Metodika přípravy návrhu pregraduálního SP


Metodický pokyn je připraven ve formě pokynů pro vyplňování akreditačních "wordovských" formulářů a slouží jako pomůcka (návod) pro uvádění požadovaných údajů o novém studijním programu, ev. jeho rozšíření či změně při přípravě návrhu SP v rámci institucionální akreditace, kterou UK získala pro 21 oblastí vzdělávání.Pokyny pro vyplňování jednotlivých údajů:


Charakteristika předmětů je uvedena v souboru Příprava charakteristiky předmětů (včetně studijních opor) na https://cuni.cz/UK-9651.htm.


Obecné pokyny pro přípravu SP


 • Jedinečnost SP (tzn. jedná-li se o jeden či dva SP) je nově definována v OR 14/19 v čl. 3. SP je jednoznačně identifikován: typem studia, určující OV, profilem SP (akademický - profesní), jazykem, dobou studia, akademickým titulem, regulovaným povoláním, kódem ISCED a kódem MŠMT.

  Pozn: pokud SP má stejné uvedené parametry (např. Fyzioterapie) a je vyučován na více fakultám, rozdílným údajem bude kód MŠMT.


 • Při vytváření studijního programu, který není obsahově kontinuální s dobíhajícími SP/SO, by nemělo docházet k podstatnému obsahovému překrývání se studijním programem, který je v dané oblasti vzdělávání na univerzitě již uskutečňován.


 • Regulovaná profese: je důležité vědět, je-li v uplatnění absolventa uvedena regulovaná profese (viz https://uok.msmt.cz/uok/ru_list.php). Pokud ano, pak je třeba předem zjistit, zda je skutečně absolvent pro tuto profesi plně kvalifikován, a zajistit pro daný studijní program povolení příslušného regulačního orgánu, popřípadě jiné vyjádření, na základě kterého je absolvent k dané profesi kvalifikován. Na UK se jedná především o lékařská a zdravotnická povolání, sociálního pracovníka a uplatnění na základních a středních školách (učitel, speciální pedagog, vychovatel, asistent pedagoga, pedagog volného času,…), nelze ale vyloučit i jiné profese.Požadavky na garanta SP


 • garant SP může garantovat maximálně dva vzájemně související SP v různých typech studia: bc+mgr nebo mgr+phd – NELZE: bc+mgr+phd, nebo bc+ phd


 • garant SP musí mít úvazek na pozici akademického pracovníka v rozsahu min. 1 na UK a min. 0,5 na příslušné fakultě


  • úvazek může tvořit součet úvazků akademického pracovníka (v min. výši 0,5) a vědeckého pracovníka za předpokladu, že vědecká činnost souvisí s daným SP

  • úvazek nemůže být pouze na pozici vědeckého pracovníka


 • součet úvazků na pozici akademického pracovníka (popřípadě i vědeckého pracovníka) na UK a jiných VŠ nemůže být vyšší než 1,5

  Pozn.: případná možnost dalšího úvazku na jiné instituci mimo VŠ (a FN) bude předmětem posouzení

 • garantem SP může být docent nebo profesor, který vědecký titul získal na českých VŠ (případně polských VŠ), pro bakalářské SP postačuje absolvování doktorského studia, příp. titul CSc.

  Viz příloha „metodika_pregradual_uzel_uvod_II_20-02Požadavky na SP uskutečňované v cizím jazyce – jejich splnění garantuje děkan v průvodním dopise


 • Pro studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je k dispozici překlad příslušných vnitřních předpisů do angličtiny, případně příslušného cizího jazyka.


 • Informace o přijímacím řízení a o průběhu studia jsou pro uchazeče o studium a studenty dostupné v příslušném cizím jazyce na internetových stránkách univerzity i fakulty.


 • Je-li součástí studia i odborná praxe, fakulta zabezpečí odborné vedení a další podmínky pro uskutečňování této praxe v příslušném cizím jazyce.


 • Kvalifikační práce jsou vypracovávány v příslušném cizím jazyce. Oponentské posudky jsou zajištěny v příslušném cizím jazyce a dále také v anglickém nebo českém jazyce.


 • Fakulta zajistí informace a komunikaci o rozvrhu studia, o povinnostech vyplývajících ze studia ve studijním programu, o dokladech o studiu a o dalších informacích souvisejících se studiem v příslušném cizím jazyce.


 • Akademičtí pracovníci a další odborníci, kteří se podílejí na zajištění přednášek, seminářů a dalších forem výuky, mají dostatečné znalosti daného cizího jazyka.


 • Studenti a akademičtí pracovníci mají přístup k informačním zdrojům a dalším, zejména poradenským, službám v cizím jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program.
Obecné pokyny pro vyplnění


 • návrh SP se primárně vyplňuje v SIS – modul Akreditace RVH-NAU (https://is.cuni.cz/studium)

  důležité: modře / fialově zabarvené položky jsou určeny pouze pro žádost o akreditaci na NAU


 • formuláře v tomto dokumentu slouží jako metodická pomůcka a návod pro jejich vyplnění v SIS.


 • v odůvodněných případech, po domluvě s RUK, lze použít pro vyplnění wordovské formuláře pro studijní plány a charakteristiku předmětů – tyto formuláře jsou k dispozici v samostatných souborech v příslušných odkazech z úvodní strany (https://cuni.cz/UK-8405.html)


 • údaje vyplněné v SIS se generují do požadovaných formulářů ve formátu pdfObecné pokyny pro předkládání na RUK


 • návrhy SP budou dle Akreditačního řádu projednány fakultními orgány, předloženy rektorovi a po kontrole na RUK projednány Radou pro vnitřní hodnocení (RVH);


 • RVH udělí oprávnění uskutečňovat SP v rámci institucionální akreditace usnesením, ve kterém budou uvedeny i stávající SP/SO, jejichž studenti případně mohou v novém SP dostudovat;


 • u studijních programů zaměřených na přípravu k výkonu regulovaného povolání je nutno spolu s návrhem SP předložit rektorovi také povolení příslušného uznávacího orgánu, o které musí požádat děkan podle požadavků příslušného orgánu v takovém předstihu, aby mohl být dodržen domluvený harmonogram;


 • u studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou nebo školami může jít buď o návrh SP, nebo o akreditaci SP na NAU. Fakulta se rozhodne pro jednu z variant na základě kritérií uvedených zde.Pokyny pro práci v akreditačním modulu SIS

Pokyny k předkládání návrhu SP

Průvodní dopis děkana

Poslední změna: 10. srpen 2021 18:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám