Personalistika - životopisy


Následující metodika sleduje celý proces vytváření personálních dat v SIS, od založení osoby do personálního systému university (WhoIS) až po vyplnění a přiřazení životopisu ke studijnímu programu v modulu Akreditace RVH a NAU. Metodika je určena především garantům a tajemníkům SP a její účel spočívá ve vyjasnění zodpovědnosti jednotlivých administrativních složek fakulty v procesu zavádění personálních dat do systémů univerzity.


Rozcestník:

  1. Založení osoby do WhoIs (personalista fakulty nebo fakultní součásti)

  2. Přidělení práv do SIS, editace kontaktní adresy v programu Tajemník (fakultní správce SIS)

  3. Založení CV v SIS

  4. Přiřazení CV k SP (garant SP, tajemník SP)

  5. Možnosti práce se CV na kartě „učitelé akreditace“

    a) Hromadné akce

    b) Popis sloupců

  6. Poznámky k vyplňování CV1. Založení osoby do WhoIs

(personalista fakulty)


Každý vyučující (včetně člena OR a školitele), který má být zadán do modulu „Akreditace RVH a NAU“ SIS (dále jen „akreditační modul“), musí být personalistou nejprve zanesen do systému WhoIs (buď jako pracovní vztah nebo vztah externí spolupracovník).V tomto kroku je rovněž nutné doplnit dosavadní vzdělání a jmenovací/habilitační řízení, neboť možnost editace těchto položek je při editaci CV v modulu „Akreditace RVH a NAU“ již uzavřena.

Externí vyučující (členy OR, školitele) bez úvazků mohou zadat i pracovníci fakultních součástí s příslušnými právy, ale pak obvykle bývá problém s doplněním vzdělání.
2. Přidělení práv do SIS, editace kontaktní adresy v aplikaci Tajemník

(fakultní správce SIS)


Na fakultě, na níž bude vyučující působit (jako učitel, člen OR, nebo školitel), musí být správcem SIS (nebo jím pověřenou osobou) založen v programu Tajemník jako „učitel-školitel“ příslušné fakulty a musí být označen jako aktivní. Bude mu přidělen unikátní kód a zpravidla také role v SIS dané fakulty a přístup do CAS.


V případě členů oborových rad by měl fakultní správce SIS rovněž v programu Tajemník vyplnit adresu pracoviště osoby (kvůli pozdějšímu rozesílání jmenovacích dekretů členům OR).
3. Založení CV v SIS


Po zadání do programu Tajemník se vyučujícímu automaticky otevře možnost založit tzv. „zdrojový životopis“ v akreditačním modulu na záložce „personalistika“ nebo v „osobních údajích“ vyučujícího v SIS.


Záložka personalistika akreditačního modulu:Osobní údaje v SIS:Zdrojový životopis je založen vyplněním požadovaných údajů a na záložce personalistika je zobrazen zeleně. Údaje se uvádí obecně, bez ohledu na to, pro jaké konkrétní SP bude použito. Po přiřazení CV ke konkrétnímu SP je možno jej editovat (např. vybrat konkrétní publikační činnost) pro daný SP.


Zdrojový životopis v záložce personalistika:Poznámka: údaje aktualizované ve zdrojovém životopise se automaticky do CV přiřazeného k SP nepropisují.4. Přiřazení CV k SP

(garant SP, tajemník SP)


a) V případě bakalářských a magisterských studijních programů by vyučující měl být přiřazen k SP prostřednictvím předmětu (v záznamu SP karta „předměty akreditace“):Poznámka: CV lze přiřadit k SP i na kartě personalistika (viz dále doktorské studium). Doporučujeme tak postupovat pouze v případě vyučujících z fakulty, která akreditaci podává. Přidáním CV k SP prostřednictvím předmětu je zajištěna vazba vyučujícího na fakultu, jejíž předmět v akreditaci zajišťuje (př: FF zajišťuje pedagogicko-psychologické předměty v učitelském studiu pro akreditující fakultu PřF na základně mezifakultní dohody).b) V doktorském studiu se členové OR nebo školitelé přiřazují k SP na záložce „personalistika“. Lze využít i v pregraduálním studiu.


Pokud má člen OR nebo školitel založený zdrojový životopis, stiskem ikony přidat se na záložce personalistika otevře dialog pro přidání CV:Poznámka: Člena OR nebo školitele z jiné fakulty přidává správce SIS nebo osoba s právy za fakultu.


Dialog pro přidání CV k SP:
Ikona 10 = označení SP, do kterého se bude kopírovat CV člena OR / školitele, jehož zdrojový životopis je přiřazen k jiné než akreditující fakultě: stiskem ikonky je odeslán příslušné osobě mail s žádostí o souhlas (podrobný postup – viz 4a ikona 10). Po označení souhlasu se ikona změní na checkbox 11. Do natažení CV k SP může vyučující souhlas s použitím SP změnit.

 

Checkbox 11 - označení SP v akreditačním řízení, do kterého se CV přidá tlačítkem založit.


Checkbox 12 - v druhém sloupci je možno označením vybrat SP, z něhož se CV překopíruje do akreditovaného SP. Tento postup je možné použít, pokud CV bylo v původním SP upraveno způsobem vhodným pro akreditovaný SP (např. vybrané publikace), nebo za předpokladu, že kopírované CV je totožné se zdrojovým životopisem.Přehled vyučujících z jiných fakult, u nichž bylo požádáno o souhlas, ať už prostřednictvím předmětu nebo na kartě personalistika.

Přehled je uveden na konci karty učitelé akreditace:
5. Možnosti práce se CV na kartě „učitelé akreditace“

a) Hromadné akce


Se zaškrtnutými CV v checkboxech (20) lze pracovat prostřednictvím„hromadných akcí“ (bod 21):


Hromadný tisk RVH / NAU - umožňuje vygenerovatjednotlivá CV přímo na této kartě samostatně. Doporučujeme ale pro vygenerování CV používat spíše kartu „Tisky“.


Poslat hromadný email všem označeným vyučujícím.


Načíst informace k předmětům - Určeno především pro pregraduální SP. Do označených CV se načtou předměty z nápovědy v CV, které jsou uvedeny na kartě„Předměty akreditace“ a u nichž je vyučující uveden jako garant nebo klíčový vyučující.


Nahradit zdrojovým životopisem: Vyučující upravuje či aktualizuje svoje CV primárně ve svých osobních údajích v SIS, nebo v akreditačnímmodulu na kartě personalistika ve svém zdrojovém životopise (různý přístup do téhož dokumentu). Teprve poté administrátor SP nebo garant SP tímto příkazem aktualizuje CV v SP.


Nastavit atributy CV - umožnuje vybrat CV, které se budou tisknout na kartě „Tisky“. Po zmáčknutí tlačítka „Proveď“ jsou tyto CV zeleně zaškrtnuty v posledním sloupci (33).


Hromadný tisk rozdílů CV - určeno pro posuzovatele OKVA.


Aktualizovat údaje z WhoIs Jedná se o údaje,které nespravuje vyučující ve svém CV, ale jsou automaticky generovány z WhoIs:vzdělání, akademická kvalifikace, počet vedených ZP, úvazky. Údaje se automatickyaktualizují při natažení CV k SP a při jakémkoli uložení CV.


Změnit nastavení „OR“ / „školitel“ V označených CV se změní stávající označení vyučujícího školitelem nebo členem OR. Stávající označení„OR“ nebo „školitel“ se zobrazuje ve sloupcích vpravo:


Označení členství OR, nebo školitele lze provést i v editaci CV (viz bod 6 v závěru)

OR RVH /NAU - v současnédobě nefunkční, prosím nepoužívat.


Pod hromadnou akcí (bod 22 výše) bude uveden seznam vyučujících z jiných fakult, u nichž byla podána žádost o souhlas s poskytnutím CV:
b) Popis sloupců

pregraduální SP


postgraduální SP


Úvazky na UK (23) - úvazky vyučujících na fakultách UK dle typu SP (nezahrnuje dohody):

u pregraduálních SP na akreditující fakultě (fakultách) nebo fakultě předmětu

u doktorských SP na všech fakultách


Úvazek UK (24) - součet úvazků na všech fakultách UK (nezahrnuje dohody)


Změněno (25) - datum posledního uložení CV v osobních údajích, zdrojovém životopise nebo u SP. Nezahrnuje datum natažení CV k SP a aktualizace údajů z WhoIs přes hromadnou akci.


CV OK (26) - označuje kontrolu CV (otevření a zavření CV u SP)


Zdroj CV (27) - vyučující má založeno zdrojové CV (vyplněno CV v osobních údajích). Neznamená to, že CV je vyplněno zcela a v pořádku.


př/P/Z (28) - v pregraduálním studiu označuje počet garantovaných předmětů (neprofilujích), profilujících a základních teoretických profilujících předmětů takto označených ve studijním plánu.


Pub (29) - počet publikací.


Gar (30) - počet garantovaných SP vyplněných v CV. Podstatné pouze u garanta SP, u ostatních vyučujících se do pdf garantované SP nepropisují.


OR (31) - počet členství v OR dle jejich uvedení v CV. Do pdf se členství v OR nepropisuje.


Gr (32) - počet grantů, projektů.


Or (34) - označuje zařazení vyučujícího jako člena OR v připravovaném SP. Označuje se v editaci CV nebo přes hromadnou akci.


Šk (35) - označuje zařazení vyučujícího jako školitele v připravovaném SP. Označuje se v editaci CV nebo přes hromadnou akci.


Tisk (33) - označuje zařazení CV do tisku pdf při výběru možnosti "učitelé (vybraní)" na kartě "tisky". Výběr CV pro tisk je nastaven na hromadné akci "nastavit atributy CV". 


6. Poznámky k vyplňování CV


Nápověda k vyplňování údajů v CV je uvedena u jednotlivých položek.


Poslední položka CV "doplňující informace" slouží k uvedení údajů nad rámec ostatních položek, nebo údajů které nebylo možno jinak vyplnit, např. údaje o vzdělání, k jejichž zadání neměl personalista fakulty oprávnění.


Úvodní údaje se generují z aplikace WhoIs, kterou vyplňují personalisté (případně osoby s širší možností práce s whois) na fakultě:

Poslední změna: 3. duben 2023 17:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám