Garant studijního programu

Přehled základních požadavků na akademické pracovníky navrhované do funkce garantů SP


Garant studijního programu (SP) musí působit na UK jako akademický pracovník, tzn., musí vykonávat pedagogickou činnost s úvazkem 40 h týdně (tj. 1) k UK a alespoň 20 h týdně (tj. 0,5) k fakultě, která SP uskutečňuje (čl. 6 odst. 4). Současně by měl být veden v pracovním poměru na pozici akademického pracovníka.


Pozn:

• v případě, že SP je uskutečňován více fakultami, požadavek úvazku v rozsahu alespoň 20 hod. se vztahuje k jedné z nich;

• v případě, že se na uskutečňování SP podílí také vysokoškolský ústav UK, je požadavek úvazku v rozsahu alespoň 20 hod vztažen i na něj;

• tvoří-li část pracovního poměru úvazek na pozici vědeckého pracovníka, je tato činnost považována za součást jeho akademického působení v případě, že prokazatelně souvisí s SP, přičemž úvazek na pozici akademického pracovníka musí být alespoň 20 h týdně (tj. min. 0,5);

• úvazek garanta SP nemůže být pouze na pozici vědeckého pracovníka;

• případné další pracovní nebo služební poměry garanta SP na pozici akademického pracovníka na UK nebo jiných VŠ (včetně zahraničních) nesmí přesáhnout 20 h týdně (čl. 6 odst. 5); tj součet úvazků na pozici akademického pracovníka (popřípadě i vědeckého pracovníka) na UK a jiných VŠ nemůže být vyšší než 1,5;

• případná možnost dalšího úvazku na jiné instituci mimo VŠ (a fakultní nemocnici) bude předmětem posouzení Radou pro vnitřní hodnocení.


Poznámka k vědecko-pedagogickým titulům: Vědecko-pedagogické tituly získané v zahraničí nejsou v ČR uznávány (s výjimkou Polska a do 28.3.2015 i Slovenska) a nelze je nostrifikovat – lze případně využít zřízení pracovního místa akademického pracovníka, který je zařazen jako mimořádný profesor (https://cuni.cz/UK-9338.html).  • Garant bakalářského SP (čl. 10 odst. 1-3)

• musí mít alespoň vědeckou hodnost „kandidáta věd“ nebo absolvovaný doktorský SP (čl. 10 odst. 1);

• musí mít odbornou kvalifikaci vztahující se k danému bakalářskému SP, nebo SP blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření;

• v posledních 5 letech vykonával tvůrčí činnost, jež odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání (OV), do níž nebo do nichž SP náleží,

o anebo v případě profesně zaměřeného bakalářského SP působil ve věcně odpovídající odborné praxi.


  • Garant magisterského SP (čl. 10 odst. 4)

• musí mít akademickou hodnost docent nebo profesor získanou na vysokých školách v ČR (případně v Polsku) nebo v SR před 28. 3. 2015;

• akademická hodnot musí být v oboru, který odpovídá OV, do níž nebo do nichž SP náleží;

• v posledních 5 letech vykonával v daném oboru tvůrčí činnost.  • Garant doktorského SP (čl. 14 odst. 2)


• musí mít akademickou hodnost docent nebo profesor získanou na vysokých školách v ČR (případně v Polsku) nebo v SR před 28. 3. 2015;

• akademická hodnot musí být v oboru, který odpovídá danému SP nebo SP blízkého či příbuzného obsahového zaměření;

• v posledních 5 letech vykonával v daném oboru tvůrčí činnost,

• a působil jako školitel.

Pozn: garant doktorského SP se okamžikem svého jmenování rektorem stává předsedou příslušné OR; případně je současně jmenován členem OR, pokud jím do té doby nebyl (§ 47 odst. 6 ZoVŠ).  • Garantování více SP

Akademický pracovník může působit ve funkci garanta SP (čl. 6 odst. 2)

• nejvýše jednoho bakalářského SP a současně nejvýše jednoho magisterského SP

• nejvýše jednoho magisterského SP a současně nejvýše jednoho doktorského SP, přičemž oba současně garantované SP musí být téhož, blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření;

To znamená: garant SP může garantovat maximálně dva vzájemně související SP v různých typech studia: bc+mgr nebo mgr+phd – NELZE: bc+mgr+phd, nebo bc+ phd

• obsahově totožných SP v různých jazycích výuky (obvykle ČJ a AJ), v případě, že má dostatečné znalosti příslušného cizího jazyka (čl. 17 odst. 6).


V případě návrhu akademického pracovníka na funkci garanta nově akreditovaného SP se jeho dosavadní působení ve funkci garanta stávajících SP, případně oborového garanta stávajících SO nezohledňuje (usnesení Rady pro vnitřní hodnocení z 14. 2. 2018).Požadavky na garanty původních SP (SO), kteří byli jmenováni do roku 2016

vychází ze standardů Akreditační komise, které byly platné v době posledního projednávání akreditace nebo prodloužení akreditace SP/SO před rokem 2016.


Pro garanty studijních programů a oborové garanty tak platí:

• SP / SO musí být garantován docentem nebo profesorem

• pracovní poměr garanta musí být v rozsahu plného pracovního úvazku (40h = 1) na příslušné fakultě

• další pracovní úvazky garantů nesmí přesáhnout 0,5 úvazku

• garant může současně garantovat:

o tentýž (obdobný) SP/SO ve všech typech studia

o obsahově velmi obdobné SO (ev. SP) v jednom typu studia ve specifických případech (např. SP/SO ve spolupráci se zahraniční VŠ, obsahově obdobné cizojazyčné SP apod.);

Pozn: Případní nově navrhovaní garanti původních SP/SO by měli již splňovat výše uvedené požadavky OR 13/2019.Podávání návrhů na jmenování garanta SP/ žádosti o změnu garanta


  • Rada pro vnitřní hodnocení vyzývá fakulty, aby předkládaly aktualizované verze dokumentů, obzvláště pak životopisů.


Nově podávaný návrh SP (akreditace)

Návrh na jmenování garanta je předkládán spolu s návrhem nového SP v rámci průvodního dopisu k návrhu SP (akreditaci).


SP, jemuž již bylo uděleno oprávnění v rámci institucionální akreditace, nebo který získal akreditaci NAU

Návrh na odvolání dosavadního garanta SP a návrh na jmenování nového garanta SP se podává jedním, případně i dvěma dopisy, samostatně pro jednotlivé SP (včetně typu studia, tzn. bc, nmgr).

Návrh na odvolání dosavadního garanta SP a návrh na jmenování nového garanta SP schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení.

Spolu s návrhem na jmenování je nutné zaslat akutální CV navrhovaného garanta typu C-1.

Vzor žádosti o odvolání garanta SP

Vzor žádosti o jmenování garanta SP


Původní SP / SO akreditované Akreditační komisí a rozhodnutím MŠMT

Návrh na odvolání dosavadního a návrh na jmenování nového garanta SP, nebo oborového garanta SO se podávají samostatně jedním nebo dvěma dopisy, samostatně pro jednotlivé SP a nezávisle na případných stejnojmenných nově schválených SP.

Garanta původního SP / SO nelze změnit na základě návrhu garanta v nově předkládaném návrhu SP nebo na základě změny garanta SP, jemuž bylo uděleno oprávnění (v rámci institucionální akreditace).

Původní SP / SO formálně nesouvisí s SP, jemuž bylo uděleno oprávnění. Návrhem nového garanta nově schválených SP (po r. 2016) nelze změnit garanta původních předcházejících SP/SO, akreditovaných do r. 2016.

Návrh na odvolání dosavadního garanta SP a návrh na jmenování nového garanta SP schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení.

Spolu s návrhem na jmenování je nutné zaslat aktuální CV navrhovaného garanta typu C-1.

Vzor žádosti o odvolání oborového garanta

Vzor žádosti o jmenování oborového garanta


Součástí žádosti o změnu garanta je prohlášení garanta, v němž potvrzuje, že souhrn úvazků, které má uzavřené u všech vysokých škol působících v ČR (včetně soukromých VŠ a poboček zahraničních VŠ) a Akademie věd ČR nepřesáhne ke dni plánovaného zahájení uskutečňování studijního programu celkem 1.5 úvazku (tj. 60 hodin týdně).

Prohlášení garantaNávod na založení změny garanta v SIS

Návod


Kontaktní údaje:

Mgr. Kristýna Ševčíková


Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

tel.: 224 491 576

e-mail: kristyna.sevcikova@ruk.cuni.czCitace základních dokumentů


Zákon o vysokých školách:

§ 44 odst. 6: Garantem magisterského studijního programu a doktorského studijního programu může být pouze docent, profesor nebo mimořádný profesor podle § 70 odst. 2 věty první, který je akademickým pracovníkem dané vysoké školy.

§ 44 odst. 7: Garant studijního programu zejména koordinuje obsahovou přípravu studijního programu, dohlíží na kvalitu jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej.

§ 47 odst. 6: Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu.


Statut UK čl. 22:

8. Koordinací obsahové přípravy studijního programu, dohledem nad kvalitou jeho uskutečňování, vyhodnocováním a rozvojem studijního programu je pověřen garant studijního programu.

9. Garantem studijního programu může být jmenován pouze akademický pracovník, který splňuje podmínky stanovené právním předpisem a vnitřním předpisem.

10. Garanta studijního programu,

a) u studijního programu podle odstavce 3 písm. a) a b) jmenuje a odvolává rektor na návrh děkana příslušné fakulty po vyjádření její vědecké rady,

b) u studijního programu podle odstavce 3 písm. c) a d) jmenuje a odvolává rektor na návrh děkanů zúčastněných fakult, popřípadě ředitele vysokoškolského ústavu, předložený mu po vzájemné dohodě a po vyjádřeních příslušných vědeckých rad.

11. Garant studijního programu koordinuje přípravu studijních plánů, které konkretizují studijní program. Na základě takového návrhu a po vyjádření příslušné vědecké rady, popřípadě vědeckých rad, vydá studijní plán děkan příslušné fakulty, popřípadě každý z děkanů zúčastněných fakult.

12. Garant studijního programu dbá o uskutečňování studijního programu a je povinen bezodkladně informovat děkana příslušné fakulty či děkany příslušných fakult v případě, že studijní program je uskutečňován na více fakultách:

a) o nedostatcích při uskutečňování studijního programu, které způsobují, že studijní program nesplňuje či by v blízké době nemusel splňovat standardy, na jejichž základě byl akreditován,

b) o závažných změnách kurikula či státních závěrečných zkoušek majících vliv na profil absolventa studijního programu.


OR 13 / 2019 Standardy studijních programů UK

čl. 6 - Garant studijního programu – obecné požadavky

1. Je zajištěna garance studijního programu akademickým pracovníkem splňujícím podmínky stanovené v § 44 odst. 6 zákona o vysokých školách, s odbornou kvalifikací odpovídající danému studijnímu programu nebo studijnímu programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření. Garant je akademickým pracovníkem univerzity a současně fakulty, která daný studijní program uskutečňuje, a podílí se na výuce v daném studijním programu.

2. Akademický pracovník může být vždy jen:

a. garantem nejvýše jednoho studijního programu,

b. garantem nejvýše jednoho bakalářského studijního programu a jednoho magisterského studijního programu téhož, blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření, nebo

c. garantem nejvýše jednoho magisterského studijního programu a jednoho doktorského studijního programu téhož, blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření.

Ve všech výše uvedených případech platí, že se na obsahově totožné studijní programy, které se liší jen jazykem výuky, pohlíží z hlediska garantování jako na jeden studijní program.

3. Pravomoci a odpovědnost garanta studijního programu a v případě doktorských studijních programů také oborové rady jsou stanoveny statutem, pravidly zajišťování kvality a vnitřního hodnocení univerzity a podrobně vymezeny opatřením rektora.

4. Garant studijního programu působí na univerzitě jako akademický pracovník na základě pracovního poměru nebo poměrů s celkovou týdenní pracovní dobou odpovídající stanovené týdenní pracovní době podle § 79 zákoníku práce. Zároveň platí, že garant studijního programu působí na fakultě7, která tento studijní program uskutečňuje, jako akademický pracovník na základě pracovního poměru podle věty první s týdenní pracovní dobou odpovídající alespoň polovině stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce. Tvoří-li část pracovního poměru akademického pracovníka úvazek vyplývající z jeho závazků v tvůrčí nebo vzdělávací činnosti fakulty (GA ČR, GA UK, OP VVV aj.), je tato část pracovního poměru považována za součást jeho působnosti v případě, že tato tvůrčí a vzdělávací činnost prokazatelně souvisí se studijním programem.

5. Případné další pracovní nebo služební poměry garanta studijního programu, na základě kterých působí jako akademický pracovník na univerzitě nebo jiných vysokých školách nebo na zahraniční vysokoškolské instituci nebo tuzemské právnické osobě podle § 93a zákona o vysokých školách, nezakládají povinnost výkonu práce nebo přítomnosti na pracovišti v celkovém rozsahu přesahujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce.

Čl. 10 - Garant bakalářského a magisterského studijního programu

1. Garantem bakalářského studijního programu je akademický pracovník, který byl jmenován profesorem nebo docentem anebo má vědeckou hodnost „kandidáta věd“ (ve zkratce „CSc.“) nebo vzdělání získané absolvováním doktorského studijního programu (dále jen „vědecká hodnost“).

2. Garant akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu má odbornou kvalifikaci vztahující se k danému bakalářskému studijnímu programu nebo studijnímu programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření a v posledních pěti letech vykonával tvůrčí činnost, jež odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být bakalářský studijní program uskutečňován.

3. Garant profesně zaměřeného bakalářského studijního programu má odbornou kvalifikaci vztahující se k danému bakalářskému studijnímu programu nebo ke studijnímu programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření a v posledních pěti letech vykonával tvůrčí činnost, jež odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být bakalářský studijní program uskutečňován, anebo během této doby působil ve věcně odpovídající odborné praxi.

4. Garantem magisterského studijního programu je akademický pracovník, který byl jmenován profesorem nebo docentem v oboru, který odpovídá dané oblasti nebo oblastem vzdělávání v rámci které nebo v rámci kterých má být daný magisterský studijní program uskutečňován, a který v daném oboru v posledních pěti letech vykonával tvůrčí činnost

Čl. 14 - Personální zabezpečení doktorského studijního programu

odst. 2 Garantem doktorského studijního programu je akademický pracovník, který byl jmenován profesorem nebo docentem v oboru, který odpovídá danému studijním programu nebo programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření, a který v daném oboru v posledních pěti letech vykonával tvůrčí činnost a působil jako školitel.


Opatření rektora č. 12/2018 Působnost garantů studijních programů
Poslední změna: 19. únor 2024 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám