29. listopadu 2002

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 29. listopadu 2002

 1. AS UK schválil pořad jednání včetně vypuštění bodu č. 6 a zařazení bodu Ekonomická opatření na konci roku 2002 a příprava rozpočtu pro rok 2003 jako bodu č. 7 a bodu Opatření rektora UK jako bodu č.6.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání senátu dne 4. 10. 2002, 18.10.2002 a 30.10.2002 se zapracovanými připomínkami.

 3. AS UK vzal na vědomí vystoupení rektora UK a členů kolegia. AS UK ocenil systematické úsilí vedení UK, které navzdory komplikované situaci vedlo k získání objektů, jež významně rozšíří ubytovací kapacitu pro studenty UK.

 4. a) Akademický senát UK vyjádřil souhlasné stanovisko bez připomínek k opatření rektora k oprávnění ředitele Agentury rady vysokých škol a ředitele Nakladatelství Karolinum jednat a rozhodovat ve vymezených věcech jménem Univerzity Karlovy v Praze

  b) Akademický senát UK vzal na vědomí opatření rektora ke správě nemovitého majetku užívaného 2. lékařskou fakultou.

  c) Akademický senát UK vzal na vědomí opatření rektora ke správě nemovitého majetku v Areálu Vltava v Praze Hostivaři.

  d) Akademický senát UK vzal na vědomí opatření rektora k Návrhu na stanovení výše kolejného v kolejích areálu Hostivař Weilova 2, Praha 10.

 5. (a) Akademický senát schválil Dlouhodobá pravidla rozdělování příjmů Univerzity Karlovy v Praze, Principy rozdělování státní neinvestiční dotace na provoz veřejné vysoké školy v podmínkách Univerzity Karlovy v Praze a Návrh sestavení rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na rok 2003 včetně příloh

  (b) Akademický senát schválil tvorbu a užití rezervy na havárie a celouniverzitní aktivity k 26.11.2002 viz příloha usnesení. Nedočerpané zůstatky rezerv jsou nákladem univerzity.. S ohledem na závěr roku zmocňuje Akademický senát UK rektora schválit jejich užití

  (c) Akademický senát schválil ukončení tvorby univerzitní rezervy pro potřeby dofinancování úhrad zvýšených výdajů vzniklých v důsledku povodňových škod ve výši 1,7 % z rozepsané dotace na VČ 2002 v 1/3 původně schválené částky

  (d) AS UK schválil změnu účelovosti u již přidělené části rezervy neinvestiční dotace na ubytování a stravování studentů - položky

 6. 6. AS UK vzal na vědomí informace z jednání předsednictva ze dne 13.11. 2002 a 29. 11. 2002.

 7. 7. AS UK schválil tyto změny vnitřních předpisů:

  a) Návrh změny přílohy č. 1 Statutu UK 3.LF, změna Organizačního řádu, č.j. 222/2002.

  b) Návrh změny Organizačního řádu Kolejí a menz č.j. 232/2002.

  c) Změna přílohy č. VII Statutu matematicko-fyzikální fakulty, Řád přijímacího řízení č.j. 208/2002.

  d) Změnu Statutu Přírodovědecké fakulty č.j. 228/2002. a Řád pro hodnocení výuky studenty Přírodovědecké fakulty č.j. 117/2002.

 8. (a) Akademický senát projednal návrh dohody s Hlavním městem Praha o narovnání vlastnických práv k pozemkům p.č.56/17 a p.č.56/19 v k.ú. Motol a vyslovil s tímto návrhem svůj souhlas.

  (b) Akademický senát projednal návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizování a provozování telekomunikační sítě ve prospěch Českého Telecomu a.s. k budovám čp.2027na st.p.č.1436, čp.458 na st.p.č.1520,čp.2026 na st.p.č.1525, čp.1594 na st.p.č. 1591, čp.1965 na st.p.1592,čp.1660 na st.p. 1678 a čp.497 na st.p.1658 a k pozemkům p.č.1434/1, p.č.1434/2, p.č.1434/4, p.č.1434/5, p.č.1588,p.č.1679,st.p.č.1520, st.p.č.1525, st.p.č.1436, st.p.č.1591, st.p.č.1592, st.p.č.1678 a st.p.č.1658, vše v Praze 2, katastrál.úz. Nové Město, a vyslovil s tímto návrhem svůj souhlas.

  (c) Akademický senát projednal návrh smlouvy s Pražskou energetikou, a.s., o pronájmu nebytových prostor v objektu MFF UK , Malostranské nám.č. 25, Praha 1, zařízených k provozu trafostanice a vyslovil s tímto návrhem svůj souhlas.

  (d) Akademický senát projednal návrh smlouvy s podnikatelem Tomášem Vodochodským o pronájmu nebytových prostor v objektu koleje Otava v Praze Kunraticích k provozu studentského klubu a vyslovil s tímto návrh svůj souhlas.

  (e) Akademický senát projednal návrh dohody o změně smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu menzy Albertov Agentuře Carolina, s.r.o. a vyslovil s tímto návrhem svůj souhlas.

 9. AS UK delegoval prof. Bednáře jako delegáta UK do předsednictva Rady vysokých škol, prof. Stránského jako delegáta UK do sněmu Rady vysokých škol, Jana Pokorného jako delegáta UK do Studentské komory Rady vysokých škol a Bc. Karolínu Kučerovou jako náhradníka delegáta UK do Studentské komory Rady vysokých škol.,

 10. AS UK delegoval následující akademické pracovníky jako delegáty fakult UK do Sněmu rady vysokých škol:

  1.LF - Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

  2.LF - Doc. MUDr. Jan Starý, DrSc.

  3.LF - Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

  LF Plzeň - MUDr. Jan Barcal, Ph.D.

  LF HK - Doc. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

  FaF HK - Doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.

  FF - Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

  PedF - Doc. Ing. Petr Byčkovský, CSc.

  FTVS - Mgr. Taťána Engelová

  PřF - Doc. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

  MFF - Prof. RNDr. Ivan Barvík, DrSc.

  FSV - Prof. Jiří Hlaváček, CSc.

  KTF - Doc. ThDr. Jiří Skoblík

  ETF - ThDr. Pavel Keřkovský

  FHS - Doc. Dr. Zdeněk Pinc

 11. AS UK vzal na vědomí informace z komisí AS UK.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 19. únor 2020 22:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám