Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 26. června 2020


 1. AS UK schválil složení komise pro tajné hlasování.

 2. AS UK schválil program zasedání.

 3. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK konaného dne 29. května 2020.

 4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.

 5. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru jmenovat JUDr. Tomáše Horáčka, Ph.D. kvestorem Univerzity Karlovy.

 6. AS UK deleguje do Rady pro vnitřní hodnocení z řad akademických pracovníků prof. PharmDr. Martina Doležala, Ph.D., doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc., doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., prof. ThDr. Martina Prudkého a doc. MUDr. Felixe Votavu, Ph.D. a z řad studentů Mgr. et Mgr. Davida Hurného, JUDr. Michala Říhu, Bc. Elišku Kryčerovou a MUDr. Annu Olšerovou.

 7. AS UK schvaluje návrh Principů pro rozdělování příspěvku a dotací na UK v roce 2021.

 8. AS UK souhlasí s uvolněním zdrojů na opravu opěrné zdi v areálu zámku Zahrádky z rezervy mimořádného příspěvku na podporu projektů v roce 2020 v objemu 2.400.000,00 Kč.

 9. AS UK souhlasí s uvolněním zdrojů na projekt Kampus Hybernská z rezervy mimořádného příspěvku na podporu projektů v roce 2020 v objemu 3.983.604,00 Kč a doporučuje materiál předložit AS UK.

 10. AS UK schvaluje novelu Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 113/2020) ve znění modifikace předkladatele a s výhradou legislativně technických oprav.

 11. AS UK schvaluje novelu Rigorózního řádu UK (č.j. 114/2020) s výhradou legislativně technických oprav.

 12. AS UK schvaluje novelu Studijního a zkušebního řádu UK (č.j. 115/2020) ve znění modifikace předkladatele.

 13. AS UK schvaluje změnu příloh Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 103/2020) s výhradou legislativně technických oprav.

 14. AS UK schvaluje Pravidla pro organizaci studia na FSV UK (č.j. 134/2020).

 15. AS UK schvaluje Pravidla pro organizaci studia na MFF UK (č.j. 143/2020).

 16. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. 493/28, k.ú. Libeň, obec Praha, mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Hlavním městem Prahou jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 33 780,- Kč + DPH a doporučuje jej předložit Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, potřebného k uzavření smlouvy.

 17. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 na vyhotovení zakázky „Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED 2.“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností Bogle Architects s.r.o., jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je nahrazení grafického zobrazení dotčených pozemků z dodatku č. 2 novým grafickým zobrazením dotčených pozemků, které reflektuje změnu tvaru pozemku parc. č. 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, a ve specifikaci Díla smlouvy, kde se doplňuje v článku I. písm. b) upřesnění napojení Stavby MEPHARED 2 na veřejnou dopravní infrastrukturu, doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, potřebného k uzavření smlouvy.

 18. AS UK projednal záměr prodloužit smlouvu na pronájem části střechy pro umístění telekomunikačního vedení a technologie na objektu UK, ul. U Kříže 661, Praha 5, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 19. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění a provozování trafostanice k tíži pozemku parc. č. 993, jehož součástí je budova č.p. 208, k.ú. Nové Město, a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace ve prospěch PREdistribuce, a.s. a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu k uzavření smlouvy.

 20. AS UK projednal záměr pořídit MRI preklinický skener 7 T pro potřeby 1. lékařské fakulty v hodnotě 900.000,00 Eur bez DPH a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání Správní radě UK.

 21. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem jsou dodatečné projektové práce, dodatečné stavební práce a změna dílčího termínu v harmonogramu prací. Akademický senát doporučuje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 22. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 23. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 24. AS UK se zásadně ohrazuje proti útokům Etické komise Národohospodářské fakulty VŠE a jejích členů vůči orgánům a členům akademické obce Univerzity Karlovy a plně podporuje a stojí za závěry Etické komise UK a Etické komise FF UK.

 25. AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Usnesení ke stažení zde.Poslední změna: 26. červen 2020 13:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám