Prodloužení, rozšíření a změna SP


Studijní program, jemuž bylo uděleno oprávnění Radou pro vnitřní hodnocení, případně byl akreditován Národním akreditačním úřadem, je možné v průběhu jeho uskutečňování:


  • Prodloužit (v rámci institucionální akreditace se jedná o opětovné udělení oprávnění)


  • Rozšířit o formu studia, specializaci, plány pro sdružené studium, další fakulty, spolupracující instituce, SP v dalším jazyce výuky, apod.


  • Průběžně měnit v méně podstatných aspektech, případně předložit k posouzení RVH závažnou změnu SP, která mění obsah studia nebo kvalitu personálního zabezpečeníKaždá z uvedených tzv. akreditačních událostí má svá vlastní pravidla, postupy a požadavky. Všechny jsou podrobně popsány na svých vlastních webových stránkách.


Žádosti o prodloužení, rozšíření, nebo změnu se vždy připravují v akreditačním modulu SIS. Postup je pro všechny akreditační události podobný, liší pouze rozsahem požadovaných úprav a aktualizací. Detailní postup v SIS je uveden zde.


Každá žádost je provázena dopisem děkana, který se pro jednotlivé typy akreditační události drobně liší:Změny údajů ve studijním programu


Studijní program je v akreditaci popsán řadou údajů, které se z hlediska možností jejich změn člení do tří kategorií:


  1. Neměnné údaje zakládající identitu SP (čl. 3 OR 14/2019): název SP, typ SP, hlavní oblast vzdělávání, jazyk výuky, standardní doba studia, profil SP, titul, regulované povolání, kód ISCED-F, kód SP.


  2. Údaje o SP, které lze změnit, nebo přidat při rozšíření SP nebo při opětovném udělení oprávnění uskutečňovat SP (prodloužení SP): forma studia, specializace, plány pro sdružené studium, rigorózní řízení, nedominantní oblasti vzdělávání případně procentuální podíl oblastí vzdělávání na SP, další fakulty, spolupracující instituce, eventuálně dislokované pracoviště.


  3. Údaje o SP, které lze průběžně aktualizovat (typicky předměty, vyučující, případně struktura studijního plánu).


    V případě, že aktualizace mění obsah znalostí a dovedností s dopadem na profil absolventa a SZZ nebo personální zabezpečení (OR 13/2019) je nutno změnu údajů zadat do akreditačního modulu SIS a předložit k posouzení RVH.Platnost změn pro studenty


Obecně platí, že stávající studenti studují v SP s údaji a profilem absolventa podle studijního plánu, které byly platné v době jejich zápisu do studia.


Změny údajů o SP, včetně studijních plánů, které nastaly až po nástupu studentů do studia, by se na ně neměly vztahovat.


Poslední změna: 18. červen 2021 13:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám