Studijní plány – obecné pokyny

(vychází z Pravidel a doporučených postupů pro vytváření SP na UK – OR 14/2019 https://www.cuni.cz/UK-8464.html)


Předměty studijního plánu


 • ZT PPZ = „základní teoretický předmět profilujícího základu“ je podstatný pro získání klíčových znalostí z hlediska profilu absolventa (obvykle přednášky PP ev. PVP), je ověřován státní závěrečnou zkouškou a souvisí s příslušnou oblasti vzdělávání (OV), do které SP náleží.

  • ZT PPZ patří mezi PPZ, jedná se významné předměty PPZ se specifickými požadavky na garantování předmětů;

  • ZT PPZ obvykle patří předměty zahrnující přednášky;

  • ZT PPZ musí být obsaženy v každém studijním plánu (OR 13/19 čl. 8, odst. 9 a 12)


 • PPZ = „předmět profilujícího základu SP“ je podstatný pro získání odborných znalostí a dovedností a obecných způsobilostí uvedených v profilu absolventa, které jsou také ověřovány v rámci státní závěrečné zkoušky.

  • mezi PPZ patří:

   • typicky většina povinných předmětů (PP);

   • povinně volitelné předměty (PVP), které tvoří jednu či více skupin (= profilující skupina/y PVP);

    • profilující skupina PVP obsahuje pouze PPZ;

    • mezi PVP v profilující skupině mohou být i předměty, které nejsou přímo ověřovány v rámci SZZ (např.: volba zaměření / modulu, cizojazyčné předměty, apod.)

  • mezi PPZ mohou být i předměty, které neobsahují přednášky (cvičení, semináře apod.);


 • Ve studijním plánu musí být zřejmý vztah:

  Mezi znalostmi a dovednostmi uvedenými v profilu absolventa, obsahem SZZ, kterou jsou znalosti a dovednosti ověřovány, a předměty PPZ a ZT PPZ, jejichž prostřednictvím student znalosti a dovednosti formulované v profilu absolventa nabývá, musí být zřetelná a jednoznačně patrná vazba.


 • Součet kreditů za PP spolu s minimálním počtem kreditů z profilující skupiny nebo skupin PVP by měl být významně vyšší než 50 % standardního počtu kreditů.

  Pozn: splnění kreditů lze zkontrolovat na záložce „plány“ – „doladění plánu“ – tlačítko „Uložit a zkontrolovat plán“ na závěr seznamu předmětů


 • Předměty pro zpracování závěrečné práce: jsou ve formuláři zdůrazněny samostatným blokem povinných předmětů, v odůvodněných případech lze předměty pro přípravu závěrečné práce uvádět v rámci skupiny povinně volitelných předmětů (např: v případě volby z více diplomových seminářů).


 • Mezi povinně volitelnými předměty by měl být alespoň jeden předmět vyučován v cizím jazyce (především v magisterském studiu); v případě většího počtu cizojazyčných předmětů, především PP, je nezbytné, aby v podmínkách přijímacího řízení byl uveden požadavek na znalost příslušného cizího jazyka, případně musí být studentovi umožněno, aby doplnil znalosti z příslušného cizího jazyka, nebo aby měl možnost „variantního“ studia předmětu v českém jazyce.

  Pokud cizojazyčný předmět není součástí studijního plánu, doporučujeme způsoby a formy získání cizojazyčných kompetencí popsat v charakteristice SP v položce 63 Jaký je mezinárodní rozměr SP.


 • Povinně volitelné předměty student volí prostřednictvím jejich seskupení do jedné či více skupin a na základě stanoveného minimálního počtu kreditů. Student může absolvovat předměty za více kreditů, než je minimální počet, nikoli však za méně kreditů. Čím více je skupin PVP, tím více je směřována volba studenta.


 • Doporučené volitelné předměty není nezbytné uvádět; pokud je uvádíte, není třeba předkládat charakteristiky předmětů a CV vyučujících.

  • Doporučené volitelné předměty se uvádí obvykle v následujících případech:

   • je-li záhodno, aby právě tyto předměty student absolvoval v rámci svých volitelných kreditů

   • není-li dostatek kreditů pro PVP

   • je-li výrazně vyšší počet kreditů pro volbu studenta – tzn. 15% a více


 • Každá forma studia (prezenční, kombinovaná, ev. distanční) má vlastní studijní plán.Studium v kombinované a distanční formě probíhá podle stejných principů a pravidel. Rozdíl spočívá pouze v nároku na počet hodin přímé (prezenční) výuky, kterou musí splňovat dle nařízení vlády kombinovaná forma. Uváděný rozsah prezenční výuky v „akreditovaném“ studijním plánu kombinované i distanční formy představuje závaznou fakultní nabídku přímé výuky (za přítomnosti vyučujícího), kterou má student právo využít.

  • Kombinovaná forma musí obsahovat alespoň 80 hod. kontaktní výuky za semestr, s výjimkou posledního semestru studia (1 hod = alespoň 45 min.), pokud je počet hodin kontaktní výuky nižší, jedná se o distanční formu studia (Standardy SP UK čl. 16 odst. 2). 80 hod. za semestr může být dosaženo i v průměru (bez posledního semestru), přičemž absolutní počet přímé výuky v semestru nesmí klesnout pod 60 hod.

  • Ta část výuky předmětu, která probíhá distanční formou, tzn. bez přímé účasti vyučujícího a studenta (týká se jak distanční tak i kombinované formy studia), musí být zajištěna studijními oporami. Pro udělení oprávnění je nezbytné uvést minimálně studijní opory u všech předmětů doporučených pro 1. ročník. Současně se fakulta zaváže (v průvodním dopise, poznámce pod studijním plánem apod.), že ostatní studijní opory doplní před zapsáním prvních studentů do studia (bude RVH kontrolováno).


 • Personální zabezpečení:

  • každý předmět má svého garanta

  • pro garanta ZT PPZ platí:

   • garantem ZT PPZ v bakalářském SP může být profesor nebo docent anebo vyučující s titulem Ph.D. nebo CSc., kteří se přiměřeně podílejí na přednáškách.

   • garantem ZT PPZ v magisterském SP může být profesor nebo docent v oboru odpovídající příslušné OV, kteří se významně podílejí na přednáškách.


  • pro garanta PPZ platí:

   • garantem PPZ v magisterském SP může být profesor nebo docent anebo vyučující s titulem Ph.D. nebo CSc., kteří se podílejí na jejich výuce v rozsahu minimálně 20%.

   • na garanta PPZ v bakalářském studiu nejsou kladeny žádné požadavky.    Nemá-li předmět ZT PPZ garanta docenta nebo profesora mohou mít zpracovatelé tendenci „snížit“ označení předmětu na PPZ. Je to jistě možné, ale je nutno mít na paměti, že:

    • může být předmětem posuzování, když předměty shodné formou výuky (přednášky), typem (teoretické a metodologické disciplíny) a vazbou na SZZ jsou v jednom případě označeny ZT PPZ a v druhém nikoli.

    • otázku personálního zabezpečení SP neřeší změna označení předmětu.


   Pozn.: Ve výjimečných a odůvodněných případech lze akceptovat jako garanta předmětu renomovaného odborníka, přestože nesplňuje požadovanou kvalifikaci.


  • klíčoví vyučující

   • u předmětu mohou být uvedeni další vyučující, kteří jsou významní z hlediska zajištění předmětu, případně jeho kontinuity a podílí se významně na výuce, především v případech: více „paralelek“ předmětu, nižší podíl garanta na výuce předmětu, vyššího věku garanta předmětu, vysokého počtu hodin (rozsah výuky) apod.


  • životopis (CV)

   • garanti předmětu a vyučující, kteří jsou uvedeni ve studijním plánu, musí být uvedeni v charakteristice předmětu a musí mít životopis, ve kterém budou uvedeny předměty, které garantují / vyučují; to platí i obráceně;


  • Důležité poznámky k personálnímu zabezpečení SP:

   • primárně se posuzuje (zejména u garantů předmětů):

      a. 

    délka týdenní pracovní doby

      b. 

    věková struktura garantů PPZ / ZT PPZ, klíčových vyučujících PPZ / ZT PPZ a věk garanta SP,

      c. 

    počet PPZ / ZT PPZ, které vyučující garantuje, případně se na nich podílí jako klíčový vyučující.


   • alespoň 30 % přednášek

    • musí být v bc studiu vyučováno docentem, profesorem nebo vyučujícím s titulem Ph.D./CSc.,

    • musí být v mgr / nmgr studiu vyučováno docentem, profesorem nebo vyučujícím s titulem Ph.D./CSc.,


   • V případě problematického personálního zabezpečení (z hlediska výše a typu úvazku, věkové a kvalifikační struktury) je třeba počítat s požadavkem RVH na kontrolní zprávu o personálním zabezpečení v průběhu realizace SP.
Státní závěrečná zkouška


Státní závěrečná zkouška (SZZ) se skládá ze dvou částí, z níž jednou je obhajoba závěrečné práce. Část SZZ se dále může (ale nemusí) členit na tematické okruhy.


Část SZZ v akreditačním spisu obsahuje:


 • název části: lze uvést obecně (obhajoba…, ústní část), ale upřednostňován je konkrétní název jednotlivých částí

 • popis obsahu části SZZ:

  • názvy tematických okruhů s vymezením jejich obsahu (např. uvedením studijních předmětů (názvy, nikoli kódy), na které tematické okruhy navazují, nebo stručným popisem) a způsobu jejich absolvování, nebo volby,

  • v případě, že se část SZZ nedělí dále na tematické okruhy, pak se uvádí obsah části SZZ v podobě výše.Další poznámky k SZZ


 1. Obhajoba bakalářské práce musí být vždy součástí SZZ a příprava bakalářské práce součástí studijního plánu. Její vypuštění lze akceptovat pouze ve specifických a odůvodněných případech. (Usnesení RVH z 14.2.2018)

 2. Rozdíl mezi části SZZ a tematickým okruhem:

  • část SZZ je samostatný uzavřený celek SZZ, se samostatnou zkušební komisí, samostatným protokolem o konání SZZ a v případě neúspěchu jí student opakuje jako celek,

  • tematický okruh je „podčást“ SZZ (v zásadě obdoba předmětů, okruhů apod), který si student může volit, nebo jejich výčet může definovat obsah části apod.

 3. SZZ se ve výjimečných případech může skládat z jedné části (obhajoby závěrečné práce) a to zejména u SP joint / double degree, popřípadě u cizojazyčných SP bez varianty v českém jazyce; ve specifických a odůvodněných případech lze tuto praxi akceptovat i v česko-jazyčných SP. (závěr KR 26.8.19)Struktura SSZ + příklad:Státní rigorózní zkouška 1. V případě požadovaného rigorózního řízení se uvádí stručný obsah ústní části SRZ. Obsah ústní zkoušky odpovídá svým zaměřením obsahu státní závěrečné nebo státní doktorské zkoušky konané na fakultě.

 2. Oprávnění vykonávat SRZ může být studijnímu programu uděleno v případě, že fakulta uskutečňuje v dané oblasti vzdělávání alespoň jeden doktorský SP.

 3. Státní rigorózní zkouška musí obsahovat stručný obsah, ze kterého lze posoudit souvislost SRZ se státní závěrečnou zkouškou a příslušným doktorským SP.


Poslední změna: 11. říjen 2019 15:16 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám