Odbor veřejných zakázek


Veřejné zakázky - pořizování zboží a služeb na Univerzitě Karlově

Při pořizování zboží a služeb je UK v postavení veřejného zadavatele, a tudíž je povinna vynakládat svěřené finanční prostředky v souladu s právním řádem, zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-a-jeho-provadeci-predpisy/Uplne-aktualni-zneni-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek), souvisejícími předpisy a v souladu se zásadami dobrého hospodaření, principy 3E - tj. účelně, efektivně a hospodárně.


Z tohoto důvodu se zaměstnanci UK při pořizování zboží a služeb řídí výše uvedenými předpisy a rovněž interními Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy (https://cuni.cz/UK-8132.html).


Organizační struktura zadávání veřejných zakázek na Univerzitě Karlově

Organizační jednotky UK (tj. rektorát, fakulty a další součásti, o nichž je v organizačním řádu univerzity stanoveno, že je jejich řediteli svěřen výkon správy majetku) pořizují zboží a služby samostatně pro svoji vlastní potřebu.


Pro účely informování o zakázkách má každá organizační jednotka UK vlastní „profil zadavatele“, což je web, na kterém lze nalézt veškeré informace k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám a k vybraným veřejným zakázkám malého rozsahu dané organizační jednotky UK.


Většina organizačních jednotek UK využívá jednotný (multi)profil zadavatele E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz/), který je současně elektronickým nástrojem pro zadávání veřejných zakázek (tj. i pro elektronické podávání nabídek ze strany dodavatelů).


Některé zboží nebo služby pořizuje univerzita centrálně pro všechny organizační jednotky UK. Zadávání těchto zakázek zajišťuje zpravidla odbor veřejných zakázek Rektorátu Univerzity Karlovy, ve spolupráci s odbornými součástmi, které mají pořízení daného zboží nebo služby v gesci.


Základní agenda odboru veřejných zakázek Rektorátu Univerzity Karlovy (OVZ)

OVZ pro všechny organizační jednotky UK zajišťuje:

 • metodickou podporu všech zaměstnanců UK zajišťujících zadávání veřejných zakázek,

 • zodpovídání dotazů týkajících se problematiky zadávání veřejných zakázek,

 • školení a informační setkání (https://cuni.cz/UK-8434.html) pro zaměstnance UK zajišťující agendu veřejných zakázek,

 • provoz profilu zadavatele a elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz/) a

 • tvorbu a udržování souvisejících vnitřních předpisů platných pro celou univerzitu. (https://cuni.cz/UK-104.html).


OVZ pro Rektorát Univerzity Karlovy zajišťuje:

 • administraci výběrových a zadávacích řízení,

 • metodickou podporu zaměstnanců Rektorátu UK a

 • tvorbu a udržování souvisejících vnitřních předpisů Rektorátu UK.


Pracoviště zajišťující zadávání veřejných zakázek na jednotlivých organizačních jednotkách Univerzity Karlovy


Organizační jednotky UK (nespadající pod Rektorát UK) mají vlastní zaměstnance, kteří zajišťují pořizování zboží a služeb, resp. zadávání veřejných zakázek:


 • Katolická teologická fakulta

 • Evangelická teologická fakulta

 • Husitská teologická fakulta

 • Právnická fakulta

 • 1. lékařská fakulta

 • 2. lékařská fakulta

 • 3. lékařská fakulta

 • Lékařská fakulta v Plzni

 • Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Filozofická fakulta

 • Přírodovědecká fakulta

 • Matematicko-fyzikální fakulta

 • Pedagogická fakulta

 • Fakulta sociálních věd

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Fakulta humanitních studií

 • Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium

 • Ústav jazykové a odborné přípravy

 • Rada vysokých škol

 • Koleje a menzy

 • Nakladatelství KarolinumPoslední změna: 3. leden 2023 16:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor veřejných zakázek
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám