Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 25. května 2020

Přítomni:

Bc. Daniela Čechová (PedF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Michael Glogr (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Kristián Lux (LFHK), MUDr. Anna Malečková (LFP), Vojtěch Novotný (LFHK), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Mgr. Jan Potoček (FHS), JUDr. Michal Říha (PF), Tomáš Sychra (3. LF), Kristýna Švárová (FSV), Marek Boňko (FSV), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Kateřina Grygarová (3. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Josef Kubát (FF), Mgr. Martin Lundák (FF), Bronislav Poul (FF), Mgr. Michal Zima (PřF)

Hosté:

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (VSK FTVS), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (pověřený agendou kvestora), Adam Karas (ČMAK), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (KR), Mgr. Ing. Jiří Macoun (KAM), Simona Petrů (ČMAK), MUDr. Milan Prášil, MBA (kancléř), prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Nepřítomni:

Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF), Ondřej Horký (ETF), Metoděj Renza (3. LF), Mgr. Tomáš Bederka (PedF), Jakub Hajný (1. LF), Jan Kretschmer (PřF), Bc. Eliška Kryčerová (FF)

Program:

 1. Schválení zápisu ze zasedání dne 4. května a 6. května

 2. OR Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021

 3. OR Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v roce 2020/2021

 4. Koleje a menzy

  a. Otevřený dopis

  b. Komunikace mezi KaM a jejich zákazníky

 5. Podpora zájmové činnosti

  a. Sportovní příprava a volnočasová aktivita jako protidrogová prevence, VSK FTVS PRAHA, z.s.

  b. Český model amerického kongresu 2020, Centrum politických studií, z. s.

 6. Různé


Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK, které se konalo jak distančním způsobem za využití platformy Microsoft Teams, tak prezenčně.

1. Schválení zápisu ze zasedání dne 4. května a 6. května

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a dotázal se, zda má někdo z členů Sociální komise AS UK námitky proti zápisům z posledních dvou zasedání. Zápisy byly schváleny tichým souhlasem.


Bod č. 2 a 3 byly spojeny ke společnému projednání.

2. OR Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021

3. OR Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v roce 2020/2021

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., prorektorce pro studijní záležitosti, která obě opatření rektora představila. Uvedla, že jde o tradiční opatření rektora, která jsou předkládána každý rok. Věcná úprava se ani u jednoho z nich neměnila oproti loňskému roku.


Glogr se dotázal, z jakého důvodu bývají ubytovací stipendia (kromě prosincových) vyplácena o měsíc později, a zdali by se toto zpoždění nedalo odstranit? Prof. Králíčková uvedla, že stipendium se vyplácí zpětně z účetních důvodů.


Usnesení č. 1

Sociální komise AS UK doporučuje AS UK vyslovit souhlasné stanovisko s Návrhem OR Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021 a s Návrhem OR Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2020/2021."

15 pro – 0 proti – 0 zdržel

Schváleno

4. Koleje a menzy

Bod a. a b. byly spojeny ke společnému projednání.


Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že odkaz na otevřený dopis byl členům Sociální komise AS UK zaslán emailem. Dále uvedl, že komunikoval s autory otevřeného dopisu, kteří se ze zasedání omluvili. Glogr stručně tlumočil základní body otevřeného dopisu.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, poskytl členům Sociální komise AS UK pohled vedení UK na tuto problematiku. Uvedl, že vedení UK se snažilo nabídnout řešení, které by studentům vyšlo vstříc, tedy snížení kolejného při úschově věcí. Dále se snažilo nabídnout možnost se rychleji z kolejí odhlásit bez sankcí a s kratší výpovědní lhůtou. Při přijímání kritizovaného rozhodnutí o ukončení slevy na kolejném podle rozborů pravidel platících pro vysoké školy záleželo do velké míry na tom, jak fakulty přistoupí k organizaci studia při postupném povolování prezenční výuky. K přijetí rozhodnutí o ukončení slevy přistoupilo vedení UK jak s ohledem na rozvolňování pravidel, tak s ohledem na ekonomickou situaci KaM.


Bc. Farkaš podotkl, že jedním ze zásadních problémů bylo, že studenti nebyli o zahájení i ukončení poskytování slevy informováni.


Ing. Macoun uvedl, že vedení KaM bylo v tomto ohledu limitované jeho technickými možnostmi. Navrhl otevřít diskusi ohledně nastavení financování KaM. Uvedl, že KaM nemá jiné finanční krytí svých aktivit, než je příjem z kolejného, tudíž musí v současné situaci zastavit všechny probíhající akce a je ohroženo i včasné zahájení investičních akcí MŠMT, protože KaM nemají dostatek finančních prostředků na pokrytí spoluúčasti. KaM budou muset omezit i financování ztrátových zařízení. Glogr navrhl toto téma otevřít na jiném fóru, jelikož není předmětem aktuální debat. Bc. Farkaš znovu upozornil, že problémem je neadekvátní způsob komunikace vedení KaM, jakož i jeho reakce na podněty kolejních rad. Ing. Macoun uvedl, že vedení KaM se snažilo co nejvíce minimalizovat dopady krize a omluvil se za nedostatečnou komunikaci a veškeré související problémy.


Glogr uvedl, že problém není, že je se studenty komunikováno nedostatečně, ale že s nimi není komunikováno vůbec. Komunikace ze strany vedení KaM směrem ke svým zákazníkům nebyla po obsahové stránce zvládnutá vůbec. Ing. Macoun uvedl, že vedení KaM si toto uvědomuje a uvítal by, kdyby v rámci UK existovala jednotná platforma pro vnitřní komunikaci na UK jako celku. Glogr upozornil na časté stížnosti, se kterými se zástupci studentů často setkávají. MUDr. Prášil upozornil, že ne vždy jsou tyto stížnosti komunikovány přiměřeným způsobem a uvedl, že v rámci Odboru vnějších vztahů vzniká marketingové oddělení, které vytvoří praktický návod pro komunikaci na UK, a to jak uvnitř, tak vně univerzity. Tímto tématem se tedy vedení UK zabývá.


Mgr. Hurný uvedl, že neexistence funkčního systému komunikace je problém, kterého si je vedení UK vědomo již několik let. Dále uvedl, že ředitel KaM nemá jasné zadání, co má být účelem KaM, a vyzval vedení UK k předložení jasné koncepce. JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., pověřený funkcí kvestora, uvedl, že otázku směřování KaM si může vzít ze své pozice na starost on a požádal o čas na předložení příslušné koncepce do června 2020.


Poul se dotázal, zda vedení KaM bude nějakým způsobem reagovat na předmětný otevřený dopis. Ing. Macoun uvedl, že dopis neoslovuje vedení KaM, nýbrž senátorky a senátory. O jeho existenci by se bez informace od předsedy Sociální komise AS UK ani nedozvěděl a necítí se tedy v pozici na tento dopis reagovat.


JUDr. Horáček doplnil informaci o průběhu přijetí příslušných rozhodnutí krizového štábu UK. První z nich nabízelo tři varianty řešení, přičemž jedna z těchto variant bylo poskytnout slevu studentům, kteří si přejí na kolejích ponechat věci. Druhé rozhodnutí, tedy ukončit slevu, mělo studentům umožnit vrátit se na kolej v době, kdy se opatření rozvolňovala, zejména se otevíraly knihovny i fakulty. Dále podotkl, že všechna rozhodnutí vyplývají čistě z aktuální ekonomické situace. Bc. Farkaš uvedl, že komunikace postupu krizového štábu proběhla nešťastně, jelikož každé vedení jednotlivých kolejí si dané podmínky vykládalo odlišně. JUDr. Horáček vzal připomínku na vědomí.


Glogr se dotázal, jaká je aktuální situace ohledně investičních akcí MŠMT, ze kterých mají být čerpány prostředky na rekonstrukci kolejí. Ing. Macoun uvedl, že dotační program je nastavený do roku 2027, tudíž všechny akce musí být dokončeny do roku 2027. Akce, které měly být zahájeny v roce 2020, byly posunuty o rok. Do té doby by vedení KaM mělo zajistit finanční prostředky pro realizaci.


Boňko uvedl, že původní sleva byla de facto individualizována, tedy byla přiznána pouze těm studentům, kteří na koleji nejsou. Dotázal se, proč nelze tuto individualizace provést i u zrušení. Glogr doplnil s dotazem, kolik smluv bylo za předmětné období celkem ukončeno. JUDr. Horáček uvedl, že sleva byla součástí řešení pro mimořádné období, které skončilo. Cílem ukončení slevy bylo vrácení situace do normálu. Boňko uvedl, že jsou studenti, pro které mimořádná situace neskončila, například studenti ze Slovenska. JUDr. Horáček uvedl, že studenti ze Slovenska se nachází ve specifické situaci, situace běžných studentů se změnila podstatně. Ing. Macoun uvedl, že výpověď podalo 100 lidí, nicméně tržby z ubytování poklesly cca o 50 %. Takový stav není dlouhodobě udržitelný.


Bc. Čechová požádala vedení KaM, aby v podobných situacích zveřejňovalo informace alespoň na webu. Ing. Macoun přijal námitku a přislíbil zrychlení komunikace. Glogr podotkl, že podobné sliby zaznívají ze strany vedení KaM již poněkolikáté.


Bc. Čechová se dále dotázala, zda bude sjednocen systém rezervace kolejí, jakož i komunikace jednotlivých kolejí směrem ke studentům. Ing. Macoun uvedl, že bude zřízena jedna centrální ubytovací služba. Kancelář by měla zahájit svou činnost do začátku příštího akademického roku.


Bc. Čechová dále informovala o aktuálním problému, a to, že systém koleje Vltava neumožňuje prodloužit ubytování na další období. Ing. Macoun uvedl, že přesně neví, co se zde vyskytlo za technický problém. Zdůraznil, že kolej Vltava sdílí UK s VŠE a na každé léto se uzavírá, přičemž od začátku akademického roku bude znovu přístupná. Informoval o plánovaném jednání v této věci se zástupci VŠE a přislíbil věc prověřit.


Bc. Farkaš se dotázal, zda se vyřešila situace s klíči od poštovních schránek na koleji Jižní město. Ing. Macoun uvedl, že situaci prověří.


Mgr. Černovská uvedla, že na studijní referentku FSV UK se obrátili zahraniční studenti doktorského studia, kteří se neúspěšně pokoušeli prodloužit si ubytování na koleji, načež ze strany KaM obdrželi odpověď v českém jazyce, že mají v této věci kontaktovat fakultní koordinátory. Dotázala se, zda si tito studenti opravdu nemohou prodloužit ubytování sami. Ing. Macoun uvedl, že ubytování interních doktorandů, kteří jsou zaměstnanci příslušných fakult, musí zařizovat fakulty samy.


Lux se dotázal, proč byla délka ubytování potřebná pro studentskou slevu na všech kolejích zvýšena ze 7 dní na 60 dnů. Ing. Macoun uvedl, že důvodem pro tuto změnu byla potřeba uvedení věci do souladu se zákonnou úpravou. Doplnil, že se vedení KaM snaží prosadit novelu, díky které bude možno studentům poplatek odpouštět. Lux se dotázal, zda existuje alternativní řešení, například formou slevy. Ing. Macoun uvedl, že poskytování slevy dle jeho názoru není variantou.


Glogr představil navržená usnesení. U obou navrhl stanovit lhůtu pro předložení tak, aby Sociální komise AS UK věc stihla projednat před posledním zasedání AS UK v červnu 2020. Mgr. Zima navrhl poskytnout vyzvaným osobám pro předložení strategického záměru KaM čas alespoň do září 2020. Protinávrh Mgr. Zimy nebyl přijat poměrem hlasů 7 pro – 5 proti – 9 zdržel.


Usnesení č. 2

Sociální komise AS UK vyzývá vedení UK k vytvoření komunikační strategie směrem k akademické obci UK za účelem efektivní komunikace o přijatých opatřeních (vnitřní předpisy, opatření rektora a další rozhodnutí součástí UK) za účelem pochopení přijatých opatření širokou akademickou obcí za využití nově ustaveného oddělení marketingu pod OVV RUK. Tento materiál ve znění návrhu by měl být předložen před zasedáními komisí AS UK v posledním týdnu měsíce června.

20 pro – 0 proti – 1 zdržel

Schváleno


Usnesení č. 3

Sociální komise AS UK vyzývá kvestora a prof. Láška, člena kolegia rektora, k stanovení strategického záměru Kolejí a menz a zároveň zohlednění participace jednotlivých součástí UK při financování KaM. Tento materiál ve znění návrhu by měl být předložen před zasedáními komisí AS UK v posledním týdnu měsíce června.

19 pro – 0 proti – 1 zdržel

Schváleno

5. Podpora zájmové činnosti

a. Sportovní příprava a volnočasová aktivita jako protidrogová prevence, VSK FTVS PRAHA, z. s.

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že o žádosti VSK FTVS Sociální komise AS UK již jednou hlasovala a žádost ke schválení J. M. panu rektorovi nedoporučila, nicméně kvůli technickým problémům dr. Fialy mu umožňuje žádost představit znovu s tím, že případné negativní usnesení by mohlo být usnesením Sociální komise AS UK revokováno. Předal slovo dr. Fialovi k představení návrhu.


Dr. Fiala stručně představil VSK FTVS, z. s. a jeho potřeby, jakož i samotnou žádost o podporu.


Glogr následně přečetl vyjádření vedoucího Právního odboru JUDr. Wagnera, dle kterého žádost nesplňuje podmínky, jelikož spolek ve skutečnosti žádá o podporu na průběžné zajištění své činnosti, a nikoliv na jednorázovou akci. Žádost by podle JUDr. Wagnera navíc měla být postoupena Radě sportu UK. Dr. Fiala poukázal na to, že v rozpočtu Rady sportu není žádná částka vyhrazena financování zájmové činnosti. Dále uvedl, že z pravidel stanovených příslušným opatřením rektora jasně nevyplývá, co lze považovat za „pravidelnou finanční podporu“. JUDr. Horáček uvedl, že žádost ještě jednou projedná s dr. Wagnerem a společně poskytnou výklad příslušného opatření rektora.


JUDr. Horáček dále na výzvu Bc. Čermáka doplnil, že krácení finančních prostředků na zájmovou činnost je v letošním roce nutné vzhledem k výraznému propadu příjmů v kapitole doplňkové činnosti. Bc. Čermák upozornil, že VSK FTVS žádá zhruba pětinu prostředků uvolněných pro podporu zájmové činnosti, a to před krácením, což i při nejlepším úmyslu není možné a taktické přidělit.


Prof. Zahálka dodal, že nelze v současné situaci činit žádné konkrétní závěry, jelikož oblast zájmového sportování studentů není přesně deklarována. Dr. Fiala uzavřel, že je třeba upřesnit příslušná opatření rektora.


Dr. Říha navrhl přesunout diskusi na příští zasedání Sociální komise AS UK, kdy bude věc vyjasněna. Glogr upozornil, že stanovisko již bylo přijato.

b. Český model amerického kongresu 2020, Centrum politických studií, z.s.

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a upozornil, že Sociální komise AS UK k žádosti dosud neobdržela vyjádření Právního odboru. Předal slovo přítomným zástupcům Centra politických studií, z. s. k představení žádosti.


Karas stručně představil projekt Český model amerického kongresu 2020.


Mgr. Hurný se dotázal, zda se v Plzni nenachází prostory UK, které by spolek mohl při konání akce využít. Karas odpověděl, že přestože je vzhledem k počtu účastníků a organizátorů těžké sehnat adekvátní prostory, tato otázka je již vyřešená. Petrů doplnila, že spolek se snaží maximalizovat využívání neplacených prostorů.


Mgr. Hurný se dále dotázal, zdali, vzhledem k tomu, že na tomto projektu participují zejména studenti FSV UK, se tato fakulta na tomto projektu nějakým způsobem finančně podílí. Petrů upřesnila, že projekt není cílen na žádnou konkrétní fakultu, naopak se ho účastní studenti z více fakult UK.


Glogr vyjádřil pochybnosti o přínosnosti projektu pro UK. Petrů uvedla, že většina členů organizačního týmu na UK studuje. Podíl studentů UK v účastnické části nelze přesně stanovit, jelikož informaci o univerzitě účastníci poskytují dobrovolně. Dr. Říha uvedl, že v rámci PF UK velké množství studentů tímto projektem prošlo a projde. Glogr poznamenal, že by prostředky na podporu projektu měly pocházet z jiných zdrojů, například ze zdrojů Odboru vnějších vztahů.


Mgr. Zima uvedl, že jde o projekt, který se v mnohém podobá projektům, které jsou Sociální komisí AS UK standardně podporovány a žadatele podpořil.


Mgr. Hurný uzavřel, že vzhledem k aktuální finanční situaci a významnosti projektu nedoporučuje poskytnout podporu v žádané výši. Bc. Čermák tento názor podpořil a dotázal se, jaká byla podpora projektu v minulých letech.


Mgr. Konečný uvedl, že UK tento projekt podporuje již od roku 2015. Projektu se každoročně účastní studenti z vícero fakult UK.


Mgr. Lundák se dotázal, zda byly o podporu žádány i další subjekty. Dále se dotázal, nakolik je projekt na částce od UK závislý vzhledem k podpoře od těchto dalších subjektů. Glogr doplnil s dotazem, proč nejsou o podporu žádány subjekty ze soukromého sektoru. Petrů uvedla, že jednotlivé fakulty nebyly žádány nikdy v minulosti. Další přislíbené částky, které jsou v podkladech žádosti uvedeny, již jsou jisté. Dále uvedla, že získání výrazně snížené či žádné podpory od UK by organizátorům projektu způsobilo finanční problémy. Subjekty ze soukromého sektoru zpravidla finanční podporu neposkytují a přispívají formou jiných výhod.


Mgr. Konečný upozornil na to, že část poskytnutých prostředků se do rozpočtu UK zase vrací (úhrada ubytování na kolejích). Dále deklaroval, že se hlasování o tomto bodu nezúčastní, jelikož je členem řídícího výboru Centra politických studií, z.s.


Proběhla diskuse ohledně výše finanční částky, ve které Sociální komise AS UK doporučí J. M. panu rektorovi projekt podpořit. Zástupci spolku uvedli, že v letošním roce byla navýšena kapacita účastníků, jelikož jde o desáté výročí projektu, a výrazné snížení částky by projektu uškodilo. Návrh Mgr. Hurného doporučit J. M. panu rektorovi projekt podpořit v částce 50.000,- Kč nebyl přijat počtem hlasů 7 pro – 4 proti – 6 zdržel. Hlasovalo se tedy o návrhu JUDr. Říhy doporučit J. M. panu rektorovi projekt podpořit v částce 70.000,- Kč.


Usnesení č. 4

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Český model amerického kongresu organizovanou Centrem politických studií, z. s., ve výši 70.000,- Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů v souladu s Pravidly podpory zájmové činnosti studentů.

11 pro – 5 proti – 1 zdržel

Schváleno

6. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK

Vidi: Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UKPoslední změna: 23. červen 2020 12:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám