Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 31. března 2020

Přítomni:

Bc. Daniela Čechová (PedF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Michael Glogr (PF), Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Kristián Lux (LFHK), Mgr. Tomáš Konečný (FF), MUDr. Anna Malečková (LFP), Mgr. Jan Potoček (FHS), Metoděj Renza (3.LF), JUDr. Michal Říha (PF), Tomáš Sychra (3.LF), Kristýna Švárová (FSV), Marek Boňko (FSV), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Kateřina Grygarová (3.LF), Jakub Hajný (1.LF), Mgr. Petr Korcsok (MFF), Bc. Eliška Kryčerová (FF), Mgr. Martin Lundák (FF), Bronislav Poul (FF), Michal Zima (PřF)

Hosté:

Kateřina Časarová (SM), Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (VSK FTVS), Mgr. Martin Lundák (FF), Adéla Marková (SM), Ruth Peterová (SH), Martin Ponteš (LFHK), MUDr. Josef Štorm (3.LF), Barbora Zatloukalová (SSS ČR)

Nepřítomni:

Mgr. Eliška Černovská (FSV), Ondřej Horký (ETF), Vojtěch Novotný (LFHK), Tomáš Bederka (PedF), Mgr. Jakub Horký (PF), Jan Kretschmer (PřF), Josef Kubát (FF)

Program:

 1. Podpora zájmové činnosti studentů

    a. 

  Sdružení studentů stomatologie ČR, z. s. (XVIII. reprezentační ples SSS ČR)

    b. 

  Vysokoškolský sportovní klub FTVS, z. s. (Atletická liga ČAS, Evropská univerzitní hokejová liga, Sportovní příprava a volnočasová aktivita studentů UK)

    c. 

  Studentský majáles, z. s.

    d. 

  Studentská Hybernská

 2. Koleje a menzy UK

 3. Různé


Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK, které se vzhledem k okolnostem souvisejícím s COVID-19 konalo distančním způsobem za využití platformy Microsoft Teams.


Glogr navrhl v bodě 1. „Podpora zájmové činnosti studentů“ přidat bod s názvem „Studentská Hybernská“. Modifikovaný program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Podpora zájmové činnosti studentů

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod.

a) Sdružení studentů stomatologie ČR, z.s. (XVIII. reprezentační ples SSS ČR)

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo Barboře Zatloukalové, zástupkyni Sdružení studentů stomatologie ČR, z. s., která Sociální komisi AS UK představila proběhlou akci, na jejíž financování žádá spolek podporu UK, tedy XVIII. reprezentační ples SSS ČR. Uvedla, že plesu se zúčastnilo okolo 200 studentů a stručně představila další zdroje jeho financování. Spolek původně žádal o podporu ve výši 62 % nákladů, které byly nakonec nižší, než se předpokládalo.


Glogr se zeptal, které náklady zůstaly nepokryty a o jakou částku tedy žádají. Zatloukalová uvedla, že spolek na dofinancování akce využil své vlastní zdroje, které měl v rozpočtu na jiné projekty. Bc. Farkaš upřesnil otázku a dotázal se konkrétně na výši částky, o kterou spolek žádá. Zatloukalová v průběhu zasedání tuto částku upřesnila a uvedla, že spolek žádá o podporu ve výši 20.000,- Kč.


Proběhla diskuse o tom, zda má UK finančně přispívat na plesy, které jsou reprezentací jednotlivých fakult. Bc. Kryčerová z pozice členky Hodnotící uvedla, že plesy z tohoto důvodu finanční podporu nedostávají. Glogr vysvětlil, že zde jde o akci pořádanou více fakultami. K tomu Mgr. Lundák uvedl příklady mezifakultních plesů, které jsou financovány pouze fakultami. Zatloukalová doplnila, že jde dokonce o akci meziuniverzitní.


Mgr. Korcsok se zeptal, jak se na akci finančně podílí další dvě univerzity, které ples spolupořádají, případně sponzoři ze soukromého sektoru. Zatloukalová uvedla, že v minulých letech se ples konal pod záštitou Masarykovy univerzity v Brně, letos se však přesunul do Prahy, a z toho důvodu se Masarykova univerzita na jeho financování nepodílí, v dřívějších letech se však podílela.


Mgr. Končený upozornil, že spolek žádá o necelé 2/3 částky z jednoho zdroje, přestože se jedná o 18. ročník. Navíc spolek nepožádal o finanční podporu jednotlivé fakulty.


Grygarová se zeptala, jaká byla cena vstupného, a zdali spolek zvažuje do příštích let její navýšení. Zatloukalová uvedla, že vstupenky měly různou hodnotu, podle toho, zda se prodaly v předprodeji či nikoli, některé také spolek rozdal zadarmo. Zdražení se do budoucna plánuje. Spolek počítal s vyšší účastí absolventů, které se v loňském roce nepodařilo oslovit.


Mgr. Lundák poznamenal, že ho zaráží, že nebyly o příspěvek žádány fakulty, což mu přijde systémově důležitější než cena lístků.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi nevyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce XVIII. reprezentační ples SSS ČR, organizovaný Sdružení studentů stomatologie ČR, z.s.“

Počet hlasů: 13 pro - 1 proti - 4 zdrž.

Schváleno

b) Vysokoškolský sportovní klub FTVS, z. s. (Atletická liga ČAS, Evropská univerzitní hokejová liga, Sportovní příprava a volnočasová aktivita studentů UK)

Při projednávání tohoto bodu došlo k technickým problémům kvůli kterým Ing. Fiala nemohl žádost členům Sociální komise AS UK představit. Sociální komise AS UK tak vyšla z podkladů zaslaných Vysokoškolským sportovním klubem FTVS, z. s. dříve.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi nevyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Sportovní příprava a volnočasová aktivita jako protidrogová prevence, organizovaný VSK FTVS PRAHA, z.s.“

Počet hlasů: 10 pro – 1 proti – 7 zdrž.

Schváleno

c) Studentský majáles, z.s.

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, předal slovo zástupkyni spolku Studentský majáles Kateřině Časarové, která žádost představila. Uvedla, že vzhledem k současnému stavu není jasné, kdy Studentský majáles proběhne. Prozatím čekají na vývoj v příštích 14 dnech, ale počítají s tím, že nebude možné ani bezpečné, aby proběhl 1. května. V současné chvíli zvažují pro konání akce datum 1. července s tím, že 1. května by proběhla menší akce, tzv. online majáles, kde se počítá s miniprůvodem, který bude natáčen. Žádost doplnila Adéla Marková.


Glogr doplnil, že dle dr. Vágnera nemá právní oddělení k žádosti připomínek.


Glogr se zeptal, jestli vzhledem k situaci spolek očekává změny ve výši nákladů. Časarová uvedla, že změny zatím neočekávají, s výjimkou odvolání podpory Studentské rady FF UK ve výši 5.000,- Kč.


Mgr. Korcsok uvedl, že v rozpočtu jsou uvedeny položky podpory od jednotlivých fakult a dotázal se, zda jsou stále aktuální. Časarová uvedla, že spolek z podpory fakult, zejména FHS, FF a PedF, vychází. Podporu od nich obdrželi i v minulých letech.


Bc. Farkaš vyjádřil obavu o možnost realizace online majálesu. Zároveň se zeptal, zdali jsou potřebné tak vysoké náklady na propagaci akce jako je Studentský majáles, která je veřejnosti dobře známá. Časarová vysvětlila, že náklady na propagaci jsou vyšší z důvodu pořízení některých nových propagačních materiálů (rollup, banner). Vysoká částka též padne na placení reklamy na Facebooku. Bc. Farkaš se dále zeptal, zdali spolek žádal o podporu sponzory ze soukromého sektoru.


Bc. Čermák se zeptal, proč spolek nezískal žádnou podporu od AS FF UK. Uvedl, že na FF v posledních letech došlo k navýšení podpory studentských projektů, a zeptal se, jestli o tuto podporu žádali. Časarová uvedla, že zatím o tuto podporu žádat nezkoušeli, protože při tvorbě rozpočtu vycházeli z podkladů z loňských let.


Mgr. Konečný vysvětlil, že Studentská rada FF UK nemůže Studentský majáles podpořit, jelikož nevygenerovala ekonomický výsledek z plesu, který se nekonal, a podporu tak není z čeho udělit. Mgr. Lundák tuto informaci potvrdil. Mgr. Konečný dále v reakci na Bc. Farkaše uvedl, že Studentský majáles by měl zůstat nekomerční a žádat sponzory ze soukromého sektoru představuje nepochopení celé akce. Bc. Farkaš reagoval, že podpora soukromého sektoru nemusí nutně znamenat, že bude akce komerční.


Renza se zeptal, jestli přesunutí data neznamená popření akce, a jak to bude s podporou, pokud akce neproběhne. Glogr celý proces udělování podpory vysvětlil s tím, že nejdříve se uzavírá smlouva o podpoře, a až po akci dochází k vyúčtování, tudíž pokud akce neproběhne, podpora nebude vyplacena. Časarová ujistila, že Studentský majáles se určitě konat bude, jen není jisté kdy.


Sychra se zeptal, jaká je zhruba návštěvnost akce. Časarová vysvětlila, že tento údaj nyní není schopna uvést.


Glogr uvedl, že Ing. Karaš, vedoucí Ekonomického odboru RUK, mu v emailové komunikaci sdělil, že vzhledem k nastalé situaci se předpokládá zhruba třetinová výše finanční podpory věnované na zájmovou činnost studentů, která za standartní situace bývá okolo 800.000,- Kč. V letošním roce se tedy počítá s podporou ve výši 300.000,- Kč. Proběhla diskuse, ve které dr. Říha připomněl, že toto je první zasedání, na kterém se rozdělování prostředků řeší. Diskusi též doplnil Mgr. Hurný o informace od kvestora dr. Horáčka a zároveň uvedl, že mu není jasné, jakým způsobem se k částce 300.000,- Kč dospělo. Zajímalo by ho, zda se bude šetřit ve stejné míře i na ostatních položkách univerzitního rozpočtu.


Mgr. Korcsok upozornil, že z loňského roku zůstalo na podporu zájmové činnosti studentů nevyčerpáno 300.000,- Kč, které se nikdy nevyplatily, tudíž je nárazové snížení rozpočtu dle jeho názoru přehnané. Glogr vysvětlil, že podpora je nenároková a prostředky se do dalších let nepřevádí.


Bc. Čermák navrhl částku finanční podpory spolku Studentský majáles snížit. Po dohodě se zástupci spolku Sociální komise AS UK dospěla k částce 65.000,- Kč.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Studentský Majáles 2020, organizovanou Studentský Majáles, z.s., ve výši 65.000,00 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů v souladu s Pravidly podpory zájmové činnosti studentů.“

Počet hlasů: 14 pro – 1 proti – 3 zdrž.

Schváleno

d) Studentská Hybernská

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, představil tento bod a předal slovo Ruth Peterové, zástupkyni Studentského fondu FF UK. Peterová uvedla, že Kampus Hybernská nemá právní subjektivitu, proto podávají žádost přes Studentskou radu FF UK, načež tuto žádost představila.


Glogr doplnil o stanovisko právního odboru, které říká, že pro to, aby za Studentskou Hybernskou vystupoval při podání žádosti jiný subjekt, není právní opodstatnění. Žádost byla navíc doručena po lhůtě a nesplňuje požadavky Opatření rektora č. 13/2018. Podporu dle závěrů právního odboru nelze poskytnout. Mgr. Lundák upozornil na chyby v tomto stanovisku a své vyjádření podložil citacemi z příslušných dokumentů. Výkonným orgánem je Studentská rada, která má na Studentský fond FF UK jednoznačnou návaznost, což je ve stanovách, které jsou zveřejněny v příslušném rejstříku, jasně uvedeno. Žádost byla podána po lhůtě, protože se čekalo na vyjádření J. M. pana rektora. Uvedl, že ze strany právního oddělení jde o opakovaný problém. Mgr. Konečný znovu upozornil, že Kampus Hybernská nemá právní subjektivitu, a z toho důvodu musí žádat prostřednictvím spolku. Peterová dále doplnila, že právní forma je v řešení a okomentovala v průběhu řešení vyvstalé problémy.


Sychra se dotázal, zdali je nutné se vyjadřovat k rozdělní prostředků v této situaci, kdy Sociální komise AS UK nemá dostatek informací. Glogr uvedl, že žádosti již čekají na projednání Sociální komisí AS UK velmi dlouho. Mgr. Hurný podpořil Sychru a navrhl buď s rozhodnutím vyčkat, či dát tuto otázku na zvážení žadatelům. Proběhla diskuse o vhodném dalším postupu, ze které vyplynulo, že se o žádostech rozhodne na tomto zasedání a hlasovat se bude distančně.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o pravidelnou finanční podporu činnosti "Studentská Hybernská", organizovanou Studentským fondem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z.s., ve výši 41.500,00 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 2 odst. 1, 2 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů v souladu s Pravidly podpory zájmové činnosti studentů.“

Počet hlasů: 17 pro – 0 proti – 1 zdrž.

Schváleno

2. Koleje a menzy UK

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Bc. Čermákovi, který informoval o průběhu zasedání Rady kolejí a menz. Uvedl, že dokument o 15% úlevách na kolejném je nyní zveřejněn. Co se ekonomické stránky týče, KAM počítají s tím, že za období březen-duben klesnou výnosy o 30 milionů Kč. Náklady budou také poníženy, což znamená, že stavební úpravy a rekonstrukce budou odsunuty minimálně o rok. Dále informoval o provozu některých menz (Albertov a Kajetánka), které stále fungují stran výdejů, ale provoz je minimální, denní propad činí 4 tisíce jídel.


Ponteš se zeptal, zdali se řešila možnost transformace menz na rozvozová střediska. Bc. Čermák uvedl, že dotaz byl vznesen, ale z technického hlediska to dle KAM není možné. Ponteš dále připoměl stav kolejí v Hradci Králové, kde je prasklý strop, a již letos měla začít rekonstrukce. Bc. Čermák uvedl, že tato otázka se neřešila a přislíbil ji otevřít.


Boňko se zeptal, jestli KAM celkově plánují nějakým způsobem řešit problém s komunikací KAM vůči studentům, hlavně vůči studentům programu Erasmus+. Má pocit, že KAM se snaží o to, aby studenti o úlevě na kolejném nevěděli, jelikož tato změna nebyla řádně komunikována. Bc. Čermák odpověděl, že na Radě tento problém přednesl, zejména poukázal na neadekvátnost komunikace. Ze strany KAM byla přislíbena náprava. Bc. Farkaš informoval o dvojjazyčném dopise Grémia předsedů kolejních rad, kterým Grémium odpovědělo na nejčastější otázky studentů. Zároveň požádalo vedení KAM aby tento dopis oficiální cestou rozeslalo. Tento požadavek byl odmítnut s odůvodněním, že je to v rozporu s nařízením GDPR. Bc. Farkaš nechápe, proč je takováto snaha o zlepšení komunikace vůči studentům ze strany vedení KAM znemožňována.


Bc. Farkaš ve světle proběhlé diskuse navrhl, aby po skončení nouzového stavu byla nejen kvůli tomuto problému otevřena otázka kompetentnosti managementu KAM a jeho případného odvolání. Boňko tento návrh podpořil.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK nesouhlasí se způsobem komunikace zástupců KaM v dlouhodobém hledisku a zejména v období nouzového stavu v ČR, kdy ubytování nejsou žádným přímým (zejména e-mailová komunikace) způsobem kontaktováni. Rovněž nesouhlasí s dlouhodobou absencí anglickojazyčných znění e-mailů. A zároveň nesouhlasí s ignorací podkladů, které připravilo Grémium kolejních rad, pro rozeslání informací, v souvislosti s nouzovým stavem, ubytovaným. Dále vyzývá ke zjednání nápravy chyb v této komunikaci.“

Počet hlasů: 16 pro – 0 proti – 2 zdrž.

Schváleno

3. Různé

Lux otevřel otázku délky ubytování potřebné pro studentskou slevu, která byla spolu se zvýšením ceny ubytování na všech kolejích zvýšena ze 7 dní na 60. Vznikl tedy problém například u krátkodobého ubytování stážistů, jejichž stáže trvají měsíc, a nově nebudou mít na studentskou slevu nárok. Zeptal se na důvod tohoto zvýšení a zdali by bylo možné délku snížit zpět na týden. Proběhla diskuse o tom, zda by se měla v případě stáží učinit výjimka a o dalším postupu Sociální komise AS UK v této věci.


Boňko doporučil otevřít tuto otázku po skončení nouzového stavu, aby se projednání mohli účastnit i zástupci KAM.


Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK

Vidi: Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 11. květen 2020 20:16 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám