Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. října 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin, Josef Staša (na telefonu), David Hurný, David Pavlorek


Omluveni:

Přítomní hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program:

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Doc. Davida Vopřady, Dr. (KTF), MUDr. Martina Chaloupky (LF P) a RNDr. Tomáše Masaříka, Ph. D. (MFF) a stanovilo další postup směřující k povolání náhradníků.

 3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne18. října 2019

 4. Předsednictvo AS UK projednalo Zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době mezi jednotlivými zasedáními AS UK.

 5. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 6. Mgr. David Hurný a Mgr. David Pavlorek informovali, že zpracovali návrhy na nominace na “Cenu MŠMT za vynikající vzdělávací činnost 2019” a zaslali výsledný materiál na MŠMT a na vědomí prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D.,prorektorce pro studijní záležitosti.

 7. Mgr. David Pavlorek informoval o tom, že pozval zástupce z organizace “Hnutí univerzity za klima” na Sociální komisi AS UK.

 8. Předsednictvo AS UK pověřilo Bc. Elišku Kryčerovou, tajemnici AS UK, rozesláním plénu AS UK první verze Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025 k připomínkování do 15. listopadu 2019 na adresu vera.stastna@ruk.cuni.cz.

 9. Vedení UK informovalo o předběžném materiálu “Návrhu řešení postupu přípravy a realizace celouniverzitního projektu do výzvy OP VVV - Zvyšování kvality interních grantových schémat”, který bude blíže prezentován na zasedání Ekonomické komise AS UK prostřednictvím prof. RNDr. Jana Hály, DrSc., prorektora pro rozvoj.

 10. Předsednictvo AS UK projednalo Zprávy o činnosti delegátů AS UK za akademický rok 2018/2019. Předsednictvo AS UK vyzývá jednotlivé pracovní komise AS UK, aby projednaly zprávy zástupců AS UK. Tajemnice AS UK v tomto smyslu osloví předsedy pracovních komisí. Delegáti AS UK, kteří neodevzdali svou zprávu, budou informováni o nesplnění úkolu.

 11. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci JUDr. Michala Říhy (PF) na náhradníka delegáta do Studentské komory RVŠ.

 12. Předsednictvo AS UK projednalo nominaci delegáta do Studentské komory RVŠ a náhradníka delegáta do Studentské komory RVŠ. Předsednictvo AS UK navrhlo JUDr. Michala Říhu (PF) na funkci delegáta do Studentské komory RVŠ a Mgr. Bc. Michala Zimu (PřF) na funkci náhradníka delegáta do Studentské komory RVŠ a vyzývá členy AS UK k zaslání návrhů možných členů do 17. října 2019, do 12:00 hodin (hlasování proběhne na zasedání AS UK 18. října 2019) na e-mail kanceláře AS UK: senat@cuni.cz.

 13. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle zák. č. 137/2016 Sb.

 14. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaného dne 18. října 2019.

 15. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 18. října 2019 od 09:00 hod. na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 7. říjen 2019 18:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám