Metodika přípravy návrhu doktorského SP


Metodický pokyn ve formě pokynů pro vyplňování akreditačních "wordovských" formulářů slouží jako pomůcka (podrobný návod) pro vyplňování údajů o studijním programu v modulu Akreditace RVH-NAU při přípravě návrhu SP v rámci institucionální akreditace nebo žádosti o akreditaci SP na NAU.Pokyny pro vyplňování jednotlivých formulářů:

  A. 

základní údaje o SP, charakteristika SP a profil absolventa

  B. 

pokyny pro přípravu rámcového studijního plánu jsou shodné s nápovědou v akreditačním modulu SIS

  C. 

charakteristika předmětu odpovídá pokynům pro vyplňování údajů v Tajemníkovi a SIS

  D. 

životopis vyučujících - většina pokynů pro vyplnění je uvedena u jednotlivých položek CV v SIS

  E. 

Vzor dohody o vzájemné spolupráci v případě společného uskutečňování s ústavem AV ČRObsah následujícího textu:


Obecné pokyny pro přípravu SP


 • Jedinečnost SP (tzn. jedná-li se o jeden či dva SP) je definována v OR č 23/2022 v čl. 3 -

  změna opatření rektora č. 14/2019. SP je jednoznačně identifikován: typem studia, názvem SP, oblastí nebo oblastmi vzdělávání, jazykem výuky, dobou studia, získaným akademickým titulem, regulovaným povoláním, kódem ISCED a kódem MŠMT.


 • Při vytváření studijního programu, který není obsahově kontinuální s dobíhajícími SP/SO, by nemělo docházet k podstatnému obsahovému překrývání se studijním programem, který je v dané oblasti vzdělávání na univerzitě již uskutečňován.Požadavky na garanta SP


 • Garant SP může garantovat maximálně dva vzájemně související SP v různých typech studia: bc+mgr nebo mgr+phd – NELZE: bc+mgr+phd, nebo bc+ phd.


 • Garant SP musí mít úvazek na pozici akademického pracovníka v rozsahu min. 1 na UK a min. 0,5 na příslušné fakultě:


  • úvazek může tvořit součet úvazků akademického pracovníka (v min. výši 0,5) a vědeckého pracovníka za předpokladu, že vědecká činnost souvisí s daným SP;


  • úvazek nemůže být pouze na pozici vědeckého pracovníka.


 • Součet úvazků na pozici akademického pracovníka (popřípadě i vědeckého pracovníka) na UK a jiných VŠ nemůže být vyšší než 1,5.


  Pozn.: případná možnost dalšího úvazku na jiné instituci mimo VŠ (a FN) bude předmětem posouzení RVH.


 • Garantem SP může být docent nebo profesor, který vědecký titul získal na českých VŠ (případně polských VŠ) nebo slovenských VŠ do 28. 3. 2015.


Požadavky na personální zabezpečení SP


Oborová rada


 • OR má nejméně pět členů, nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profesorů, nebo osob, které dosáhly srovnatelného postavení v zahraničí, nejméně jedna čtvrtina členů oborové rady nesmí být zaměstnanci v pracovním poměru k univerzitě zařazenými na příslušné fakultě, popřípadě zúčastněných fakultách, přičemž alespoň jeden nesmí být v pracovním poměru k univerzitě. (OR 22/2022, čl. 14, odst. 5)


 • Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu. Předsedou oborové rady se stává garant studijního programu současně s aktem jeho jmenování garantem rektorkou bez jakýchkoliv dalších úkonu. Nebyl-li doposud členem oborové rady, stává se současně s aktem jeho jmenování i jejím členem a současně předsedou. (OR 22/2022, čl. 14, odst. 5)


Školitelé


 • Školiteli mohou být pouze docenti a profesoři a popřípadě další odborníci s vědeckou hodností a tvůrčí činností, která odpovídá obsahovému zaměření disertační práce, schválení příslušnou vědeckou radou fakulty. V případě společně uskutečňovaného SP více fakultami vztahuje se tato podmínka ke všem fakultám dohromady. (OR 22/2022, čl. 14, odst. 3)


 • Školitelé (včetně CV) se uvádí v akreditaci v počtu úměrném předpokládanému počtu studentů.

  V případě, že návrh SP podává společně více fakult, počet školitelů z každé fakulty je úměrný předpokládanému počtu studentů zapsaných na jednotlivých fakultách.Další důležité poznámky k personálnímu zabezpečení SP


 • Z hlediska kvalifikace, věku, délky týdenní pracovní doby a zkušeností s působením v zahraničí nebo v praxi odpovídá celková struktura týmu akademických pracovníků zabezpečujících doktorský studijní program struktuře a obsahu rámcového studijního plánu, cílům studia, přičemž, akademičtí pracovníci vykonávají tvůrčí činnost, jež odpovídá tomuto nebo příbuznému studijnímu programu. (OR 22/2022, čl. 14, odst. 1)


 • SP nemůže být dominantně postaven na jednom nebo dvou akademicích z fakulty.


 • Pedagogické vytížení vyučujícího by mělo být přiměřené.


 • V případě problematického personálního zabezpečení (z hlediska výše a typu úvazku, věkové a kvalifikační struktury) je třeba počítat s požadavkem RVH na kontrolní zprávu o personálním zabezpečení v průběhu realizace SP.


 • V akreditační žádosti není nezbytné uvádět CV vyučujících případných předmětů. 


Požadavky na studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce

Splnění požadavků garantuje děkan v průvodním dopise.


 • Pro studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je k dispozici překlad příslušných vnitřních předpisů do angličtiny, případně příslušného cizího jazyka.


 • Informace o přijímacím řízení a o průběhu studia jsou pro uchazeče o studium a studenty dostupné v příslušném cizím jazyce na internetových stránkách univerzity i fakulty.


 • Je-li součástí studia i odborná praxe, fakulta zabezpečí odborné vedení a další podmínky pro uskutečňování této praxe v příslušném cizím jazyce.


 • Kvalifikační práce jsou vypracovávány v příslušném cizím jazyce. Oponentské posudky jsou zajištěny v příslušném cizím jazyce a dále také v anglickém nebo českém jazyce.


 • Fakulta zajistí informace a komunikaci o rozvrhu studia, o povinnostech vyplývajících ze studia ve studijním programu, o dokladech o studiu a o dalších informacích souvisejících se studiem v příslušném cizím jazyce.


 • Akademičtí pracovníci a další odborníci, kteří se podílejí na zajištění přednášek, seminářů a dalších forem výuky, mají dostatečné znalosti daného cizího jazyka.


 • Studenti a akademičtí pracovníci mají přístup k informačním zdrojům a dalším, zejména poradenským, službám v cizím jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program.


Obecné pokyny pro vyplnění

 • Návrh SP se připravuje pouze v modulu Akreditace RVH-NAU v SIS (https://is.cuni.cz/studium).

  Formuláře v tomto dokumentu slouží jako metodická pomůcka a návod pro jejich vyplnění v SIS.

  Modře / fialově zabarvené položky jsou určeny pouze pro žádost o akreditaci na NAU.


 • Návrh cizojazyčného SP:


  • údaje o předmětech (charakteristika předmětů), které se primárně vyplňují v programu Tajemník nebo v modulu Předměty , jsou uváděny v jazyce výuky;


  • základní údaje o SP (karta editace) jsou uváděny v českém jazyce;


  • textové části (karta editace textů, hlavička plánů) by měly být vyplňovány v českém (úředním) jazyce; ve výjimečných případech (spolupráce se zahraniční VŠ, zahraniční garant apod.) po dohodě s RUK lze některé textové části vyplnit v jazyce výuky.


 • Údaje vyplněné v SIS se generují na kartě Tisky do požadovaných formulářů ve formátu pdf


Obecné pokyny pro vyplňování a předkládání na RUK


 • Návrhy SP budou dle Akreditačního řádu projednány fakultními orgány, předloženy rektorovi a po kontrole na RUK projednány Radou pro vnitřní hodnocení (RVH).


 • RVH udělí oprávnění uskutečňovat SP v rámci institucionální akreditace usnesením, ve kterém budou uvedeny i stávající SP/SO, jejichž studenti případně mohou v novém SP dostudovat.


 • V případě, že SP je uskutečňován ve spolupráci s ústavy AV ČR, nebo dalšími institucemi, je součástí návrhu SP kopie podepsané dohody s ústavem/ústavy AV; návrh dohody je třeba před jejím podpisem zkonzultovat s oddělením doktorského studia OSZS, zejména co se týče samotné realizace SP (za předání návrhu smlouvy ke kontrole zodpovídá fakulta).


 • Uskutečňování doktorského SP, který by měl být dle čl. 22, odst. 3 písm. c Statutu uskutečňován (akreditován) více fakultami UK se řídí OR 26/2019, jehož součástí je i vzor mezifakultní smlouvy o pravidlech spolupráce, jejíž uzavžení je v OR doporučeno před zahájením studia. Pro akreditaci není smlouva vyžadována. Bližší informace poskytně oddělení doktorského studia OSZS.


 • V případě SP uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou nebo školami může jít buď o návrh SP, nebo o akreditaci SP na NAU. Fakulta se rozhodne pro jednu z variant na základě kritérií uvedených zde.
Poslední změna: 10. květen 2023 11:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám