Vědecká rada Univerzity Karlovy

Vědecká rada UK je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti univerzity.


Předsedou vědecké rady je rektor, členy jmenuje rektor se souhlasem akademického senátu univerzity; nejméně jedna třetina členů musí být mimo akademickou obec univerzity.

Termíny zasedání

Termíny zasedání Vědecké rady UK

akad. rok 2020/2021

22.10.2020

26.11.2020

17.12.2020

28.01.2021 !!!!! ZRUŠENA!!!!

25.02.2021

25.03.2021

29.04.2021

27.05.2021

24.06.2021

23.09.2021


Termíny zasedání Vědecké rady UK

akad. rok 2021/2022

21.10.2021

25.11.2021

16.12.2021

27.01.2022

24.02.2022 - doporuč.

31.03.2022 - doporuč.

28.04.2022 - doporuč.

26.05.2022 - doporuč.

30.06.2022 - doporuč.

29.09.2022 - doporuč.

Tajemníci - kontakty

Po organizačně-administrativní stránce zajištuje činnost Vědecké rady UK Odbor pro vědu a výzkum RUK


Korespondeční adresa:

Univerzita Karlova

Vědecká rada

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tajemníci:

Ing. Karolína Pospíšilová

Ing. Michal Vavřík


Seznam členů

Předseda

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor Univerzity Karlovy

Interní členové

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

RUK, Katedra teorie práva a právních učení PF UK

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

RUK,Katedra biochemie, PřF UK, UOCHB AVČR

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

RUK, Institut mezinárodní studií FSV UK

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

RUK, Ústav dějin křesťanského umění KTF UK, Ústav pro dějiny umění FF UK

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

RUK / PedF UK

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Ústav imunologie 2.LF UK

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Katedra sociologie FF UK

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Ústav translatologie FF UK

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Katedra obchodního práva PF UK

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Ústav lékařské biologie a genetiky LF HK, děkan LFHK UK

prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.

Katedra filozofie HTF UK

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Katedra organické a bioorganické chemie FaF UK

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

CERGE-EI, FSV UK

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Institut mezinárodních studií FSV UK

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Katedra speciální pedagogiky PedF UK

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Ústav sociálního lékařství LF HK UK

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Klinika adiktologie 1.LF UK

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Katedra hudební výchovy PedF UK, děkan PedF UK

prof. RNDr. Zděněk Němeček, DrSc.

Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Katedra aplikované matematiky MFF UK

prof. Ivana Noble, PhD.

Ekumenický institut ETF UK

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. Theol.

Katedra biblických věd KTF UK

prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Katedra fyziky nízkých teplot MFF UK

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Katedra právních dějiny PF UK

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Katedra analytické chemie FaF UK

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

Katedra numerické matematiky MFF UK, Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK, děkan 1.LF UK

prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Klinika dětské chirurgie 2.LF UK

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Katedra parazitologie PřF UK

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Chirurgická klinika LFPL

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Katedra veřejné a sociální politiky FSV UK

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Katedra základů kinantropologie a humanitních věd FTVS  UK

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

III. Interní kardiologická klinika 3.LF UKExterní členové

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Akademie věď ČR; Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

Filozofická fakulta MU Brno

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Katedra politologie VŠE v Praze

JUDr. Roman Fiala

Nejvyšší soud ČR

prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

Katedra statistiky a pravdepodobnosti VŠE Praha

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DrSc.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc.

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i.

doc. Dr. Ing. Jana Klečková

Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

prof. PhDr. Peter Kónya, Ph.D., Dr.h.c.

Prešovská univerzita v Prešově

prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.

VŠCHT

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Univerzita Komenského Bratislava- FaF

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Ústav historických věd FF Univerzita Pardubice

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Univerzita Pardubice

prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

Katedra politologie VŠE v Praze

prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc.

Centrum umělé inteligence FEL ČVUT

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.

Pedagogická fakulta UKF Nitra

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislavě

JUDr. Milada Tomková

Ústavní soud ČR

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.

Nemocnice Na Homolce

prof. RNDr.  Eva Zažímalová, CSc.

předsedkyně AV ČR,; Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.Čestní členové

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Ústav fyziologie 2.LF UK

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.

Katedra právních dějin PF UK

prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan

em. profesor Evangelické teologické fakulty UK

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK

Poslední změna: 4. červen 2021 12:52 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám