Prodloužení, rozšíření a změna SP


Studijní program, jemuž bylo uděleno oprávnění Radou pro vnitřní hodnocení, případně byl akreditován Národním akreditačním úřadem, je možné v průběhu jeho uskutečňování:


  • Prodloužit (v rámci institucionální akreditace se jedná o opětovné udělení oprávnění)


  • Rozšířit o formu studia, specializaci, plány pro sdružené studium, další fakulty, spolupracující instituce, SP v dalším jazyce výuky, apod.


  • Průběžně měnit v méně podstatných aspektech, případně předložit k posouzení RVH závažnou změnu SP, která mění obsah studia nebo kvalitu personálního zabezpečeníKaždá z uvedených tzv. akreditačních událostí má svá vlastní pravidla, postupy a požadavky. Všechny jsou podrobně popsány na svých vlastních webových stránkách. Stručný popis akreditačního procesu je k dispozici zde.


Žádosti o prodloužení, rozšíření, nebo změnu se vždy připravují v akreditačním modulu SIS (AM SIS), vytvořením nové generace dosavadního SP (kopie záznamu stávajícího SP tlačítkem na kartě propagace / změna SP - ikonka ). Postup je pro všechny akreditační události podobný, liší pouze rozsahem požadovaných úprav a aktualizací. Detailní postup v SIS je uveden zde.


Přehled platnosti stávajících studijních programů včetně termínů podání návrhů na opětovné udělení jejich oprávnění je uveden zde.


Každá žádost je provázena dopisem děkana, který se pro jednotlivé typy akreditační události drobně liší:Změny údajů ve studijním programu


Studijní program je v akreditaci popsán řadou údajů, které se z hlediska možností jejich změn člení do tří kategorií:


  1. Neměnné údaje zakládající identitu SP (čl. 3 OR 14/2019): název SP, typ SP, oblasti vzdělávání, jazyk výuky, standardní doba studia, profil SP, titul, regulované povolání, kód ISCED-F, kód SP.


  2. Údaje o SP, které lze změnit, nebo přidat při rozšíření SP nebo při opětovném udělení oprávnění uskutečňovat SP (prodloužení SP): forma studia, specializace, plány pro sdružené studium, rigorózní řízení, procentuální podíl oblastí vzdělávání na SP (beze změny dominantní oblasti vzdělávání), další fakulty, spolupracující instituce, eventuálně dislokované pracoviště.


  3. Údaje o SP, které lze průběžně aktualizovat (typicky předměty, vyučující, případně struktura studijního plánu).


    V případě, že aktualizace mění obsah znalostí a dovedností s dopadem na profil absolventa a SZZ nebo personální zabezpečení (OR 13/2019) je nutno změnu údajů zadat do akreditačního modulu SIS a předložit k posouzení RVH.Platnost změn pro studenty


Obecně platí, že stávající studenti studují v SP s údaji a profilem absolventa podle studijního plánu, které byly platné v době jejich zápisu do studia.


Změny údajů o SP, včetně studijních plánů, které nastaly až po nástupu studentů do studia, by se na ně neměly vztahovat.


Poslední změna: 7. červen 2023 17:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám