II. úplné znění Akreditačního řádu UK

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 22 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Akreditačním řádu Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Část I. - Základní ustanovení


Čl. 1

Úvodní ustanovení


1. Tento řád upravuje podrobnosti týkající se institucionální akreditace, udělování oprávnění uskutečňovat studijní programy v rámci institucionální akreditace, akreditace studijních programů a akreditace habilitačních a jmenovacích oborů.

2. Soubor vnitřních požadavků závazných pro udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace je vymezen opatřením rektora standardy studijních programů univerzity, ke kterému se vyjadřuje rada pro vnitřní hodnocení.

3. Toto opatření rektora stanovuje obecné požadavky na uskutečňování a tvorbu studijních programů, specifikace požadavků pro jednotlivé typy a formy studijních programů a další specifické požadavky a změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování.


Část II. - Institucionální akreditace


Čl. 2

Úvodní ustanovení


1. Institucionální akreditací se uděluje Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“) oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat určený typ nebo typy studijních programů v určené oblasti nebo oblastech vzdělávání.

2. Institucionální akreditaci uděluje univerzitě pro oblast nebo oblasti vzdělávání, a v jejich rámci pro příslušný typ nebo typy studijních programů Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“) na základě písemné žádosti univerzity.

3. Žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání obsahuje

  a. 

označení oblasti nebo oblastí vzdělávání, ve kterých univerzita hodlá působit,1

  b. 

zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností2, jejíž přípravu a projednávání stanoví vnitřní předpis3,

  c. 

sebehodnotící zprávu popisující a hodnotící naplnění požadavků vyplývající z jednotlivých standardů pro akreditace4 a

  d. 

další náležitosti stanovené právním předpisem5.

4. Na přípravě částí žádosti o institucionální akreditaci uvedených v odstavci 3 písm. a) a c) se podílejí fakulty, které v dané oblasti nebo oblastech vzdělávání uskutečňují nebo hodlají uskutečňovat studijní program nebo studijní programy.


Čl. 3

Návrh oblastí vzdělávání


1. Rektor vyzve děkany fakult k předložení návrhu oblasti nebo oblastí vzdělávání, ve kterých fakulta uskutečňuje nebo hodlá uskutečňovat studijní program nebo studijní programy pro účely přípravy označení oblasti nebo oblastí vzdělávání, ve kterých univerzita na základě institucionální akreditace hodlá působit.6

2. Návrh podle odstavce 1 schvaluje vědecká rada fakulty, nebo vědecké rady fakult, případně vědecká rada vysokoškolského ústavu po vyjádření akademického senátu fakulty, nebo akademických senátů fakult.

3. Předkladatelem nebo předkladateli návrhu oblasti vzdělávání je

  a. 

děkan fakulty u návrhu oblasti vzdělávání, v rámci níž jsou nebo mají být studijní programy uskutečňovány na jedné fakultě,

  b. 

děkani fakult, popřípadě spolu s řediteli vysokoškolských ústavů u návrhu oblasti vzdělávání, v rámci níž jsou nebo mají být studijní programy uskutečňovány na více fakultách, popřípadě s podílem vysokoškolských ústavů univerzity.

4. Návrhy předložených oblastí vzdělávání předkládá rektor ke schválení vědecké radě univerzity po projednání radou pro vnitřní hodnocení.

5. V případě věcných námitek proti návrhu oblasti vzdělávání vrátí vědecká rada univerzity návrh oblasti vzdělávání prostřednictvím rektora předkladatelům návrhu oblasti vzdělávání k novému projednání.


Čl. 4

Příprava sebehodnotící zprávy


1. Po schválení návrhů oblastí vzdělávání vědeckou radou univerzity vyzve rektor předkladatele k poskytnutí podkladů pro účely přípravy sebehodnotící zprávy.7

2. Nejsou-li podklady úplné anebo vykazují-li jiné nedostatky, vyzve rektor předkladatele k doplnění a odstranění závad. K doplnění nebo odstranění závad stanoví rektor předkladateli lhůtu.


Čl. 5

Schválení záměru předložit žádost o institucionální akreditaci


1. Záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání schvaluje vědecká rada univerzity na návrh rektora.

2. Vědecká rada univerzity může v odůvodněných případech přerušit projednávání záměru předložit žádost o institucionální akreditaci a požádat rektora o doplnění, případně přepracování podkladů.


Čl. 6

Podání žádosti o institucionální akreditaci


Po schválení záměru předložit žádost o institucionální akreditaci vědeckou radou a po projednání radou pro vnitřní hodnocení. univerzity rektor předloží žádost o institucionální akreditaci Akreditačnímu úřadu.


Čl. 7

Spolupráce s dalšími osobami


Pokud má být rozhodnutím o udělení institucionální akreditace založeno oprávnění uskutečňovat studijní program ve spolupráci s pracovišti Akademie věd České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce, je pracoviště Akademie věd České republiky také účastníkem řízení o žádosti o udělení institucionální akreditace.8


Čl. 8

Rozšíření institucionální akreditace


1. V době platnosti institucionální akreditace univerzita může požádat o její rozšíření pro další oblast nebo oblasti vzdělávání nebo pro další typ nebo typy studijních programů v rámci oblasti, pro kterou již má institucionální akreditaci; doba platnosti institucionální akreditace se jejím rozšířením neprodlužuje.

2. Podnět na rozšíření institucionální akreditace může vzejít od děkana či děkanů fakult. Při přípravě a projednání žádosti o rozšíření institucionální akreditace se přiměřeně použijí čl. 3 až 7.


Čl. 9

Zánik institucionální akreditace


1. Institucionální akreditace zaniká uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena, odnětím akreditace podle právního předpisu nebo oznámením univerzity Akreditačnímu úřadu, že se vzdává institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání.9

2. Záměr vzdát se institucionální akreditace schvaluje na návrh rektora vědecká rada univerzity. Před schválením se k záměru vzdát se institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání se vyjadřují vědecké rady a akademické senáty fakult, popřípadě vědecké rady vysokoškolských ústavů, které se podílely nebo podílejí na uskutečňování studijních programů v dané oblasti nebo oblastech vzdělávání.


Část III. - Udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy v rámci institucionální akreditace


Čl. 10

Úvodní ustanovení


1. Institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání opravňuje univerzitu uskutečňovat studijní programy za podmínek stanovených zákonem o vysokých školách.

2. Na základě institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání uděluje rada pro vnitřní hodnocení10 fakultě nebo fakultám oprávnění uskutečňovat studijní program.


Čl. 11

Předkládání návrhu studijního programu


1. Úmysl předložit návrh studijního programu, který dosud nebyl na fakultě uskutečňován, oznámí děkan fakulty, nebo děkani fakult rektorovi. Rektor o tomto úmyslu vyrozumí ostatní děkany a spolu s jejich případným vyjádřením předloží návrh ke schválení radě pro vnitřní hodnocení.

2. Návrh studijního programu předkládá rektorovi, který ho postoupí radě pro vnitřní hodnocení k projednání,

  a. 

děkan fakulty po schválení vědeckou radou fakulty u studijního programu uskutečňovaného jednou fakultou podle čl. 22 odst. 3 písm. a) a b) statutu univerzity (dále jen „statut“) nebo

  b. 

děkani fakult, popřípadě spolu s ředitelem vysokoškolského ústavu, po schválení vědeckými radami fakult, popřípadě vědeckou radou vysokoškolského ústavu u studijního programu uskutečňovaného více fakultami, popřípadě s podílem vysokoškolského ústavu podle čl. 22 odst. 3 písm. c) a d) statutu.

3. Před schválením návrhu vědeckou radou příslušné fakulty nebo vědeckými radami příslušných fakult se k návrhu vyjadřuje akademický senát příslušné fakulty nebo akademické senáty příslušných fakult.

4. Náležitosti návrhu vycházejí z právního předpisu11. Podrobnosti upravuje opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje rada pro vnitřní hodnocení.

5. Není-li návrh úplný, anebo vykazuje-li jiné nedostatky, vyzve rektor předkladatele k doplnění a odstranění závad. K doplnění nebo odstranění závad může rektor předkladateli určit lhůtu.

6. Pokud dojde při doplňování návrhu podle odstavce 5 ke změně v rozsahu závažných změn, musí být tato změna schválena vědeckou radou příslušné fakulty nebo vědeckými radami příslušných fakult, přičemž před tímto schválením návrhu se k němu vyjadřuje akademický senát příslušné fakulty nebo akademické senáty příslušných fakult. Závažné změny stanoví opatření rektora na základě projednání v radě pro vnitřní hodnocení.


Čl. 12

Spolupráce s pracovišti Akademie věd ČR


1. Studium ve studijním programu může též probíhat ve spolupráci s pracovišti Akademie věd České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce, pokud to vyplývá z institucionální akreditace.12

2. Spolu s návrhem studijního programu předloží děkan fakulty, případně děkani fakult a ředitel příslušného pracoviště uzavřenou dohodu o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu.

3. Dohodu s pracovištěm Akademie věd podepisuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty a projednání vědeckou radou fakulty.


Čl. 13

Spolupráce se zahraniční vysokou školou


1. Studium ve studijním programu může v souladu s § 47a zákona o vysokých školách a čl. 22 odst. 5 statutu probíhat též ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program.

2. Podmínky spolupráce upravuje v souladu s ustanoveními zákona o vysokých školách a právních předpisů státu, ve kterém je spolupracující zahraniční vysoká škola ustavena, dohoda zúčastněných vysokých škol (dále jen „dohoda o meziuniverzitním studiu“).

3. Spolu s návrhem studijního programu realizovaného ve spolupráci se zahraniční vysokou školou předloží děkan fakulty, případně děkani fakult a ředitel příslušného pracoviště uzavřenou dohodu o meziuniverzitním studiu.13


Čl. 14

Projednávání návrhu


1. Rada pro vnitřní hodnocení posuzuje, zda návrh splňuje požadavky vyplývající z právních předpisů, vnitřních předpisů14, ze standardů studijních programů univerzity, a je v souladu se strategickým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti univerzity (dále jen „strategický záměr univerzity“).15

2. Projednávání návrhu se uskutečňuje podle Řádu rady pro vnitřní hodnocení.

3. Rada pro vnitřní hodnocení může v odůvodněných případech přerušit projednávání návrhu a požádat předkladatele o doplnění, případně úpravu návrhu. Rada může předkladateli stanovit lhůtu pro doplnění nebo přepracování návrhu. Tuto lhůtu je možné prodloužit.

4. Pokud dojde při doplňování nebo přepracování návrhu podle odstavce 3 ke změně v rozsahu závažných změn podle čl. 11 odst. 6, musí být tato změna schválena vědeckou radou příslušné fakulty nebo vědeckými radami příslušných fakult, přičemž před tímto schválením návrhu se k němu vyjadřuje akademický senát příslušné fakulty nebo akademické senáty příslušných fakult.

5. Rada pro vnitřní hodnocení se usnese o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program do 90 dnů od obdržení návrhu předkladatele či předkladatelů. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou jsou odstraňovány závady podle čl. 11 odst. 5, a doba přerušení projednávání podle odstavce 43.


Čl. 15

Udělení oprávnění uskutečňovat studijní program


1. Rada pro vnitřní hodnocení udělí oprávnění uskutečňovat studijní program maximálně na dobu 10 let. Pro dobu kratší než 10 let může být uděleno oprávnění uskutečňovat studijní program pokud

  a. 

se studijnímu programu uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program s ohledem na naplnění potřeby zajistit studentům možnost dostudování,

  b. 

studijní program neposkytuje dostatečné záruky řádného zabezpečení a rozvoje především z hlediska personálního zajištění a naplnění standardů studijních programů univerzity po dobu 10 let,

  c. 

se jedná o doposud neuskutečňovaný studijní program,

  d. 

vyžaduje-li to realizace strategického záměru univerzity nebo

  e. 

o to fakulta požádá.


2. Ve studijním programu mohou být stanoveny samostatné studijní plány pro:

  a. 

jednotlivé formy studia,

  b. 

jednotlivé specializace,

  c. 

sdružené studium,

  d. 

studium uskutečňované různými fakultami,

  e. 

studium uskutečňované na dislokovaném pracovišti,

  f. 

studium uskutečňované ve spolupráci se zahraniční vysokou školou.


3. Usnesení rady pro vnitřní hodnocení o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program obsahuje

  a. 

název a typ studijního programu,

  b. 

standardní dobu studia,

  c. 

formu studia,

  d. 

v případě studijního programu se specializacemi názvy specializací,

  e. 

v případě studijního programu, který slouží k získání ucelených znalostí a dovedností také z jiného studijního programu, uvedení druhu studijního plánu,

  f. 

v případě uskutečňování studijního programu mimo sídlo fakulty název a sídlo dislokovaného pracoviště; sídlem fakulty se pro účely tohoto předpisu rozumí Hradec Králové pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové a Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové, Plzeň pro Lékařskou fakultu v Plzni a Praha pro ostatní fakulty,

  g. 

v případě bakalářského nebo magisterského studijního programu profil studijního programu,

  h. 

oblast, případně oblasti vzdělávání, do níž nebo do nichž studijní program náleží; v případě kombinovaného studijního programu také podíl oblastí vzdělávání na výuce, přičemž nejvíce zastoupená oblast vzdělávání je oblastí dominantní, kterou nelze v průběhu akreditace změnit,

  i. 

dobu, po kterou může být studijní program uskutečňován,

  j. 

u studijních programů podle čl. 22 odst. 3 písm. a) a b) statutu název fakulty, u studijních programů podle čl. 22 odst. 3 písm. c) a d) statutu názvy fakult, popřípadě spolupracujícího ústavu či ústavů Akademie věd ČR (čl. 12) či zahraniční vysoké školy (čl. 13),

  k. 

jazyk výuky,

  l. 

případné udělení oprávnění konat státní rigorózní zkoušku s uvedením příslušného titulu,

  m. 

v případě, že studijní program nahrazuje dosavadní studijní program případně se studijním oborem akreditovaný před 31. srpnem 2016, jehož studenti budou moci v daném studijním programu pokračovat ve studiu, také název dosavadního studijního programu případně se studijním oborem,

  n. 

výčet studijních plánů v rámci studijního programu, u kterých bylo oprávnění je uskutečňovat uděleno na dostudování nebo omezeno.

4. Usnesení rady pro vnitřní hodnocení může obsahovat požadavek

  a. 

kontrolní zprávy a

  b. 

nápravného opatření, jehož nesplnění může vést k omezení oprávnění uskutečňovat studijní program podle čl. 19.


5. Usnesení rady pro vnitřní hodnocení o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program podepisuje rektor.

6. Usnesení o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program se spolu s informací o dostupnosti studia pro osoby se zdravotním postižením bez zbytečného odkladu zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity.

7. Oprávnění uskutečňovat tentýž studijní program může rada pro vnitřní hodnocení udělit opětovně na základě návrhu děkana fakulty, nebo děkanů fakult, popřípadě spolu s ředitelem vysokoškolského ústavu. V tom případě se postupuje obdobně podle čl. 11 a následujících.


Čl. 16

Neudělení oprávnění uskutečňovat studijní program


1. Rada pro vnitřní hodnocení rozhodne usnesením o neudělení oprávnění uskutečňovat studijní program, jestliže návrh

  a. 

není v souladu s právními předpisy17 a vnitřními předpisy,

  b. 

nesplňuje standardy studijních programů univerzity,

  c. 

není v souladu se strategickým záměrem univerzity,

  d. 

neobsahoval veškeré náležitosti rozhodné pro jeho schválení a ke dni projednávání či ke dni uplynutí lhůty podle čl. 14 odst. 43 nebyly tyto závady odstraněny.

2. V případě usnesení podle odstavce 1 vyrozumí prostřednictvím rektora předkladatele o důvodech svého rozhodnutí.


Čl. 17

Přezkoumání usnesení rady pro vnitřní hodnocení


1. Předkladatel nebo předkladatelé návrhu mohou požádat rektora o přezkoumání usnesení rady pro vnitřní hodnocení o neudělení, odnětí nebo omezení oprávnění uskutečňovat studijní program. Žádost o přezkoumání usnesení rady pro vnitřní hodnocení musí být podána do 30 dnů od oznámení usnesení.

2. Rektor přezkoumává soulad usnesení rady pro vnitřní hodnocení a jeho odůvodnění s právními a vnitřními předpisy.

3. Rektor může požádat o stanovisko vědeckou radu univerzity.

4. Rektor usnesení o neudělení oprávnění uskutečňovat studijní program

  a. 

potvrdí, nebo

  b. 

zruší a vrátí radě pro vnitřní hodnocení k novému projednání podle čl. 14. V tomto případě je následující rozhodnutí rady pro vnitřní hodnocení konečné.


Čl. 18

Rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program a změny ve studijním programu


1. Během uskutečňování studijního programu předkladatel, či předkladatelé mohou požádat o

  a. 

rozšíření o jinou formu studia,

  b. 

rozšíření o specializaci, včetně změny názvu specializace,

  c. 

rozšíření o studijní plán studijního programu, který slouží k získání ucelených znalostí a dovedností také z jiného studijního programu,

  d. 

rozšíření o další nedominantní oblast nebo oblasti vzdělávání, do níž nebo do nichž studijní program náleží,

  e. 

změnu podílu oblastí na výuce v případě kombinovaného programu podle čl. 15 odst. 2 písm. h),

  f. 

rozšíření uskutečňování studijního programu na další fakultě univerzity,

  g. 

rozšíření na dislokované pracoviště,

  h. 

rozšíření o spolupráci s pracovištěm Akademie věd ČR (čl. 12),

  i. 

rozšíření o spolupráci se zahraniční vysokou školou (čl. 13),

  j. 

rozšíření o oprávnění konat státní rigorózní zkoušku,

  k. 

udělení oprávnění uskutečňovat tento studijní program také v dalším jazyce výuky.

2. Závažné změny podle čl. 11 odst. 6 ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování předloží děkan fakulty, nebo děkani fakult, popřípadě spolu s ředitelem vysokoškolského ústavu, radě pro vnitřní hodnocení po projednání vědeckou radou příslušné fakulty nebo vědeckými radami příslušných fakult, a po vyjádření akademického senát příslušné fakulty nebo akademických senátů příslušných fakult.

3. V případech podle odstavců 1 a 2 se postupuje přiměřeně podle čl. 11 a následujících.


Čl. 19

Omezení nebo odnětí oprávnění uskutečňovat studijní program


1. Zjistí-li rada pro vnitřní hodnocení závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu, vyzve předkladatele k jejich nápravě v přiměřené lhůtě.

2. V případě přetrvávání závažných nedostatků při uskutečňování studijního programu po stanovené lhůtě se rada pro vnitřní hodnocení usnese podle povahy věci

  a. 

na omezení oprávnění uskutečňovat studijní program, spočívajícím v zákazu přijímat ke studiu daného studijního programu další uchazeče,

  b. 

na odnětí oprávnění uskutečňovat studijní program,

a důvody uvede ve svém usnesení.


Čl. 20

Zánik oprávnění uskutečňovat studijní program


1. Oprávnění uskutečňovat studijní program zaniká

  a. 

odnětím oprávnění uskutečňovat studijní program podle čl. 19 odst. 2 písm. b),

  b. 

oznámením univerzity o zrušení studijního programu na základě návrhu děkana fakulty nebo děkanů fakult podle odstavce 2 ve veřejné části internetových stránek univerzity,

  c. 

uplynutím doby, na kterou bylo oprávnění uskutečňovat studijní programu uděleno, nebo

  d. 

dalšími důvody podle právního předpisu.18

2. Návrh na zrušení studijního programu podle odstavce 1 písm. b) podává rektorovi děkan fakulty po projednání vědeckou radou a akademickým senátem fakulty, nebo děkani fakult po projednání vědeckými radami a akademickými senáty fakult, popřípadě též spolu s ředitelem zúčastněného vysokoškolského ústavu po projednání ve vědecké radě ústavu. Oprávnění uskutečňovat studijní program je zrušeno oznámením rektora ve veřejné části internetových stránek univerzity.


Část IV. - Akreditace studijních programů


Čl. 21

Úvodní ustanovení


Pokud oprávnění uskutečňovat studijní program daného typu, popřípadě profilu v dané oblasti nebo oblastech vzdělávání nevyplývá z institucionální akreditace univerzity, může univerzita toto oprávnění získat udělením akreditace daného studijního programu Akreditačním úřadem.


Čl. 22

Záměr předložit žádost o akreditaci studijního programu


1. Úmysl podat záměr předložit žádost o akreditaci studijního programu oznámí děkan fakulty nebo děkani fakult rektorovi.

2. Jedná-li se o studijní program, který dosud nebyl na fakultě uskutečňován, vyrozumí rektor o tomto úmyslu ostatní děkany a spolu s jejich případným vyjádřením předloží ke schválení radě pro vnitřní hodnocení.

3. Náleží-li příslušný studijní program výhradně do oblasti vzdělávání nebo oblastí vzdělávání, ve které nebo ve kterých je univerzita oprávněna uskutečňovat studijní program na základě institucionální akreditace, vyzve rektor předkladatele k předložení návrhu studijního programu podle čl. 11.

4. Záměr předložit žádost o akreditaci studijního programu (dále jen „záměr”) předkládá rektorovi, který ho postoupí radě pro vnitřní hodnocení k projednání,

  a. 

děkan fakulty po schválení vědeckou radou fakulty u studijního programu uskutečňovaného jednou fakultou podle čl. 22 odst. 3 písm. a) a b) statutu

  b. 

děkani fakult, popřípadě spolu s ředitelem vysokoškolského ústavu, po schválení vědeckými radami fakult, popřípadě vědeckou radou vysokoškolského ústavu u studijního programu uskutečňovaném více fakultami, popřípadě s podílem vysokoškolských ústavů univerzity podle čl. 22 odst. 3 písm. c) a d) statutu.

5. Před schválením záměru vědeckou radou fakulty, popřípadě vědeckými radami fakult, se k záměru vyjadřuje akademický senát fakulty, popřípadě akademické senáty fakult.

6. Záměr obsahuje náležitosti stanovené právním předpisem.19

7. Není-li záměr úplný anebo vykazuje-li jiné nedostatky, které brání předložení žádosti o akreditaci Akreditačnímu úřadu, vyzve rektor předkladatele k odstranění závad. K doplnění nebo odstranění závad může rektor předkladateli určit lhůtu.


Čl. 23

Spolupráce s dalšími právnickými osobami


1. Žádost o akreditaci studijního programu může spolu s univerzitou podat také právnická osoba podle § 81 odst. 1 zákona o vysokých školách.

2. Spolu se záměrem předkladatelé předloží dohodu o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu.

3. Dohodu s právnickou osobou podepisuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty a projednání vědeckou radou fakulty.

4. Náležitosti dohod s jinými právnickými osobami upravuje opatření rektora. Účastníkem řízení ve věci podání žádosti o akreditaci studijního programu je spolu s univerzitou rovněž příslušná právnická osoba.20


Čl. 24

Spolupráce se zahraniční vysokou školou


1. Žádost o akreditaci studijního programu pro uskutečňování podle § 47a zákona o vysokých školách a čl. 22 odst. 5 statutu může předložit spolu s univerzitou zahraniční vysoká škola.

2. Podmínky spolupráce upravuje v souladu s ustanoveními zákona o vysokých školách a právních předpisů státu, ve kterém je spolupracující zahraniční vysoká škola ustavena, dohoda o meziuniverzitním studiu.

3. Dohoda o meziuniverzitním studiu je předkládána děkanem fakulty případně děkany fakult s ředitelem příslušného pracoviště spolu se záměrem předložit žádost o akreditaci studijního programu realizovaného ve spolupráci se zahraniční vysokou školou.“


Čl. 25

Projednání záměru

1. Rada pro vnitřní hodnocení posuzuje soulad záměru s právními předpisy, vnitřními předpisy, se standardy studijních programů univerzity a se strategickým záměrem univerzity.

2. Projednávání záměru se uskutečňuje podle Řádu rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy.

3. Rada pro vnitřní hodnocení může v odůvodněných případech přerušit projednávání záměru a požádat předkladatele o doplnění, případně úpravu záměru. Rada může stanovit předkladateli pro doplnění nebo přepracování lhůtu.

4. Rada pro vnitřní hodnocení se usnese o postoupení záměru do 90 dnů od obdržení záměru od předkladatele, či předkladatelů. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou jsou odstraňovány závady podle čl. 22 odst. 6 a doba přerušení projednávání podle odstavce 3.

5. Usnesení rady pro vnitřní hodnocení o postoupení záměru obsahuje

  a. 

název a typ studijního programu,

  b. 

standardní dobu studia,

  c. 

formu studia,

  d. 

v případě studijního programu se specializacemi názvy specializací,

  e. 

v případě studijního programu, který slouží k získání ucelených znalostí a dovedností také z jiného studijního programu, uvedení druhu studijního plánu,

  f. 

v případě uskutečňování studijního programu mimo sídlo fakulty název a sídlo dislokovaného pracoviště,

  g. 

v případě bakalářského nebo magisterského studijního programu profil studijního programu,

  h. 

oblast případně oblasti vzdělávání, do níž nebo do nichž program náleží; v případě kombinovaného studijního programu také podíl oblastí vzdělávání na výuce,

  i. 

u studijních programů podle čl. 22 odst. 3 písm. a) a b) statutu název fakulty, u studijních programů podle čl. 22 odst. 3 písm. c) a d) statutu názvy fakult, popřípadě spolupracujícího ústavu či ústavů Akademie věd ČR (čl. 12) či zahraniční vysoké školy (čl. 13), v případě žádosti o akreditaci podle § 81 zákona o vysokých školách také název a sídlo spolupracující instituce (čl. 23), včetně zahraniční vysoké školy (čl. 24),

  j. 

jazyk výuky,

  k. 

v případě, že studijní program nahrazuje dosavadní studijní program případně se studijním oborem akreditovaný před 31. srpnem 2016, jehož studenti budou moci v daném studijním programu pokračovat ve studiu, také název dosavadního studijního programu případně se studijním oborem.“.


Čl. 26

Podání žádosti o akreditaci studijního programu


1. Po schválení záměru radou pro vnitřní hodnocení rektor předloží žádost o akreditaci studijního programu Akreditačnímu úřadu.

2. V případě, že rada pro vnitřní hodnocení neschválí záměr, vrátí jej s odůvodněním k novému projednání fakultě, popřípadě fakultám nebo vysokoškolskému ústavu. Předkladatel nebo předkladatelé podle okolností na předloženém záměru setrvají, doplní jej nebo jinak změní, anebo jej vezmou zpět. Setrvání na původním záměru je třeba samostatně odůvodnit.


Čl. 27

Rozšíření a prodloužení akreditace studijního programu a změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování


1. Při projednávání záměru prodloužit platnost akreditace studijního programu23 nebo záměru rozšířit stávající akreditaci studijního programu24 se postupuje přiměřeně podle čl. 22 až 26.

2. Závažné změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování stanovené opatřením rektora oznámí předem děkan fakulty nebo děkani fakult, popřípadě spolu s ředitelem vysokoškolského ústavu radě pro vnitřní hodnocení, rada pro vnitřní hodnocení je posoudí a případně projedná přiměřeně podle čl. 25 a oznámí Akreditačnímu úřadu.


Čl. 27a

Zjištění nedostatků při uskutečňování studijního programu akreditovaného Akreditačním úřadem


Zjistí-li rada pro vnitřní hodnocení nedostatky při uskutečňování studijního programu, jemuž byla akreditace udělena Akreditačním úřadem či Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, postoupí rada pro vnitřní hodnocení svým usnesením děkanovi nebo děkanům příslušných fakult doporučení pro jejich odstranění. Rada pro vnitřní hodnocení ve svém usnesení může stanovit lhůtu, ve které se děkan nebo děkani fakult k doporučení vyjádří. Vypořádání nedostatků spolu s vyjádřením děkana nebo děkanů fakult rada pro vnitřní hodnocení projedná na nejbližším zasedaní a rozhodne o dalším postupu.


Čl. 28

Zánik akreditace studijního programu


1. Akreditace studijního programu zaniká odnětím akreditace, oznámením vysoké školy o zrušení studijního programu nebo uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena.25

2. Návrh na zrušení studijního programu podává rektorovi děkan fakulty po projednání vědeckou radou a akademickým senátem fakulty, nebo děkani fakult po projednání vědeckými radami a akademickými senáty fakult, popřípadě též spolu s ředitelem zúčastněného vysokoškolského ústavu po projednání ve vědecké radě ústavu. Studijní program je zrušen oznámením rektora ve veřejné části internetových stránek univerzity po schválení vědeckou radou univerzity.Část V. - Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem


Čl. 29

Žádost o akreditaci


1. Návrh na podání žádosti o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru (dále jen „řízení“) předkládá rektorovi děkan příslušné fakulty po vyjádření vědecké rady fakulty.

2. Návrh na podání žádosti o akreditaci řízení obsahuje

  a. 

náležitosti stanovené právním předpisem,26

  b. 

údaje o akademických pracovnících, kteří zajišťují obor.27

2. Není-li návrh na podání žádosti o akreditaci řízení úplný anebo vykazuje-li jiné nedostatky, které brání jeho projednávání nebo podání žádosti, vyzve rektor děkana k odstranění závad.

3. Jedná-li se o akreditaci řízení, která dosud nebyla na fakultě uskutečňována, vyrozumí rektor o tomto úmyslu ostatní děkany. Jejich případná vyjádření jsou podkladem pro další projednávání žádosti.


Čl. 30

Projednání žádosti o akreditaci


1. K návrhům na podání žádosti o akreditaci řízení se vyjadřuje vědecká rada univerzity.

2. Vyplývají-li z vyjádření vědecké rady univerzity pochybnosti o vhodnosti konat řízení v navrženém oboru, předá toto vyjádření rektor děkanovi, který návrh předložil, k uvážení, popřípadě si vyžádá doplňující podklady.

3. V případě věcných námitek proti původnímu návrhu si děkan vyžádá nové vyjádření vědecké rady fakulty. Děkan podle okolností na svém návrhu setrvá, doplní jej nebo jinak změní, anebo jej vezme zpět. Setrvání na původním návrhu je třeba samostatně odůvodnit.


Čl. 31

Podání žádosti o akreditaci


1. V případě kladného stanoviska vědecké rady univerzity rektor podá žádost o akreditaci řízení Akreditačnímu úřadu nejpozději do čtyř měsíců ode dne, kdy obdržel návrh děkana. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou byly odstraňovány závady podle čl. 29 odst. 3.

2. K žádosti se přikládá vyjádření vědecké rady univerzity, rektor může připojit též své vlastní stanovisko.


Část VI. - Zrušovací a závěrečná ustanovení


Čl. 32

Zrušovací ustanovení


1. Zrušuje se akreditační řád pro studijní programy Univerzity Karlovy v Praze, registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. října 1999.

2. Zrušuje se akreditační řád pro habilitační a jmenovací obory Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. října 1999.


Čl. 33

Závěrečná ustanovení


1. Podrobnosti k provedení tohoto vnitřního předpisu vymezuje opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje rada pro vnitřní hodnocení.

2. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 9. prosince 2016.

3. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.28

4. Tento řád nabývá účinnosti první den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.


Přechodné ustanovení pro změny č. 2 Akreditačního řádu Univerzity Karlovy

Návrhy studijních programů podle čl. 11 odst. 2 Akreditačního řádu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny, a záměry předložit žádost o akreditaci studijního programu podle čl. 22 odst. 4 Akreditačního řádu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny, předložené rektorovi přede dnem nabytí účinnosti této změny, se posoudí podle Akreditačního řádu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny.


***

Změny Akreditačního řádu Univerzity Karlovy byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 19. ledna 2018.

Změny Akreditačního řádu Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Změny Akreditačního řádu Univerzity Karlovy zaregistrované dne 8. února 2018 pod čj. MSMT-3562/2018 (změny č. 1) nabývají účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., v. r.


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v. r.

předseda akademického senátu

rektor.doc ke stažení

.pdf ke stažení
Poznámky

1

§ 81a odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách.

2

§ 81a odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách.

3

pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality univerzity.

4

§ 81a odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách.

5

§ 81a odst. 2, příloha nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství a požadavky Akreditačního úřadu.

6

§ 81a odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách.

7

§ 81a odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách.

8

§ 86a odst. 3 zákona o vysokých školách.

9

§ 81b odst. 2 zákona o vysokých školách.

10

Čl. 9 statutu.

11

§ 44, 78 odst. 7, 8 a 10 zákona o vysokých školách.

12

§ 81d odst. 2 písm. b a § 86a odst. 3 zákona o vysokých školách.

13

Čl. 22 odst. 5 statutu.

14

§ 44 a 78 odst. 6, 7, 8 a 10 zákona o vysokých školách.

15

Čl. 44 statutu.

17

§ 44 a 78 odst. 7, 8 a 10 zákona o vysokých školách.

18

§ 86 odst. 3 zákona o vysokých školách.

19

§ 79 zákona o vysokých školách, nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství a požadavky Akreditačního úřadu.

20

§ 86a odst. 1 zákona o vysokých školách.

23

§ 80 odst. 3 zákona o vysokých školách.

24

§ 80 odst. 4 zákona o vysokých školách.

25

§ 80 odst. 5 zákona o vysokých školách.

26

§ 82 odst. 2 zákona o vysokých školách a nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.

27

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.

28

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám