Vědecká rada Univerzity Karlovy

Vědecká rada UK je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti univerzity.


Předsedkyní vědecké rady je rektorka; členy jmenuje rektorka se souhlasem akademického senátu univerzity; nejméně jedna třetina členů musí být mimo akademickou obec univerzity.


Stanovisko VR UK ze dne 23. 3. 2023 ke spolupráci s časopisy se sníženou úrovní recenzního řízení

Materiály pro členy VR UK ke stažení

Termíny zasedání

akademický rok 2023/2024

19.10.2023

30.11.2023

14.12.2023

25.01.2024

29.02.2024

21.03.2024

25.04.2024

30.05.2024

27.06.2024

26.09.2024

akademický rok 2024/2025

24.10.2024

28.11.2024

12.12.2024

30.01.2025

27.02.2025

27.03.2025

24.04.2025  

29.05.2025

26.06.2025

25.09.2025

Tajemníci - kontakty

Po organizačně-administrativní stránce zajištuje činnost Vědecké rady UK Odbor pro vědu a výzkum RUK


Korespondeční adresa:

Univerzita Karlova

Vědecká rada

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tajemníci:


Ing. Michal Vavřík

+420 224 491 736


Ing. Karolína Pospíšilová

+420 224 491 294Seznam členů

Předsedkyně

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka Univerzity Karlovy

Interní členové

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

RUK; Katedra financí a kapitálových trhů IES FSV UK

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

RUK; Katedra právních dějin PF UK

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

RUK; Katedra softwarového inženýrství MFF UK

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Ústav imunologie 2.LF UK

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK; děkan PF UK

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Katedra sociologie FF UK

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Ústav lékařské biologie a genetiky LF HK UK

prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.

Katedra filozofie HTF UK

doc. Mirjam Friedová, PhD.

Ústav obecné lingvistiky FF UK

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

CERGE-EI, FSV UK

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol

prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Katedra biochemie PřF UK; UOCHB AVČR

prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.

Katedra organické chemie PřF UK

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Katedra speciální pedagogiky PedF UK

prof. RNDr. Josef Málek, CSc, DSc.

Matematickýústav MFF UK

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN; BIOCEV

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Klinika adiktologie 1.LF UK

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Katedra hudební výchovy PedF UK; děkan PedF UK

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Informatický ústav MFF UK

prof. Ivana Noble, PhD.

Ekumenický institut ETF UK

prof. MgA. David Jan Novotný

Katedra žurnalistiky FSV UK

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF v Hradci Králové UK

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Institut mezinárodních studií FSV UK

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK; Ústav pro dějiny umění FF UK

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Institut politologických studií FSV UK

prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

Katedra fyziky nízkých teplot MFF UK

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Katedra analytické chemie FaF UK

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

Katedra numerické matematiky MFF UK

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Ústav českých dějin FF UK

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD.

Katedra biochemických věd FaF UK

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. Interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF UK a VFN

prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Klinika dětské chirurgie 2.LF UK

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Katedra parazitologie PřF UK

prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV, děkan 3.LF UK

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Katedra preprimární a primární pedagogiky PedF UK

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Laboratoř sportovní motoriky FTVS UK

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN Praha

Externí členové

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Fakulta sociálních studií MU Brno

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

MU Brno, rektor

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Vrchní státní zastupitelství v Praze

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Katedra historie FF UP Olomouc

prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon.D.Sc., dr.h.c.

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

Katedra statistiky a informatiky VŠE Praha

prof. Dr.rer.nat. Martin Hof, DSc.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Univerzita P.J.Šafárika, Přírodovědecká fakulta

doc. Dr. Ing. Jana Klečková

Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

prof. PhDr. Peter Kónya, Ph.D.

Prešovská univerzita v Prešově

prof. Dr. Ing. Jan Kybic

Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Univerzita Komenského Bratislava- FaF

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Ústav historických věd FF Univerzita Pardubice

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Univerzita Pardubice

doc. Mgr. Jana Plátová, Ph.D.

Katedra biblických věd Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Univerzita Komenského Bratislava

JUDr. Milada Tomková

Ústavní soud ČR

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.

Nemocnice Na Homolce

prof. RNDr.  Eva Zažímalová, CSc.

předsedkyně AV ČR; Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Čestní členové

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Ústav fyziologie 2.LF UK

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.

Katedra právních dějin PF UK

prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan

em. profesor Evangelické teologické fakulty UK

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UKPoslední změna: 26. únor 2024 12:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám