozdílným údajem kód MŠMT.
Formuláře pro přípravu návrhu SP - modul Akreditace RVH-NAU v SIS / wordovské formuláře (aktualizováno v září 2019)


Na základě rozhodnutí RVH došlo v únoru 2019 k nevelké úpravě v požadavcích na údaje o nových SP při podávání nového návrhu SP, které spočívají především ve vynechání některých údajů (témata závěrečných prací) nebo v úpravě komentářů k vyplnění.


Úprava se promítla do SIS (a současně i do wordovských formulářů) a odráží se:

 • v metodickém pokynu pro vyplňování akreditačních formulářů v pregraduálním a doktorském studiu s přehledem úprav v úvodu

 • v požadavcích na vyplňování údajů v SIS


Vzhledem k tomu, že k úpravám došlo v průběhu intenzivních příprav návrhů SP pro II. vlnu předkládání akreditací, RVH bude po celý rok 2019 akceptovat návrhy SP také v původní verzi formulářů. Od září 2019 budou ale k dispozici již pouze upravené formuláře.
Průběžné úpravy modulu Akreditace RVH-NAU v SIS (aktualizováno v únoru 2019) se týkají následujících údajů:


základní údaje o SP:

 • SP uskutečňovaný více fakultami

 • Počet studentů v původních SP/SO, na něž nový SP navazuje, - je nutno uvádět jejich celkový počet v položce „Počet studentů v nahrazovaných SP/SO“.


tvorba studijních plánů v SIS – pregraduální studium:

 • Akreditační modul neposkytuje zatím dostatečnou podporu pro vytváření studijních plánů v pregraduálním studiu, především u složitějších studijních plánů, proto jsou k dispozici stále wordovské formuláře.

 • Údaj „doporučený ročník / semestr“ byl přesunut z popisu bloku předmětů na záložku „sestavení plánu“ / doladění plánu, protože se jedná o vlastnost studijního plánu, nikoli bloku předmětů. Údaj bude možné označit u každého jednotlivého předmětu samostatně bez ohledu na blok / skupinu předmětů. U již zadaných studijních plánů se tento údaj na záložku „sestavení plánu“ zkopíruje s možností editace.

 • Připravují se kontroly počtu kreditů a tabulky kreditového rozložení předmětů ve studijním plánu.


předměty – charakteristika:

 • Upravují se údaje na záložce předměty akreditace - editace předmětu, které bude možno doplnit v akreditačním modulu: jedná se především o údaje ke kombinované formě příp. k odborné praxi.
Podávání návrhu SP na jeho rozšíření / případně oznámení významné změny (aktualizováno v lednu 2019).


Na úvodní straně je doplněn postup podávání návrhu na rozšíření SP, nebo oznámení zněny SP spolu s metodickým pokynem „příprava návrhu na rozšíření SP“ ve wordu a v SIS.
Aktualizace podávání návrhů SP na RUK prostřednictvím elektronické spisové služby (aktualizováno v únoru 2019).


V souvislosti s rozšířením možností elektronické spisové služby bude návrh SP podáván prostřednictvím interní pošty ESS. Od ledna 2019 také již není nutno postupovat na RUK návrh SP v tištěné podobě. Změněn byl také vzor průvodního dopisu děkana k návrhu SP
Aktualizace informací k SP zaměřeným na přípravu k regulovaným povoláním pedagogických pracovníků (aktualizováno v prosinci 2018)


Byly aktualizovány pokyny pro vytváření učitelských studijních programů ve sdruženém studiu, novou metodiku naleznete zde.
Aktualizace informací k SP zaměřeným na přípravu k regulovaným povoláním (aktualizováno k 14. květnu 2018)


Vzhledem k tomu, že UK obdržela dne 4. 5. 2018 rozhodnutí NAÚ o udělení institucionální akreditace, upozorňujeme, že v případě studijních programů zaměřených na přípravu k regulovaným povoláním, které budou schvalovány Radou pro vnitřní hodnocení, je třeba požádat regulační orgán o vydání povolení (nikoli stanoviska). Bližší informace včetně nového vzoru žádosti o povolení najdete zde.
Informace o aktualizaci webové stránky Příprava studijních programů (aktualizováno k 27. dubnu 2018)


 • Akreditační formuláře pro doktorské studium byly odděleny do formulářů pro pregraduální studium po zkušenostech s přípravou doktorských SP. Údaje ve formulářích se nezměnily.

Poslední změna: 29. září 2020 11:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám