Akreditační modul SIS

Úvod

Pokyny k přípravě návrhu SP v Akreditačním modulu SIS


Žádost o akreditaci nového studijního programu (nového z hlediska nového systému akreditací), který dosud nebyl v akreditačním modulu zadán, se zadává tlačítkem „Přidat akreditaci“:


Přidáním akreditace se vytvoří návrh SP pro jeden jazyk výuky a jednu formu studia (tzv. „matka“).


Pokud má návrh SP obsahovat více forem studia nebo jazyků výuky je pro ně vždy nutno vytvořit kopie „matky“ (tzv. „dcery“)


Podrobné pokyny k obsahové přípravě návrhu SP jsou uvedeny v metodickém pokynu pro přípravu návrhu SP pro pregraduální studium nebo doktorské studium, případně se lze na metodické pokyny dostat z jednotlivých záložek akreditačního modulu ev. odkazů u jednotlivých kapitol níže.


Důležité poznámky:

 1. Položky, které jsou označeny světle fialovou jsou určeny pouze pro žádost o akreditaci SP, kterou je nutno podat na Národní akreditační úřad, protože SP spadá do oblasti vzdělání, pro kterou nemá UK institucionální akreditaci, nebo fakulta žádá o spolupráci s jinou institucí než AV ČR, nebo zahraniční VŠ apod.

 2. Případné rozšíření přístupových práv pro tajemníka nebo garanta SP za účelem možnosti editace např. CV, charakteristiky předmětu apod. je nutno řešit s fakultními správci SIS.
Žádost o rozšíření SP a žádost o změnu SP, který je již akreditován, se zadává po otevření detailu příslušného SP (na úvodní straně)


v záložce „Propagace do SIS“ tlačítkem „Změna SP“


Podrobné pokyny k přípravě návrhu SP na rozšíření nebo změnu SP jsou uvedeny na samostatných webové stránkách.
Struktura modulu akreditace s pokyny k vyplnění


1

Editace

vyplňuje fakulta = nutné

v záložce „editace“ jsou uvedeny základní údaje o SP, které jej definují a identifikují a zakládají SP v SIS. Proto je nutné pečlivé zadání všech údajů a následná kontrola.

2

Schvalování

vyplňuje RUK

v záložce jsou zaznamenány výsledky projednávání SP na RVH, případně NAU a vychází zní  

3

Editace textů

vyplňuje fakulta

texty pro účely dodatků k diplomu a informace veřejnosti = nutné

texty charakterizující SP a profil absolventa, případně další údaje pro účely akreditací

4

Zahranižní školy

vyplňuje fakulta

popis zahraniční VŠ, které se spolu s UK podílí na akreditaci mezinárodního SP

5

Akreditační proces

vyplňuje RUK

v záložce je zaznamenán akreditační proces na RUK

6

Předměty akreditace

vyplňuje fakulta

předměty, které jsou součástí studijních plánů detaily o předmětu se vyplňují převážně v aplikaci Tajemník - podrobně zde

7

Učitetelé akreditace

vyplňuje fakulta / jednotliví vyučující = nutné

garanti předmětů a klíčoví vyučující studijního programu

U DSP členové oborových rad a školitelé uvedení v návrhu.

8

Plány

vyplňuje fakulta

založení studijního plánu nebo plánů,  tzv. „hlavička plánu“ = nutné

vytvoření a kontroly studijního plánu nebo plánů

9

Soubory

vyplňuje RUK

dokumenty vztahující se k SP (návrh SP / žádost o akreditaci)

10

Propagace do SIS

fakulta používá pro účely exportu údajů o SP do aplikace přijímací řízení

RUK uzavírá akreditaci SP a údaje o SP se promítají dále do SIS

tlačítko „změna SP“ pro účely rozšíření SP, nebo hlášení zásadních změn o SP

11

Tisky

fakulta zde má k dispozici možnost tisku celého akreditačního spisu

RUK používá pro tisk rozhodnutí RVH
Záložka SPECIALIZACE


Zadání nové specializace – ikonka v červeném poli


Specializace po jejich zadání je ještě nutno přiradit ke studijnímu programu tvz. multiselectem (podržení klávesy ctrl a myší označit příslušné specializace). Teprve pak je možné přidat / vytvořit studijní plán. Přiřazená specializace se označí modře.


Na obrázku je přiřazená k SP pouze Sinologie A.
Záložka PLÁNY


Přehled studijních plánů

Studijní plány musí být pro:

 • jednotlivé formy studia: prezenční - kombinovanou / distanční formu

 • jednotlivé specializace

 • sdružené studium (dosavadní dvouoborové studium):

  • plný studijní plán

  • hlavní studijní plán (maior)

  • přidružený studijní plán (minor)

   • (SP nemůže obsahovat pouze přidružený studijní plán (minor))

 • sdružené studium se specializacemi:

  • hlavní studijní plán (maior) samostatně pro každou specializaci

  • přidružený studijní plán (minor) samostatně pro každou specializaci

  • případně plný studijní plán pro každou specializaci

 • studium se zahraniční vysokou školou – s využitím typů studijních plánů výše (pro každou zahraniční VŠ lze použít samostatný formulář prezenčního studia. V záhlaví je třeba rovněž uvést název zahraniční vysoké školy. Další informace zde.)

 • studium realizované ve spolupráci s jinou institucí (např. VOŠ) – s využitím typů studijních plánů výše

 • studium realizované na dislokovaném pracovišti – s využitím typů studijních plánů výše


Zadání studijních plánů


U SP v SIS (u matky i dcery) je vždy nutno zadat studijní plány, které mají součástí SP a o jejichž akreditaci fakulta žádá, a to tlačítkem „přidat hlavičku plánu“.

Pozn.: U „dcer“ se zadávají studijní plány, které se liší pro další formu studia a další jazyk výuky; v každém případě odlišné studijní plány musí vést ke stejnému profilu absolventa uvedenému v „matce“ a nemohou se lišit obsahem a strukturou SZZ – v případě významnějších rozdílů, doporučujeme kontaktovat OKVA RUK.


Základní údaje o studijním plánu


Podstatné údaje o studijním plánu jsou:

 • forma studia (generuje se z „matky“ nebo „dcery“)

 • jazyk výuky (generuje se z „matky“ nebo „dcery“)

 • případné názvy specializací

 • případné studijní plány sdruženého studia ((plný, hlavní (maior) a přidružený (minor))

V hlavičce studijního plánu:

 • v položce „označení studijního plánu“ se uvádí název SP + ev. další podstatné informace

 • případně v položce specializace se vybere název příslušné specializace

 • případně v položce sdružené studium („maior-minor“) se vybere příslušný studijní plán

 • fakulta (děkan, garant SP) garantují, že je zajištěn podíl garantů předmětů na výuce tak, jak požadují předpisy (viz popis v poznámce „?“)


Podrobné pokyny k tvorbě studijních plánů:

Poslední změna: 9. červen 2021 18:56 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám