Stanovisko Legislativní komise AS UK ze dne 31. března 2020 k návrhu vnitřního předpisu „Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově“

I.

Legislativní komise vyslechla úvodní slovo předkladatele o důvodech předložení návrhu a jeho modifikace.


K modifikaci návrhu předkladatelem:

Stanovisko studijní komise: doporučuje.

Usnesení:

Legislativní komise doporučuje vzít předloženou modifikaci předkladatele za základ dalšího projednávání.

Přijato poměrem hlasů 13 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


II.

Legislativní komise projednala podané pozměňovací návrhy.


a) K pozměňovacím návrhům Mgr. Karla Šimy, Ph.D. ve znění modifikace předložené po jednání studijní komise AS UK:


aa) Za čl. 4 se vkládá článek ve znění:

„Čl. 5 Počty kreditů pro zápis do dalšího úseku studia

Děkan fakulty může pro jednotlivé studijní programy nebo jejich specializace určit jiný počet kreditů nutných pro zápis do dalšího úseku studia než je normální nebo minimální počet kreditů podle čl. 5 odst. 11 SZŘ.“

Čl. 5 se přečíslovává.

Stanovisko předkladatele: nedoporučuje.

Stanovisko studijní komise: doporučuje.

Usnesení k pozměňovacímu návrhu:

- Legislativní komise považuje tento pozměňovací návrh za přípustný.

Přijato konsenzuálně.

- Legislativní komise tento pozměňovací návrh nedoporučuje.

Přijato poměrem hlasů 13 – 0 – 2.


Doprovodné usnesení:

Legislativní komise vyzývá rektora, aby v návaznosti na vývoj situace předložil návrh novely Zvláštních pravidel studia na Univerzitě Karlově ve smyslu nedoporučeného pozměňovacího návrhu s cílem řešit situaci studentů, kteří nemohli získat nezbytný počet kreditů z důvodu pandemie COVID-19.

Přijato poměrem hlasů 15 – 0 – 0.


ab) V čl. 3 odst. 1 větě druhé se vypouští slovo „předmětu“.

Jde o legislativně technickou opravu.


b) K pozměňovacímu návrhu Michaela Glogra:

Stávající znění čl. 4 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„2. Osobám, které mají přerušené studium, se doba od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 nezapočítává do celkové doby přerušení, ani do maximální doby studia.“

Stanovisko předkladatele: začleňuje do předložené modifikace návrhu.

Studijní komise: neprojednala.

Usnesení:

Legislativní komise AS UK považuje tento pozměňovací návrh za přípustný, souhlasí s jeho začleněním do modifikace předkladatele a považuje ho za zkonzumovaný.

Přijato konsenzuálně.


III.

Závěr:

Legislativní komise AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhu Zvláštních pravidel studia na Univerzitě Karlově ve znění modifikace předkladatele s tím, že postup podle čl. 3 a 4 je podmíněn přijetím návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů.

Přijato poměrem hlasů 16 – 0 – 0.


Stanovisko ke stažení zde.Poslední změna: 14. duben 2020 16:33 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám