Zápis ze zasedání Komise pro informační technologie AS UK 27. února 2020

Přítomni:

JUDr. Viktor Derka (PF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Michal Grňo (MFF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Samuel Kočiščák (MFF), JUDr. Michal Říha (PF), Vojtěch Švandelík (MFF)

Omluveni:

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Martin Ponteš (LFHK), RNDr. Daniel Toropila Ph.D. (ÚVT), Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. (HTF)

Hosté:

Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. Peter Korcsok

Program:

  1. Úvodní slovo předsedy komise

  2. Studijní informační systém a ochrana osobních údajů

  3. Kyberbezpečnost

  4. Různé


1. Úvodní slovo předsedy komise

Předseda komise Bc. Andrej Farkaš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání komise. Stručně uvedl navržený program. Noví členové komise se představili.


Mgr. Horký z pozice bývalého předsedy představil dosavadní činnost komise. Konkrétně zmínil studijní informační systém a zrušení fakultních kuponů. Z rozpracovaných bodů zmínil zavedení elektronické volby do akademických senátů. Proběhla debata ohledně možnosti nahrazení stávajícího informačního systému novou platformou s tím výsledkem, že toto téma lze řešit až v momentě, kdy bude vlastníkem zdrojového kódu UK.


Proběhla diskuse o cílech komise pro tento semestr.


Předseda komise Bc. Andrej Farkaš navrhl, aby se komise zabývala možností vytvoření sdíleného disku pro všechny studenty UK.


Mgr. Pačes poznamenal, že nejprve je třeba zmapovat systémy, které na UK již fungují.


JUDr. Říha navrhl zabývat se propojením informačních systémů s anketami v IS.


Michal Grňo zahájil debatu ohledně Moodle, který se mu zdá nedostatečně využívaný. Diskuze dospěla k závěru, že Moodle je uživatelsky příliš náročný a nefunguje nejlépe.

2. Studijní informační systém a ochrana osobních údajů

Předseda komise Bc. Andrej Farkaš uvedl bod jednání. Stručně představil otevřený dopis studentů UK za ochranu osobních údajů v IS UK. Proběhla diskuze o tom, zda jsou za přístupová práva zodpovědné fakulty nebo UK. Řešilo se množství rolí a jejich integrace mezi jednotlivými fakultami.


JUDr. Říha a Mgr. Konečný usnesení směrem k fakultám o ochraně osobních údajů považují za náročné a neprůchozí.


Mgr. Horký navrhl vytvořit centrální seznam rolí ve spolupráci s jednotlivými fakultami.


JUDr. Říha vyjádřil názor, že dostupné vyhledávání studentů a učitelů je pro některé agendy dobré.


Komise se shodla na tom, že tento bod bude projednáván i na následujícím zasedání.

3. Kyberbezpečnost

Předseda komise Bc. Andrej Farkaš uvedl bod jednání a předal slovo přítomnému Mgr. Janu Pačesovi.


Mgr. Pačes představil problematiku kyberbezpečnosti, která se řešila ve skupině pro spolupráci s třetími subjekty. Skupina prověřila možnosti řešení při zabezpečování rizik a Mgr. Pačes informoval o výstupech tohoto prověřování, jakož i v čem skupina vidí rezervy v prevenci. Odkázal též na zprávu BIS z roku 2018. Důraz byl kladen zejména na ekonomicky, výzkumně a politicky citlivé údaje. Dále uvedl, že prevence se na univerzitách zatím neřeší, ve zbytku státní správy však ano. Představil též možnost školení od BIS i třetích subjektů pro státní správu. Skupina hledá formu školení a prevence aplikovatelnou na UK, což by mělo pro zaměstnance probíhat na bázi dobrovolnosti. Toto téma je nadále třeba koordinovat s fakultami a odborníky.


Předseda komise Bc. Farkaš navrhl zavést internetový modul dostupný zaměstnancům, kde by mohli školení absolvovat.


Mgr. Pačes s tím souhlasil a doplnil o možnost koordinace s NÚKIB a vytvoření kontaktních osob, na které by se mohli zaměstnanci v případě podezření na tlak na získání dat nebo při útoku obrátit.


JUDr. Říha poznamenal, že si není vědom existence takového školení.


Mgr. Pačes reagoval, že centrálně zatím neexistuje, ale UK by se mohla inspirovat v předpisech fungujících ve státní správě.

4. Různé

V tomto bodě nebyl vznesen žádný podnět.


Předseda komise Bc. Andrej Farkaš poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK

Schválil: Bc. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK

Poslední změna: 6. březen 2020 11:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám