Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 6. května 2020

Přítomni:

Bc. Daniela Čechová (PedF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Michael Glogr (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), MUDr. Anna Malečková (LFP), JUDr. Michal Říha (PF), Kristýna Švárová (FSV), Marek Boňko (FSV), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Kateřina Grygarová (3. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Martin Lundák (FF), Bronislav Poul (FF), Michal Zima (PřF), Kristián Lux (LFHK), Metoděj Renza (3. LF), MUDr. Anna Olšerová (2. LF)

Hosté:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (KR)

Nepřítomni:

Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF), Ondřej Horký (ETF), Vojtěch Novotný (LFHK), Tomáš Bederka (PedF), Mgr. Jakub Horký (PF), Josef Kubát (FF), Jan Kretschmer (PřF), Mgr. Jan Potoček (FHS), Jakub Hajný (1. LF), Bc. Eliška Kryčerová (FF), Tomáš Sychra (3. LF), Martin Pehr (1. LF)

Program:

  1. Schválení zápisu ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 22. dubna 2020

  2. OR Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19

  3. Různé


Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK, které se opět konalo distančním způsobem za využití platformy Microsoft Teams. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Schválení zápisu ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 22. dubna 2020

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a dotázal se, zda má někdo z členů Sociální komise AS UK námitky proti zápisu z posledního zasedání. Zápis byl schválen tichým souhlasem.

2. 2. OR Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo prof. Králíčkové, prorektorce pro studijní záležitosti. Prof. Králíčková připomněla, že téma poplatků spojených se studiem se řešilo již na minulém zasedání Sociální komise AS UK. Informovala členy Sociální komise AS UK o důvodech navržení daného Opatření rektora a stručně jím členy Sociální komise AS UK provedla. Uvedla, že těm studentům, kteří již nějaký poplatek zaplatili, bude příští poplatek kompletně prominut. Nejkomplikovanější skupinu tvoří studenti, kteří proti rozhodnutí o vyměření poplatku podali odvolání, a tato rozhodnutí jsou tak dosud nepravomocná. Těmto by měl být poplatek prominut již na základě účinného Opatření. Uvedla, že si uvědomuje, že navržené Opatření představuje velkou finanční zátěž pro fakulty a stipendijní fondy, řešení v něm navržené však považuje za spravedlivé. Prof. Králíčková na závěr požádala o podporu navrhovaného Opatření.


Glogr poděkoval za představení a uvedl, že dle jeho vnímání navržené Opatření pouze rozšiřuje odvolací důvody. To znamená, že studenti se dále budou muset odvolávat a UK bude muset vydávat rozhodnutí, což je dle jeho názoru zbytečná administrativní zátěž. Dotázal se, zda by věc nešlo řešit nějakým alternativním způsobem. Prof. Králíčková uvedla, že za současného stavu poplatky nelze nevyměřovat, ale je zde snaha o to, aby formální proces byl administrativně co nejjednodušší.


Návrh usnesení: „Sociální komise AS UK projednala předložený návrh OR Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


Počet hlasů: 15 pro – 0 proti – 0 zdrž.


Schváleno

3. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK

Vidi: Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UKPoslední změna: 23. červen 2020 12:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám