Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 21. ledna 2020

Přítomni: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), PaedDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. Et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), MUDr. Anna Malečková, (LF Plzeň), Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3.LF), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti UK), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Metoděj Renza (3.LF), JUDr. Michal Říha (PF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Tomáš Sychra (3.LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Štorm (2.LF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF HK), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP), MUDr. Josef Fontana (3.LF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP)


Hosté: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK, MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, Ing. Roman Karaš (RUK), Mgr. Jana Šmejcová, tajemnice 2.LF UK, Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Program

 1. Zahájení

 2. Právní jednání:

    a. 

  Výstavba multifunkční budovy 2.LF UK v Praze v Motole

    b. 

  Směna pozemků v areálu SC Hostivař

    c. 

  Nájemní smlouva na pronájem penzionu v předzámčí zámku Poděbrady

    d. 

  Projednání smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k budově na pozemku parc. č. 1412, v k.ú. Nové Město pro potřeby výstavby budovy Globcentra

 3. Zpráva o hospodaření AS UK

 4. Změna Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově v roce 2020

 5. Stížnost studentů – problematika ubytovacího systému na kolejích

 6. Nominace člena Rady kolejí a menz

 7. Různé

1. Zahájení

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK,

přivítal členy komise i přítomné hosty a seznámil je s programem komise.


Schváleno tichým souhlasem.

2. Právní jednání:

2. a. Výstavba multifunkční budovy 2.LF UK v Praze v Motole

Pan Ing. Roman Karaš (RUK – EO) krátce představil výše uvedený materiál k záměru uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby mezi Univerzitou Karlovou jako stavebníkem a Fakultní nemocnicí v Motole.


Následovala rozprava.


Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP) se zajímal o právo stavby na dobu 99 let.


Ing. Roman Karaš se domnívá, že stanovená doba je dlouhá a je těžké předjímat budoucnost. Vyslovuje názor, že kampus daleko od nemocnice nemá význam. Míra dohody mezi stranami je přijatelná, otázka zní, co se stane za devadesát let s nemocnicí, která patří státu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV) konstatuje, že se lékařská fakulta a nemocnice vzájemně potřebují a stav je daný.


Mgr. Jana Šmejcová, tajemnice 2.LF UK zmiňuje investici 690 mil. korun.


Usnesení: Ekonomická komise AS UK zaujala kladné stanovisko k záměru uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby mezi Univerzitou Karlovou jako stavebníkem a Fakultní nemocnicí v Motole, IČO: 000 64 203, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavby multifunkční budovy pro potřeby 2. Lékařské fakulty k tíži pozemků ve vlastnictví Fakultní nemocnice v Motole parc. č. 346, jehož součástí je budova bez č.p., parc. č. 347, jehož součástí je budova bez č.p., parc. č. 348, jehož součástí je budova bez č.p., parc. č. 352/2, parc. č.352/33, parc. č. 352/34 a parc. č. 456/2, k.ú. Motol, obec Praha a doporučuje návrh smlouvy o právu stavby předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


Hlasování: 16 – 0 – 2

2. b. Směna pozemků v areálu SC Hostivař

Pan Ing. Roman Karaš (RUK – EO) představil záměr uzavřít směnnou smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a podílovými spoluvlastníky 1. MUDr. Zdenkou Badal, bytem Nördliche Müncher Str. 45, 82031 Grünwald, SRN, 2. Josefem Didunykem, bytem Mírová 12, 103 00 Praha 10, 3. Petrem Didunykem, bytem 9. května 16, 250 92 Šestajovice, 4. Vítem Didunykem, bytem Jana Srba 14, 104 00 Praha 10, 5. MUDr. Milenou Korálovou, bytem Svobody 40, 350 02 Cheb a 6. Mgr. Danou Voříškovou, bytem Pod Lomem 147, 251 01 Babice, jejímž předmětem je směna: pozemku ve vlastnictví výše uvedených podílových spoluvlastníků parc. č. 2747/66, k.ú. Hostivař, za pozemky ve vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 2747/65, k.ú. Hostivař, a parc. č. 519/9, k.ú. Horní Měcholupy.


Byla otevřena rozprava, dotazy nebyly.


Usnesení: Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru uzavřít směnnou smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a podílovými spoluvlastníky a doporučuje návrh směnné smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.


Hlasování: 16 – 0 – 1

2. c. Nájemní smlouva na pronájem penzionu v předzámčí zámku Poděbrady

Pan Ing. Roman Karaš (RUK – EO) seznámil Ekonomickou komisi AS UK s nájemní smlouvou na pronájem penzionu v předzámčí zámku Poděbrady. Předmětem smlouvy je nájem nebytových prostor v objektu předzámčí zámku Poděbrady, nám. Krále Jiřího 1/I, o výměře 606,79 m2, za nájemné ve výši 1.049.100,00 Kč + DPH ročně.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se ptal, zda je to prodloužení nájmu a zda se pronajímá stejná plocha.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV) upozornil, že uvnitř projednávaného materiálu je dále uvedeno, že předmětem nájemní smlouvy je rovněž pronájem inventáře nacházejícího se v prostorech penzionu. Nájemné za pronajatý inventář bylo stanoveno ve výši 162 900,- Kč ročně + DPH.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV) doporučil doplnit do usnesení rovněž částku za nájemné pronajatého inventáře a zároveň poděkoval za rozpravu.


Usnesení: Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru uzavřít se společností Kolbaba, s.r.o., IČO: 05784051, se sídlem Palackého 240/20, 290 01 Poděbrady III, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v objektu předzámčí zámku Poděbrady, nám. Krále Jiřího 1/I, o výměře 606,79 m2, za nájemné ve výši 1.049.100,00 Kč + DPH ročně a rovněž pronájem inventáře nacházejícího se v prostorech penzionu ve výši 162 900,- Kč ročně + DPH.


Hlasování: 23 – 0 – 0

2. d. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k budově na pozemku parc. č. 1412 v k.ú. Nové Město pro potřeby výstavby budovy Globcentra.

Pan Ing. Roman Karaš (RUK – EO) představil výše uvedený materiál.


Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.


Usnesení: Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovité věci, budově bez č.p./č.e., občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 1412, v k.ú. Nové Město, od Revmatologického ústavu, jako převodce, na Univerzitu Karlovu a doporučuje jej předložit Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písmene a) zák. č. 111/1998 Sb. O vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


Hlasování: 25 – 0 – 0

3. Zpráva o hospodaření AS UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), předseda AS UK seznámil Ekonomickou komisi AS UK s výsledkem hospodaření AS UK. Na provoz bylo vynaloženo 195 481.36 Kč, na mzdy, dohody, odměny 1 177 256.00 Kč, za občerstvení, ubytování VS Patejdlova, přeprava osob 198 671,82 Kč. Celkem bylo vyčerpáno 1 951 742,18 Kč. Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. charakterizoval hospodaření jako střídmé.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. měl dotaz na počet lidí, kteří se vzdali odměny za činnost v AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. zmínil, že čísla jsou k dispozici na sekretariátě AS UK. Pozn: přibližně kolem 15 lidí.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. zastává názor, že mechanismus vzdávání je dobrý.


Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. se zajímala, zda je možné se vzdát odměny po celé období.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. odpověděl, že všichni mají možnost se vzdát. Materiály o hospodaření AS UK jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři AS UK. Vynaložené prostředky svědčí o střídmém hospodaření.


Usnesení: Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí Zprávu o hospodaření AS UK v roce 2019 včetně postupu předložených podkladů.


Hlasování: 26 – 0 – 0


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK přivítal pana rektora UK, Prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., MBA. a požádal pana rektora o přednesení návrhu.

4. Změna Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově v roce 2020

Pan rektor UK, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA je názoru, že je potřeba si říci pravidla, jak se bude s fondem nakládat, jaká zvolit kritéria. Zda se bude jednat například o dlouhodobou půjčku, jak se bude splácet. Dále pan rektor zmiňuje, že se ztrácí na UK role solidarity.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK otevřel rozpravu.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) se zamýšlí nad vytvářením finanční rezervy, „univerzitní banky“. Domnívá se, že by Fondy mohly garantovaně půjčovat.


Následuje diskuze – Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), pan kancléř MUDr. Milan Prášil, MBA, Doc. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) diskutují ohledně přesné formulace a shodují se na slovíčku nárůst.


Pan rektor UK, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA by rád zohlednil jarní a podzimní termín a navrhuje „Principy“ schválit AS UK v březnu.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) navrhuje vytvořit návod pro žadatele, způsob splácení, protože se nejedná o nenávratnou půjčku.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV) konstatuje, že se směšují dvě debaty. Znovuoživení fondu, jak čerpat; doplňování investic, investiční havarijní fond do předem neznámých situací.


Pan rektor UK, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, vidí investiční vize, realizovat stavby, toto pravidlo může platit i pro rok 2021. Bude potřeba se rozhodovat podle aktuální situace.


Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. doporučuje nižší procenta, za optimální považuje 35%.


Pan rektor UK, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, konstatuje, že čím víc bude peněz, bude pro akce UK.


PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF) domnívá se, že 50% na 50% je pojistka v obou kapitolách. Předpoklad, že není nárůst rovnoměrný, klesají studenti, ale někde neklesají.


MUDr, Milan Prášil, MBA, kancléř UK, uvádí drobný nárůst 30 milionů.


Schváleno tichým souhlasem.


Usnesení: Ekomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko ke Změně Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově v roce 2020. V případě meziročního nárůstu příspěvku na vzdělávací činnost bude polovina tohoto nárůstu alokována do mimořádného příspěvku na podporu projektů (tzv. Mikuláš).

V případě meziročního nárůstu dotace na podporu vědy bude polovina tohoto nárůstu alokována do mimořádného příspěvku na podporu projektů (tzv. Mikuláš).


Hlasování: 22 – 0 – 3

5. Stížnost studentů – problematika ubytovacího systému na kolejích

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) představil návrh a vysvětlil situaci. Jedná se o problematiku ubytovacího systému na kolejích.


Pan rektor UK, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, zmínil, že se zakázka musí soutěžit, jde o veřejnou zakázku. Bude se hledat cesta, jak problém vyřešit.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, PhD. (FSV) konstatuje, že se jedná bez podkladových materiálů.


Pan rektor UK, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. rovněž navrhuje přípravu materiálů. JUDr. Michal Říha – SIS, Mgr. et Mgr. David Hurný – ÚVT KAM.


MUDr. Josef Štorm (2.LF) hodnotí rezervační systém jako příšerný. Domnívá se, že na nový systém bude potřeba 6 milionů.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), uzavírá debatu s tím, že je potřeba vytvořit speciální podkladový materiál pro příští zasedání Ekonomické komise AS UK.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) děkuje, že se studentům po pěti letech dostane ve zmíněné problematice řešení.


Usnesení: Ekonomická komise AS UK žádá pana rektora, aby předložil materiál na možnost dočasného použití alokovaných prostředků v Principech 2018 pro potřeby úpravy SISu a rezervačního systému KAM. Tato částka se zohlední v Principech v roce 2020.


Hlasování: 24 – 0 – 0


Pan rektor UK, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. měl ještě krátké sdělení, které se týkalo Česko – čínského centra. Upozornil, že materiály z mimořádného auditu budou k nahlédnutí na zasedání pléna AS UK v pátek 24. ledna 2020.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), poděkoval panu rektorovi UK za účast na Ekonomické komisi AS UK.

6. Nominace člena Rady kolejí a menz

MUDr. Josef Štorm (2.LF) podpořil nominaci pana PhDr. Davida Emlera, Ph.D. (FSV). Považuje kolegu za dobrého kandidáta pro jeho připravenost a komunikativnost.


Usnesení: Ekonomická komise AS UK navrhuje nominaci PhDr. Davida Emlera, Ph.D. (FSV) za člena Rady kolejí a menz. Nominace bude předložena plénu AS UK.


Hlasování: 19 – 0 – 0


7. Různé

Informace – Ekonomická komise AS UK nebude před datem 7. února 2020, ale až v březnu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, poděkoval přítomným za jejich účast.


Zapsala: PhDr. Daniela Krechlová, sekretariát AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 17. únor 2020 21:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám