Metodika přípravy návrhu doktorského SP


Metodický pokyn je připraven ve formě pokynů pro vyplňování akreditačních formulářů a slouží jako pomůcka (návod) pro uvádění požadovaných údajů o novém studijním programu, ev. jeho rozšíření či změně při přípravě návrhu SP v rámci institucionální akreditace, kterou UK získala pro 21 oblastí vzdělávání.Obecné pokyny pro přípravu SP


 • Jedinečnost SP (tzn. jedná-li se o jeden či dva SP) je nově definována v OR 14/19 v čl. 3. SP je jednoznačně identifikován: typem studia, určující OV, profilem SP (akademický - profesní), jazykem, dobou studia, akademickým titulem, regulovaným povoláním, kódem ISCED a kódem MŠMT.


 • Při vytváření studijního programu, který není obsahově kontinuální s dobíhajícími SP/SO, by nemělo docházet k podstatnému obsahovému překrývání se studijním programem, který je v dané oblasti vzdělávání na univerzitě již uskutečňován.


 • Doktorský SP musí být současně předkládán také v cizím jazycePožadavky na garanta SP


 • garant SP může garantovat maximálně dva vzájemně související SP v různých typech studia: bc+mgr nebo mgr+phd – NELZE: bc+mgr+phd, nebo bc+ phd


 • garant SP musí mít úvazek na pozici akademického pracovníka v rozsahu min. 1 na UK a min. 0,5 na příslušné fakultě


  • úvazek může tvořit součet úvazků akademického pracovníka (v min. výši 0,5) a vědeckého pracovníka za předpokladu, že vědecká činnost souvisí s daným SP

  • úvazek nemůže být pouze na pozici vědeckého pracovníka


 • součet úvazků na pozici akademického pracovníka (popřípadě i vědeckého pracovníka) na UK a jiných VŠ nemůže být vyšší než 1,5

  Pozn.: případná možnost dalšího úvazku na jiné instituci mimo VŠ (a FN) bude předmětem posouzení

 • garantem SP může být docent nebo profesor, který vědecký titul získal na českých VŠ (případně polských VŠ), pro bakalářské SP postačuje absolvování doktorského studia, příp. titul CSc.

  Viz příloha „metodika_doktor uzel_udaje o SP_II_20-02Požadavky na SP uskutečňované v cizím jazyce – jejich splnění garantuj děkan v průvodním dopise


 • Pro studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je k dispozici překlad příslušných vnitřních předpisů do angličtiny, případně příslušného cizího jazyka.


 • Informace o přijímacím řízení a o průběhu studia jsou pro uchazeče o studium a studenty dostupné v příslušném cizím jazyce na internetových stránkách univerzity i fakulty.


 • Je-li součástí studia i odborná praxe, fakulta zabezpečí odborné vedení a další podmínky pro uskutečňování této praxe v příslušném cizím jazyce.


 • Kvalifikační práce jsou vypracovávány v příslušném cizím jazyce. Oponentské posudky jsou zajištěny v příslušném cizím jazyce a dále také v anglickém nebo českém jazyce.


 • Fakulta zajistí informace a komunikaci o rozvrhu studia, o povinnostech vyplývajících ze studia ve studijním programu, o dokladech o studiu a o dalších informacích souvisejících se studiem v příslušném cizím jazyce.


 • Akademičtí pracovníci a další odborníci, kteří se podílejí na zajištění přednášek, seminářů a dalších forem výuky, mají dostatečné znalosti daného cizího jazyka.


 • Studenti a akademičtí pracovníci mají přístup k informačním zdrojům a dalším, zejména poradenským, službám v cizím jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program.Obecné pokyny pro vyplnění


 • návrh SP se primárně vyplňuje v SIS – modul Akreditace RVH-NAU (https://is.cuni.cz/studium)

  důležité: modře / fialově zabarvené položky jsou určeny pouze pro žádost o akreditaci na NAU


 • formuláře v tomto dokumentu slouží jako metodická pomůcka a návod pro jejich vyplnění v SIS.


 • návrh cizojazyčného SP:


  • údaje o předmětech (formulář B-III - charakteristika předmětů), které se primárně vyplňují v programu Tajemník, nebo v modulech předměty jsou uváděny v jazyce výuky;

  • základní údaje o SP (karta editace) jsou uváděny v českém jazyce;


  • textové části (karta editace textů, hlavička plánů) by měly být vyplňovány v českém (úředním) jazyce; ve výjimečných případech (spolupráce se zahraniční VŠ, zahraniční garant apod.) po dohodě s RUK lze některé textové části vyplnit v jazyce výuky;


 • Údaje vyplněné v SIS se generují do požadovaných formulářů ve formátu pdfObecné pokyny pro předkládání na RUK

 • návrhy SP budou dle Akreditačního řádu projednány fakultními orgány, předloženy rektorovi a po kontrole na RUK projednány Radou pro vnitřní hodnocení (RVH);


 • RVH udělí oprávnění uskutečňovat SP v rámci institucionální akreditace usnesením, ve kterém budou uvedeny i stávající SP/SO, jejichž studenti případně mohou v novém SP dostudovat;


 • v případě, že SP je uskutečňován ve spolupráci s ústavy AV ČR, nebo dalšími institucemi, je součástí návrhu SP kopie podepsané dohody s ústavem/ústavy AV; návrh dohody je třeba před jejím podpisem zkonzultovat s oddělením doktorského studia OSZS, zejména co se týče samotné realizace SP (za předání návrhu smlouvy ke kontrole zodpovídá fakulta);


 • u studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou nebo školami může jít buď o návrh SP, nebo o akreditaci SP na NAU. Fakulta se rozhodne pro jednu z variant na základě kritérií uvedených zde.Pokyny pro vyplňování jednotlivých formulářů:


Vzor dohody o vzájemné spolupráci


Pokyny pro práci v akreditačním modulu SIS

Pokyny pro předkládání návrhu SP

Průvodní dopis děkanaPoslední změna: 13. leden 2022 13:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám