Studijní plány

Příprava studijních plánů pregraduálních SP v modulu Akreditace RVH a NAU v SIS


Následující informace se týkají především přípravy studijních plánů v modulu Akreditace RVH a NAU ve Studijním a informačním systému. Popisují zadávání a možnosti editaci jednotlivých položek.


Obecná pravidla, předpisy a požadavky na strukturu studijních plánů jsou popsány v Metodice přípravy návrhu pregraduálního SP. Pravidla pro tvorbu plánů vychází z Pravidel a doporučených postupů pro vytváření SP na UK – OR 14/2019 https://www.cuni.cz/UK-8464.html).


Obsah :

  A. 

Úvodní přehled a stručný popis studijních plánů

  B. 

Struktura studijního plánu v SIS

  C. 

Vytvoření plánu

  D. 

Hlavička plánu

  E. 

Sestavení plánu

  F. 

Doladění plánu

  G. 

Studijní plány se specializacemi

  H. 

Zrušení specializace nebo prodloužení na dostudování

  I. 

Skupina plánů

  J. 

Studijní plány pro sdružené studiumA. Úvodní přehled a stručný popis studijních plánů


Každá forma studia a jazyk výuky mají vlastní položku v záznamu SP (matka - dcery), v níž jsou vytvořeny samostatné studijní plány pro jednotlivé formy studia, případně jazyky výuky".


 • jazyk výuky – každý jazyk má samostatný záznam v SIS ( „matka“ a „dcera“)


příklad:


Poznámka: Studijní plány mohou být pro různé formy studia a jazyky výuky odlišné, např. v čj SP budou specializace, které v aj SP nebudou apod. V každém případě odlišné studijní plány musí vést ke stejnému profilu absolventa uvedenému v „matce“ a nemohou se lišit obsahem a strukturou (počtem částí) SZZ – v případě významnějších rozdílů, doporučujeme kontaktovat OKVA RUK.***


V jednoho záznamu pro danou formu studia a jazyk výuky (tzn. v rámci matky, příp.dcery) se vytváří samostatné studijní plány pro:


 • Specializace a to v podobě:

  • jeden „plný“ (kompletní) studijní plán pro společnou a specializační část

  • nebo dvě samostatné části studijního plánu:

   • společná část pro všechny specializace

   • specializační část pro každou konkrétní specializaci

  metodický pokyn a pravidla pro SP se specializacemi část D.


 • Sdružené studium (dříve „dvouoborové studium“), které tvoří studijní plány:

  • hlavní studijní plán (maior) – vztahuje se k danému SP

  • přidružený studijní (minor) – je určen pro kombinaci s hlavním studijním plánem maior v rámci jiného SP

  • plný studijní plán pro jednooborové studium

  Poznámka: SP musí vždy obsahovat hlavní (maior) nebo plný studijní plán, přidružený studijní plán nemůže být jediným studijním plánem SP!

  metodický pokyn a pravidla pro SP se specializacemi část E.


 • Kombinace studijních plánů pro specializace, sdružené studium a plány bez specializací:

  • hlavní (maior) nebo přidružený (minor) studijní plán pro danou specializaci

  • plány pro specializace pro kombinaci specializací v rámci SP

  • plný plán pro specializace

  • plný plán bez specializací

  • hlavní (maior) nebo přidružený (minor) plán bez specializací


 • Společné uskutečňování fakulty s jinou institucí, obvykle zahraniční VŠ

  V rámci jednoho SP mohou být vedle sebe studijní plán realizovaný pouze na fakultě a studijní plán realizovaný ve spolupráci fakulty s dalšími institucemi (obvykle zahraniční VŠ).


Poznámka: Další formy studia či jazyky výuky mohou mít odlišný výčet plánů, tzn. nemusí mít shodné specialiazce, plány pro sdružené studium apod. s hlavním záznamem SP (matkou). Ale každá specializace, plány pro sdružené studium, či další plány musí být připraveny v plné podobě.B. Struktura studijního plánu v SISa)

Přidat hlavičku plánu - tlačítko pro založení zcela nového plánu; prvním krokem je vyplnění tvz. hlavičky plánu, která obsahuje základní údaje o plánu a textová pole pro popis SZZ, poznámky k plánu apod.


b)

Přidat skupinu plánů (nyní název "Skupina plánů") – karta je určena pro složení samostatně vytvářených částí plánů (společné části a specializačních částí) do jednoho celkového plánu u specializací. V současné době se nevyužívá.


c)

Import plánu - umožňuje natažení plánů z jiné založené akreditace SP nebo matky či dcery téhož SP, včetně předmětů v zadané variantě.


d)

Studijní plány – odkazy na podrobný popis vytváření a editace studijních plánů v SIS a jejich metodická pravidla.


e)

Název studijního plánu je automaticky generován ze základních údajů o plánu, které jsou uvedeny v matce případně dceři (forma studia a jazyk výuky) a označeny v hlavičce plánu (specializace, sdružené studium, instituce).


f)

Označení plánu pro hromadnou akci "nastavení atributů plánů" (viz obr) umožňuje vybrat pouze některé plány pro jejich generování do pdf na kartě „Tisky“. Nyní lze plán vybrat přímo na kartě „Tisky“ (níže Tisky - bod g).


***


g)

Detail studijního plánu – základní členění předmětů plánu; textová pole (SZZ, poznámky apod.) se zobrazí kliknutím na otazník pod úvodními informacemi o plánu:

h)

Možnost editace hlavičky plánu


i)

Kopie plánu - využití kopie údajů pro vytvoření jiného plánu v rámci dané matky, nebo dcery SP.


j)

Sestavení plánu – rozčlenění předmětů do jednotlivých bloků podle typu předmětů (PP, PVP) s označením limitu (minimální počet kreditů) pro skupinu povinně volitelných předmětů.


k)

Doladění plánu – označení základních teoretických předmětů profilujícího základu (Z), předmětů profilujícího základu (P), nebo neprofilujících předmětů (př.); možnost doplnění (minimálního) počtu kreditů za bloky a skupiny předmětů, případně doporučeného ročníku a semestru.


l)

Smazat plán


m)

Vygenerování plánu do pdf: bílá ikona pro RVH; žlutá ikona pro plán s rozšířenými údaji pro žádost o akreditaci na NAU.Další údaje o studijním plánu (popis sloupců)o)

Typ plánu – vybírá se z nabídky v hlavičce plánu (bod 6) a označuje např. typ plánu pro specializaci nebo sdružené studium.


p)

Specializace – v hlavičce plánu se vybere příslušná specializace z nabídky specializací přiřazených k SP na kartě editace a založených na samostatné kartě Specializace.


q)

Instituce – vybírá se v hlavičce plánu (bod 5) z nabídky akreditovaných institucí uvedených na kartě editace, a to v případě, že se na realizaci příslušného plánu nepodílí všechny akreditované instituce (fakulty, zahr.VŠ).


r)

Kontrola plánu – datum kontroly plánu v doladění plánu (bod 13e).


s)

Pracovní označení plánu slouží pouze pro potřeby fakulty.C. Vytvoření plánu


Studijní plán se zadává tlačítkem „přidat hlavičku plánu“:nebo importem plánu z jiné "akreditace" SP (záznamu SP) v akreditačním modulu dané fakulty nebo předmětů plánu v jiné formě studia ev. jazyka výuky daného SP (matka – dcery). Např. lze takto zkopírovat předměty plánu pro jinou formu studia daného SP, nebo společnou obecnou část plánu (pedagogická propedeutika) pro učitelské studium na dané fakultě, apod.


a - nastavení varianty předmětu v importovaných studijních plánech nebo jejich částech

b - nabídka plánů v SP příslušné fa


Poznámky:


1)

Specializaci je před vytvořením plánu nutno nejprve přiřadit k SP


2)

Plány, které jsou v SIS připravovány v rámci tzv. jedné generace SP (aktuálně připravované akreditaci) jsou všechny určeny pro schválení SP. Nelze např. připravit tři studijní plány, dva postoupit k akreditaci a třetí nechat na příště (předložit je v další generaci SP).


3)

Studijní plán nelze založit přes kartu předměty v položkách „přidat předmět:D. Hlavička plánu2.

Název studijního plánu se generuje automaticky.

Typizovaný název studijního plánu tvoří: forma studia, jazyk výuky a případně další podstatné údaje zadané v hlavičce plánu: název specializace, případně typ studijního plánu pro sdružené studium.


3.

Pracovní označení plánu není nutno vyplňovat, slouží především pro potřeby fakulty.

Vzhledem k tomu, že typizovaný název plánu může být příliš dlouhý, je možné použít pro snazší orientaci kratší pracovní označení plánu.


4.

Specializace

Pro každý studijní plán se označí příslušná specializace, která je založena na kartě specializace (bod c) a přiřazená k příslušnému SP na kartě editace (obr.níže). Označení proškrtnuté položky u SP se specializacemi se používá pro studijní plán bez specializace nebo pro tzv. společnou část plánu pro všechny specializace.

karta editace:

hlavička plánu:

5.

Instituce

Automaticky se uvádí fakulta uvedená na kartě editace. Položka slouží pro případy, kdy SP je akreditován pro více fakult nebo institucí, především zahraniční VŠ, jejichž podíl na realizací plánů je různý (př. 1. plán pouze fa, 2. plán fa + 1.VŠ, 3. plán fa + 2.VŠ). Vybírá se z nabídky akreditovaných institucí uvedených na kartě editace. Na obrázku vpravo označen plán realizovaný pouze FSV.

karta editace:

hlavička plánu:

Pozor: pokud jsou u SP akreditovány další instituce (např. ústavy AVČR), které se rovnoměrně podílejí na zajištění SP ve všech studijních plánech, instituce se u studijního plánu neoznačuje.


6.

Typ plánu

U jednoduchých studijních plánů (bez specializací a sdruženého studia) je pevně nastavena položka plný plán.


Typ plánu je podstatný


Pozor: v akreditačním modulu v SIS nelze kombinovat samostatnou specializační a samostatnou společnou část v plánech maior a minor. Pro sdružené studium je nutno vždy použít tzv. plný studijní plán pro společnou a specializační část.


7.-8.

Podíl garantů předmětů na výuce


Standardy SP UK (OR 13/2019 v novelizovaném znění OR 22/2022) v čl. 9, odst. 4-6 stanovují minimální rozsah, v jakém se garanti předmětů musí podílet na výuce daného předmětu. Podíl garantů předmětů na výuce je možno uvést u předmětů v programu tajemník. Pro návrh SP předkládaném v rámci institucionální akreditace na RVH ale stačí, když se za dodržení standardů (vyjmenovaných v poznámce ) zaručí garant SP zaškrtnutím příslušného pole a následně děkan fakultu v průvodním dopise k návrhu SP.


Pokud z nějakého důvodu nelze požadovaný minimální podíl dodržet, nebo je podíl garanta na výuce atypický (např. konzultace, tvorba skript apod.) uvádí se to do poznámky (8).


Podrobnosti o požadavcích na personální zabezpečení jsou součástí metodiky přípravy návrhu pregraduálního SP (požadavky na personální zabezpečení SP na úvodní straně).


***


Další položky karty hlavičky plánu, které je nezbytné vyplnit:


Do poznámky ke studijnímu plánu se uvádí veškeré informace a komentáře, které se bezprostředně vztahují ke studijnímu plánu, pro které není prostor v testové části (charakteristika SP). Např. ekvivalentní předměty u specializací, popis atypického rozsahu výuky, rozdělení zaměření nebo modulů, komentáře k SZZ apod.
Státní závěrečná zkouška se popisuje v podobě:


 • číslo a název části SZZ : název lze uvést obecně (obhajoba…, ústní část), ale upřednostňován je konkrétní název jednotlivých částí


 • popis obsahu části SZZ:

  • názvy tematických okruhů (TO) s vymezením jejich obsahu, např. uvedením studijních předmětů (názvy, nikoli kódy), na které tematické okruhy navazují, nebo stručným popisem; způsob absolvování TO, nebo volby mezi TO apod.;


  • v případě, že se část SZZ nedělí dále na tematické okruhy, popisuje se pouze obsah části SZZ v podobě jako u TO výše.

Poznámka:

 • pořadí částí SZZ není pro jejich realizaci závazné


 • Struktura SZZ - příklad:

Pozor: zadávání SZZ u specializací a sdruženého studia je podrobněji popsáno v Metodice přípravy návrhu pregraduálního SP v přílohách: příprava studijních plánů se specializacemi a pro sdružené studium.


U (navazujícího) magisterského studia je nezbytné popsat obsah (základní tematické okruhy) ústní části státní rigorózní zkoušky, pokud je její akreditace požadována. Obsah SRZ by měl souviset s obsahem magisterského SP, ke kterému se váže.


Poznámka: Modro/fialově zbarvená textová pole jsou určena pro přípravu žádosti o akreditaci SP předkládanou na Národní akreditační úřad a pro předkládání návrhu SP rektorovi (RVH) je není nutné vyplňovat.E. Sestavení plánuNa kartě „sestavení plánu“ (12) v části „nezařazeno“ (b) se zobrazí předměty natažené na kartu „předměty akreditace“ (21).


Podrobně k natažení předmětů z programu Tajemník, nebo z jiné akreditace SP v Akreditačním modulu SIS na stránce Příprava předmětů.


12a.

Přidat blok

Studijní plán je tvořen „bloky“ předmětů pro povinné předměty (PP), předměty pro přípravu závěrečné práce (ZP), pro skupiny povinně volitelných předmětů (PVP) a případně pro doporučené volitelné předměty.


Struktura a pravidla vytváření studijních plánů jsou podrobně popsány v Metodice přípravy návrhu pregraduálního SP v příloze obecné pokyny pro přípravu studijního plánu.


***
12c.- d.

Název bloku předmětů a typ bloku.

Název je generován z údajů v položce typ bloku, případně označením části studijního plánu pro sdružené studium (e) a případně doplňujícím popisem (f). Vždy je tedy minimálně uvedeno, jedná-li se o povinné, povinně volitelné nebo volitelné předměty, případně předměty pro přípravu závěrečné práce (ZP).


12e.

Sdružené studium (maior, minor)

Plány pro sdružené studium tvoří dvě části:

 • obecná = společné předměty pro studijní programy určitého typu nebo dané fakulty (př. pedagogická propedeutika v učitelském studiu, fakultní základ, předměty pro ZP apod.)

 • oborová = předměty určené konkrétnímu danému SP


12f.

Doplňující popis bloku předmětů

Uvádí se údaje nad rámec položky 12d, případně 12e. U specializací doporučujeme uvést, jedná-li se o společnou nebo specializační část, pokud to neplyne z označení (typu) studijního plánu.


***12g-i

Rozdělení předmětů do jednotlivých bloků

Do vytvořených bloků (výběrem v seznamu h) se předměty z bloku „nezařazeno“ přesunou označením (zaškrtnutím) příslušných předmětů ve čtverečcích (g) a potvrdí tlačítkem „proveď“ (i).

***

.12j.

Editace bloku


12k.

Smazání bloku


12l.

Invertovat výběr – označí najednou všechny předměty bloku najednou.


Předměty mezi jednotlivými bloky lze přesouvat stejně jako při rozdělování předmětů do bloků v bodě 12g-i prostřednictvím tlačítka proveď, nebo na kartě “doladění plánu“ „uchopením“ předmětu myší.


***


Údaje na kartě „sestavení plánu“


Kromě názvu bloku předmětů se na kartě „sestavení plánu“ zobrazují údaje, které se zadávají na kartě „doladění plánu“: ročník, semestr, typ předmětu (a profilace) a limit (kreditů).


 • Ve sloupci „profilující předměty“ jsou uvedeny profilující předměty (PPZ, ZT PPZ).


 • Sloupec limit uvádí počet kreditů za jednotlivé předměty a v šedé liště celkový/limitní počet kreditů za jednotlivé bloky – viz dále doladění plánu.


 • "Není zkontrolováno" - hláška ke kontrole v doladění plánu (13e).
F. Doladění plánuNa kartě „doladění plánu“ se zadává:


13a.

Označení profilujících předmětů (s legendou):

Z = ZT PPZ – základní teoretický předmět profilujícího základu

P = PPZ – předmět profilujícího zákkladu

př. = označení neprofilujícího předmětu


Podrobnosti o koncepci profilujících předmětů jsou součástí Metodiky přípravy návrhu pregraduálního SP – část obecné pokyny pro přípravu studijního plánu.13b.

Limit kreditů pro jednotlivé bloky

a)

u povinných předmětů je uváděn (automaticky generován) celkový počet kreditů za povinné předměty v daném bloku;

b)

u bloků (skupin) povinně volitelných předmětů se jedná o minimální počet kreditů, které je student povinen získat z dané skupiny PVP, a nastavuje jej zpracovatel; limit kreditů musí být dosažen alespoň jedním součtem kreditů kombinace předmětů v dané skupině


***13c.

Počet kreditů se zadává v programu Tajemník

Na kartě „doladění plánu“ je možné kredity editovat POUZE u předmětů, které si student může zapsat opakovaně (např. cizí jazyk, laboratorní práce, matematická cvičeni), tzn. mohou se uvést pouze násobky kreditů. Takovou situaci pak popište v poznámce ke studijnímu plánu (hlavička plánu).


13d.

Označení doporučeného ročníku a semestru pro daný studijní plán


Poznámky:


1)

Termín „oba“ u doporučeného semestru se zadává v případě dvousemestrálního předmětu.


2)

V případě, že je stanoven ročník a nikoli semestr, položka semestr se nevyplňuje.


3)

Pro další práci se studijním plánem (např. generování pdf plány a předměty) se doporučený ročník a semestr generují z karty plány a nepropisují se zpětně do detailu předmětu na kartě předměty.


Není tedy nutno upravovat (sjednotit se studijním plánem) doporučený ročník / semestr v detailu předmětu na „kartě předměty“ – tyto položky v detailu předmětu slouží pro hromadnou editaci a označení údajů pro předměty, u nich není vytvářen studijní plán (doktorské SP).


4)

Volitelné předměty není nutno uvádět, protože pro daný studijní plán jsou všechny ostatní předměty na UK volitelné (SZŘ čl. 5 odst. 4). Pokud se v rámci studijního plánu uvádí volitelné předměty, jedná se o tzv. „doporučené volitelné předměty“. Doporučené volitelné předměty nemusí mít vyplněnu charakteristiku předmětu, ani CV vyučujících.


5)

V kreditním systému nejsou již předměty pevně vázány k ročníku nebo semestru: pro postup do dalšího ročníku student musí splnit určitý počet kreditů, nikoli absolvovat konkrétní předměty. Nicméně fakulta může doporučit předměty absolvovat v určitém pořadí, resp. v určitém ročníku nebo semestru - proto doporučený ročník / semestr.


Z tohoto hlediska položka může nebo nemusí být vyplněna.


***Přesouvání předmětů mezi jednotlivými bloky nebo změna pořadí předmětů na kartě „doladění plánu“ - kliknutím a přidržením tlačítka se šipkami.


***13e.

Kontrola plánů upozorní např. na:


 • chybu uvádění v rámci jedné skupiny PVP jak předmět profilující, tak neprofilující. U PV bloku (skupiny PVP) musí být buď všechny předměty skupiny profilujícího základu (profilující skupina PVP), nebo žádný z nich (neprofilující skupina PVP).


 • nedodržení kreditů pro jednotlivé části studijního plánu:


  • minimální / maximální počty kreditů pro studijní plány maior / minor


  • minimálně 50% kreditů za PP a profilující skupiny PVPG. Plány pro specializace


Podrobnosti o koncepci studijního programu se specialiazemi jsou součástí Metodiky přípravy návrhu pregraduálního SP – příloha příprava studijního plánu se specializacemi.


Vytváření specializací na kartě specializace (a)*


b.

filtrem se vybere studijní program, ke kterému specializace patří;


*


c.

ikonkou „ “ se otevře možnost přidat specializaci (dále bod e) u aktivních SP, jejichž akreditace je aktuálně připravována;


*


d

detail údajů o specializacích akreditovaného SP


Poznámka: U akreditovaných a schválených SP po jejich konečné propagaci do číselníku akrfdoparam (provádí OKVA) se možnost přidat specializace již nenabízí – k dispozici je pouze její detail. Upravit překlep v překladu názvu specializace nebo profilu absolventa může pouze OKVA.


*


i.

detail specializace


ii.

editace specializace – je možná pouze u akreditačně aktivního SP („živé akreditace“)


iii.

smazání specializace - je možné pouze v generaci, v níž byla specializace vytvořena. V dalších generacích SP (při dalších akreditacích) je možné specializace změnit, nebo zrušit pouze změnou akreditace: zrušení specializace, rozšířením o jinou specializace apod. V průběhu studia není změna specializace pro studenty možná.


***


Detail specializacee.

zadávené údaje u specializace:


 • oficiální název specializace v jazyce výuky


 • překlady názvů specializace: čj a aj název pro účely dodatku k diplomu a LJ překlad (zadává RUK) pro uvádění specializace na diplomu


 • profil absolventa pro dodatek k diplomu (PA) v čj a aj pro „jednooborové„, případně sdružené studium (v nápovědě u PA je uveden maximální počet znaků, které lze pro účely dodatku zadat)


Pro specializaci v SP s anglickým jazykem výuky se použije stejný záznam specializace jako pro SP s českým jazykem výuky (existuje-li), ale jako oficiální název specializace se nabízí anglický předklad názvu specialiazce v češtině.


***
f.

z „akreditace“ (záznamu) SP lze do vytvořených specializací na kartu specializace „překliknout“ tlačítkem „spec“ na šedé liště s názvem SP vpravo;


***


Přiřazení specializace k SP – karta Editaceg.

V základních údajích o SP (karta editace) se v příslušné položce zobrazí názvy všech specializací vytvořených na kartě specializace; ke každé matce či dceři záznamu SP je specializace nutno přiřadit jejich označením multiselektem (ctrl + tlačítko myši): na obr výše jsou k matce či dceři SP přiřazeny pouze dvě specializace ze tří.


***


Označení specializace v hlavičce plánu – typ plánu
V hlavičce plánu (bod 4) je nutno označit příslušnou specializaci (4) a typ plánu (6).

Pro vytvoření studijních plánů se specializacemi platí obecné principy pro vytvoření studijního plánu.


Poznámka k plánu se specializacemi:


Studijní plán se specializacemi má dvě části: společnou část (min. 50% kreditů) a specializační (min. 25% kreditů)


SIS umožňuje vytvořit plán následujícím způsobem = typy plánu:


Jeden kompletní studijní plán (i.) = společná a specializační část v rámci jednoho plánu


Dvě části studijního plánu: (ii.) společná část pro všechny specializace

(iii.) specializační část plánu pro jednotlivé specializace


Pozn. pro realizaci studia jeden plán pro každou specializaci vznikne složením specializační a společné části – k tomu slouží karta „Skupina plánů“.


Vazba položek: specializace a typ plánu


Položka specializace (4)

Položka typ plánu (6)

Pozn.

Označení konkrétní specializace

Společná a specializační část

i. Jeden studijní plán

Specializační část

ii. Pouze část plánu pro jednotlivé specializace

Vnitřní kombinace

Je určeno pro kombinaci specializací uvnitř

/ v rámci SP

Označení proškrtnuté položky

„---„

Společná část pro specializace

iii. Společná část plánu pro všechny specializace

Studijní plán bez specializací

Pro případ, kdy vedle plánů se specializacemi je v rámci SP i plán bez specializací


Poznámka: Pro sdružené studium (maior/minor) není možné v SIS zakládat plán se specializací ve dvou částech: společnou část a samostatné specializační části. Pro studijní plány sdruženého studia maior / minor je nutné vytvořit jeden studijní plán, který obsahuje jak společnou, tak specializační část plánu, přičemž je nezbytné především dodržet min. počet kreditů pro specializační část (25%).


***


Státní závěrečná zkouška u studijních plánů se specializacemi


V případě, že studijní plány pro specializace obsahují současně společnou i specializační část, pak v hlavičce každého studijního plánu se uvádí popis společné i specializační části SZZ (totéž platí i pro tematické okruhy).


V případě samostatně koncipované společné části plánu a samostatných částí pro specializace, pak společný plán obsahuje jak společnou část SZZ, tak i část specializační. Pokud ale společná a specializační část je prověřována v rámci jedné části SZZ v různých tematických okruzích, pak je možné jak u plánu pro společnou část, tak u plánu pro specializační část uvést popis kompletní části SZZ.


V každém případě je důležité, aby byla jednotně popsána struktura SZZ (rozdělení na části a tematické okruhy) a byly patrné části /tematické okruhy, které se vztahují ke společné části studijního plánu a ke specializační části studijního plánu.


Popis SZZ u studijních plánů se specializacemi je podrobně popsán v Metodice přípravy návrhu pregraduálního SP - příloha příprava studijních plánů se specializacemi.
H. Zrušení specializace nebo prodloužení na dostudování


Specializaci (plán se specializací) lze zrušit, prodloužit na dostudování nebo vůbec neprodloužit podáním příslušné žádosti (vytvořením nové generace) a jejích schválením v RVH.


Karta editace - část akreditaceVýběrem typu žádosti a označením příslušné specializace se automaticky podbarví na kartě plány příslušné plány se specializací.I. Skupina plánů

Funkce je určena pro SP se specializacemi v případech, kdy společná a specializační části studijních plánů jsou zadávány samostatně.


Studijní plány skládá pro účely akreditace, případně pro jejich přenos do Tajemníka / Fénixe, OKVA RUK.
J. Plány pro sdružené studium

(dříve dvouoborové studium)


Podrobnosti o koncepci SP se specialiazemi jsou součástí Metodiky přípravy návrhu pregraduálního SP – příloha příprava studijních plánů ve sdruženém studiu.


Výsledný plán pro studenta je tvořen hlavním plánem maior daného studijního programu (A), ve kterém student bude studovat, a přidruženým plánem minor jiného studijního programu (B), který se k plánu maior „přidružuje“. Plán minor je akreditován pod studijním programem B.


Studijní plán sdruženého studia se dělí na:


 • obecnou část, která přísluší hlavnímu plánu maior (příp. plnému plánu) a která je společná pro všechny plány sdruženého studia na dané fakultě, nebo v příslušné oblasti vzdělávání (učitelské studium)


 • oborovou část, která je společná pro studijní plán maior i minor a skládá se z předmětů daného SP (včetně profilujících předmětů)Postup:


Sdružené studium se označí na kartě editace v matce v případně i dceři.


V hlavičce plánu se označí typ plánu (maior, minor, plný plán)


Karta plány - sestavení plánu - blok předmětu (E Sestavení plánu):V každém bloku předmětů se v položce sdružené studium označí, jedná-li se o obecnou část, nebo oborovou část. Označení „obecné“ / „oborové“ se pak odrazí i v generovaném názvu bloku spolu s typem bloku.


Příklad:
Poslední změna: 31. říjen 2023 13:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám