Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 14. dubna 2020

Přítomni: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Michael Glogr (PF), PhDr. David Greger, Ph.D (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), MUDr. Anna Malečková (LFP), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Metoděj Renza (3. LF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF),


Hosté: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (J. M. rektor), MUDr. Milan Prášil, MBA (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (pověřený funkcí kvestora)


Program

  1. Zahájení

  2. Smlouva o výstavbě provizorní menzy

  3. Návrh na změnu využití centra Krystal

  4. Pravidla Mikuláš

  5. Rozpočet

  6. Rozpis

  7. Různé

1. Zahájení

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal členy komise i

přítomné hosty a seznámil je s návrhem programu zasedání komise.


Navržený program byl přijat tichým souhlasem.

2. Smlouva o výstavbě provizorní menzy

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, úvodem omluvil J. M. pana rektora, který se připojí k jednání Ekonomické komise AS UK později, a následně stručně představil důvody, kvůli nimž je vhodné postavit nový objekt menzy.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu, do níž se však nikdo nepřihlásil.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala a vyjádřila kladné stanovisko k návrhu smlouvy o dílo (SoD), která bude přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce pro připravovanou akci „Výstavba provizorní menzy“. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum“. Veřejná zakázka je financována z vlastních prostředků UK. Důsledkem podepsání SoD bude nabytí provizorní stavby.

Ekonomická komise AS UK doporučuje tuto smlouvu předložit k projednání ve Správní radě UK v Praze ve smyslu písm. a), odst. 1, §15 Zákona o vysokých školách.


Hlasování

Pro 27, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

3. Návrh na změnu využití centra Krystal

JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora, představil současnou situaci ohledně centra Krystal, kdy v důsledku pandemie COVID-19 došlo k nevyužívání jeho prostor a celý jeho provoz je tak v současné době ztrátový. Kdyby nebylo centrum využito, tak by v důsledku provoz stál až 4 miliony Kč měsíčně. Aby takovéto ztrátě předešli, předkládají Akademickému senátu dokument, v němž se počítá s dlouhodobým pronajímáním prostor.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Mgr. Pačes – V dokumentu se počítá s cenou za pronajímanou jednotku (buňku) cca 13 000 Kč. Počítá se také s pesimističtějším vývojem situace? V širším centru Prahy se ceny nájmů snižují, a proto je možné, že by nebyl zájem o pronájem za tyto peníze.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Nastavená cena je pouhá úvaha, která bude závislá na ekonomickém vývoji situace. Pronajímat prostory za 13 000 Kč by bylo krásné, ale vše je zatím jen predikce a myslím si, že finální částku bude možné stanovit např. o prázdninách, až bude více jasná situace na trhu. Jako hlavní přednost však vnímám garanci jednotné ceny po celou dobu 10 měsíců. Určitě však bude finální cena nastavena tak, aby byla dostupná a rozumná.


Doc. Dolejší – Je nějaký odhad, že je o to doopravdy zájem? Díky zastavené výuce není jasné, zda o to bude z řad studentů zájem. Bude tato možnost pronájmu přístupná i postdoktorandům?


Prof. Zima, J. M. rektor – Půjde to pronajímat určitě i postdoktorandům, primárně budou prostory určené lidem z univerzity, tedy i pro zaměstnance (zejména mimopražské) nebo učitele z fakultních škol. Poptávka se však bude odvíjet od toho, jak se bude průběžně rozvolňovat pandemická situace.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, uzavřel rozpravu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK se seznámila s návrhem na změnu využití Centra Krystal a bere tento návrh na vědomí.


Hlasování

Pro 29, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

4. Pravidla Mikuláš

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (J. M. rektor) představil finální podobu Pravidel, v nichž jsou zohledněny připomínky z kolegia rektora a z minulého (březnového) zasedání Ekonomické komise.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Prof. Zahálka – Předkládaná pravidla byla schvalována v „období hojnosti“. Vzhledem k současné situaci asi není zrovna reálné, že by fakulty letos investovaly. Šlo by uvažovat o změně účelu fondu?


Prof. Zima, J. M. rektor – Tyto prostředky použijeme letos nebo v dalších letech, bude to použito primárně na investice. Pokud se UK chce rozvíjet, tak je potřeba investovat do projektů – ať již např. v Hradci Králové, v Plzni, na FTVS nebo v Jinonicích. Letos se bude asi málo čerpat, ovšem pokud se dostaneme do krizové situace, tak o tom změně účelu fondu můžeme hovořit. Ale muselo by se vyloženě stát, že by fakulta začala krachovat nebo neměla na mzdy, ale tento scénář si nedovedu představit.


Doc. Nigrin – Cca v roce 2017 byl propad v rozpočtech fakult a tehdy byl na rozvojové účely sanován z prostředků Mikuláše. To ale není koncepce, kterou se chceme ubírat. Jak říkal J. M. pan rektor, tak tyto prostředky by měly být (striktně) investiční a rozvojové.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, uzavřel rozpravu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK schvaluje Pravidla čerpání prostředků z mimořádného příspěvku na podporu projektů/akcí fakult a součástí UK.


Hlasování

Pro 30, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

5. Rozpočet

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (J. M. rektor) představil návrh nového Rozpočtu. Bohužel je třeba se potýkat s otázkou, jaké budou letos zisky z letních škol, doplňkové činnosti Karolina aj. Proto je připraven a AS předložen tento nový rozpočet. Zároveň apeluje na fakulty a součásti, aby zvážily nutnost přijímání nových zaměstnanců, zvyšování mezd či vyplácení odměn. Uvidíme, v jaké výši bude příspěvek z MŠMT pro UK uvolňován, jelikož ekonomické ztráty státu budou v řádech stovek miliard korun. Pokud bude vše dobré, tak je možné, že se ve třetím kvartálu tohoto roku vše vrátí zpět do zažitých kolejí.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Upozorňuje na to, že krácení v rozpočtu je zejména na položkách financovaných z doplňkové činnosti, tzn. počítá se se zkrácenými příjmy od samoplátců, zahraničních studentů apod. Stoprocentně další fungování KaM bude záviset na dnešním jednání vlády. Je těžké odhadnout, jaká bude celková výše, o kterou UK ve výsledku přijde oproti původním odhadům. Bere tedy tu 1,5 mil Kč jako „polštář“ proti tomu, abychom se ke konci roku nedostali do


ekonomických potíží. Chce upozornit, že tento materiál nepředpokládá žádné krácení příspěvků pro UK, což vyplývá z dalšího materiálu (Rozpis). Apeluje na určitou obezřetnost, protože je možné, že zasažení do příspěvků by mohlo nastat.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Doc. Brom – Chtěl by vědět, kolik se u KaM uspoří na nákladech (voda) a kolik jsou fixní náklady (mzdy zaměstnanců)? Jak budou vysoké platby, které se budou muset vydat, jak se bude umořovat případný dluh, kde se na to vezmou peníze? V Rozpočtu to není vidět, a když tam vznikne manko, tak kde se na to ty peníze vezmou? Dále pak má dotaz k výpadku na školném, konkrétně jakým způsobem se to daných fakult dotkne a nemůže to pro ně být ohrožující?


Prof. Zima, J. M. rektor – Většina nákladů od zahraničních studentů jde do odměn a mezd, zejména pro anglicky vyučující učitele. Lidé si tedy vydělají méně a následně se nebude moci něco nakoupit, opravit apod. Připravují se momentálně na distanční přijímací řízení pro zahraniční studenty a zvažují umožnění výuky v prvních ročnících studia distanční formou pro zahraniční studenty, kteří se nebudou moci prezenční výuky účastnit protože např. nedostanou víza. Jsou zde k dispozici kvalitní nástroje, jak tyto studenty učit (např. velmi materiály pro teoretickou výuku anatomie). Co se týká rozpočtu: kolik jsou mzdy a kolik jsou provozní náklady dnes nevíme, protože zatím netušíme, kdy se koleje znovu rozjedou. Opět chceme u kolejí nabídnout mimopražským studentům možnost ubytování. Musí však být zavedena úsporná opatření, tedy např. opravy zahajovat jen ty havarijní, ostatní neprovádět, pokud to není vyloženě nutné. I dříve nastaly situace, kdy fakulty přistupovaly k propouštění zaměstnanců.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný: krátily se výnosy, ale i náklady, jak je vysvětleno na první stránce komentáře k materiálu. Krácené položky zároveň představují úspory a doufáme, že fakulty k tomu budou přistupovat racionálně. Úspory se dosáhlo i tím, že se nepočítá s navyšováním mezd zaměstnanců – tedy nyní nedoporučujeme vyplácet odměny a zvyšovat mzdy, avšak všem nyní můžeme garantovat jejich pracovní pozice, a to i přesto, že se pracuje v jiném režimu a na home-office.


Doc. Brom – Jestli tomu dobře rozuměl, tak u (všech) LF a FSV je předpokládáno, že ten výpadek peněz budou muset zvládnout sami? Jakým způsobem bude na konci roku výpadek příjmů u KaM vyřešen? Bude to financováno z Mikuláše či z nějakého jiného fondu?


Prof. Zima, J. M. rektor – Konkrétní rozdělení prostředků je věcí fakult a součástí a není možnost, jak jim ušlé zisky kompenzovat. Na LF běží program „navyšování počtu studentů“. Pokud se některá fakulta dostane do potíží, tak bude samozřejmě nutné zahájit nějaký krizový management. KaM mají momentálně nějaký příjmový propad, ale primárně se to musí vyřešit zastavením oprav a pokud tato situace potrvá déle, tak dojde i k propouštění zaměstnanců.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Je potřeba, aby fakulty racionálně přistoupily k čerpání fondů a vytvářely si rezervy tím, že je začnou efektivně využívat. Případnou ztrátu, která vznikne, si budou muset následně vykompenzovat samy. KaM hospodaří se samostatným rozpočtem a musí si tedy také sami stanovit rozpočet tak, aby byl vyrovnaný.


Prof. Zima, J. M. rektor – V Praze stále jedna menza vaří a následně se jídla vydávají na šesti výdejních místech. Momentálně víme, že na kolejích zůstává cca 3000 studentů, ale denně se uvaří jen 150 obědů. Bylo by tedy vhodné motivovat studenty, aby se chodili stravovat do menzy.


Doc. Nigrin – FSV bude mít značný výpadek od samoplátců, už se rozpadly některé letní školy. FSV počítá, že se s tím budou muset vypořádat sami – nebudou tedy vypláceny odměny, nebudou organizována výjezdní zasedání apod.


PhDr. Jüptner – Poděkoval doc. Bromovi za jím projevenou „univerzitní empatii“. Tato věc je velmi tvrdá, FSV může přijít odhadem až o 20 mil Kč. Mají k dispozici nějaký fond, chtějí to zvládnout sami a nechtějí od nikoho pomoci. Zároveň se ale bojí, aby na UK nedošlo k nějakým velkým transferům směrem ke KaM a proto by byl rád, kdyby si s tím KaM poradili stejným způsobem.


Prof. Zima, J. M. rektor – Nikdo o těchto transferech nehovořil a pokud bude nějaká součást, ať už KaM či fakulta vyloženě krachovat, tak nastoupí krizový management a přistoupí se např. k propouštění zaměstnanců. Pokud by UK zeštíhlila celkově o 5%, tak to vůbec nepoznáme. Zažil to na LF, kde se okolo r. 1998 propouštělo cca 20% personálu. Ano, bolelo to, ale šlo to. Pokud tedy nebudou některé činnosti vykonávány, tak na ně zároveň nebudou potřeba osoby. Ekonomická situace tento a další rok nebude příznivá, ale s tím musí počítat všichni.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Děkuje za empatický přístup, který zde vládne. Osobně má však větší strach o fakulty, kterých se tato situace tolik nedotkne. Je třeba, aby byly stejně obezřetné jako fakulty, které propady ve svém rozpočtu pozorují již nyní. Kdyby došlo ke krácení příspěvku, tak by se tyto „nezasažené“ fakulty mohly dostat do finančních potíží. Na druhé straně jsou zde nějaké projektové peníze, které je třeba čerpat co nejdříve, kdyby náhodou došlo k jejich krácení.


Prof. Zahálka – Chtěl dodat, že se bavíme o rozpočtu a tato jeho podoba počítá s nekrácením příspěvku. Pochopitelně, že každý v dané situaci vidí ekonomické dopady na jeho vlastní fakultě. Vždy to však půjde za každou konkrétní fakultou a dopady zde budou značné. Doplňková činnost tvoří velkou část příjmů i na FTVS, a tak pokles bude značný i u nich, a to ani ne jejich vinou. Rozpočet je dle něj sestaven velmi realisticky a bude potřeba s ním takto pracovat.


PhDr. Stráský – Má otázky k mzdovým prostředkům – jsou určité situace, kdy se nabírají noví lidé. Jsou např. již rozjeté nějaké konkursy na projekty – je možné tyto lidi přijmout? Smí je dle současné politiky UK fakulty přijmout? A až (pokud) se bude krátit příspěvek v druhé polovině roku, tak se bude krátit dle Rozpisu či dle nějaké ho „bodování“ dle toho, jak si kdo „utáhl opasek“?


Prof. Zima, J. M. rektor – Primusy jsou projektové prostředky, na které se přijmou lidé, kteří jsou potřeba. Projektové prostředky jsou částečně garantovány a je to záležitost fakulty, jak s tím bude nakládat. Pokud bude krácen příspěvek UK tak budeme prostředky rozdělovat proporcionálně, nikoli dle „bodování“. Uvidíme, v jakém budeme stavu, a dle toho se zařídíme. Vyplaťme si tedy nyní ne 50%, ale např. jen 20%, popř. 0% odměn, a v říjnu uvidíme, jak jsme na tom a pak vyplaťme lidem zbylé odměny.


Doc. Nigrin – Šla v tomto ohledu nějaká „směrnice“ směrem k děkanům?


Prof. Zima, J. M. rektor – Mzdová politika je záležitostí fakult, ale dnes jim sdělil, aby zvážili nutnost zvyšování mezd, vyplácení odměn a přijímání nových zaměstnanců. Pokud budeme zvažovat pomoc některé z fakult či součástí, které se dostanou do finančních problémů, tak se podíváme, jak se tímto doporučením řídili.


Tomáš Sychra – Má otázku na J. M pana rektora – na MŠMT se diskutovalo o snížení mimořádného příspěvku pro program LF „zvyšování poštu studentů“?


Prof. Zima, J. M. rektor – O nutnosti zvýšit počet studentů medicíny se nediskutovalo a tento projekt by dle dostupných informací neměl být krácen.


Doc. Nigrin – A co stipendijní fond? Pro řadu fakult je významným příjmem, který jde následně zpátky studentům. Nezapomínejme na to, i když zákon momentálně počítá s pozastavením vybírání poplatků za delší studium na řadu měsíců.


Prof. Zima, J. M. rektor – To je opět záležitost fakult, jsme nyní benevolentní vůči studentům, co se týče plateb z jejich strany, a je to správně. Teď je tudíž potřeba počítat s tím, že se stipendijní fond půl roku nebude naplňovat a např. špičkovým studentům bude fakulta hradit jen polovinu původně plánovaného příspěvku, oni to pochopí.


Doc. Liška – Bylo zrušeno jarní kolo pohovorů spojených s fondem mobility. Dá se nějakým způsobem získat potvrzení z něj, např. pro výjezdy, které budou začínat v září/říjnu? Musí v současné době pracovat s fondem mobility, nebo mohou volné prostředky přerozdělit do „krizového“ fondu?


Prof. Zima, J. M. rektor – Řešme to individuálně a samozřejmě nyní počítáme s tím, že bude podzimní výzva vypsána. Dle názoru MŠMT mají být prostředky určené na mobilitu využity na distanční výuku a distanční zkoušení. Dnes to bylo probíráno na kolegiu rektora a měly by tyto prostředky směřovat na podporu distančních platforem.


Doc. Liška – Fond mobility sice vypíše výzvy v říjnu, ale nepočítá se s tím, že by zapojené osoby vycestovali nyní, ale pokud chtějí vycestovat v září/říjnu, tak budou potřebovat získat potvrzení z něj pro partnerskou univerzitu.


Prof. Zima, J. M. rektor – Tyto věci se budou řešit individuálně a pokud to partnerská strana bude vyžadovat, tak to bude vyřízeno ad hoc. Určitě nebudeme nikomu bránit, aby kvůli administrativní chybě nemohl vycestovat do zahraničí.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, uzavřel rozpravu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020 a střednědobého výhledu UK na roky 2021 a 2022.


Hlasování

Pro 29, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Rozpis

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (J. M. rektor) představil Rozpis v podobě, kdy se počítá s příspěvkem od MŠMT v nekrácené výši. Konkrétní přerozdělení prostředků je založeno na použití Principů, které AS schválil na konci minulého kalendářního roku. J. M. pan rektor měl v minulých dnech schůzky s členy vlády, a nikdo nyní neví, jaké budou zásahy do státního rozpočtu, a tak nelze říct, zda/jak budou kráceny rozpočty jednotlivých ministerstvech. Je tedy třeba být připraveni na případné krácení, a tak úsporná všechna opatřená, která byla řečena k Rozpočtu, platí pro Rozpis dvojnásobně. Na úvod v dokumentu jsou předloženy úpravy, které jsou oproti původní verzi Rozpisu přepsány.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Na rozdíl od Rozpočtu Rozpis předpokládá 100% čerpání prostředků dotací.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Největší odvod je do fondu Mikuláš, což vychází ze změny Principů schválených na konci 2019. Dále došlo k chybnému započítání studentů v neprospěch CERGE, které tak přišlo o 900.000 Kč. Došlo tedy k přepočítání výkonového parametru a lehce se snížily prostředky pro jednotlivé fakulty o tuto částku, což dělá na jednu fakultu odečet maximálně do 33.000 Kč. Tuto připomínku od CERGE UK jsme obdrželi dnes a bohužel proto nemáte k dispozici poslední verzi dokumentu. Druhou oblastí, která doznala změn, je výše příspěvku na údržbu nemovitostí. Započetli se příspěvky, které ministerstvo převedlo do vědy. Byli jsme zároveň dnes upozorněni na chybnou metodiku výpočtu podpory vybraných projektů, a která se týká tabulky, jež zobrazuje prostředky na podporu konkrétních investičních akcí, které jsou hlavní prioritou UK.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


PhDr. Greger – Nepochopil informace o CERGE UK, tzn. chápe správně, že byli studenti připočteni chybně k FSV, a ne k CERGE UK?


MUDr. Prášil, kancléř UK – Jde i o samotný fakt, že se nezapočtením studentů dostalo CERGE do penalizace (součást nesmí klesnout meziročně o 20%), a proto prostředky, které by bývaly šly za CERGE šly jinam. Druhý důvod pro přepočet celého Rozpisu je, že v souvislosti s těmito čísly došlo i k úpravě v dalších listech, konkrétně v listu 1.5.b). Změní se zároveň i fixní částka CERGE přidělená.


PhDr. Greger – Byl zmíněn nárůst v příspěvcích na nemovitosti a zajímalo by jej tedy, z čeho se určená částka odvíjí – z prostředků od MŠMT nebo odjinud? Proč to narostlo?


MUDr. Prášil, kancléř UK – Tato položka narostla proto, že už když dělali Principy, tak se shodli, že tuto položku navýší o prostředky, které dříve byly samostatně, jako např. v Národním programu udržitelnosti. Tento program skončil, ale vláda doporučila, aby tyto prostředky byly nějakou formou použity ve školství i nadále. MŠMT tyto prostředky dalo do dotací na vědu a UK tak těmito prostředky navýšilo sekci pro udržení nemovitostí. Tato oblast podpory nemovitostí je skládaná ze dvou zdrojů – příspěvku na studijní činnost a dotací na podporu vědy.


Michael Glogr – Kdy budou k dispozici opravené rozpisy se zapracováním změn ohledně CERGE? A je v těchto rozpisech zohledněno to, že bude ve vyšší míře žádáno o sociální stipendia? Jak je zohledněna podpora zájmové činnosti studentů v tomto upraveném Rozpisu?


Prof. Zima, J. M. rektor – Sociální stipendia jsou záležitostí MŠMT, kdy to UK jen zprostředkuje. Zájmová činnost studentů je hrazená primárně z doplňkové činnosti, a proto bude nyní zkrácena. Pokud budou kráceny příjmy na tyto činnosti, tak budeme nuceni krátit i příspěvky. Navíc v žádném roce nebyla částka vyčleněná na zájmovou činnost zcela vyčerpána. Určitě však nebude podepisovat nějaké „chronické (opakující se) aktivity“ jen proto, že jsou některé spolky zvyklé každoročně částky získávat. Příspěvky, které by jindy byly vypláceny jako vysoká částka, se pak budou krátit.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Excel s novým rozpisem můžete nejspíše dostat hned dnes večer. Přepočtenou tabulku jsme získali teprve před chvílí, ale pakliže se s kvestorem a Ing. Karašem shodnou, že je to takto korektní, tak to zašleme již dnes. A jakkoli nás čekají složité věci a složité období, tak byla jednorázově zvýšena položka na podporu sociálně slabých studentů.


Doc. Nigrin – Děkuje všem řečníkům za zodpovězení otázek a myslí si, že přesun 900.000 Kč v Rozpisu, který čítá přes 5 miliard Kč, byl dle něj dostatečně osvětlen.


Prof. Zahálka – Byl pověřen FTVS vznést upozornění na dopady přepočtu dříve chybného koeficientu, dle nějž se přerozdělují prostředky na infrastruktury. Sám o sobě je velkým zastáncem Principů, ale


na druhou stranu je nutné upozornit, že se „najednou“ tento koeficient přepočítá a tak např. pro FTVS, které bylo navíc nuceno zbourat halu, a které s penězi obecně počítalo, to nyní představuje naprosto neočekávaný výpadek v rozpočtu.


Prof. Zima, J. M. rektor – My o tom již hovořili na kolegiu rektora. Jsou samozřejmě věci, které se budou napravovat. Je však třeba individuálně posuzovat, pokud se některá fakulta včetně FTVS či součást dostane do problémů, pak bude platit univerzitní princip solidarity.


Doc. Nigrin – Má otázku ohledně listu 1.5.b), výkon váhy. Externí příjmy jsou sice počítány za poslední 3 roky, ale rok 2019 tam chybí; z jakého důvodu?


Prof. Zima, J. M. rektor – Rok je vždy posunut zpátky, protože stále nejsou schválené zprávy o hospodaření fakult, což se standardně schvaluje ve druhém čtvrtletí kalendářního roku. Otázka však pak bude, co s rokem 2020? Zda jej počítat či jej vynechat, ale to se bude týkat až rozpočítávání v roce 2022.


Doc. Nigrin – Jak se rozdělují peníze na vědu, jak vypadá mechanismus pro rok 2020?


Prof. Zima, J. M. rektor – Je to rozdělováno tak, jak je to zakotveno v Principech. Letos bude hodnocení oborové a pro rok 2021 bude kombinace minulosti a posbíraných údajů. Pro rok 2022 budou příspěvky na vědu připraveny na základě hodnocení.


PhDr. Greger – Připomíná, že již žádali, aby byl zřízen „kulatý stůl“ k hodnocení vědy. Mají řadu otázek, původní žádost směřovala k červnu, ale je otázka, jak se bude situace vyvíjet.


Prof. Zima, J. M. rektor – Dnes se na kolegiu rektora bavili ohledně Principů i s doc. Konvalinkou. Hodnocení vědy je nyní částečně hotovo, částečně se stále dopracovává. Kulatý stůl by mělo být možné plánovat na červen, a to buď distančně nebo, pokud již bude možné organizovat takové setkání, osobně v Modré posluchárně.


Na hodnocení vědy se intenzivně pracuje, ale zároveň bude potřeba připravit dvě debaty. Jednu ekonomickou nad Principy, kam se bude hodnocení vědy částečně propisovat pro další rok, druhá debata bude směřovat k hodnocení vědy jako takovému. Hodnoťme tedy UK po oborech a pak budeme moci i prostředky rozdělit po oborech. Je několik variant, které připravujeme a diskutujeme a následně to bude jedno z témat, které bude AS předloženo.


Doc. Liška – Má za to, že je potřeba na tom skutečně pracovat. Např. Biomedicínské centrum se nepropisuje do vědecké výkonnosti, i když ji vykazuje. Ještě v roce 2021 tak musí pracovat s předchozím hodnocením (a s tím souvisejícím příspěvkem), které bude vytvořené za léta, kdy ještě Biomedicínské centrum neexistovalo.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že EKASUK je připravená vést dialog o financování vědy a to dle dohody s vedením. „Kulatý stůl“ na toto téma je možné uspořádat prakticky ihned i formou online debaty.


Prof. Zima, J. M. rektor – Pro rok 2021 chtějí mít kombinaci, tedy zohlednit tam i nové infrastruktury a nové příjmy, které se projevily.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, uzavřel rozpravu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK schvaluje návrh Rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 s výhradou úpravy finančních příspěvků pro CERGE UK.


Hlasování

Pro 31, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

7. Různé


Doc. Nigrin – Vznesl dotaz, jakým způsobem bude Plénum dnes projednané materiály projednávat?


Prof. Zahálka – Ve čtvrtek odejde senátorům informace o hlasování per rollam, které v pátek začne a bude probíhat celý následující týden. Výsledky budou k dispozici v pondělí 27. 4. v 8:00. Všichni senátoři dostanou spolu s informacemi o hlasování zároveň i zápis z dnešního zasedání Předsednictva.


Doc. Nigrin – Děkuje za tuto informaci, jelikož má za to, že by se takto důležité dokumenty měly projednat, a to nejen na Ekonomické komisi, ale i na Plénu AS UK.


Prof. Zima, J. M. rektor – Všechny materiály, o nichž dnes jednala Ekonomická komise AS UK projednalo kolegium rektora a doporučilo jejich projednání AS UK.


Doc. Nigrin – Může trvat i měsíc a půl, než koncová pracoviště dostanou takto schválené příspěvky, a proto je nutné projednat je co nejdříve.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil zasedání Ekonomické komise a popřál všem členům komise hezký zbytek dne. Zároveň doufá, že se brzy dočkáme i osobního setkání.


Prof. Zima, J. M. rektor – Také všem přeje pevné zdraví a upozorňuje na zprávu z dnešního jednání vlády. Upozornil například, že se nižší stupně školství zjevně obnovení provozu v tomto školním roce nedočkají.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 30. březen 2021 15:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám