Zápis ze zasedání Komise pro informační technologie AS UK 20. června 2019

Přítomni:

Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Martin Chaloupka (LFP), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Martin Ponteš (LFHK), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), David Vopřada, Dr. (KTF), Stanislav Bohačík (PF), Michal Glogr (PF), prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (MFF), doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (MFF), RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (ÚVT)


Program:

 1. Studijní informační systém

 2. Zavedení kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí a kvalifikovaných elektronických časových razítek

 3. Zrušení studijních (fakultních) kuponů

 4. Možnost dobíjet kredit platební kartou online (WebKredit)

 5. Různé


Předseda komise Mgr. Jakub Horký přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání komise.


1. Studijní informační systém

Vzhledem k tomu, že je třeba vyčkat na výsledek analýzy, byl bod přerušen do příštího jednání komise.


2. Zavedení kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí a kvalifikovaných elektronických časových razítek

Předseda komise Mgr. Jakub Horký informoval o eIDAS, tedy o nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu. Informoval o tom, že univerzita v současnosti dokumenty opatřuje uznávanými elektronickými podpisy a pečeťmi. Implementační zákon k eIDAS však stanovil, že úřady mají dvouletou lhůtu k přechodu na kvalifikované elektronické podpisy a pečeti, která uplynula v září 2018. UK tak porušuje legislativu, protože své procesy těmto změnám nepřizpůsobila. Je třeba splnit dva požadavky, a to zaprvé, aby byl ke každému podpisu či pečeti připojováno časové razítko, a zadruhé, aby privátní klíč byl vždy uložen na certifikovaném zabezpečeném tokenu. Pouze při dodržení těchto požadavků se bude jednat o kvalifikované elektronické podpisy a pečeti podle eIDAS a pouze takové dokumenty budou platné a uznatelné napříč celou Evropskou unií.


Následně o tomto bodu proběhla diskuze.


Přijaté usnesení:

Komise pro IT AS UK doporučuje, aby univerzita zavedla používání kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí a kvalifikovaných elektronických časových razítek v souladu se zákonem o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Schváleno poměrem hlasů 9 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


3. Zrušení studijních (fakultních) kuponů

Mgr. Jakub Horký, předseda komise pro IT, představil bod jednání. Komise následně vedla rozpravu.


 • Každý student má průkaz studenta s ISIC licencí nebo bez ní; platnost průkazu studenta s ISIC licencí student každoročně prodlužuje stříbrnou nálepkou, kromě toho je navíc povinen si každoročně vyzvednout fakultní kupón prokazující příslušnost k dané fakultě.

 • Studenti potřebě mít dva kupóny nerozumí, jde o nežádoucí dvojkolejnost.

 • Argumentem může být, že na ISIC je uvedena pouze příslušnost k UK a na čipu se dá poznat identita studenta, ale vizuálně se na ISIC nedá prokázat příslušnost k fakultě.

 • Někde prý nestačí předložit ISIC bez fakultního kuponu, je nutné prokázat, že je nejen studentem UK, ale i příslušné fakulty.

 • Tak je tomu například u knihoven.

 • Na některých fakultách je třeba předkládat fakultní kupón dokonce k prodloužení platnosti samotného průkazu studenta.

 • Příslušnost stanovená přímo na ISIC by přinášela problém u studentů, kteří studují vícero fakult. V tomto případě by asi bylo nutné, aby si student jednu zvolil.

 • Fakultní kupón byl původně myšlen jako zápisový kupon. Když se nyní zápis dělá elektronicky, je to zbytečné.

 • Příslušným zaměstnancem, který spravuje agendu studentských karet, je pan Ondřej Čistý.


Tuto dvojkolejnost je vhodné zrušit, nejlépe zrušením fakultních kupónů. Je však třeba vyřešit návaznost na pracoviště, která v současnosti předkládání fakultních kupónů vyžadují a rovněž problematiku prodlužování platnosti průkazů studenta bez ISIC licence.

Problematika bude projednána s ÚVT.

Bod se přerušuje do příštího zasedání komise.


4. Možnost dobíjet kredit platební kartou online (WebKredit)

Předseda komise Mgr. Jakub Horký informoval o tom, že systém pro objednávání stravy WebKredit má modul e-Banking a existuje možnost jej dokoupit.


Následně o tomto bodu proběhla diskuze.


Přijaté usnesení:

Komise pro IT AS UK doporučuje, aby univerzita implementovala modul e-Banking v systému WebKredit, který umožní dobíjení kreditu za stravování prostřednictvím platební karty nebo bankovního účtu.

Schváleno poměrem hlasů 8 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).


5. Různé

V tomto bodě nebyl vznesen žádný podnět.

Předseda komise Mgr. Jakub Horký poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. Informoval, že další zasedání komise se uskuteční v září nebo v říjnu.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Schválil: Mgr. Jakub Horký, předseda Komise pro IT AS UK

Poslední změna: 21. říjen 2019 16:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám