Rada pro vnitřní hodnocení


Poslání

Působnost

Členové

Tajemnice

Termíny zasedání, zápisy a usneseníPoslání


Rada pro vnitřní hodnocení je akademický samosprávný orgán Univerzity Karlovy, jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti univerzity, jakož i činností souvisejících.


Působnost


Působnost Rady pro vnitřní hodnocení je stanovena zákonem o vysokých školách, statutem univerzity a jejími vnitřními předpisy, zejména pravidly systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality, akreditačním řádem a řádem rady pro vnitřní hodnocení. Rada pro vnitřní hodnocení zejména:


 • řídí přípravu návrhu žádosti o institucionální akreditaci,

 • rozhoduje o záměru předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů,

 • rozhoduje o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy,

 • schvaluje opatření k nápravě při nedostatcích v uskutečňování studijního programu,

 • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality,

 • ověřuje, zda jsou naplňovány požadavky univerzity na kvalitu vzdělávací činnosti ve studijních programech a provádí její hodnocení,

 • projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení univerzity a jejích dodatků,

 • schvaluje zásady pro provádění kontroly dodržování příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů univerzity při uskutečňování studijních programů,

 • projednává závažné změny při uskutečňování studijního programu oproti schválené žádosti o akreditaci,

 • kontroluje naplňování opatření k nápravě při zjištěných nedostatcích v uskutečňování studijního programu a schvaluje zrušení přijatých opatření,

 • vyjadřuje se k vybraným návrhům opatření rektora,

 • předkládá orgánům univerzity k vyjádření návrhy na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality,

 • schvaluje aplikace pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality do oblastně specifických pravidel pro hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávání a vědních oborech.

 • schvaluje harmonogram předkládání návrhů studijních programů (aktuálně platný harmonogram schválený KR 13. 3. 2023 a RKR 20. 3. 2023 zde)


Členové


Rada pro vnitřní hodnocení je složena z 30 členů, přičemž je vnitřně uspořádána do čtyř panelů, jimiž jsou panely přírodovědný, lékařský, společenskovědní a humanitní. Oblasti vzdělávání a vědní obory, jimiž se jednotlivé panely zabývají, jsou stanoveny přílohou řádu rady pro vnitřní hodnocení. V jednotlivých panelech jsou:


tučně vyznačeni předsedové/předsedkyně panelů a

kurzivou vyznačeni zástupci/zástupkyně z řad studujících.


Předsednictvo


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., MBA

předsedkyně RVH

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA

místopředseda RVH

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.


předseda AS UK


Panel pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory


doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

MFF

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

FaF

Mgr. et Mgr. David Hurný

PřF

Prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D

VŠCHT

doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.

PřF

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.

MFF


Panel pro lékařské oblasti vzdělávání a vědní obory


prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

1. LF

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.

2.LF

MUDr. Anna Olšerová

2. LF

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

LFHK

doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.

UPOL

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

3. LF


Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory


doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská

PedF

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

LFHK

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

FSV

doc. Alena Nohavová, Ph.D.

JU

JUDr. Michal Říha

PF

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

PF

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

PřF


Panel pro humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory


prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

FF

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

FF

doc. Jakub Češka, Ph.D.

FHS

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

HTF

prof. ThDr. Martin Prudký

ETF

prof. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D.

DAMU

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

FSV

ThLic. Mgr. Karolína Štauberová

KTF


Kontaktní osoba


Kontaktní osoba:


V případě zájmu mohou zástupci fakult požádat příslušné panely RVH UK o konzultaci návrhů a žádostí předložených RVH UK. Zástupci fakult mohou RVH UK rovněž požádat o přerušení projednávání na plénu do doby, než se uskuteční schůzka s příslušným panelem. Žádosti o schůzku, prosíme, adresujte Bc. Tereze Doleželové (tereza.dolezelova@ruk.cuni.cz).Termíny zasedání, zápisy a usnesení

Termíny zasedání, zápisy a usneseníPoslední změna: 3. květen 2024 14:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám