Příprava předmětů

POKYNY pro přípravu charakteristiky předmětů v SIS


Pokyny se týkají zadávání, vyplňování údajů a editace předmětů v modulu Akreditace RVH a NAU ve Studijním informačním systému a v programu Tajemník příp. modulu Předměty v SIS.Pozn. pro zpracovatele:


 • Údaje pro charakteristiku předmětů pro akreditace se připravují primárně v programu Tajemník ev. v modulu Předměty on-line návod na vyplňování údajů o předmětu v programu Tajemník.


 • Pro účely akreditace není třeba uvádět charakteristiky předmětů u doporučených volitelných předmětů.


 • Pro účely akreditace je nezbytné v programu Tajemník (v modulu Předměty on-line) vyplnit údaje zde uvedené v bodě A a B níže. Ostatní údaje z programu Tajemník (modulu Předměty) se do výsledného pdf pro účely akreditace nepromítají.


Obsah:


A.

Natažení předmětu do akreditačního modulu:

1. Karta předměty akreditace – filtr předmětů

2. Přidat předmět

3. Přehled údajů na kartě předměty

4. Detail předmětu

5. Zobrazované údaje vyplněné v programu Tajemník / modulu Předměty

B.

Vyplňování údajů o předmětu v programu Tajemník / modulu Předměty

C.

Požadavky na garanta předmětu

D.

Nároky na studijní opory

E.

Tisk předmětu - generování do pdf

Formální úprava textu sylabu a literatury
A. Natažení předmětu do akreditačního modulu1. Karta předměty akreditaceFiltr (1) – umožňuje vybrat zadané předměty vztahující se pouze k určitému studijnímu plánu


*****


2. Přidat předmětPředměty do akreditace příslušného SP lze natáhnout prostřednictvím položky „odkud“ následujícími způsoby:


a)

„přidat předmět“ = natahování jednotlivých předmětů z programu Tajemník


b)

„Import z plánů Tajemník“ = všechny předměty přiřazené konkrétnímu studijního plánu dané fakulty v programu Tajemník


Pozn: Při výběru plánů se objevuje možnost označit záměnné předměty, tj. předměty, kterými lze některé (ev. všechny) předměty vybraného plánu nahradit.c)

„Import z plánů akreditací“ = Předměty přirazené konkrétnímu studijního plánu studijního programu v akreditačním modulu


d)

Varianta předmětu je primárně nastavena na kartě editace, pro jednotlivé předměty z programu Tajemník (možnost a. + b. ) ji lze zde změnit


e)

Předmět lze vybrat zadáním kódu do textového pole, nebo jeho vyhledáním


*****3. Přehled údajů na kartě předmětya)

Poličko pro označení (zaškrtnutí předmětu) pro následující akce:Nastavit atributy předmětu umožňuje hromadnou změnu údajů pro vybrané předměty nebo generování pouze vybraných předmětů do pdf (karta Tisky - předměty (vybrané)):

Položka "tisk" (ano-ne) - v posledním pravém sloupci (obr níže) jsou vybrané předměty pro tisk označeny. V případě, že výběr chcete zrušit, je nutno předměty vybrat a zadat "tisk" - ne.


b)

Editace detailu předmětu (viz bod 4)


c)

Pdf pro podávání návrhů SP v rámci institucionální akreditace (pro schválení RVH)


d)

Pdf pro žádost o akreditaci na NAU


e)

Kód předmětu umožňuje „proklik“ na předměty v SIS


Poznámka: V úvodním přehledu předmětů přibyl sloupec s ikonami:

v další generaci SP označuje nově doplněný předmět

v další generaci SP označuje upravený předmět


***Garant = garant předmětu – odpovídá položce „hlavní garant“ v tajemníkovi


Garant 2 a 3 (termín z položky tajemník) pro účely akreditace se označují tzv. klíčoví vyučující, kteří jsou významní z hlediska zajištění předmětu a jeho kontinuity a podílí se na výuce


f)

Zelené zaškrtnutí ve sloupci CV znamená, že vyučující má v akreditaci přiřazen životopis, ale neznamená to, že je kompletně vyplněn.


g)

Zelené zaškrtnutí v neoznačeném sloupci označuje vyučující, kteří mají vyplněn zdrojový životopis v osobních údajích („zdrojový životopis v modulu „omně“)-


h)

Ikona pro „požádání o souhlas“ použití životopisu vyučujícím z jiné fakulty založeného a vyplněného na jeho domovské fakultě (v případě potřeby konzultace se obraťte na Ing. Mikeše – Petr.Mikes@ruk.cuni.cz).


i)

Ikona pro možné založení chybějícího životopisu


***
Složky – položky vztahující se k učitelskému studiu a označující zařazení předmětu do tzv. složek určených standardy MŠMT; sloupec se zobrazí na základě označení položky na kartě editace:

a zadává se v tajemníkovi:


Profilující předměty – označení profilujících předmětů - zadává se na kartě plán – doladění plánu


Zařazení – PP, PVP, VP, předměty pro ZP (závěrečná práce) – zadává se u bloku předmětů (do něhož se následně předměty přesunou ), příp. také v doladění plánu (web studijní plány - část E)


Doporučený ročník / semestr lze zadat jak v tajemníkovi (a případně editovat na kartě „doladění plánu“) tak v přímo na kartě Plány – doladění plánu.


Použití – počet studijních plánů, ve kterých byl předmět použit.


Tisk - označuje vybrané předměty pro tisk na kartě Tisky (bod 3 a) výše) pro umožnění generování do pdf pouze některých předmětů (předměty (vybrané)).


*****


4. Detail předmětu


Obsahuje údaje, které lze v akreditačním modulu editovat nebo zadat, a údaje, které se generují z programu Tajemník, ve kterém musí být primárně předmět vytvořen.a)

Varianta předmětu – je pro všechny předměty jednotně nastavena na kartě editace (část akreditace); v detailu předmětu ji lze pro natažení jednotlivých předmětů z programu Tajemník změnit, tzn. přidat do akreditačního modulu předmět určený pro jiný ročník studia, než je původně nastaveno.


Dojde-li u předmětu, který je již natažený k SP, ke změně údajů (název SP, typ atestace, garant předmětu a počet kreditů apod.) je zapotřebí jej v akreditačním modulu v detailu předmětu aktualizovat:

Lze vyzkoušet aktualizaci pouze opětovným uložením detailu předmětu.


b)

Zařazení = v detailu předmětu označení pro povinné (PP), povinně volitelné (PVP) a volitelné (VP) předměty. Zařazení předmětu PP, PVP, VP je stejně jako doporučený ročník a semestr vlastností studijního plánu. V sestavení, příp. doladění plánu (karta plány) se předměty řadí do bloků označených jako PP, PVP a VP. V detailu předmětu slouží položka výhradně pro případy, kdy předměty netvoří studijní plány (např. typicky doktorské studium).


c)

Doporučený ročník / semestr - situace je obdobná jako u položky „zařazení“ v bodě b). Rozdíl spočívá v tom, že zadaný údaj se dále promítá do sestavení a doladění plánu, kde je možné je editovat. Pokud je doporučený ročník/ semestr vyplněn v programu Tajemník, zobrazí se v detailu předmětu a následně v sestavení a doladění plánu. Termín „oba“ u doporučeného semestru se zadává v případě dvousemestrálního předmětu. „Pomlčky“ se zadávají v případě, že semestr doporučen není.


Důležitá pozn. k bodu b a c:


1.

Zařazení předmětů a označení nebo editace doporučeného ročníku a semestru v sestavení a doladění plánu se zpětně do detailu předmětu nepromítají a není nutno je v detailu předmětu upravovat a „sjednocovat se studijním plánem“.


Pro další práci se studijním plánem (např. generování pdf plány a předměty) se údaje zařazení, doporučený ročník a semestr generují z karty plány.


2.

„Zařazení“ a doporučený ročník a semestr lze také jednotlivě či hromadně (u označených předmětů) zadat či editovat přímo v detailu předmětu – viz následující obrázek:***


Další položky, které je nutno vyplnit v detailu předmětu

Důležité:

Je nezbytné pozorně přečíst nápovědu v žluté liště s úvodním otazníkem !

Uvádí se počet hodin prezenční výuky za semestr pouze v případě, že je shodná charakteristika předmětu pro kombinovanou/distanční a prezenční výuku.


Pro samostatné předměty pro jednotlivé formy studia se rozsah přímé výuky vyplňuje v programu Tajemník (položka 4).


Uvádí se podpora pro tu část předmětu, která je realizována distančně.


Pozn: Vzory studijních textů a multimediálních pomůcek se vyplňují se v tajemníkovi v položce č. 11 (studijní opory).


Podstatná položka pro předměty praxe v cizojazyčných SP.


Položku není nutno vyplnit. V této položce je možné uvést jakékoli další údaje o předmětu, např. další klíčové vyučující, které z nějakého důvodu nelze uvést v Tajemníkovi (modulu Předměty) jako garanta 2 a 3.*****


5. Zobrazované údaje vyplněné v programu Tajemník / modul Předměty

C. Požadavky na garanta předmětu


Každý předmět má svého garanta, přičemž:


 • pro garanta ZT PPZ platí:


  • garantem ZT PPZ v bakalářském SP může být profesor nebo docent anebo vyučující s titulem Ph.D. nebo CSc., kteří se přiměřeně podílejí na přednáškách.


  • garantem ZT PPZ v magisterském SP může být profesor nebo docent v oboru odpovídající příslušné OV, kteří se významně podílejí na přednáškách.


 • pro garanta PPZ platí:


  • garantem PPZ v magisterském SP může být profesor nebo docent anebo vyučující s titulem Ph.D. nebo CSc., kteří se podílejí na jejich výuce v rozsahu minimálně 20%.


  • na garanta PPZ v bakalářském studiu nejsou kladeny žádné požadavky.


Ve výjimečných a odůvodněných případech lze akceptovat jako garanta předmětu renomovaného odborníka, přestože nesplňuje požadovanou kvalifikaci. Tuto skutečnost pak uveďte v textové části v položce 21 spolu s kvalifikací příslušného vyučujícího pro garantování daného předmětu.


Poznámky:


 1. Garanti předmětu a klíčoví vyučující, kteří jsou uvedeni u předmětu, musí mít životopis, ve kterém budou uvedeny předměty, které garantují / vyučují.


 2. Předměty natažené v akreditačním modulu lze do CV vyučujících, kteří se na nich podílejí, natáhnout na kartě učitelé najednou pomocí hromadné akce: 3. Funkce „Hromadné založení CV“ je určena především pro vyučující, kteří nemají založen „zdrojový životopis pro akreditace“ (životopis v osobních údajích) – většinou se jedná o členy OR, kteří nemají žádný vztah k UK.

D. Nároky na studijní opory

(text připravil prof. Mareš)

viz též Metodika přípravy návrhu pregraduálního SP - bod C


Studijní opora je speciální pomůcka pro distanční část studia (část studia bez účasti vyučujícího) či distanční studium jako celek. Jejím posláním je řídit studentovo učení v případech, kdy není fyzicky přítomen ve výuce a nemá přímý osobní kontakt s učitelem. Umožňuje studentovi, aby se učil individuálně dle svých časových možností a vlastním tempem. Studijní opora nenahrazuje tradiční učebnice a další předepsané studijní materiály, ale vede studenta, aby se v nich orientoval, aby jeho učení bylo systematické; měl možnost si své znalosti ověřit a dostal zpětnou vazbu. Studijní opora může mít podobu tištěného textu, naskenovaného článku z časopisu, nebo kapitoly z publikace, počítačového studijního programu, kombinace výkladového textu s obrázky, schématy audiozáznamy a videozáznamy v SIS nebo v moodlu či v jiném prostředí. Student může s textem studijní opory aktivně pracovat: doplňovat ho, vpisovat/vkládat poznámky, psát svá řešení úloh apod.


Studijní opora je členěna na kapitoly a má specifickou strukturu. Tento studentův průvodce studiem se obvykle člení takto:


 1. Cíl kapitoly

 2. Klíčová slova k danému tématu

 3. Orientační čas na prostudování

 4. Strukturovaná výkladová část

 5. Úkoly k řešení

 6. Shrnutí kapitoly

 7. Kontrolní otázky či kontrolní text

 8. Klíč k řešení

 9. Pojmy či pojmová mapa k zapamatování

 10. Korespondenční úkol pro studenta k danému tématu, který musí student vypracovat a odeslat vyučujícímu e-mailem

 11. Literatura k danému tématu

 12. Příp. přílohy k danému tématu


Není nezbytné, aby předkládané studijní opory měly uvedenou strukturu, ale musí splňovat deklarované nároky.E. Tisk předmětu - generování do pdf


Možnosti generování předmětů do pdf jsou popsány v části Tisky na záložce Akreditační modul SIS.


Anglické předměty, ať už jsou součástí plánů SP s jazykem výuky čeština, nebo jsou nabízeny v českojazyčném SP, musí být popsány v anglickém jazyce.


V programu Tajemník musí být v AJ:

 • název předmětu

 • jazyk výuky

 • anotace

 • sylabus

 • literatura

V případě jiného cizího jazyka než AJ, pak musí být název SP, jazyk výuky a texty vyplněny v příslušném cizím jazyce a v příslušné položce (jazyk).Formální úprava textu sylabu a literatury


Formální úpravu textu doporučujeme provést v modulu Předměty pomocí textového editoru "Html editor", tzn. v textu sylabu nebo seznamu literatury připraveném např. ve wordu odstranit formátovací znaky, uložit jako prostý text a pak zkopírovat do modulu Předměty a formátovat prostřednictvím "Html editoru":


"Html editor" lze nastavit v parametrech předmětu.


U literatury, pokud je tak na fakultě nastaveno, je možná v SIS evidence literatury ve strukturované podobě:

Poslední změna: 20. duben 2023 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám