Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 22. června 2020

Přítomni:

Bc. Andrej Farkaš (MFF), Michael Glogr (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Jan Kretschmer (PřF), Vojtěch Novotný (LFHK), Mgr. Jan Potoček (FHS), Josef Kubát (FF), Mgr. Martin Lundák (FF), Bronislav Poul (FF)

Hosté:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (pověřený agendou kvestora), Mgr. Miroslava Hurdová (KaM), PhDr. Daniel Šárovec (FSV), Mgr. Tomáš Ryza (Rada KaM)

Nepřítomni:

Mgr. Tomáš Bederka (PedF), Marek Boňko (FSV), Bc. Daniela Čechová (PedF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Kateřina Grygarová (3. LF), Jakub Hajný (1. LF), Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF), Ondřej Horký (ETF), Kristián Lux (LFHK), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Bc. Eliška Kryčerová (FF), MUDr. Anna Malečková (LFP), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Martin Pehr (1.LF), Metoděj Renza (3. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Tomáš Sychra (3. LF), Kristýna Švárová (FSV), Mgr. Michal Zima (PřF)

Program:

  1. Zpráva o průběhu činnosti směřující k naplnění usnesení přijatých Sociální komisí AS UK dne 25. května 2020

  2. Schválení zápisu ze zasedání dne 25. května 2020

  3. Koleje a menzy

    a. Stížnost PhDr. Daniela Šárovce

  4. Různé


Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK, které se již konalo pouze prezenčně.

1. Zpráva o průběhu činnosti směřující k naplnění usnesení přijatých Sociální komisí AS UK dne 25. května 2020

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo JUDr. Horáčkovi, pověřenému agendou kvestora.


JUDr. Horáček k situaci týkající se KaM uvedl, že na základě závěrů z posledního zasedání Sociální komise je v plánu připravit koncepční záměr, jak s KaM dále pracovat. Dále uvedl, že na úrovni KaM probíhají organizační změny a šetření na základě podnětu od Bc. Farkaše, který se týkal zakázky na nákup poštovních schránek. Od ředitele KaM Ing. Macouna si vyžádal příslušnou dokumentaci a uzavřel, že zakázka vykazuje určité nesrovnalosti. Nadto dosud na dvou kolejích poštovní schránky do dnešního dne nefungují. J. M. pan rektor s ředitelem KaM Ing. Macounem opakovaně jednal a nabídl mu řešení dohodou. Na toto řešení Ing. Macoun nepřistoupil s tím, že se za zmíněné necítí odpovědný. JUDr. Horáček dále doplnil, že výkon funkce ředitele KaM je vtěsnán do pracovní smlouvy, proto Ing. Macoun nemůže být jednostranně odvolán a věc musí být tedy řešena v souladu s pracovněprávními předpisy. V návaznosti na výše uvedené nařídil JUDr. Horáček interní forenzní šetření KaM, a to jak prostřednictvím interního auditu, tak prostřednictvím objednaného externího auditu. Tento externí audit se neomezuje pouze na audit účetní, ale zaměří se i na otázky právní, personální a nákladové. Obě šetření by měly probíhat celé léto, do konce srpna 2020 budou tedy k dispozici jejich závěry. V návaznosti na tyto se bude dále postupovat. JUDr. Horáček doplnil, že KaM disponují úplnou ekonomickou a personální samostatností. Na závěr podotkl, že otázky týkající se stížností na způsob komunikace KaM by dle jeho názoru měly být řešeny na úrovni Rady KaM.


Glogr se zeptal, zda bude na zářijovém zasedání Sociální komise předložen strategický záměr KaM. JUDr. Horáček uvedl, že nejprve je třeba zpracovat závěry předmětných auditů, a až poté řešit strategii, která se do září pravděpodobně nestihne vypracovat.


Bc. Farkaš se zeptal, zda budou závěrečné auditorské zprávy Sociální komisi k dispozici. JUDr. Horáček uvedl, že ano, a to po ošetření osobních údajů. Mgr. Ryza doplnil, že by materiál měl být poskytnut též Radě KaM.


Glogr se zeptal, které společnosti byl externí audit zadán. JUDr. Horáček uvedl, že cena auditu se pohybuje okolo 600.000,- Kč a auditorem je společnost HZConsult s.r.o., která již s UK spolupracuje.


JUDr. Horáček též stručně okomentoval problematiku financování studentské zájmové činnosti a uvedl, že na tuto byla vyčleněna částka 400.000,- Kč. Vše se však musí přizpůsobit aktuálnímu vývoji hospodaření UK. Doplnil, že tato činnost je financována z doplňkových činností, které jsou v současné chvíli všechny ztrátové.

2. Schválení zápisu ze zasedání dne 25. května 2020

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, navrhl schválit zápis ze zasedání dne 25. května 2020 tichým souhlasem. Nikdo z členů komise neměl námitky, zápis byl tedy schválen tichým souhlasem.

3. Koleje a menzy

a. Stížnost PhDr. Daniela Šárovce

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že členové komise měli možnost se s obsahem stížnosti seznámit, a předal slovo PhDr. Šárovci k jejímu představení.


PhDr. Šárovec uvedl, že se Sociální komise AS UK na svých zasedáních v letošním roce věnovala cenotvorbě KaM, jakož i způsobu komunikace vedení KaM směrem k zákazníkům. Stručně popsal průběh projednávání jeho podnětu příslušnými orgány s tím, že před Sociální komisi předstupuje až po využití všech dostupných možností. Jeho stížnost se týká koleje Hvězda, kde v létě 2017 započala velká generální rekonstrukce, s níž byla spojena mnohá omezení. Rekonstrukce se nestihla dokončit, a na podzim 2017 tak za plného provozu koleje byli ubytovaní velmi významně omezeni na svých ubytovacích právech. Od ledna 2018 probíhala celá řada dalších prací a stěžovatel se v důsledku toho obrátil na vedení KaM s prosbou o zefektivnění a zpřehlednění komunikace ze strany vedení KaM. Ke zlepšení situace nedošlo ani na základě opakovaných žádostí a proseb. Rada KaM, jakožto dozorčí orgán měla podnět projednat, nicméně stěžovatel nemá pocit, že by takto učinila se vší vážností, a to zejména vzhledem k tomu, že mu nebyl dán prostor k vyjádření. Dále uvedl, že navrhuje, aby po dobu provádění rekonstrukce bylo přiměřeně sníženo kolejné. Na závěr podotkl, že některé rekonstrukční práce se mu zdají provedené neodborně a uvedl výčet vad.


Mgr. Hurný uvedl, že AS UK se problematikou KaM dlouhodobě zabývá, nicméně není jeho úkolem, ani úkolem pracovních komisí, zabývat se jednotlivými aspekty podobných stížností. Doplnil, že je třeba vnímat, jakým způsobem jsou KaM financovány, jakož i další podobné aspekty.


Mgr. Hurdová poskytla vyjádření vedení KaM. Uvedla, že vedení KaM si je problematické komunikace směrem k ubytovaným vědomo a v tomto směru již byla přijata taková opatření, která aktuální informační systém KaM umožňuje. Poukázala na to, že vedení KaM nemá možnost vygenerovat emailový seznam všech ubytovaných, aby mohlo zasílat hromadné emaily. K provedení rekonstrukčních prací na koleji Hvězda poukázala na to, že vedení KaM každoročně hospodaří s určitým objemem peněz a není nikdy předem jasné, kdy se bude generální rekonstrukce provádět. Dále se věnovala jednotlivým vadám, které stěžovatel předestřel.


Poul poznamenal, že kolej Hvězda je jedna z větších kolejí, na které by šlo demonstrovat, jak správně službu ubytovaným na koleji nabízet a poskytovat.


Mgr. Ryza z pozice zástupce v Radě KaM informoval, že příslušná stížnost došla Radě KaM v podobě žádosti o slevu na kolejném. Rada KaM tuto stížnost projednala a shledala jí neopodstatněnou. Podotkl, že podobné stížnosti nepřispívají k nalezení správného koncepčního přístupu. Za klíčové považuje vytvoření nového informačního systému. Souhlasí s tím, že v současné chvíli není jasné, jakým způsobem jsou KaM koncepčně zakotveny, z čehož vyplývá většina problémů.


Bc. Farkaš uvedl, že ubytovací kanceláře disponují seznamem ubytovaných včetně jejich emailových adres, za nezbytné minimum však považuje informování kolejních rad. Mgr. Hurdová podotkla, že kolejní rady jsou informované vždy. Bc. Farkaš dále poukázal na nekoncepční způsob nakupování KaM, zejména zmínil nákup poštovních schránek.


Na základě fotodokumentace pořízené stěžovatelem, PhDr. Šárovcem, proběhla diskuse ohledně jednotlivých nedostatků na koleji Hvězda. Dr. Šárovec uzavřel, že KaM se z pozice poskytovatele ubytovací služby dopouští zásadních nedostatků a nelze se divit tomu, že někdo nárokuje slevu na kolejném. Mgr. Ryza uvedl, že nerozporuje existenci problému s komunikací ze strany vedení KaM, ale odmítá podobné žádosti o vyplacení konkrétní částky jakožto slevy na kolejném. Mgr. Hurný uzavřel, že je zjevné, že došlo k určitým pochybením ze strany KaM, a tato pochybení budou řešena. Bc. Farkaš podotkl, že tyto konkrétní nedostatky jsou výsledkem toho, jakým způsobem KaM zadává zakázky.


Glogr navrhl usnesení, které bylo podpořeno Mgr. Hurným, který uvedl, že je třeba vypracovat koncepční plán činnosti KaM, jehož absenci dlouhodobě kritizuje i ředitel KaM Ing. Macoun. Mgr. Ryza seznámil Sociální komisi AS UK s usnesením Rady KaM, ve kterém Rada KaM upozorňuje na chybějící koncepci KaM.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK vyzývá Radu Kolejí a menz k tomu, aby důsledně a řádně vykonávala svoji kontrolní a dozorující činnost vůči vedení Kolejí a menz a zároveň vyzývá k proaktivní kontrole fungování činnosti vedení Kolejí a menz a k tomu, aby Rada Kolejí a menz pravidelně informovala předsedu Sociální komise AS UK o své činnosti.

8 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se

Přijato

4. Různé

Mgr. Lundák otevřel problematiku rozhodování žádostí o podporu právním oddělením RUK, které probíhá nejednotně ve vztahu k různým aktérům v celém procesu. Glogr doplnil, že J. M. pan rektor rozhoduje v rozporu s doporučeními Sociální komise AS UK.


Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK


Vidi: Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 29. červen 2020 17:02 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám