Metodika přípravy návrhu pregraduálního SP


Metodický pokyn ve formě pokynů pro vyplňování akreditačních "wordovských" formulářů slouží jako pomůcka (podrobný návod) pro vyplňování údajů o studijním programu v modulu Akreditace RVH-NAU při přípravě návrhu SP v rámci institucionální akreditace nebo žádosti o akreditaci SP na NAU.Pokyny pro vyplňování jednotlivých údajů:

  A. 

základní údaje o SP, charakteristika SP a profil absolventa

  B. 

obecné pokyny pro přípravu studijního plánu

  C. 

příprava kombinované nebo distanční formy studia

  D. 

příprava studijního plánu se specializacemi

  E. 

příprava studijních plánů ve sdruženém studiu

  F. 

charakteristika předmětu z větší části odpovídá pokynům pro vyplňování údajů v Tajemníkovi nebo SIS; popis práce s předměty v SIS je k dispozici zde

  G. 

životopis vyučujících většina pokynů pro vyplnění v odkazu je uvedena rovněž u jednotlivých položek CV v SIS


0bsah


Obecné pokyny pro přípravu SP


 • Jedinečnost SP (tzn. jedná-li se o jeden či dva SP) je definována v OR 23/2022 v čl. 3 změna opatření rektora č. 14/2019.

  SP je jednoznačně identifikován: typem studia, oblastí nebo oblastmi vzdělávání (OV), profilem SP (akademický - profesní), jazykem výuky, dobou studia, akademickým titulem, regulovaným povoláním, kódem ISCED a kódem MŠMT.


  Pokud SP má stejné definiční parametry (např. Fyzioterapie) a je vyučován na více fakultám, rozdílným údajem bude kód MŠMT.


 • Při vytváření studijního programu, který není obsahově kontinuální s dobíhajícími SP/SO, by nemělo docházet k podstatnému obsahovému překrývání se studijním programem, který je v dané oblasti vzdělávání na univerzitě již uskutečňován.


 • SP zaměřený na přípravu k výkonu regulovaného povolání je SP, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, stanovené příslušnými regulačními orgány (obvykle MZd, MPSV, MŠMT) - (https://uok.msmt.z/uok/ru_list.php). Pro daný SP je nutno zajistit povolení, popřípadě jiné vyjádření, na základě kterého je absolvent k dané profesi kvalifikován.


Požadavky na garanta SP


 • Garant SP může garantovat maximálně dva vzájemně související SP v různých typech studia:

  bakalářský + (navazující) magisterský

  (navazující) magisterský + doktorský


 • Garant SP musí mít úvazek na pozici akademického pracovníka v rozsahu min. 1 na UK a min. 0,5 na příslušné fakultě:


  • úvazek může tvořit součet úvazků akademického pracovníka (v min. výši 0,5) a vědeckého pracovníka za předpokladu, že vědecká činnost souvisí s daným SP;


  • úvazek nemůže být pouze na pozici vědeckého pracovníka.


 • Součet úvazků na pozici akademického pracovníka (popřípadě i vědeckého pracovníka) na UK a jiných VŠ nemůže být vyšší než 1,5.


  Případná možnost dalšího úvazku na jiné instituci mimo VŠ (a FN) bude předmětem posouzení.


 • Garantem SP může být docent nebo profesor, který vědecký titul získal na českých VŠ (případně polských VŠ) nebo slovenských VŠ do 28. 3. 2015, pro bakalářské SP postačuje absolvování doktorského studia, příp. titul CSc.


Požadavky na personální zabezpečení SP


Garant předmětu


 • Každý předmět má svého garanta.


 • Pro garanta ZT PPZ platí:


  *

  garantem ZT PPZ v bakalářském SP může být profesor nebo docent anebo vyučující s titulem Ph.D. nebo CSc., kteří se přiměřeně podílejí na přednáškách;


  *

  garantem ZT PPZ v magisterském SP může být profesor nebo docent v oboru odpovídající příslušné OV, kteří se významně podílejí na přednáškách.


 • Pro garanta PPZ platí:


  *

  garantem PPZ v magisterském SP může být profesor nebo docent anebo vyučující s titulem Ph.D. nebo CSc., kteří se podílejí na jejich výuce v rozsahu minimálně 20%;


  *

  na garanta PPZ v bakalářském studiu nejsou kladeny žádné požadavky.


Poznámky:


 1. Ve výjimečných a odůvodněných případech lze akceptovat jako garanta předmětu renomovaného odborníka, přestože nesplňuje požadovanou kvalifikaci.


 2. Nemá-li předmět ZT PPZ garanta docenta nebo profesora mohou mít zpracovatelé tendenci „snížit“ označení předmětu na PPZ. Je to jistě možné, ale je nutno mít na mysli:


  o

  může být předmětem posuzování, že předměty shodné formou výuky (přednášky), typem (teoretické a metodologické disciplíny) a vazbou na SZZ nebyl jednou PPZ a jednou ZT PPZ;


  o

  otázku personálního zabezpečení SP neřeší změna označení předmětu.


 3. Podíl garanta předmětu na výuce lze vyplnit u předmětu v programu Tajemník. Pro akreditaci ale není vyplnění této položky již vyžadováno. Ale je nezbytné, aby garant SP (příp. zpracovatel návrhu SP) deklaratorně označil pro každý jednotlivý plán v SIS, že garanti předmětů se podílí na výuce podle stanovených požadavků. Obdobné potvrzení podepisuje i děkan v průvodním dopise.


Klíčoví vyučující


 • U předmětu mohou být uvedeni další vyučující (nově „klíčoví vyučující“), kteří jsou významní z hlediska zajištění předmětu, případně jeho kontinuity a podílí se významně na výuce, především v případech: více „paralelek“ předmětu, nižší podíl garanta na výuce předmětu, vyššího věku garanta předmětu, vysokého počtu hodin (rozsah výuky) apod.


 • Garanti předmětu a vyučující, kteří jsou uvedeni ve studijním plánu, musí být uvedeni v charakteristice předmětu a musí mít životopis, ve kterém budou uvedeny předměty, které garantují / vyučují; to platí i obráceně.


Další důležité poznámky k personálnímu zabezpečení SP


 • Primárně se posuzuje zejména u garantů předmětů (OR 22/2022 čl. 9 odst. 3):

  o

  délka týdenní pracovní doby;

  o

  věková struktura garantů PPZ / ZT PPZ, klíčových vyučujících PPZ / ZT PPZ a věk garanta SP;

  o

  počet PPZ / ZT PPZ, které vyučující garantuje, případně se na nich podílí jako klíčový vyučující.


 • SP nemůže být dominantně postaven na jednom nebo dvou vyučujících.


 • Pedagogické vytížení vyučujícího by mělo být přiměřené.


 • V případě problematického personálního zabezpečení (z hlediska výše a typu úvazku, věkové a kvalifikační struktury) je třeba počítat s požadavkem RVH na kontrolní zprávu o personálním zabezpečení v průběhu realizace SP.


 • alespoň 30 % přednášek

  o

  musí být v bc studiu vyučováno docentem, profesorem nebo vyučujícím s titulem Ph.D./CSc.,

  o

  musí být v mgr / nmgr studiu vyučováno docentem, profesorem nebo vyučujícím s titulem Ph.D./CSc.,


Požadavky na SP uskutečňované v cizím jazyce

Splnění požadavků garantuje děkan v průvodním dopise.


 • Pro studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je k dispozici překlad příslušných vnitřních předpisů do angličtiny, případně příslušného cizího jazyka.


 • Informace o přijímacím řízení a o průběhu studia jsou pro uchazeče o studium a studenty dostupné v příslušném cizím jazyce na internetových stránkách univerzity i fakulty.


 • Je-li součástí studia i odborná praxe, fakulta zabezpečí odborné vedení a další podmínky pro uskutečňování této praxe v příslušném cizím jazyce.


 • Kvalifikační práce jsou vypracovávány v příslušném cizím jazyce. Oponentské posudky jsou zajištěny v příslušném cizím jazyce a dále také v anglickém nebo českém jazyce.


 • Fakulta zajistí informace a komunikaci o rozvrhu studia, o povinnostech vyplývajících ze studia ve studijním programu, o dokladech o studiu a o dalších informacích souvisejících se studiem v příslušném cizím jazyce.


 • Akademičtí pracovníci a další odborníci, kteří se podílejí na zajištění přednášek, seminářů a dalších forem výuky, mají dostatečné znalosti daného cizího jazyka.


 • Studenti a akademičtí pracovníci mají přístup k informačním zdrojům a dalším, zejména poradenským, službám v cizím jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program.Obecné pokyny pro vyplnění


 • Návrh SP se připravuje v modulu SIS Akreditace RVH-NAU (https://is.cuni.cz/studium).

  Formuláře v tomto dokumentu slouží jako metodická pomůcka a návod pro jejich vyplnění v SIS.

  Modře / fialově zabarvené položky jsou určeny pouze pro žádost o akreditaci na NAU.


 • formuláře v tomto dokumentu slouží jako metodická pomůcka a návod pro jejich vyplnění v SIS.


 • Návrh cizojazyčného SP:


  • údaje o předmětech (charakteristika předmětů), které se primárně vyplňují v programu Tajemník nebo v modulu Předměty , jsou uváděny v jazyce výuky;


  • základní údaje o SP (karta editace) jsou uváděny v českém jazyce;


  • textové části (karta editace textů, hlavička plánů) by měly být vyplňovány v českém (úředním) jazyce; ve výjimečných případech (spolupráce se zahraniční VŠ, zahraniční garant apod.) po dohodě s RUK lze některé textové části vyplnit v jazyce výuky;


 • Údaje vyplněné v SIS se generují na kartě Tisky do požadovaných formulářů ve formátu pdf.


Obecné pokyny pro předkládání na RUK


 • Návrhy SP budou dle Akreditačního řádu projednány fakultními orgány, předloženy rektorovi a po kontrole na RUK projednány Radou pro vnitřní hodnocení (RVH).


 • RVH udělí oprávnění uskutečňovat SP v rámci institucionální akreditace usnesením, ve kterém budou uvedeny i stávající SP/SO, jejichž studenti mohou v novém SP dostudovat.


 • U studijních programů zaměřených na přípravu k výkonu regulovaného povolání je nutno spolu s návrhem SP předložit rektorovi také povolení příslušného uznávacího orgánu, o které musí požádat děkan podle požadavků příslušného orgánu v takovém předstihu, aby mohl být dodržen domluvený harmonogram.


 • U studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou nebo školami může jít buď o návrh SP, nebo o akreditaci SP na NAU. Fakulta se rozhodne pro jednu z variant na základě kritérií uvedených zde.Poslední změna: 10. květen 2023 11:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám