Metodika přípravy návrhu doktorského SP


Metodický pokyn ve formě pokynů pro vyplňování akreditačních "wordovských" formulářů slouží jako pomůcka (podrobný návod) pro vyplňování údajů o studijním programu v modulu Akreditace RVH-NAU při přípravě návrhu SP v rámci institucionální akreditace nebo žádosti o akreditaci SP na NAU.Pokyny pro vyplňování jednotlivých formulářů:

  A. 

základní údaje o SP, charakteristika SP a profil absolventa

  B. 

pokyny pro přípravu rámcového studijního plánu jsou shodné s nápovědou v akreditačním modulu SIS

  C. 

charakteristika předmětu odpovídá pokynům pro vyplňování údajů v Tajemníkovi a SIS

  D. 

životopis vyučujících - většina pokynů pro vyplnění je uvedena u jednotlivých položek CV v SIS

  E. 

Vzor dohody o vzájemné spolupráci v případě společného uskutečňování s ústavem AV ČRObsah následujícího textu:


Obecné pokyny pro přípravu SP


 • Jedinečnost SP (tzn. jedná-li se o jeden či dva SP) je definována v OR č 23/2022 v čl. 3 -

  změna opatření rektora č. 14/2019. SP je jednoznačně identifikován: typem studia, názvem SP, oblastí nebo oblastmi vzdělávání, jazykem výuky, dobou studia, získaným akademickým titulem, regulovaným povoláním, kódem ISCED a kódem MŠMT.


 • Při vytváření studijního programu, který není obsahově kontinuální s dobíhajícími SP/SO, by nemělo docházet k podstatnému obsahovému překrývání se studijním programem, který je v dané oblasti vzdělávání na univerzitě již uskutečňován.Požadavky na garanta SP


 • Garant SP může garantovat maximálně dva vzájemně související SP v různých typech studia: bc+mgr nebo mgr+phd – NELZE: bc+mgr+phd, nebo bc+ phd.


 • Garant SP musí mít úvazek na pozici akademického pracovníka v rozsahu min. 1 na UK a min. 0,5 na příslušné fakultě:


  • úvazek může tvořit součet úvazků akademického pracovníka (v min. výši 0,5) a vědeckého pracovníka za předpokladu, že vědecká činnost souvisí s daným SP;


  • úvazek nemůže být pouze na pozici vědeckého pracovníka.


 • Součet úvazků na pozici akademického pracovníka (popřípadě i vědeckého pracovníka) na UK a jiných VŠ nemůže být vyšší než 1,5.


  Pozn.: případná možnost dalšího úvazku na jiné instituci mimo VŠ (a FN) bude předmětem posouzení RVH.


 • Garantem SP může být docent nebo profesor, který vědecký titul získal na českých VŠ (případně polských VŠ) nebo slovenských VŠ do 28. 3. 2015.


Požadavky na studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce

Splnění požadavků garantuje děkan v průvodním dopise.


 • Pro studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je k dispozici překlad příslušných vnitřních předpisů do angličtiny, případně příslušného cizího jazyka.


 • Informace o přijímacím řízení a o průběhu studia jsou pro uchazeče o studium a studenty dostupné v příslušném cizím jazyce na internetových stránkách univerzity i fakulty.


 • Je-li součástí studia i odborná praxe, fakulta zabezpečí odborné vedení a další podmínky pro uskutečňování této praxe v příslušném cizím jazyce.


 • Kvalifikační práce jsou vypracovávány v příslušném cizím jazyce. Oponentské posudky jsou zajištěny v příslušném cizím jazyce a dále také v anglickém nebo českém jazyce.


 • Fakulta zajistí informace a komunikaci o rozvrhu studia, o povinnostech vyplývajících ze studia ve studijním programu, o dokladech o studiu a o dalších informacích souvisejících se studiem v příslušném cizím jazyce.


 • Akademičtí pracovníci a další odborníci, kteří se podílejí na zajištění přednášek, seminářů a dalších forem výuky, mají dostatečné znalosti daného cizího jazyka.


 • Studenti a akademičtí pracovníci mají přístup k informačním zdrojům a dalším, zejména poradenským, službám v cizím jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program.


Obecné pokyny pro vyplnění

 • Návrh SP se připravuje pouze v modulu Akreditace RVH-NAU v SIS (https://is.cuni.cz/studium).

  Formuláře v tomto dokumentu slouží jako metodická pomůcka a návod pro jejich vyplnění v SIS.

  Modře / fialově zabarvené položky jsou určeny pouze pro žádost o akreditaci na NAU.


 • Návrh cizojazyčného SP:


  • údaje o předmětech (charakteristika předmětů), které se primárně vyplňují v programu Tajemník nebo v modulu Předměty , jsou uváděny v jazyce výuky;


  • základní údaje o SP (karta editace) jsou uváděny v českém jazyce;


  • textové části (karta editace textů, hlavička plánů) by měly být vyplňovány v českém (úředním) jazyce; ve výjimečných případech (spolupráce se zahraniční VŠ, zahraniční garant apod.) po dohodě s RUK lze některé textové části vyplnit v jazyce výuky.


 • Údaje vyplněné v SIS se generují na kartě Tisky do požadovaných formulářů ve formátu pdf


Obecné pokyny pro vyplňování a předkládání na RUK


 • Návrhy SP budou dle Akreditačního řádu projednány fakultními orgány, předloženy rektorovi a po kontrole na RUK projednány Radou pro vnitřní hodnocení (RVH).


 • RVH udělí oprávnění uskutečňovat SP v rámci institucionální akreditace usnesením, ve kterém budou uvedeny i stávající SP/SO, jejichž studenti případně mohou v novém SP dostudovat.


 • V případě, že SP je uskutečňován ve spolupráci s ústavy AV ČR, nebo dalšími institucemi, je součástí návrhu SP kopie podepsané dohody s ústavem/ústavy AV; návrh dohody je třeba před jejím podpisem zkonzultovat s oddělením doktorského studia OSZS, zejména co se týče samotné realizace SP (za předání návrhu smlouvy ke kontrole zodpovídá fakulta).


 • V případě SP uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou nebo školami může jít buď o návrh SP, nebo o akreditaci SP na NAU. Fakulta se rozhodne pro jednu z variant na základě kritérií uvedených zde.
Poslední změna: 2. březen 2023 13:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám