Akreditační modul SIS

Následující dokument podrobně popisuje modul Akreditace RVH a NAU Studijního informačního systému (akreditační modul), jeho strukturu a možnosti jeho plného využití.Podrobné pokyny k obsahové přípravě návrhu SP jsou uvedeny v metodickém pokynu pro přípravu návrhu SP pro pregraduální nebo doktorské studium nebo v pokynech pro prodloužení, rozšíření a změnu SP. Stručné pokyny k vyplnění jsou u jednotlivých položek nebo záhlaví některých karet, např


Každý SP má v akreditačním modulu) právě jeden záznam, který se v případě více forem studia a obsahově shodných jazykových verzí SP může skládat z více položek (tzv. „matka“ a její „dcery“).


Pro prodloužení, rozšíření, změnu SP, které mění údaje o SP, se poslední záznam SP se všemi údaji kopíruje (tzv. klonování). Vznikne tak další generace SP, v níž se údaje o SP mohou upravovat a doplňovat. Jednotlivé generace SP jsou číslovány, přičemž poslední aktuální generace SP má číslo 1, předcházející generace číslo 2 a nejstarší generace nejvyšší číslo.


Práva založit nový SP, kopírovat záznamy SP pro vytvoření další dcery (forma studia, jazyk výuky) nebo pro vytvoření nové generace SP, pracovní propagace apod. jsou na fakultách nastaveny různě. Nejširší práva má osoba s právy za fakultu, možnosti práce s SP garanta a tajemníka SP jsou dány nastavením fakulty.


Obsah:
Úvodní strana akreditačního modulu

Filtr akreditací SPa)

Pouze rozpracované = označení „živých“ SP, které jsou v některé fázi akreditačního procesu.

b)

ID akreditace = každá položka má vlastní identifikátor, který se uvádí na konci názvu SP ; uvedením ID se automaticky ruší ostatní filtry.

c)

Stav SP = označuje akreditační stav SP: akreditován, neakreditován apod. "v akreditačním řízení" se uvádí pouze u zcela nových SP, nikoli v případě rozšíření, nebo prodloužení.

d)

Založení / zahájení = rok a měsíc založení prvního záznamu a pak dalších generací SP – generuje se automaticky při vytvoření, nebo zkopírování záznamu.

e)

Včetně starších generací = zobrazí se také dřívější (starší) záznamy (generace) SP, pokud existují. V úvodním přehledu se primárně zobrazuje pouze poslední generace SP s č. 1.

f)

Včetně dobíhajících akreditací = zobrazí se také SP/SO, akreditované MŠMT před r. 2016, jimž končí akreditace 31. 12. 2024.

g)

Název SP = nabízí se seznam již "akreditovaných" SP (název a kód), podle nějž lze SP vybrat; lze zvolit řazení dle kódu nebo názvu:

h)

Včetně stornovaných = zobrazí se také stornované záznamy SP ikonou neboÚdaje o SP zobrazované v úvodním přehledu (sloupce)a)

Program SIMS = kód SP přidělený MŠMT. Do té doby, než jej UK od MŠMT získá, je po „pracovním exportu“ SP automaticky přidělen dočasný kód.

b)

Obor SIMS = další kód SP dříve používaný pro studijní obory, nyní slouží pro jednotlivé plány v rámci SP: specializace a sdružené studium.

c)

Oblast = oblast nebo oblasti vzdělávání, do nichž je SP zařazen.

d)

Zahájení = rok a měsíc (rrrrmm) založení záznamu nebo vytvoření další generace SP (odpovídá položce a) ve filtru akreditací)

e)

Název SP = uvádí se název v originálním jazyce výuky, v dalších sloupcích je překlad do AJ, který vyplňuje fakulta na kartě editace, a předklad do LJ, který zajišťuje RUK (dr. Kalivoda z FF).

f)

Stav SP = stavy akreditace: akreditován, neakreditován, akreditován na dostudování, omezení akreditace a v akreditačním řízení (pro nové SP) - odpovídá stejnojmenné položce ve filtru akreditací.

g)

Počet CV = počet životopisů vyučujících uvedených v hlavní položce (matce) záznamu SP.

h)

Poč. plánů = počet plánů založených v matce nebo v dcerách. Samostatné plány jsou v rámci matky nebo dcery vytvářeny pro specializace, sdružené studium, případně jednotlivé fakulty (u SP pro více fakult), zahraniční VŠ, ev. dislokované pracoviště.

i)

Poč. předmětů = celkový počet předmětů přiřazených matce nebo dceři na kartě „předměty akreditace“.

j)

Od kdy do kdy akr = „od kdy akreditován“ je datum schválení SP na RVH, případně počátek platnosti usnesení NAU o akreditaci; „do kdy akreditován“ je datum schválení / akreditace a „akreditovaný“ počet let.

k)

Prac. export = datum tzv. „pracovního exportu“, tj. přenosu studijních plánů SP do SIS (číselníku akrfdoparam) především pro účely vyplnění podmínek přijímacího řízení na fakultě. "Pracovní export“ obvykle provádí osoba s právy za fakultu. Na tuto kartu je možno se dostat prostřednictvím ikony v řádku SP.

l)

Zám. fak. = fakultní zámek uzavírá možnost editace pro zpracovatele v průběhu akreditačního procesu, a to z pozice fakultní role na příslušné fakultě, nebo z pozice RUK.

m)

Zámek = datum konečné propagace SP do SIS po jeho schválení RVH nebo akreditaci NAU; konečnou propagaci provádí RUK.

n)

Garant = jméno garanta SP uvedené v poslední generaci SP (schválení SP, prodloužení, změna SP ….). Změna garanta v průběhu mezi dvěma akreditačními událostmi se administruje v modulu SIS „komise“ a do akreditačního modulu se nepromítá. Aktuální garant je uveden v přehledu SP na webu UK.

o)

Stav proc. = stav akreditačního procesu zpracovávaného záznamu (generace) SP; odpovídá stejnojmenné položce ve filtru.

p)

Poč. spec. = počet specializací v rámci jednotlivých položek (matky, dcery) záznamu SP; v ikoně se zobrazí názvy příslušných specializací v jazyce výuky.

q)

Poč. předm. v plánech = celkový součet počet předmětů v jednotlivých plánech. V případě použití jednoho předmětu ve více plánech, se předmět počítá vícekrát.

r)

Gen. = číslo generace SP. V primárně zobrazovaném přehledu SP se nabízí poslední generace SP, která má č. 1. Při zaškrtnutí „včetně starších generací“ ve filtru se zobrazí i předchozí generace. Generace jsou číslovány v opačném pořadí: poslední, nejnovější má č. 1, první záznam vytvoření SP má nejvyšší číslo.


Slouce se zobrazují dle úrovně práv uživatelů, proto např. z úrovně garanta a tajemníka akreditace nejsou všechny údaje dostupné (např. zámek)


Poznámka: hlavní (případně jediná) položka záznamu SP (matka) je označená tučně.Ikony v řádku akreditace SP
Detail = stejný přístup jako z karty "detail" v záznamu SP


Editace = vyplnění / úprava základních údajů o SP a předkládané akreditaci; stejný přístup z karty "editace" v záznamu SP


Vytvoření dcery = zkopírování matky (ev. existující dcery) otevřeného záznamu SP (s možností editace ) se všemi vyplněnými údaji pro další formu studia, nebo jazyk výuky.

U schválených SP (exportovaných do SIS) bez možnosti editace, nebo u stornovaných SP lze ikonu použít pro zkopírování údajů o SP pro vytvoření zcela nového SP.

Ikonu má na fakultě k dispozici obvykle osoba s právy za fakultu.


Zneplatnit = stornování záznamu nově založeného SP (obvykle matka bez dcer), k němuž jsou již přiřazeny CV, nebo u něhož proběhl pracovní export do SIS (propagace záznamu do číselníku SP „akrfdoparam“). Před zneplatněním matky je nejprve nutné smazat případné dcery. Zneplatněný záznam SP lze zpřístupnit zaškrtnutím „včetně stornovaných“ v úvodním filtru a údaje o SP případně zkopírovat (tlačítkem „vytvoření dcery“) pro vytvoření nového SP (ikona „vytvoření dcery“), nikoli pro vytvoření další generace původního SP.


Smazat = smazání záznamu SP, u něhož neproběl žádný export do SIS (ani pracovní propagace) a k němuž nejsou přiřazená CV vyučujících: obvykle se to týká nově vytvořené dcery, případně nově vytvořené matky (nového SP) bez dcer a CV; smazání je definitivní a nelze jej zobrazit zaškrtnutím „včetně stornovaných“ ve filtru.


Stornovat celou rodinu = stornování nově vytvořené generace SP, tj. matky spolu se zkopírovanými dcerami. Zkopírované dcery z předchozích generací v nové generaci samostatně smazat nelze. Stornované položky lze zpřístupnit zaškrtnutím „včetně stornovaných“ v úvodním filtru a případně kopírovat pro vytvoření nového SP (viz ikona „zneplatnit“).


Propagace / změna SP = přístup na kartu záznamu SP, na níž se mj. vytváří další generace SP za účelem prodloužení, rozšíření, nebo změny SP; podrobněji níže.


Kombinace studií = přístup na kartu záznamu SP určenou fakultám pro vytváření kombinací maior - minor, případně kombinace specializací v rámci jednoho SP.


Předměty akreditace = přístup na kartu záznamu SP.

Učitelé akreditace = přístup na kartu záznamu SP.

Plány = přístup na kartu záznamu SP.

Soubory = RUK vládá soubory vztahující se k akreditaci, případně hodnocení SP; přístup na kartu záznamu SP.

AKR RVH = pdf základních údajů o SP (z karty editace) pro projednání SP na RVH – odpovídá „údajům o SP“ na kartě tisky.

AKR NAU = pdf základních údajů o SP (z karty editace), charakteristiky SP a profilů absolventa (z karty editace textů) pro žádost o akreditaci na NAU.

Strom = přístup na kartu záznamu SP, na níž se zobrazí všechny předchozí generace SP.Struktura záznamu SP

popis karet v jednotlivých položkách (matka a dcery)Detail

Zobrazují se údaje o SP zadané na kartě „editace“ a „editace textů“: základní údaje o SP a akreditaci, charakteristika SP pro veřejnost a pro akreditaci, profily absolventa pro dodatek k diplomu a pro akreditaci.


Profily absolventa pro dodatek pro specializace se zobrazují v detailu specializací, který je přístupný z akreditace SP v pravém rohu na liště, na které je uveden název, forma a jazyk SP .


Detail předmětů, CV a plánů je k dispozici na příslušných kartách.Základní údaje o SP a předkládané akreditaci - karta „editace“Struktura karty „editace“:Poznámka k vyplnění:


Povinné položky (označené hvězdičkou) v části A „základní údaje“ s výjimkou překladů názvů je nezbytné vyplnit před prvním uložením. Údaj lze kdykoliv později před odesláním na RUK editovat.


Vyplnění povinných položek částí B, C a D je kontrolováno až při pracovní propagaci a uzamčení za fakultu – viz poznámka v úvodu karty na oranžové liště.


Pokyny k vyplnění údajů na kartě editace jsou stručně uvedeny v poznámkách u jednotlivých položek.


A. Základní údaje o SP

Základní údaje o SP do tří kategorií:


1. Základní údaje, které definují SP jako celek

a nelze je měnit při prodloužení, rozšíření nebo změně SP (stanovuje čl. 3 OR 14/2019) :

 • název SP (na kartě editace se uvádí v originálním jazyce výuky),

 • typ SP (bakalářský, magisterský, doktorský),

 • oblasti vzdělávání,

 • jazyk výuky (za zákona jazyk výuky zakládá samostatný SP, rozšířením o jazyk výuky se tak uděluje oprávnění uskutečňovat SP v dalším jazyce výuky),

 • počet semestrů standardní doby studia,

 • profil SP (akademický, profesní),

 • titul získaný absolvování (Bc, Mgr., MUDr., MDDr., PharmDr.),

 • SP zaměřený na přípravu k výkonu regulovaného povolání,

 • kód ISCED-F,

 • kód SP.

Základní definiční údaje o SP slouží pro akreditaci SP i pro další moduly a programy SIS. Proto je nutné pečlivé zadání všech údajů a následná kontrola. Základní údaje se spolu s formou studia a jazykem výuky po schválení SP na RVH (nebo udělení akreditace SP na NAU) exportují do číselníku SIS akrdfoparam (viz.propagace SP) a nelze je již měnit.


2. Údaje odlišující matku a případné dcery:

 • forma studia

 • jazyk výuky (zakládá nový SP)

 • označení sdruženého studia (ano / ne)

 • výčet specializací přiřazených SP

Údaje se upravují hned po vytvoření dcery. Po prvním uložení je nejde změnit (dcera by se musela smazat a vytvořit nová).


3. Další údaje podstatné z hlediska SP:

 • Fakulta se automaticky nastaví podle fakulty, která akreditaci v SIS zakládá. Z hlediska SIS se jedná o vedoucí fakultu a neměla by být v průběhu platnosti akreditace SP měněna. Učinit tak může při prodloužení SP pouze RUK.


 • VŠ/instituce uvádí se:

  • vedoucí fakulta (z položky „fakulta)

  • případné další akreditované fakulty

   Další fakulty lze při prodloužení, nebo rozšíření změnit. Z hlediska realizace i akreditace jsou si s vedoucí fakultou rovnocenné: všechny akreditované fakulty uskutečňují společně SP a mohou samostatně přijímat studenty.

  • zahraniční vysoké školy

  • ústavy Akademie věd ČR


 • Překlad názvu do AJ, případně do ČJ pro dodatek k diplomu. Za předklad do AJ (ČJ) odpovídá fakulta. Doporučujeme vzít v úvahu stávající překlady stejnojmenných SP na UK, aby shodné termíny byly překládány v rámci UK stejně.


 • Překlad názvu do LJ zprostředkovává RUK.


 • Informace o regulovaném povolání, včetně názvu regulačního orgánu a výběru názvu regulovaného povolání uvedeného v povolení příslušného orgánu.


 • Garant SP a tajemník SP podle nastavení práv v SIS na fakultě mají právo zadávat a editovat údaje o SP v akreditačním modulu SIS.

  U garanta se nevyplňuje termín "do kdy".


B. Studenti a uchazeči


Slouží k přehledu počtu stávajících a předpokládaných studentů. Zpracovatelé vyplní pouze počet předpokládaných přijímaných studentů. Stávající studenti dobíhajících SP/SO a případně studenti daného SP se generují automaticky.


Počet stávajících studentů se načítá ze "Studenta" a zahrnuje i studenty další formy studia, nebo jazyků výuky v dcerách a přerušená studia.C. Kontaktní údaje pro osoby se speciálními potřebami a odkazy pro žádost o akreditaci na NAU


Část C obsahuje údaje vyžadované zákonem o VŠ a metodickými pokyny pro podávání žádosti o akreditaci SP na NAU.a)

Odkaz na relevantní vnitřní předpisy je vyžadován pouze v případě žádosti o akreditaci SP na NAU a vyplňuje jej fakulta.

b)-c)

Odkazy na elektronickou podobu žádosti a zprávu o vnitřním hodnocení vyplňuje RUK pro žádost o akreditaci SP na NAU

d)

Kontaktní osoba pro akreditaci:

pro návrh SP v rámci institucionální akreditace vyplní fakulta

pro žádost o akreditaci SP na NAU vyplňuje RUK

e)-g)

Údaje pro osoby se zdravotním postižením vyplňuje fakulta pro účely jejich zveřejnění v přehledu SP na webu UK dle zákona o VŠ.
D. Akreditace


a)

Datum založení akreditačního spisu se generuje automaticky dle měsíce a roku vytvoření nového SP nebo jeho další generace v AM.

b)

Rok varianty předmětu odpovídá variantě předmětů v programu Tajemník a označuje předměty, připravené pro určitý rok, které se budou přiřazovat akreditaci. Varianta přiřazovaných předmětů se může na kartě „předměty akreditace“ změnit.

c)

Programy / obory vztahující se k akreditaci jsou dobíhající SP/SO, jejichž studenti budou pokračovat ve studiu v daném SP. Uvádí se i nově akreditované předcházející SP, pokud v rámci prodloužení nebo rozšíření dojde k takovým změnám, že je zapotřebí vytvořit nový SP (typicky změna názvu SP).

d)

Typ žádosti - vybere se příslušný „typ žádosti“ z nabídky, případně multiselectem více typů.

Typy žádostí lze rozdělit do tří okruhů:

 • Žádosti o (opětovné) udělení, rozšíření … - oprávnění uskutečňovat SP schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení a týkají se SP, které jsou zařazeny do oblasti vzdělávání (OV), pro něž má UK institucionální akreditaci.

 • Žádosti o udělení, rozšíření, prodloužení …. - akreditace SP se týkají SP s přiřazenou OV mimo institucionální akreditaci, nebo SP uskutečňovaných ve spolupráci s jinou institucí, jimž akreditaci musí udělit Národní akreditační úřad.

 • Ostatní typy žádostí se týkají podání kontrolní zprávy a nápravného opatření a oznámení změny v průběhu realizace SP, případně ukončení SP.

e)

Specifikace rozšíření / změny - uvádí se konkrétní požadavek rozšíření / změny, k nimž dochází v další generaci SP: forma studia, název specializace, studijní plán sdruženého studia, příslušný jazyk výuky apod.

f)

Stručný popis změn konkretizuje položku e) „specifikace rozšíření / změny“ - velmi stručný popis nebo upozornění na změny, k nimž v rámci dané žádosti dochází, případně v jaké části záznamu SP jsou uvedeny např:

  a. 

obsahové změny v profilu absolventa, v charakteristice SP, SZZ, studijním plánu;

  b. 

nové předměty, upravené (a v čem) již uváděné předměty;

  c. 

pro další jazyk výuky: výčet předmětů praxe s popisem jejího zajištění v daném jazyce, info kde lze nalézt studijní opory pro další jazyk výuky apod.; případně je nutno uvést, dochází-li ke změně ve výčtu studijních plánů oproti „matce“ (např. nebude cizí jazyk pro všechny formy studia apod.);

  d. 

změny v personálním zajištění;

  e. 

případně také zdůvodnění změn a další informace.

Pozn: V pdf je položka uvedena v textové části u charakteristiky SP.Profil absolventa a charakteristika SP - karta „editace textů“A

Profil absolventa a texty pro veřejnost obsahuje povinné položky, které slouží k dalším účelům:

 • Profil absolventa (PA) na dodatek diplomu pro SP bez specializací a SP se sdruženým studium.

  PA pro specializace se uvádí v detailu specializace – proklik z pravého horního rohu v lince názvu SP .

  Pozn: pokud SP se specializacemi nemá jiné než specializační plány, PA pro dodatek se v části A nevyplňuje.


 • Profil absolventa na dodatek k diplomu pro regulovaná povolání je uveden automaticky generovanou obecnou větou (přehled dispozici zde), která se do textového pole nevypisuje, ale je zapotřebí, aby text PA ji vzal v úvahu a navázal na ni. O délku věty se automaticky snižuje počet znaků k vyplnění.


 • Charakteristika SP a PA pro veřejnost popisují studijní program na webu UK.


B+C

Charakteristika studijního programu pro akreditaci + Profil absolventa pro akreditaci SP


V obou částech se vyplňují se všechny relevantní texty dle popisu u jednotlivých položek.


D

Další údaje obsahují položky podstatné pro přípravu akreditace na NAU (textová pole jsou označena modro/fialově).

Výjimku mohou tvořit Podmínky k přijetí ke studiu, které jsou vyžadovány regulačním orágnem u regulovaných povolání.Poznámky:


1.

Všechny texty se vyplňují pouze v hlavní položce SP (v matce).

2.

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou a musí být vyplněny. Bez vyplnění ohvězdičkovaných údajů nelze provést pracovní export do SIS nebo zamknout SP na fakultě (sloupce bod l) – viz poznámka v úvodu karty na oranžové liště.

3

U jednotlivých položek na levém okraji se zobrazují ikonky , které označují případné úpravy v textovém poli v nové generaci SP (nově doplněný text, upravený text a původní neupravený text), tj. změny, k nimž dochází při rozšiřování, prodlužování SP a oznamování změn. Změny jednotlivých položek je také možné tisknout ve formátu pdf - ikona vpravo nahoře nad modrou lištou.

4

Do textových polí nedoporučujeme kopírovat formátovaný text z wordu (odrážky, číslování apod.). Wordovské formátování v položkách v akreditačním modulu a při generování do pdf text rozhodí a velmi znepřehlední. Text z wordovských dokumentů by se měl do textových polí kopírovat v podobě prostého textu bez formátovacích znaků a upravit přímo v polích v akreditačním modulu. K tomuto účelu je možno na fakultě v akreditačním modulu nastavit „wysiwyg editor“ v nastavení modulu je to parametr „html_editor“. Wisivyg editor se se používá např. také v modulu „předměty“.Zahraniční vysoké školyStudijní programy mohou být akreditovány (a uskutečňovány) ve spolupráci se zahraniční vysokou školou podle § 47a zákona o vysokých školách. Pro akreditaci je nutno doložit platnost zahraniční akreditace nebo jiné formy uznání obsahově souvisejícího zahraničního vysokoškolského studijního programu podle právních předpisů domovského státu zahraniční vysoké školy, popřípadě podání žádosti zahraniční vysoké školy o tuto zahraniční akreditaci nebo uznání a současně uvést příslušné právní předpisy domovského státu zahraniční vysoké školy.


Údaje se uvádí v anglickém jazyce a v případě více zahraničních VŠ pro každou VŠ samostatně.

a)

Název odpovídajícího SP, nebo specializace na zahraniční VŠ dle zahraniční akreditace.

b)

Udělovaný titul podle právního řádu domovského státu zahraniční VŠ.

c)

Od kdy – do kdy je SP akreditován podle akreditace zahraniční VŠ.

c)

Zahraniční instituce, která schválila SP (např. ministerstvo).

e)

Zákon, podle kterého je SP uskutečňován, podle právního řádu domovského státu zahraniční VŠ.

f)

Podrobnější popis zahraniční vysoké školy včetně fakulty nebo ústavu uskutečňující SP.


Poznámka: údaje o zahraniční zahraniční vysoké škole se vyplňují pouze v hlavní položce SP (v matce).Předměty akreditace

Podrobné pokyny pro přípravu předmětů a požadavky na jejich vyplnění v programu Tajemník jsou uvedeny na samostatné webové stránce.a)

Příprava předmětů – odkaz na podrobné pokyny pro přípravu předmětů v areditačním modulu a v tajemníkovi.

b)

Filtr – předměty použité v plánu daného SP umožňuje vybrat pouze předměty, týkající se určitého plánu vytvořeného na kartě plány

c)

Přidat předmět – natažení jednotlivých předmětů, nebo skupin předmětů z Tajemníka nebo z jiné akreditace SP v akreditačním modulu:

d)

Ikony v samostatném sloupci označují nově přidané, upravené nebo původní neupravené předměty v dalších generacích SP.


Vyučující na kartě předmětya)

Zelené zaškrtnutí ve sloupci CV potvrzuje, že k akreditaci SP je přiřazen vyučující daného předmětu.

b)

Zelené zaškrtnutí ve sloupci s pozn. „?“ (zdrojový životopis v modulu „O mně“) znamená, že v personalistice / v osobních údajích vyučujícího je vyplněn zdrojový životopis vyučujícího.

c)

Ikona - označuje chybějící CV v dané akreditaci a současně umožňuje CV natáhnout.


Při přípravě doporučujeme nejdříve do akreditace SP natáhnout předměty a teprve prostřednictvím předmětu k SP přiřadit CV vyučujících, bude tak zohledněna fakulta, která předmět zajišťuje.


Poznámky:

1.

Předměty by se měly vytvářet samostatně pro jednotlivé formy studia a jazyky výuky. K matce a dcerám by se měly přiřazovat předměty připravené pro danou formu a jazyk výuky.


2.

Pokud je jazyk výuky předmětu jiný než český, pak je třeba, aby v daném jazyce (obvykle AJ) byly vyplněny v příslušných položkách: název předmětu, anotace, sylabus a literatura. Jazyk výuky je zapotřebí v příslušné položce.Učitelé akreditaceCV vyučujících se zakládají a primárně vyplňují (editují) na kartě personalistika, kde se vytváří tzv. zdrojový životopis pro akreditace, nebo v osobních údajích vyučujícího v SIS. K SP se CV přiřazují prostřednictvím předmětu, nebo na kartě Personalistika. Vyučující se uvádí pouze v hlavním záznamu SP (matce).


Podrobné pokyny pro přípravu CV a jejich přiřazení k SP jsou uvedeny na samostatné webové stránce.Plány

Pregraduální studium


Podrobný popis vytváření studijních plánů pregraduálních SP v akreditačním modulu je uveden na samostatné webové stránce, na kterou je odkaz i z úvodu karty plány (níže bod d).


Každá forma studia a jazyk výuky má vlastní položku v záznamu SP (matka, případně dcery), v rámci níž jsou pro ně vytvořeny samostatné studijní plány.


Studijní plány mohou být pro různé formy studia a jazyky výuky odlišné, např. v čj SP budou specializace, které v aj SP nebudou apod. V každém případě odlišné studijní plány musí vést ke stejnému profilu absolventa uvedenému v „matce“ a nemohou se lišit obsahem a strukturou (počtem částí) SZZ – v případě významnějších rozdílů, doporučujeme kontaktovat OKVA RUK.


V rámci jedné formy studia a jazyka výuky (matky nebo dcer) se vytváří samostatné studijní plány pro:

 • specializace

 • sdružené studium (maior, minor, plný plán)

 • kombinaci specializace a sdruženého studia

 • jednotlivé fakulty v případě SP akreditovaného pro více fakult

 • v případě mezifakultního studia také pro zahraniční VŠ


Struktura studijního plánu v SISa)

Přidat hlavičku plánu - tlačítko pro založení zcela nového plánu; prvním krokem je vyplnění tvz. hlavičky plánů, která obsahuje základního popisu plánu a textová pole pro popis SZZ, poznámky k plánu apod.

b)

Přidat skupinu plánů – karta je určena pro složení samostatně vytvářených částí plánů (společné části a specializačních částí) do jednoho celkového plánu u specializací.

c)

Import plánu umožňuje natažení plánů z jiné založené akreditace SP nebo matky či dcery téhož SP, včetně předmětů v zadané variantě.

d)

Studijní plány – odkazy na podrobný popis vytváření a editace studijních plánů v SIS a jejich metodická pravidla.

e)

Název studijního plánu je automaticky složen ze základních údajů o plánu, které jsou uvedeny v matce případně dceři (forma studia a jazyk výuky) a označeny v hlavičce plánu (specializace, sdružené studium, instituce).

f)

Zaškrtnutí plánu pro účely generování pdf a jeho tisku (v bodě n) na kartě „Tisky“: zaškrtnout vybrané plány, v atributech v tisku uvést „ano“ a potvrdit tlačítkem „proveď“ (bod n); nově lze plán vybrat přímo na kartě „Tisky“.

g)

Detail plánu – základní údaje a struktura předmětů; textové pole (SZZ, poznámky apod.) se zobrazí kliknutím na otazník pod úvodními informacemi o plánu:

h)

Hlavičky plánu – ikona pro vyplnění nebo editaci údajů v hlavičce plánu.

i)

Kopie plánu – pro vytvoření dalšího jiného plánu.

j)

Sestavení plánu – rozčlenění předmětů do jednotlivých bloků s označením typu povinných. předmětů a skupin povinně volitelných předmětů.

k)

Doladění plánu – označení základních teoretických předmětů profilujícího základu (Z), předmětů profilujícího základu (P), nebo neprofilujících předmětů (př.); doplnění (minimálního) počtu kreditů za bloky a skupiny předmětů, případně doporučeného ročníku a semestru.

l)

Smazání plánu.

m)

Vygenerování plánu pro tisk pro RVH, nebo akreditaci na NAU (rozšířené údaje)


Další údaje o studijním plánu v úvodním přehledu (popis sloupců)o)

Typ plánu – vybírá se z nabídky v hlavičce plánu (níže) a označuje např. typ plánu pro specializaci nebo sdružené studium.

p)

Specializace – v hlavičce plánu se označí příslušná specializace z nabídky specializací přiřazených SP na kartě editace a založených na samostatné kartě Specializace.

q)

Instituce – vybírá se z nabídky akreditovaných institucí v hlavičce plánu v případě, že je plán akreditován pro více fakult ev. dalších institucí (uvedených na kartě editace) a jednotlivé instituce se nepodílí na všech plánech.

r)

Kontrola plánu – datum kontroly plánu v doladění plánu (bod k).

s)

Pracovní označení plánu slouží pouze pro potřeby fakulty.Založení studijního plánu – hlavička plánu


Studijní plán se zakládá prostřednictvím tzv. „hlavičky plánu“ - tlačítkem „přidat hlavičku plánu“ (bod a)


Podrobný popis „hlavičky plánu“ v akreditačním modulu je uveden v rámci obecných pokynů k vytvoření plánů na samostatné webové stránce.


Na kartě „hlavička plánu“ se uvádí základní informace o studijním plánu, které jsou součástí názvu studijního plánu (specializace, typ plánu) a dále podstatné údaje ke studijnímu plánu: obsah státní závěrečné zkoušky, případně rigorózní zkoušky a poznámky k plánu.a)

Název studijního plánu je automaticky generován a tvoří jej: forma studia, jazyk výuky a případně další údaje zadané v hlavičce studijního plánu: název specializace, případně typ studijního plánu.

b)

Pracovní označení plánu není nutno vyplňovat, slouží pouze pro potřeby fakulty.

c)

Specializace – označí se z již vytvořené specializace přiřazené k SP a označené na kartě editace

d)

Instituce – automaticky se uvádí fakulta uvedená na kartě editace. Položka slouží pro případy, kdy SP je akreditován pro více fakult nebo institucí, především zahraniční VŠ a jejich podíl na plánech je různý.

e)

Typ plánu – označení především pro plány pro sdružené studium nebo specializace (buď společná a specializační část v rámci jednoho plánu, nebo samostatně společná a specializační část). Pro ostatní „jednoduché“ plány je údaj předvyplněn: „plný plán“.

f)

Podíl garantů předmětů na výuce se původně uváděl u jednotlivých předmětů v tajemníkovi. Z důvodů poměrně náročného vykazování a různé praxe fakult RVH rozhodla, že dodržení požadavků Standardů SP na podíl garantů předmětů na výuce bude garantovat fakulta (děkan, garant SP) zaškrtnutím této položky a zavázáním se v průvodním dopise děkana. Požadavky Standardů SP jsou stručně popsány v poznámce .


Následují textová pole k vyplnění (l) s úvodním pokynem (h). Modro/fialově zbarvené položky jsou určeny pro přípravu akreditaci SP předkládanou na Národní akreditační úřad, proto pro předkládání návrh SP rektorovi (RVH) je není nutné vyplňovat.


V poznámce k úvodnímu textovému pole je k dispozici i odkaz na metodiku a pravidla pro vytváření jednotlivých typů plánů


Doktorské studiumPro akreditaci doktorského SP se vytváří a předkládá pouze jeden rámcový plán vytvořený v hlavní položce záznamu SP v matce.


Import textů pro Rámcový SP: umožňuje překopírovat texty z jiných akreditací doktorských SP.


Do textových polí nedoporučujeme kopírovat formátovaný text z wordu (odrážky, číslování apod.). Wordovské formátování v položkách v akreditačním modulu a při generování do pdf se text rozhodí a velmi znepřehlední. Text z wordovských dokumentů by se měl do textových polí kopírovat v podobě prostého textu bez formátovacích znaků a upravit přímo v polích v akreditačním modulu. K tomuto účelu je možno na fakultě v akreditačním modulu nastavit „wysiwyg editor“ (nastavení modulu - parametr „html_editor“). Wisivyg editor se se používá např. také v modulu „předměty“.SouboryK jednotlivým generacím (záznamům) SP jsou přiřazeny dokumenty vztahující se k příslušné akreditaci: návrh SP, návrh na rozšíření, prodloužení SP, oznámení změny apod. Dokumenty vkládá do akreditačního modulu RUK a zpracovatelům jsou k dispozici. Starší záznamy SP, resp. starší dokumenty jsou přístupné na kartě „strom“.Propagace / změna SPKarta „propagace / změna SP“ slouží k propagování SP do číselníku akrfdoparam, z něhož SIS čerpá údaje pro další modulu a programy SP a k vytvoření další generace SP. Tato karta je v omezeném rozsahu obvykle na fakultě dostupná osobám s právy za fakultu.


a)

Doplnit kód SP z NAU – (položka pouze pro RUK) SIS automaticky vygeneruje první část kódu SP, která obsahuje:

 • typ SP – B (bakalář), M (dlouhý magistr), N (navazující magistr), P (postgraduál)

 • čtyřčíslí kódu ISCED

 • profil SP v pregraduálním studiu: A (akademický), P (profesní)

  (v doktorském studiu je nahrazeno písmenem D)

 • dvoučíslí dominantní oblasti vzdělávání

Kód v plném rozsahu spolu se zbývajícím čtyřčíslí přiřazuje MŠMT na základě žádosti RUK.

Do doby přidělení kódu MŠMT SIS automaticky vygeneruje dočasný kód po exportu do SIS.


b)

Export do SIS = „propsání“ dat o SP do číselníku SP akrfdoparam v SIS.


Pracovní export do SIS slouží pro potřeby fakulty a umožňuje, je-li to nezbytné, využití údajů o SP v průběhu akreditačního procesu pro vyplnění podmínek přijímacího řízení.


Po schválení SP na RVH, nebo po obdržení rozhodnutí NAU o akreditaci RUK a po obdržení kódu SP z MŠMT se provede RUK konečný export do SIS, tím se ukončí se akreditační proces a uzavře se možnost SP v akreditačním modulu editovat. Před konečným exportem musí být všechny požadované údaje vyplněny.


Číselník akrfdoparam obsahuje základní data o SP a akreditaci SP a je výchozím zdrojem údajů o SP na UK.


c)

Podat žádost o přečíslování – změna kódu SP v SIS - položka pouze pro RUK.


d)

Změna SP – vytváří další záznam (nová generace) schváleného a uzavřeného SP s možností jeho editace pro účely rozšíření, prodloužení, nebo změny SP (včetně podání kontrolní zprávy a nápravného opatření). Poslední generace SP, případně nově vytvořená generace SP má vždy číslo 1.

Označení generace v posledním sloupci vpravo v úvodním menu:

Do nové generace SP se zkopírují veškeré údaje předchozí generace, které zpracovatelé podle situace upraví.


Podrobný popis podávání návrhu (akreditace) prodloužení, rozšíření nebo předložení změny jsou popsány na samostatné webové stránce.


e)

Záznamy změn kódu SP - slouží pro potřeby RUKTiskyKarta tisky umožňuje generování akreditačního spisu do pdf v plném rozsahu nebo po jednotlivých částech na základě označení (sloupec b).


PDF akreditace v plném rozsahu (mimo profilu absolventa pro dodatek) fakulta generuje při předkládání návrhu nového SP nebo prodloužení SP. V případě rozšíření, nebo předkládání změny SP v průběhu jeho uskutečňování se vygenerují pouze části c) a d) a části, v nichž došlo k významným změnám.


a)

Šedé „čtverečky“ (sloupec a) umožňují měnit pořadí částí akreditačního spisu, v jakém budou generovány do pdf.

b)

Bílé „čtverečky“ (sloupec b) slouží k označení částí akreditačního spisu, které je třeba vytisknout.

c)

Údaje o SP - údaje o SP a akreditaci z karty „editace“.

d)

Charakteristika SP, PA - texty z karty „editace textů“ (části B, C a D).

e)

Profil absolventa pro dodatek - texty všech profilů absolventa v akreditaci včetně specializací; negenerují se do akreditačního spisu.

f)

Zahraniční školy – pouze pro SP realizovaného se zahraniční VŠ.


g)

Plány – lze vygenerovat všechny plány, nebo jednotlivé plány podle zaškrtnutí.


h)

Předměty – lze vygenerovat:


 • všechny předměty u matky a všech jejích dcer (kompletní),

  u dcer je nutno před „tiskem“ označit předměty (karta předměty):


 • nebo vybrané předměty zaškrtnuté na kartě předměty v matce nebo v dcerách:


 • nebo předměty vybraného plánu / plánů, podle označení:

Poznámka: předměty se tisknou v jazyce výuky předmětu (studijního programu) - postup v poznámce 2 Předměty akreditace.


i)

Učitelé – lze vygenerovat obdobně jako předměty:

 • všechny učitele uvedené v matce,

 • nebo vybrané učitele označené na kartě „učitelé akreditace“ v matce

 • nebo učitele vybraného plánu / plánů, podle označení (viz. předměty).


Poznámka: U rozsáhlejších souborů se může stát, že je nelze vygenerovat najednou. Jediné řešení je generovat pdf po částech a pak jej složit, nebo zkusit tisk v méně frekventovaných časech, kdy nejsou DB a servery vytíženy.Chybně formátovaný text v textových částech a v předmětech


Texty v textových polích v akreditačním modulu a v modulu předměty (nebo v tajemníkovi) je možné formátovat pouze prostřednictvím „html editoru“, který lze nastavit v akreditačním modulu a v modulu předměty v parametrech („html_editor“). Jiné formátování, přímo v textovém poli nebo v modulu předměty bez použití html editoru, nebo zkopírované z wordu, či jiných textových procesorů, se nepromítne do pdf a text se "slije" do jednoho odstavce.


"Html editor" lze nastavit na fakultě v akreditačním modulu nebo v modulu předmětu parametrech:StromNa kartě strom se zobrazují všechny záznamy (generace) SP, které byly v minulosti vytvořeny kopírováním záznamu SP na kartě propagace/změna SP . Zobrazuje se záznam původní akreditace SP, jeho rozšíření, prodloužení a případné změny SP při jejich předkládání nebo kontrolních zprávách či nápravných opatřeních, pokud se promítnou do akreditačního modulu.


a)

Ikony pro vstup do jednotlivých karet SP se primárně zobrazují u aktivního SP (matky), ale klikem na ikonu se otevře vstup do ostatních položek generací daného SP.

b)

Ve sloupci předek jsou identifikační čísla (uváděná za názvem SP) předcházející generace SP.

Specializace

Karta Specializace

Na kartě „specializace“ se zobrazují SP dle fakulty, typu studia nebo oblasti vzdělávání s přehledem jejich případných specializací a s přístupem k detailnějším informacím. U živých akreditací SP (v akreditačním řízení) se na této kartě vytváří nová specializace.
a)

Vytvoření nové specializace

b)

Detail vytvořené specializace

c)

Editace (úprava) vytvořené specializacePřiřazení specializace k SP – karta Editace


Nová specializace se nejprve vytvoří na kartě „specializace“ a teprve potom se přiřadí k příslušnému SP na kartě „akreditace“ - „editace“ v hlavním záznamu (matce) SP:


Vytvořené specializace na kartě „specializace“ se zobrazí na kartě „editace“ v matce SP a přiřadí se k dané generaci SP tvz. multiselectem (podržení klávesy ctrl a označit myší). Teprve pak je možné přidat / vytvořit pro označenou specializaci studijní plán.


Vybraná specializace se označí modře.


Na obrázku je přiřazená k SP pouze Sinologie A.Přístup do vytvořené specializace k zobrazení detailních informací nebo pro možnost editace je z akreditace SP je v pravém rohu na horní světlemodré liště s názvem SP .


Podrobné pokyny pro přípravu studijních plánů pro specializace jsou uvedeny na samostatné webové stránce.
Založení nového SPNový SP, který dosud nebyl v akreditačním modulu zadán, přidává dle nastavení fakulty obvykle osoba s právy za fakultu (koordinátor IA,

apod.) tlačítkem „Přidat akreditaci“.Osoba s právy za fakultu také zadává předpokládaného garanta SP a tajemníka SP, kteří pak mohou s akreditací dále pracovat, případně přidávat další tajemníky SP.Přidáním akreditace se vytvoří záznam SP pro jeden jazyk výuky a jednu formu studia („ matka“). Pro další formu studia a jazyk výuky se kopií „matky“ vytvoří další položka nebo položky („dcery“).


Poznámka: před uložením základních údajů v dceři je nezbytné zadat správnou formu studia a jazyk výuky, poté jej již nebude možno upravit (dcera by se pak musela smazat a vytvořit nová)Poslední změna: 28. březen 2023 20:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám