Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK dne 19. prosince 2019

Přítomni: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Tomáš Jan (FaF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), MUDr. Anna Malečková (LFP), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Štorm (2.LF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)


Hosté: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, Ing. Petr Kostelecký, vedoucí odboru výstavby RUK, Ing. Roman Karaš, pověřený výkonem funkce kvestora


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, zahájil jednání, přivítal všechny přítomné a vyzdvihnul, že se EK AS UK dokázala sejít i v takto časově exponovaném období a všem poděkoval za vstřícnost. Vysvětlil, že mimořádné zasedání EK AS UK je z důvodu vyřízení neodkladných bodů, které byly přijaty na předsednictvo AS UK, které o všech bodech informovalo plénum AS UK a dále pak požádalo EK AS UK, aby se k nim vyjádřilo. Dále shrnul navrhovaný program jednání.


1. Zahájení

2. Dopis J.M. pana rektora ohledně možného nákupu pozemků v lokalitě Praha Libeň (sousedství MFF a kolej 17. listopadu FHS)

3. Dodatek ke smlouvě pro dostavbu areálu Jinonice FSV

4. Informace o pronájmu náhradních prostor pro FSV UK

5. Různé


EK AS UK schválila program jednání.


2. Dopis J.M. pana rektora ohledně možného nákupu pozemků v lokalitě Praha Libeň (sousedství MFF a kolej 17. listopadu FHS)


Uvedený bod představil Ing. Karaš. Zdůraznil, že všechny nákupy a další finanční výdaje je potřeba mít konkrétně rozmyšlené, z čeho se budou hradit. Jako příklad uvedl i příklady z minulosti (MEPHARED apod.). Většinou se neočekávané výdaje kryjí z prostředků mimořádné dotace tzv. „Mikuláše“ a v tuto chvíli je nejvyšší čas si vyjasnit, co s „Mikulášem“ dál, protože objem finančních prostředků v uvedeném fondu výrazně klesá, a přestože se očekává návratnost některých půjček, nebude z tohoto fondu nadále možno čerpat, aniž by se nějak nedoplnil. On sám by si nejlépe dokázal představit, že by uvedený fond fungoval výhradně na platformě půjček pro termínované profinancování.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. navrhnul, že je potřeba situaci vyjasnit tím, že je nejdříve potřeba prodiskutovat, zda se pozemek má vůbec kupovat a pokud na koupi bude shoda, pak teprve řešit, z čeho a jak by se koupě realizovala.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. měl několik technických připomínek, a to především od vedení MFF. Zejména se týkaly upřesnění spoluúčasti a spoluzapojení MFF do nákupu. Vedení MFF projevilo vůli poskytnout půjčku ve výši 15 mil. Kč se splatností na maximálně 2 roky, ale s preferencí splatnosti za 1 rok. Dále informoval, že vedení MFF považuje pozemky za lukrativní, ale nepotřebuje je a nechce je pro sebe.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. vysvětlil, jak šel záměr s poptávkou nákupu a zopakoval, že je nezbytné si vyjasnit, zda má pozemek pro UK jako celek cenu a pokud ano, pak teprve rozhodnout, z čeho se má nákup realizovat a případně jak a v jakém čase finance případně splatit.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. tento názor podpořil a dále zdůraznil nezbytnost deklarace, že se jedná o celouniverzitní aktivitu, a ne o dílčí aktivitu některé z fakult.


Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. zhodnotil, že dříve UK nakupovala pozemky, jak bylo možné, nyní je potřeba to lépe specifikovat, a ne přiřazovat jednotlivé akce k fakultám, nebo pouze k fakultám.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. navrhnul, že usnesením se bude specifikovat, že se jedná o celouniverzitní pozemek a o jeho využití se bude dále jednat.


Ing. Roma Karaš upozornil, že z materiálu nevyplývá, že se uplatnění bude teprve hledat.


Ing. Petr Kostelecký vysvětlil orientaci pozemků a jeho potenciální využitelnost včetně vil Milada a Miluška,


Mgr. Karel Šima položil dotaz, v jaké fázi je vyjednávání o nákupu


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. shrnul, že poté, co se zjistí, zda je nabídka aktuální, bude následně celý proces realizace postoupen k projednávání celému plénu AS UK.


Ing. Petr Kostelecký informoval, že přípravná smlouva je připravena, a po jejím návratu na úřad (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) se tím budou zabývat. Úřad sám o sobě to může přes zájem UK zablokovat a prodat to jinému zájemci. Developeři mají o uvedený pozemek extrémní zájem a již avizovali možnost výstavby v uvedené lokalitě i s potenciálním využitím pro UK (komerční koleje).


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. uzavřel diskuzi k uvedenému bodu.


Usnesení: EKASUK vyjadřuje souhlasné stanovisko se záměrem jednat s ÚZSVM ve věci nákupu pozemků Praha Libeň pro celouniverzitní aktivity. EKASUK žádá vedení UK o předložení plánu financování případného nákupu pozemků.

Hlasování: 14-0-0


3. Dodatek ke smlouvě pro dostavbu areálu Jinonice FSV


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. představil uvedený bod a důvod dodatku, který spočívá ve specifikaci stavebního dozoru. Z MŠMT je hrazeno ze dvou zdrojů. Projekt je uznatelným nákladem. V projektu je zahrnuta i rezerva.


Ing. Roma Karaš informoval, že materiál už prošel „kolečkem“ schvalovacího řízení na MŠMT.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. uzavřel diskuzi k uvedenému bodu.


Usnesení: EKASUK vyjádřila kladné stanovisko k dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci projektu "Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice".

Hlasování: 13-0-0


4. Informace o pronájmu náhradních prostor pro FSV UK


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. představil uvedený bod, kde informoval o velké finanční zátěži pro FSV při pronájmu prostor pro fakultu v objektu AVENIR. Zmínil složitosti jednání při výběru vhodných objektů vzhledem k velikosti fakulty a relativně krátké době pronájmu.


Ing. Roman Karaš položil dotaz, jak se bude řešit "technické zhodnocení budovy" po vypršení nájmu, resp. uvádění budovy do původního stavu. Jedná se o stavbu příček v objektu pro potřeby fakulty. Ve smlouvě by měla být klauzule k řešení této otázky.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D se vrátil k nezbytnosti diskuze o fondu „Mikuláš“ a vyjádřil potřebu, aby byl formou usnesení zpracován plán čerpání fondu „Mikuláš“ a tvorby jeho zdrojů. Vedení UK by mělo předložit zmíněný plán ke schválení plénu, nikoliv naopak. V lednu už musí být známo, kolik chceme do fondu „Mikuláš“ doplnit v roce 2020.

Do diskuze se zapojili i ostatní členové EKASUK.


Usnesení: EKASUK žádá vedení UK o předložení výhledu požadavků na čerpání mimořádného příspěvku tzv. „Mikuláše“, ideálně na lednové zasedání AS UK.

Hlasování: 13-0-0


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. uzavřel diskuzi k uvedenému bodu.


Usnesení: EKASUK bere na vědomí informaci proděkana Karáska o pronájmu náhradních prostor pro FSV v Nových Butovicích.

Hlasování: 13-0-0


5. Různé


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. konstatoval, že nebyl vznesen žádný další podnět, uzavřel diskuzi a všem přítomným poděkoval za účast nejen na této schůzi, ale i za práci v celém roce minulém. Následně schůzi ukončil.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Předseda EKASUK

Zapsal

F. Zahálka


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 7. leden 2020 14:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám