Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 27. listopadu 2019


Přítomni

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Mgr. Peter Korcsok (MFF), JUDr. Michal Říha (PF), Daniel Slovák (3.LF), Bc. Miroslav Čermák (OVV), Michael Glogr (PF), Kateřina Grygarová (3.LF), Mgr. Jiří Pilip (FF), Mgr. Tomáš Bederka (PedF)

Omluveni

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF),Tomáš Sychra (3.LF), Zuzana Terry ( FHS), Kateřina Volfová Pousková ( KTF), Jana Bayrama (3.LF)

Dále nepřítomni

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Martin Pehr (1.LF), PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (LFHK), Tomáš Sychra (3.LF), Kristýna Švárová (FSV), Mgr. Tomáš Bederka (PedF), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK), MUDr. Josef Fontana (3.LF), Bc. Eliška Kryčerová (FF)

Hosté

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor pro vnější vztahy, PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D., šéfredaktor médií UK (OVV), Mgr. Václav Hájek (OVV RUK), Mgr. Martina Součková (RUK), MgA. Martin Ayrer (RUK)

Program

  1. Schválení programu

  2. Svobodný listopad

  3. Prezentace UK na veletrzích Gaudeamus

  4. Představení nového redakčního týmu UniMedia + ukázka materiálů v souvislosti s listopadovými výročími a vize do budoucnosti

  5. Česko! A jak dál? + výstava Náš listopad 89

  6. Výstava Václav IV. – král na rozhraní věků

  7. Různé

1. Schválení programu

Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, přivítal všechny přítomné a oznámil přehození bodů 4. a 5. programu a vyřazení bodu 6.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK schvaluje program zasedání Ediční komise AS UK."


Schváleno tichým souhlasem


Bc. et Bc. Filip Hruša zahájil zasedání Ediční komise AS UK s tím, že vyhověl panu prorektorovi Prof. Mgr. Miroslavu Bártovi, Dr. a udělil mu slovo.


Pan prorektor pro vnější vztahy poděkoval za udělení slova a konstatoval, že se dostavili v maximálním počtu a přicházejí s dobrými zprávami. Zmínil, že se snaží vytvořit efektivní, profesionální redakci s tím, že byly definovány agendy. Počítá se se spoluprací s fakultami. Největším úkolem je komunikace. Zkonstatoval, že se podařilo během několika týdnů zrealizovat tři čísla magazínu Forum. Odbor má ambice vydávat čísla ve stanovený termín a chce posílit sociální sítě a zrealizovat víc menších projektů. Rovněž připravuje web pro iForum. Pan prorektor zmínil aktuální aktivity - Václav IV. do 15. 12. a v Celetné je nainstalovaná výstava Voda a civilizace. Dne 16. 12. 2019 na zasedání kolegia rektora budou schválena hlavní výročí na rok 2020 a s tím je spojeno zajištění důstojných akcí, což je prioritou jedné z mnoha. Odbor je profesionálně připraven. Pan prorektor ručí za profesionální odpověď.

2. Svobodný listopad

Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo kolegovi Bc. Miroslavu Čermákovi, který měl připravenou prezentaci ke Svobodnému listopadu. Akce proběhly zdárně a důstojně, zvláště uctění památky na Albertově. Pan Bc. Čermák vyzdvihnul práci Mgr. et Bc. Michala Zimy a přitom ještě uvedl, že bezpečnost zajišťovala policie i na Václavském náměstí. Akce proběhla dobře, bylo splněno vše, lidé se zúčastnili, ač byla neděle. Následovalo poděkování.

3. Prezentace UK na veletrzích Gaudeamus

Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo opět Bc. Miroslavu Čermákovi, který se ujal slova a přítomné seznámil dopodrobna s akcemi v Bratislavě (24. – 26. 9. 2019), v Nitře ( 5. – 6. 11. 2019) a v Brně ( 22. – 25. 10. 2019). Zmínil návštěvnost akcí a rovněž modernizaci univerzitní prezentace. Novinkou bylo rozšíření plochy. Bc. Miroslav Čermák konstatoval, že v soutěži o nejlepší expozici UK získala sedmé místo.


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, poděkoval kolegovi Bc. Miroslavu Čermákovi za prezentaci a otevřel diskuzi.


Bc. et Bc. Filip Hruša se zeptal z jakých středních škol přicházejí zájemci.


Bc. Miroslav Čermák zkonstatoval, že v Brně převládal například kraj Vysočina. Taktéž poznamenal, že skladba se dá dohledat a poděkoval za dotaz.

4. Česko! A jak dál? + výstava Náš listopad 89

Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. Martinu Ayrerovi (RUK) a Mgr. Martině Součkové (RUK).


Oba výše zmínění představili projekt s tím, že UK naplňuje třetí roli, přitom se jedná o veřejné diskuze a současně jde i o prezentaci dalších univerzit. Akce bude pokračovat i v roce 2020. V lednu 2020 bude další veřejná diskuze na téma zdraví.


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, poděkoval za prezentaci a otevřel diskuzi.


Mgr. Jiří Pilip (FF) se ptá na čísla, zda existuje souhrnná zpráva, že se akce nesoustředí jen na osobu pana rektora.

Mgr. Martin Ayrer oznámil, že za posledních pět let Media Newton udělala analýzu, z níž vyplývá, jak je to důležité pro Karlovu Univerzitu a zároveň i důležité k posilování značky Karlovy Univerzity v regionech.


Mgr. Martina Součková přestavila koncept výstavy Svobodný listopad s cílem neopakovat akce, které tu byly a zároveň oslovit veřejnost. Na inzerovanou výzvu obdrželi 160 fotografií. Garantem výběru byl pan prorektor Prof. PhDr. Ing. Royt, Ph.D. Ze všech 17 ti fakult bylo vybráno po jedné fotografii a další fotografie poskytl televizní komentátor Jakub Železný. Vernisáž se uskutečnila 14. listopadu 2019 a výstava bude otevřena v Císařském sále UK do 15. prosince 2019. Dále byla vypsána fotosoutěž. Odměnu získá 5 nejlepších zúčastněných.


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, poděkoval za prezentaci a otevřel diskuzi a následně ji bez dotazů uzavřel.

5. Představení nového redakčního týmu UniMedia + ukázka materiálů v souvislosti s listopadovými výročími a vize do budoucnosti

Bc. Et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo

PhDr. Mgr. Martinu Rychlíkovi, Ph.D., Ph.D., který vysvětlil, že se jedná o malou redakci, kde pracuje pět lidí a snaží se o součinnost se všemi fakultami a součástmi UK od 1. října 2019. Pan šéfredaktor zmínil rovněž jméno zkušeného editora, kterým je pan Jiří Novák. Ilustrace a video bude mít na starosti pan R. Cortés. Dále pan PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D. přinesl na komisi makety a vyzdvihnul fakt, že během jednoho měsíce vyšla tři čísla, přičemž poslední bylo věnováno jubileu 17. listopadu. Pod vedením pana PhDr. Rychlíka došlo k scelování agend a určení kompetencí, za co kdo zodpovídá. Například Mgr. Lucie Kettnerová za Forum v české verzi a v anglické pan Mgr. Jan Velinger. Redakce zamýšlí zapojit sociální sítě, smartphony. Přičemž pan Jirka Novák má zkušenosti s on-line verzí z velkých zpravodajských magazínů. Počítá se s rozdělením 17- ti fakult mezi redaktory. Tištěné Forum projde mírným redesignem, bude jiné uspořádání rubrik a nové sekce - Scientia, Hobby, Genius Loci a jiné. Rubrika Kronika bude více propojena se sociálními sítěmi a webem (QR kódy). Počítá se s lepšími fotografiemi a se spoluprací s Archivem UK. Důraz bude kladen na špičkovou vědu (ERC, Primus, Expro) a mezinárodní spolupráci (prioritou 4EU+). Za hlavní téma napříč fakultami považují například elektronické indexy, internet, stravování. Aktuálními ožehavými tématy (např. sponzoring) by se zabývala rubrika Forum Romanum. Dále Zlatý středník bude zaměřen na hobby a nebude chybět k odlehčení live style. Texty by měly být zajímavé, čtivé. Tištěný magazín Forum bude vycházet čtyřikrát ročně v českém vydání a dvakrát v anglické verzi plus speciál. Počítá se s mezinárodní spoluprací. Pro prezentaci UK v zahraničí bude určena anglická verze. Redakce plánuje striktně dodržovat termíny uzávěrek. Plánují spolupráci se stejným grafickým studiem a setrvání u papíru Munke (důraz na neokázalou kvalitu). Pro rok 2020 budou určeny speciály k výročím (Paulové, Honzákové). Taktéž se chtějí věnovat ženám ve vědě na UK. Rádi by vydali příručku pro studenty. Počítají s reportážemi k akcím. S měsíční periodicitou plánují rozesílat Newsletter pro zaměstnance a studenty. Za klíčovou věc považují přípravu fotobanky. K rozvojovým plánům patří nárůst aktivit na sociálních sítích (primárně Facebook, Twitter a Instagram). Byla již přislíbena spolupráce se studenty žurnalistiky a mediálních studií na seminářích FSV UK a FHS UK, aby získali zpětnou vazbu a využívali potenciál mladých.


Termíny vydání magazínů Forum 2020

Leden - ČJ 1/2020

Březen - ženský speciál (vztaženo k výročím Paulové a Honzákové, MDŽ)

Duben – ČJ 2/2020

Květen – AJ 1/2020

Srpen – „Prvákoviny“ (v klidu a nadčasově připravit před říjnem)

Září – ČJ 3/2020

Listopad – ČJ 4/2020 (s tématem 350 let J. A. Komenský)

Prosinec – AJ 2/2020


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, poděkoval panu PhDr. Mgr. Martinu Rychlíkovi, Ph.D., Ph.D., šéfredaktorovi médií UK (OVV) za podrobnou prezentaci a otevřel diskuzi.


Mgr.Tomáš Bederka (PedF) se ptal, jak chce redakce získat zpět důvěru.


Šéfredaktor PhDr. M. Rychlík odpověděl, že chtějí pracovat lépe a přinášet zajímavý obsah.


JUDr. Michal Říha (PF) se domnívá, že ve zvláštním čísle věnovaném výročí 17. listopadu chybí lehké anotace.


Šéfredaktor PhDr. Martin Rychlík zmiňuje předsádku.


JUDr. Michal Říha (PF) si nedovede upřímně představit studenta, který by přečetl Forum.


Šéfredaktor PhDr. Martin Rychlík se zeptal, co tam reálně mělo být. Co tam měli ještě dát.


JUDr. Michal Říha (PF) zjišťoval cílovou skupinu. Domnívá se, že časopis si přečtou spíše profesoři.


Mgr. Tomáš Bederka (PedF) doplnil dotaz JUDr. Michala Říhy (PF) konstatováním, že na oddělení jsou štosy – dva tři balíky magazínu a neví, zda jsou určeny pro studenty nebo akademiky.


Šéfredaktor PhDr. Martin Rychlík poděkoval za dotaz. Zamýšlí se, jak směrovat časopis. Podnět charakterizoval jako zajímavý.


Bc. Miroslav Čermák se označil za standardního kritika časopisu Forum. Zajímá se o cílovou skupinu časopisu. Konstatuje, že to jsou děkani a ne studenti. Domnívá se, že je potřeba časopis „zestudenčnit“.


Mgr. Jiří Pilip (FF) je přesvědčen, že tištěné deníky jsou překonané. Papírová média jdou do věčných lovišť. Je tu potřeba zjistit, co fakulty chtějí.


Šéfredaktor PhDr. Martin Rychlík předpokládá, že v budoucnosti články budou on-line.


Mgr. Jiří Pilip (FF) navrhuje za FF pomoc, například studenti koordinátoři.


JUDr. Michal Říha zmínil, že záleží na „cílovce“.


Šéfredaktor PhDr. Martin Rychlík se domnívá, že Forum na studenty necílilo, ale je možné nad touto otázkou vézt debaty.


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, uzavřel diskuzi.


Návrh usnesení

Ediční komise AS UK vzala na vědomí zprávy z odboru vnějších vztahů.


Přijato poměrem hlasů: 7 - 0 - 1

Schváleno

6. Různé

Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: PhDr. Daniela Krechlová, sekretariát AS UK

Vidi: Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK
Poslední změna: 18. únor 2020 16:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám