Uznávání zahraničního vzdělání (obecná "nostrifikace")

Své dotazy týkající se uznávání zahraničního vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu:

Osobní konzultace k této problematice jsou možné pouze v úředních hodinách, v jiných dnech pouze po předchozí domluvě.


Úřední hodiny: pondělí a středa 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00Informace pro žadatele, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině


Zahraniční vysokoškolské diplomy vydané některou ze zemí bývalého Sovětského svazu v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 jsou automaticky rovnocenné s diplomy českými, tzn. jejich držitelé je mohou na území České republiky používat bez nutnosti žádat o obecné uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného v tomto období. Držitelům těchto diplomů stačí prokazovat se úředně ověřenou kopií dokladu o vzdělání s připojeným úředním překladem do českého jazyka a s poukázáním na „Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik“ (podepsaný dne 6. června 1972 v Praze, publikovaný v českém jazyce pod č. 123/1973 Sb.).Základní informace


O uznání zahraničního vzdělání (tzv. nostrifikaci) rozhodují zásadně veřejné vysoké školy, které uskutečňují obsahově obdobný studijní program. Soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají.


Dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) si žadatel nemůže podat žádost o uznání téže zahraniční vysokoškolské kvalifikace na více veřejných vysokých škol současně.


V případě držitelů vysokoškolských kvalifikací vydaných vysokými školami v oblasti vojenství plní tyto úkoly Ministerstvo obrany; v oblasti bezpečnostních služeb Ministerstvo vnitra (dle § 95 odst. 9 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).


Doporučujeme žadatelům si před podáním žádosti o uznání svého zahraničního vzdělání zjistit, která veřejná vysoká škola v ČR uskutečňuje studijní program obdobný jejich zahraničnímu studiu.Pokyny pro podání žádosti o uznání zahraničního vzdělání


Formulář žádosti pro uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace naleznete ZDE.


Písemná žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se vždy podává na rektorátu Univerzity Karlovy (nikoliv na fakultě). Dokumenty je možné podat osobně nebo poštou na adresu rektorátu. Žádost není možné podat elektronicky.


Adresa:

Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh 5/560

116 36 Praha 1


Lhůta pro vyřízení žádosti je dána zákonem (správním řádem), a to 30 dnů od doručení, ve složitějších případech může být lhůta na vyřízení žádosti prodloužena až na 60 dnů.


Z důvodu nadměrného počtu žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání z Ukrajiny se lhůta pro vyřízení všech žádostí pohybuje v rozmezí 30 – 60 dnů.


Za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vybírá veřejná vysoká škola poplatek, který činí 3 000 Kč. Poplatek je příjmem veřejné vysoké školy, není jej tedy možné uhradit kolkovou známkou. Informace, jak uhradit poplatek, naleznete ZDE.


K žádosti je nutné přiložit následující dokumenty:


  • úředně ověřená kopie diplomu nebo adekvátního dokladu vydaného zahraniční vysokou školou (formy úředního ověření dokumentů viz níže)

  • úředně ověřená kopie výpisu vykonaných zkoušek nebo dodatku k diplomu tzv. Diploma Supplement / Transcript of Records (formy úředního ověření dokumentů viz níže)

  • plná moc, pokud je žadatel zastoupen zmocněncem (VZOR plné moci) – doporučujeme v žádosti nebo v plné moci uvést telefonický / mailový kontakt na zmocněnce. Plná moc nemusí být notářsky ověřená.

  • v případě změny jména žadatele úředně ověřená kopie dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list)

  • případně rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznánoPřeklad dokumentů

Dokumenty, které nejsou vydány v anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka (soudním tlumočníkem nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí). Pokud jsou dokumenty vydány bilingvně a jedním z jazyků je angličtina, není nutné dokumenty překládat.


Formy úředního ověření dokumentů

Veškeré dokumenty musí být řádně úředně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami. Pokud si nejste jisti, jaká forma ověření se Vás týká, můžete zjistit více informací ZDE.


Otázku legalizace a superlegalizace diplomů a dokladů o ukončení studia v zahraničí lze konzultovat s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, oddělení legalizace dokladů konzulárního odboru, adresa: Hradčanské náměstí 5, 125 10 Praha 1, tel. 224 182 153. Adresy zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a Zahraničních zastupitelství v ČR lze vyhledat na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR.


Dodatečné podklady

Univerzita Karlova může v průběhu řízení požadovat i doplňující informace např. o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci), nebo podrobné informace o náplni vysokoškolského studia.


Zvláštní požadavky pro uznání zahraničního vzdělání v programu Všeobecné lékařství / Zubní lékařství

Mimo výše uvedených dokumentů je nutné předložit seznam všech absolvovaných předmětů včetně hodinových dotací a doklad o složení a obsahu komplexní závěrečné zkoušky, pokud není tato informace součástí dodatku k diplomu.


Zvláštní požadavky pro uznání zahraničního doktorského (PhD) studia

Spolu s výše uvedenými dokumenty je nutné předložit i doktorskou nebo disertační práci v originálním znění včetně abstraktu této práce (v češtině nebo v angličtině, úřední překlad není nutný) a seznam citací a publikací žadatele, zejména v impaktovaných časopisech (případně profesní životopis se zaměřením na odbornou a vědeckou činnost). Tyto podklady lze dodat i v elektronické podobě – zaslat na emailovou adresu .


Nostrifikace zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného v zemích, které podepsaly s Českou republikou bilaterální ekvivalenční dohodu (Slovensko, Polsko, Slovinsko, Německo, Maďarsko) podléhá zvláštním pravidlům. Více informací naleznete ZDE.


Upozornění pro absolventy zkráceného bakalářského studia na slovenských vysokých školách.


Průběh řízení

Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, rektorka UK vydá osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.


S uznáním vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický titul, který zahraniční vysoká škola absolventovi přiznala. Držitel zahraničního diplomu má tedy právo užívat pouze akademický titul, který mu přiznala zahraniční vysoká škola.


V případě, že fakulta nedoporučí uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání žadatele, a to z důvodu zjištění podstatných rozdílů mezi porovnávanými studijními programy, musí rektorát UK ze zákona vyzvat žadatele k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Žadatel se může osobně (nebo v zastoupení na základě plné moci) dostavit na rektorát UK k nahlédnutí do svého spisu, nebo se může této možnosti vzdát (např. když žadatel nechce dokládat žádné další dokumenty a chce řízení urychlit) – ZDE najdete vzor pro vzdání se možnosti nahlédnout do spisu. Tento dokument je nutné zaslat poštou na rektorát UK, zaslání e-mailem neakceptujeme. Následně se žádost buď opětovně posoudí, nebo je vydáno zamítavé rozhodnutí. Jestliže je žádost veřejnou vysokou školou zamítnuta, může žadatel podat žádost na jinou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, až poté, co rozhodnutí o zamítnutí žádosti nabylo právní moci (tedy po 15 dnech od jeho doručení).


Rozhodnutí i osvědčení se zasílají do vlastních rukou žadatele, případně jeho zplnomocněného zástupce, je možné i jejich osobní převzetí žadatelem / jeho zmocněncem na rektorátu UK.


Žadatel má právo ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT). Odvolání žadatel podává prostřednictvím rektora UK - odvolání je nutné zaslat nebo osobně doručit na rektorát UK. Vzor odvolání naleznete ZDE.


Rektorka může o odvolání sama rozhodnout, jestliže námitkám odvolatele v plném rozsahu vyhoví. V ostatních případech, nejdéle do 30 dnů, odvolání postoupí MŠMT.Kontakty


Rektorát Univerzity Karlovy

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání

Ovocný trh 5/560, 116 36 Praha 1


Mapa areálu


Konzultace k této problematice jsou možné pouze v úředních hodinách, v jiných dnech pouze po předchozí domluvě.


Úřední hodiny: pondělí a středa 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00


Své dotazy týkající se uznávání zahraničního vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu:


Mgr. Ing. Milada Pavia

vedoucí

tel. 224 491 442

e-mail:

Nová Astorie, 2. patro, kancelář 223


Ing. Iva Stehlíková

tel. 224 491 262

e-mail:

Nová Astorie, 2. patro, kancelář 223


Mgr. Kateřina Kubitová

tel. 224 491 368

e-mail:

Nová Astorie, 2. patro, kancelář 223


Mgr. Jan Liška

tel. 224 491 627

e-mail:

Nová Astorie, 2. patro, kancelář 223


Markéta Šmolcnopová, DiS.

tel. 224 491 428

e-mail:

Nová Astorie, 2. patro, kancelář 224


Mgr. Johana Vitásková - rodičovská dovolená


Přílohy


Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Plná moc

Vzdání se práva k nahlížení do spisu

Odvolání

Právní předpisy upravující uznávání vysokoškolského vzděláníPoslední změna: 23. leden 2024 09:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám