Aktuality pro zpracovatele


Příprava návrhu SP - modul Akreditace RVH-NAU v SIS / wordovské formuláře (aktualizováno v únoru 2019)


Na základě rozhodnutí RVH došlo k nevelké úpravě v požadavcích na údaje o nových SP při podávání nového návrhu SP, které spočívají především ve vynechání některých údajů (témata závěrečných prací) nebo v úpravě komentářů k vyplnění.


Úprava se promítne do SIS (a současně i do wordovských formulářů) a odráží se:

 • V metodickém pokynu pro vyplňování akreditačních formulářů v pregraduálním a doktorském studiu

 • V požadavcích na vyplňování údajů v SIS a případně ve wordovských formulářích (podrobně odkazy z úvodní strany)


Vzhledem k tomu, že k úpravám došlo v průběhu intenzivních příprav návrhů SP pro II. vlnu předkládání akreditací, RVH bude po celý rok 2019 akceptovat návrhy SP také ve původní verzi formulářů.


V akreditačním modulu SIS je vždy nutno vyplnit:

 • základní údaje o SP (formulář A a B-Ia)

 • charakteristiku SP a profil absolventa (formulář B-Ib)

 • charakteristiku SP a profil absolventa pro veřejnost a dodatek k diplomu v AJ a ČJ

 • názvy studijních plánů pregraduálního studia

 • rámcový plán doktorského studia

 • CV vyučujících (formulář C-I)


Návrh SP pro udělení oprávnění lze kompletně vytvořit v SIS pro pregraduální i postgraduální SP - https://is.cuni.cz/studium.
Průběžné úpravy modulu Akreditace RVH-NAU v SIS (aktualizováno v únoru 2019) se týkají následujících údajů:


základní údaje o SP:

 • SP uskutečňovaný více fakultami

 • Počet studentů v původních SP/SO, na něž nový SP navazuje, - je nutno uvádět jejich celkový počet v položce „Počet studentů v nahrazovaných SP/SO“.


tvorba studijních plánů v SIS – pregraduální studium:

 • Akreditační modul neposkytuje zatím dostatečnou podporu pro vytváření studijních plánů v pregraduálním studiu, především u složitějších studijních plánů, proto jsou k dispozici stále wordovské formuláře.

 • Údaj „doporučený ročník / semestr“ byl přesunut z popisu bloku předmětů na záložku „sestavení plánu“ / doladění plánu, protože se jedná o vlastnost studijního plánu, nikoli bloku předmětů. Údaj bude možné označit u každého jednotlivého předmětu samostatně bez ohledu na blok / skupinu předmětů. U již zadaných studijních plánů se tento údaj na záložku „sestavení plánu“ zkopíruje s možností editace.

 • Připravují se kontroly počtu kreditů a tabulky kreditového rozložení předmětů ve studijním plánu.


předměty – charakteristika:

 • Upravují se údaje na záložce předměty akreditace - editace předmětu, které bude možno doplnit v akreditačním modulu: jedná se především o údaje ke kombinované formě příp. k odborné praxi.
Podávání návrhu SP na jeho rozšíření / případně oznámení významné změny (aktualizováno v lednu 2019).


Na úvodní straně je doplněn postup podávání návrhu na rozšíření SP, nebo oznámení zněny SP spolu s metodickým pokynem „příprava návrhu na rozšíření SP“ ve wordu a v SIS.
Aktualizace podávání návrhů SP na RUK prostřednictvím elektronické spisové služby (aktualizováno v únoru 2019).


V souvislosti s rozšířením možností elektronické spisové služby bude návrh SP podáván prostřednictvím interní pošty ESS. Od ledna 2019 také již není nutno postupovat na RUK návrh SP v tištěné podobě. Změněn byl také vzor průvodního dopisu děkana k návrhu SP
Aktualizace informací k SP zaměřeným na přípravu k regulovaným povoláním pedagogických pracovníků (aktualizováno v prosinci 2018)


Byly aktualizovány pokyny pro vytváření učitelských studijních programů ve sdruženém studiu, novou metodiku naleznete zde.
Aktualizace informací k SP zaměřeným na přípravu k regulovaným povoláním (aktualizováno k 14. květnu 2018)


Vzhledem k tomu, že UK obdržela dne 4. 5. 2018 rozhodnutí NAÚ o udělení institucionální akreditace, upozorňujeme, že v případě studijních programů zaměřených na přípravu k regulovaným povoláním, které budou schvalovány Radou pro vnitřní hodnocení, je třeba požádat regulační orgán o vydání povolení (nikoli stanoviska). Bližší informace včetně nového vzoru žádosti o povolení najdete zde.
Informace o aktualizaci webové stránky Příprava studijních programů (aktualizováno k 27. dubnu 2018)


 • Akreditační formuláře pro doktorské studium byly odděleny do formulářů pro pregraduální studium po zkušenostech s přípravou doktorských SP. Údaje ve formulářích se nezměnily.

Poslední změna: 5. srpen 2019 14:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám