Příprava návrhu na rozšíření / změnu SP

Příprava návrhu na rozšíření SP (čl. 7 OR 14/2019)

a změny v SP v průběhu jeho uskutečňování (čl. 8 OR 14/219)


Metodické pokyny se vztahují na rozšíření SP o další studijní plány pro:

 • formu studia

 • specializaci

 • sdružené studium

 • dislokované pracoviště

 • společné uskutečňování s další právnickou osobou nebo zahraniční vysokou školou

dále pro

 • přípravu návrhu obsahově shodného SP v dalším jazyce výuky

 • oznámení změny v SP v průběhu jeho uskutečňování podle čl. 19 OR 13/2019

 • změnu SP v souvislosti s podáním kontrolní zprávy nebo realizací nápravného opatření


A. Návrh na rozšíření/oznámení změny studijního programu obsahuje:


  a. 

průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu), spolu se základními informacemi o předkládaném návrhu,

  b. 

písemný návrh na jmenování garanta studijního programu (v textu průvodního dopisu)

pozn.:

 • dojde-li v průběhu projednávání na RUK / RVH ke změně návrhu garanta SP a případně také člena OR, je nutné nové návrhy před jejich podáním na RUK projednat ve vědecké radě fakulty / fakult

 • návrh na jmenování členů OR se podává samostatně (oddělení doktorského studia OSZS) bezprostředně po udělení oprávnění SP Radou pro vnitřní hodnocení

  c. 

náležitosti návrhu studijního programu („akreditační formuláře“ výše),

(pozn. předkládaný návrh musí souhlasit s údaji vyplněnými v SIS)

  d. 

povolení regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, případně Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti,

  e. 

dohodu o vzájemné spolupráci v případě doktorského studijního programu uskutečňovaného společně s ústavem AV ČR,

((pozn: návrh dohody je třeba před jejím podpisem zkonzultovat s oddělením doktorského studia OSZS, zejména co se týče samotné realizace SP (za předání návrhu smlouvy ke kontrole zodpovídá fakulta))

  f. 

dohodu o meziuniverzitním studiu se zahraniční vysokou školou v případě návrhu na rozšíření oprávnění studijního programu o spolupráci se zahraniční vysokou školou,

  g. 

kopie rámcových smluv nebo příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součásti studijního programu.


B. Návrh na rozšíření SP se podává (je-li to možné) ve dvou souborech (pdf):


  a. 

Zkrácená verze návrhu SP: bude sloužit pro projednávání v RVH a bude obsahovat pouze nové a upravené údaje, případně další údaje, které souvisí s návrhem na rozšíření/změnu SP:

 1. základní údaje o SP, charakteristika SP a profil absolventa (formulář A, B-Ia, B-Ib) v plném původním změní s doplněnými a upravenými údaji;

 2. studijní plán nebo plány (formulář B-IIa, B-IIb), o něž se návrh SP rozšiřuje, nebo u nichž dochází k významné změně;

 3. charakteristiky nových předmětů, případně aktualizované charakteristiky předmětů, které souvisí s nově předkládaným studijním plánem (formulář B-III);

 4. CV nových vyučujících, případně aktualizované CV stávajících vyučujících, kteří se podílí na nově předkládaném studijním plánu (formulář C-I);

  b. 

Kompletní návrh SP vychází z naposledy podávaného návrhu SP v SIS (udělení oprávnění, předešlé rozšíření/ změn SP), ve kterém budou upraveny pouze ty údaje, které souvisí s žádaným rozšířením nebo změnou.


Smyslem širší verze je:

 • mít vždy k dispozici plné poslední schválené znění akreditace SP;

 • zachovat kontinuitu vyplňování: uvádění nových informací do již vyplněného, schváleného a platného textu;

 • umožnit posuzovatelům RVH posoudit návrh rozšíření ev. změnu SP v kontextu popisu celého SP.


Předpokladem plné verze je, že zpracovatelé mají k dispozici konečnou verzi posledního /předchozího návrhu SP kompletně připravenou v modulu Akreditace RVH-NAU v SIS (dále jen „SIS“).


C. Příprava návrhu obsahově shodného SP v dalším jazyce výuky

Každému SP může být uděleno oprávnění (formálně je akreditován) pouze pro jeden jazyk výuky.


Pokud jsou jazykové verze SP totožné nebo v případě nevýrazného rozdílu ve studijním plánu (za předpokladu shodného profilu absolventa a částí SZZ) lze předložit více jazyků výuky v jednom návrhu (akreditaci) SP, nebo lze dodatečně rozšířit akreditaci již schváleného SP o další jazyk výuky podle této metodiky. Přitom je nezbytné:


  a. 

pro kombinovanou nebo distanční formu studia předložit studijní opory v příslušném jazyce výuky;

  b. 

pro předměty praxe popsat zajištění odborné praxe v příslušném jazyce výuky;

  c. 

v případě rozdílů ve studijním plánu připravit nový studijní plán v navrhovaném jazyce výuky (v příslušné „dceři) s tím, že popis předmětu by měl být ideálně v daném jazyce.


V případě významnějších obsahových rozdílů mezi jazykovými variantami SP (především profil absolventa a obsah SZZ), nebo v případě rozdílu v regulovaném povolání, se jednotlivé jazykové varianty předkládají jako samostatné návrhy SP a v SIS jsou založeny samostatné akreditační žádosti, resp. samostatné záznamy (tzv. „matky“).


D. Doporučený postup zpracování žádostiDoporučený postup zahrnuje i možnost, že zpracovatelé editovatelnou verzi v konečné podobě nemají.
Poslední změna: 20. březen 2020 16:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám