Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 25. listopadu 2019

Přítomni:

Mgr. Peter Korcsok (MFF), Bc. Daniela Čechová (PedF), Doc. PaedDr. Vanda

Hájková, Ph.D. (PedF),), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP),

Mgr. David Pavlorek (FF), Bronislav Poul (FF), Tomáš Sychra (3.LF), Kristýna Švárová

(FSV), Mgr.Tomáš Bederka (PedF), Stanislav Bohačík (PF), Marek Boňko (FSV), Bc.

Miroslav Čermák (OVV), Michael Glogr (PF), Jakub Hajný (1.LF), Mgr. Jan Kretschmer

(PřF),

Hosté:

Martin Béreš (ETF), Tomáš Jan (FaF), Hana Soudková (Charlie, z.s.), Mgr. Peter

Huszár, Ph.D. (MFF), Mgr. Michal Žák, Ph.D. (MFF) ,Ing. Marcela Uhlíková (UniMedia), Doc.

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Terezie Křížkovská (FF), Adéla Mrázová (FF), Mgr. Jan

Pačes (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Martin Horák, Mgr. Šárka Vohlídalová (UK

Point), prorektor Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (RUK), Kateřina Grygarová (3.LF), Jan

Došek (MFF), Marek Jandák (FF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS, předseda AS

UK), Mariana Zavadil (FF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), MUDr. Josef Fontana (3.LF),

Mgr. Tereza Svobodová (RUK), prorektorka Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (RUK),

RNDr. Věra Šťastná, Ph. D. (RUK), Mgr. Václav Hájek (RUK), Matyáš Křížkovský, Jaroslav

Houdl, RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. (Centrum pro otázky životního prostředí)

Omluveni:

Metoděj Renza (3.LF), Daniel Slovák (2.LF),

Dále nepřítomni:

Josef Holub (1.LF), Mgr. Jakub Horký (PF), Martin Pehr 1:LF), JUDr. Michal Říha (PF),

Alžběta Kantorová (3.LF), Drahomír Kolenčík (2. LF), Bc. Eliška Kryčerová (FF), David

Marvan (3. LF), František Vaňásek (1. LF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF)

Program:

 1. Schválení programu

 2. Podpora zájmové činnosti na UK

    a. 

  Charlie, z.s. (Charlie na Prague pride)

    b. 

  Debatní klub studentů a přátel UK, z.s. (Mikulášský debatní turnaj)

    c. 

  Komorní sbor Entropie, z.s. (Neznámé baroko znovuobjevené)

    d. 

  NaFilM, z.s. (Vzdělávací programy filmového muzea NaFilM)

    e. 

  Sdružení studentů stomatologie ČR, z.s. (XVIII. reprezentační ples SSS ČR)

    f. 

  Vysokoškolský sportovní klub FTVS, z.s. (Atletická liga ČAS, Evropská univerzitní hokejová liga, Sportovní příprava a volnočasová aktivita studentů UK)

 3. Problematika ochrany klimatu

 4. Organizace promocí

 5. Vyjádření UK Pointu ke zprávě k 15. výročí založení Centra sportovních aktivit

  zdravotně postižených studentů UK a vize do budoucnosti

 6. Různé


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, navrhl doplnění programu z

pozvánky o bod “Vyjádření UK Pointu ke zprávě k 15. výročí založení Centra sportovních

aktivit zdravotně postižených studentů UK a vize do budoucnosti” (zařazen jako bod 5).


Program schválen tichým souhlasem.

2. Podpora zájmové činnosti na UK

a) Charlie, z.s. (Charlie na Prague pride)

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo

zástupkyni spolku Charlie, z.s., Haně Soudkové, která představila projekt včetně rozpočtu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, doplnil stanovisko právního odboru,

které bylo bez připomínek a otevřel diskuzi.


Bez dotazu.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou

finanční podporu akce Charlie na Prague pride ve výši 2 344 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3

odst. 1 a 4 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti

studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.


Počet hlasů: 14 - 0 - 0

Schváleno

b) Debatní klub studentů a přátel UK, z.s. (Mikulášský debatní turnaj)

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo

Martinu Horákovi, zástupci spolku Debatní klub studentů a přátel UK, z.s., který představil

projekt včetně rozpočtu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, doplnil stanovisko právního odboru,

které bylo bez připomínek a otevřel diskuzi.


Bez dotazů.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Mikulášský debatní turnaj ve výši 16 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”Počet hlasů: 15-0-0

Schváleno

c) Komorní sbor Entropie, z.s. (Neznámé baroko znovuobjevené)

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Jakubu Kratochvílovi, zástupci spolku Komorní sbor Entropie, z.s., který představil projekt včetně rozpočtu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, doplnil stanovisko právního odboru, které bylo bez připomínek a otevřel diskuzi.


Bez diskuse.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Neznámé baroko znovuobjevené ve výši 79 500 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů: 13-0-2

Schváleno

d) NaFilM, z.s. (Vzdělávací programy filmového muzea NaFilM)

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo zástupkyni spolku NaFilM, z.s., která představila projekt včetně rozpočtu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, doplnil stanovisko právního odboru, které bylo bez připomínek a otevřel diskuzi.


Bc. Miroslav Čermák (OVV) poděkoval za prezentaci, fandí projektu, ovšem domnívá se, že už ty finance nepotřebují a navrhuje nepodpořit žádost.


Zástupkyně NaFilM, z.s. se ohrazuje, že předchozí finance šly na rekonstrukci a nyní potřebují udržet provoz, pokrýt náklady na nájem, lektory, cesty. Požadované finance nejsou na propagaci muzea.


Mgr. Peter Korcsok (MFF) : „Michal se hlásil.“ Michala by zajímalo financování, zdroje příjmů, zda je možné nalézt jiný příjem.


Zástupkyně NaFilM – financování bylo ze zdrojů MK ČR, Státního fondu kinematografie, Magistrátu hl. m. Prahy. Na vzdělávací část programů však není mnoho možností. Částka od Prahy 1 je malá.


Bc. Miroslav Čermák (OVV) : Vzdělávací programy nejsou pro UK, pro vysoké školy. Jestli nejsme za tím rámcem.


Zástupkyně muzea se domnívá, že semináře mohou být pro pedagogy, mohou se zapojit lektoři a tak absolvují stáže – praxe. Rovněž by bylo možné pozvat hosty ze zahraničí.


Bronislav Poul (FF) se ptá na výhled do dvou let s tím, že ho primárně zajímají vzdělávací programy.


Zástupkyně za muzeum zmiňuje dva semestry s katedrou filmových studií – historický film trošku jinak, přednášky, zapojit další semináře, spolupráce s Pedagogickou fakultou v rámci dvou let – mediální výchova.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) navrhuje dát do usnesení částku 30.000,- Kč.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Vzdělávací programy filmového muzea NaFilM ve výši 30 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.“


Počet hlasů: 5-3-7

Neschváleno


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Vzdělávací programy filmového muzea NaFilM ve výši 60 000 Kč tak, jak umožňuje ust čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.“


Počet hlasů: 4-1-10

Neschváleno


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Vzdělávací programy filmového muzea NaFilM ve výši 100 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů: 9-3-3

Schváleno

e) Sdružení studentů stomatologie ČR, z.s. (XVIII. reprezentační ples SSS ČR)

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, oznámil, že výše zmíněný bod bude odložen a projednán příště.

f) Vysokoškolský sportovní klub FTVS, z.s. (Atletická liga ČAS, Evropská univerzitní hokejová liga, Sportovní příprava a volnočasová aktivita studentů UK)

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, oznámil, že uvedený bod bude rovněž odložen a projednán příště.

3. Problematika ochrany klimatu

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo třem zástupcům hnutí Univerzity za klima, kteří představili požadavky hnutí. Jsou názoru, že by se UK měla zabývat změnami klimatu víc v rámci své 3. role a že může nastavit pozitivní procesy.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi.


Prorektor Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (RUK) v několika větách vyjádřil, že klima je nejzávažnější problém a je potřeba dělat výzkum v oblasti bioodpadů a studovat klimatické změny a vyslechnout názory odborníků. EU poskytne finance.


Hnutí Univerzity za klima – téma je pro ně důležité, chtějí probudit k aktivitě, domnívají se, že vytvořit pracoviště je předpokladem. Je třeba investovat co nejvíce do výzkumu a technologie jsou důležité, ovšem je potřeba, aby se i společnost měnila. UK by měla jít společnosti příkladem, tak, jak to dělaji univerzity ve světě.


Mgr. Jan Pačes (PřF) ve své reakci podpořil pana prorektora Doc. RNDr. Konvalinku, CSc. (RUK) a zároveň má obavu z politizace problému. Je toho názoru, že se má kriticky diskutovat, mezi obory nejsou shodné názory viz přírodovědné a humanitní. Nepřipravovat společenské změny, interferovat se svobodou bádání.


Hnutí Univerzity za klima – reakce : Neví proč se bavíme o politizaci, bavíme se o vzniku pracoviště.


Doc. Mgr. Cyril Brom (MFF) si přečetl požadavky a s některými nesouhlasí a některé jsou úsměvné. U prvního bodu se domnívá, že by bylo fajn, kdyby byl orgán, a že je zásadní se věnovat 1. a 2. bodu. Dále přemýšlí o zhasínání na chodbách. Navrhuje podpořit vznik komise a na ni směrovat podněty.


Jan Došek (MFF) se vyjádřuje proti formě, tedy okupaci samotné a proti zneužívání univerzitní půdy. Zdůrazňuje, že nejsme (rozuměj – studentská opoziční platforma) proti akcím na ochranu životního prostředí. Podpořil pana prorektora J. Konvalinku a pana Mgr. Pačese. Poděkoval.


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF) vzpomíná na dobu před třiceti lety. Zdůrazňuje krizi myšlení a racionality. Zdůrazňuje potřebu bavit se, co je angažovaná věda. Předložený text Hnutí Univerzity za klima hodnotí – s 50% souhlasí a uvádí, že Hnutí přišlo s inspirativními nápady.


Bronislav Poul (FF) – nelíbí se mu zpolitizování. Konstatuje, že stávková forma byla prvotně na FF a pak partyzánská akce na rektorátu. Ekologie není ani pravicová ani levicová. Považuje se za demokrata. Domnívá se, že se sklízí plody nedorozumění na začátku.


Zástupkyně z Univerzitního Centra pro otázky životního prostředí, RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. zmiňuje, že Centrum existuje 25 let a jeho činnost je propojená se zahraničím. Říká, že v zahraničí jsou pragmatičtí, kdežto u nás dochází k politizaci.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) by rád přispěl k míru. Souhlasí s víc než polovinou věcí. Je třeba navázat kontakty se všemi, co mají k tomu co říct. Je to velmi komplexní problém. První úlohu vidí v mapování, co kdo je schopen na UK říct.


Zástupkyně z Centra informuje o založení Centra v roce 1992 s tím, že jeho činnost poradentská přešla na výzkumnou.


Martin Béreš sleduje aktivitu dlouho. Zdůrazňuje, že předložené body se vyvíjí a některé jsou nesrozumitelné. Zamýšlí se např. nad uhlíkovou neutralitou univerzity a ptá se zda, když se přestane topit, bude nejvíc ekologická.


Centrum doporučuje pracovat v rámci odborného pracoviště. Navrhuje iniciovat změnu v Dlouhodobém plánu.


Martin Béreš souhlasí s popularizační činností. Zajímá se o uhlíkovou neutralitu.


Centrum konstatuje, že se dá zpětně spočítat uhlíková stopa.


Mgr. Jan Pačes (PřF) je názoru, při vší úctě k pracovišti, že dopad je složité kvantifikovat a angažovaná věda má mnoho výkladů. Obává se, aby nedošlo k zásahu do svobody bádání.


Hnutí Univerzity za klima, zástupce Matyáš Křížkovský konstatuje, že Hnutí potřebuje pracoviště a odbornou debatu.


Michal Žák (MFF) konstatuje, že změna klimatu je výzvou, nabízí spolupráci s tím, že mají zkušenosti hluboké a dlouhé od devadesátých let a budou rádi spolupracovat.


Michael Glogr (PF) souhlasí, aby UK byla hybnou silou.


Bc. Miroslavu Čermákovi (OVV) vadí forma protestu a obává se, aby nebyla ustanovena komise pro komisi.


Centrum UK uvádí, že v něm pracuje 20 lidí a že publikační výstupy nejsou špatné.


Mgr. David Pavlorek (FF) přemýšlí nad výstupem komise, v níž došlo ke shodě. Zároveň navrhuje usnesení a koncipuje 3 body:


 1. aby někdo zhodnotil stávající situaci a další kroky

 2. předložené konkrétní body zhodnocovat ( Prof. Černý, Doc. Dolejší)

 3. dlouhodobá část – připravovat strategický plán pro další období.


Sociální komise se zabývá výzvou s ohledem na dopady na životní prostředí.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. navrhuje další orgán – Sdružení přátel ekologie na UK jako poradní orgán, dobrovolné sdružení.


Jaroslav Houdl (hudební fakulta, kytarová technika) – kytarista – učitel, by chtěl mladým pomáhat a rád by se zkamarádil. Poukazuje na občanskou zodpovědnost a kritické myšlení.


RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (RUK) poznamenává, že udržitelnost ve Strategickém plánu je, vedení podpoří monitoring, je třeba popřemýšlet jaké mechanismy tu máme, vědět konkrétně co udělat, aby se to posunulo.


Centrum uvažuje o nezávislém auditu.


Mgr. David Pavlorek (FF) říká, že v záměru to je a rektor je pravá autorita.


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF) poznamenává, že je spousta témat, některá studenty bavila – viz školitelé.


Centrum zmiňuje interdisciplinární spolupráci a vazby.


Prorektorka Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (RUK) souhlasí s mezifakultní spoluprací a s popularizací výsledků bádání. Důležitá je prezentace studentských výzkumů, aby se dostaly k veřejnosti.


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. zmiňuje Centrum pro životní prostředí. Zdůrazňuje větší spolupráci a pomoc s tím, že je potřeba věci dávat dohromady.


Nakonec Centrum děkuje.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vyzývá vedení UK, aby ve spolupráci s vedením fakult a dalších součástí UK provedlo zhodnocení stávajícího provozu UK s ohledem na dopady na životní prostředí (např. nezávislý ekologický audit) a připravilo konkrétní návrhy pro zlepšení. Sociální komise AS UK zároveň vyzývá vedení UK, aby na úrovni kolegia rektora zhodnotilo konkrétní navržené body předložené Sociální komisi AS UK iniciativou „ Univerzity za klima“ a prezentovalo plénu AS UK do konce ledna 2020 možnosti jejich realizace. Sociální komise AS UK zároveň vyzývá orgány UK k tomu, aby s náležitým důrazem zohlednily problematiku klimatu při přípravě nového dlouhodobého strategického záměru UK.“


Počet hlasů: 12 – 0 - 0

Schváleno

4. Organizace promocí

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. Tomáši Bederkovi (PedF), který prohlásil: „ Bod 4 přesuneme na příští zasedání.“

5. Vyjádření UK Pointu ke zprávě k 15. výročí založení Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK a vize do budoucnosti

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. Šárce Vohlídalové (Centrum Carolina), která vysvětlila, proč se podpora financování snižuje.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi.


Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS) není přítomen, kolega se nemohl vyslovit, vyjádření mu zašleme.

6. Různé

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Výběrové řízení na fotografy promocí.


Mgr. Peter Korcsok navrhuje obrátit se na JUDr. Wagnera (RUK) a zeptat se ekonomické komise v jakém stavu je zadání výběrového řízení. Potom e – mailem rozešle informace.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.Zapsala: PhDr. Daniela Krechlová, sekretariát AS UK

Vidi: Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 18. únor 2020 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám