Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 14. září 2020

Přítomní: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Michael Glogr (PF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), MUDr. Anna Malečková (LFP), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF),


Omluvení: Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF), Mgr. David Pavlorek (FF), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), MUDr. Josef Štorm (2.LF),


Hosté: MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor), PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ředitelka ÚKUK), Ing. Hana Žižková (LF HK), prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. (MFF), Mgr. Petra Seidlová (RUK),


Program

 1. Zahájení

 2. Platforma pro integrované knihovní služby (smlouva)

 3. Právní jednání

    a. 

  AV technika pro LF HK

    b. 

  Dodatek č. 1 - nájemní smlouva – Brandýs nad Labem

    c. 

  Menza a děkanát LFP

    d. 

  Napojení plynovodu – Mephared

    e. 

  Překládka telekomunikačního vedení – Mephared

    f. 

  Spektrometr pro MFF

 4. Různé


1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny, kteří se k jednání komise připojili buď v budově Karolina či prostřednictvím online přenosu. Oznámil, že dnešní agenda bude spíše formální a nebudou se projednávat klíčové materiály.

2 – Platforma pro integrované knihovní služby (smlouva)

Doc. Nigrin předal slovo JUDr. Horáčkovi, kvestorovi UK. Ten informoval o tom, že předložená smlouva byla vyhotovena na základě veřejné zakázky v režimu jednacího řízení s uveřejněním. Následně předal slovo PhDr. Římanové, ředitelce ÚKUK, jež seznámila Ekonomickou komisi AS UK s důvody, proč je potřeba pořídit nový systém. Hlavním důvodem je zejména snaha o sjednocení mnoha nyní používaných systémů do jednoho a dále to, že podpora současného systému Aleph skončí za dva roky. Cena pro veřejnou zakázku a režim veřejné zakázky vychází z kalkulace, která byla již probrána s Komisí pro IT AS UK. Vyšli z cen za platformy nyní používané.

Odhad ceny byl stanoven v listopadu 2019, tedy v konečné ceně se nepromítá změna kurzu, ke které došlo v březnu 2020. Systém by měl být schopen zobrazovat jak tištěné, tak elektronické zdroje. Konzultace byly vedeny se dvěma společnostmi, ale konečnou nabídku podala jen jedna firma, a to ExLibris. Smlouva bude uzavřena na 15 let a UK má právo od ní odstoupit ve lhůtě 12 měsíců, dodavatel ve lhůtě 18 měsíců. Smlouva bude uzavřena česko-anglicky s předností českého znění. Nedílnou součástí smlouvy jsou zároveň minimální požadavky na systém.


Doc. Nigrin poděkoval za představení materiálu, otevřel rozpravu a začal ji otázkou, kolik celkem nový systém ušetří.


Dr. Římanová – Bude se jednat o celouniverzitní systém, což bude finančně výhodné zejména pro fakulty. Pokud by si systém pořizovaly samy fakulty, tak se jedná o úsporu 1-2 miliony Kč, dle velikosti knihovny. Přímé úspory budou cca v řádu statisíců, důležité však je také to, že knihovny ušetří na personální úrovni, jelikož na obsluhu nového systému bude potřeba daleko méně osob. Konkrétní úspora na úrovni ÚKUK by mohla činit 5-6 úvazků. Na prvních 5 let provozu jsou alokovány prostředky z rozvojového fondu na zkvalitnění celouniverzitních služeb.


Doc. Dolejší – Jaké stanovisko k tomuto nákupu mají jednotlivé fakultní knihovny?


Dr. Římanová – Jednoznačně kladný. Bylo to s knihovnami konzultováno a je tam souhlas, a to i proto, že současnému systému bude do dvou let končit podpora. Navíc mnoho ředitelek knihoven cestovalo do zahraničí navštívit knihovny partnerských univerzit a tam se s tímto systémem potkávali. Mají jej např. ve Vídni či v Lovani. Fakultní knihovny jsou již připravené na spolupráci s ÚKUK s migrací a již jim bylo doporučeno, aby si nějaké vlastní prostředky na migraci vyšetřily.


Doc. Nigrin – Půjde tento materiál i na rozšířené kolegium rektora?


Dr. Římanová – Ano, tento materiál se bude projednávat i tam.


Doc. Brom – Rozpočet je plánován na 5 let, ale co bude poté? Kolik nás bude tento systém stát a tušíme, jak se to bude po uplynutí té pětileté lhůty platit?


Dr. Římanová – Po pěti letech se to stane součástí rozpočtu knihovny, ale jakým způsobem na to budou alokovány prostředky lze jen těžko říci takto dopředu.


Doc. Brom – A kolik to bude stát ročně?


Dr. Římanová – Je to 6 050 000 Kč, včetně DPH ročně, s navyšováním max. 5 %.


Doc. Nigrin uzavřel rozpravu a formulovat návrh usnesení:


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh Smlouvy o předplatném SaaS s kladným stanoviskem a doporučuje jej předložit plénu AS UK ke kladnému vyjádření.

Hlasování 14-0-1

Schváleno


3 - Právní jednání

3.a - AV technika pro LF HK

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK, a zároveň omluvil pana prorektora Hálu, který nemohl být jednání přítomný. Materiál se týká záměru vyhlásit výběrové řízení na pořízení audiovizuální techniky za celkovou částku 20.701.963 Kč bez DPH. Důvodem je snaha o vybavení poslucháren LF HK jednotnou technikou.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr nákupu AV techniky, včetně montáže pro potřeby Lékařské fakulty v Hradci Králové v předpokládané hodnotě 20.701.963 Kč bez DPH, vyjadřuje k němu kladné stanovisko a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání AS UK.

Hlasování 16-0-0

Schváleno


3.b - Dodatek č. 1 - nájemní smlouva – Brandýs nad Labem

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK. Jde o záměr prodloužit nájem prostor vlastněných UK, který končí ke konci 2020, obci Brandýs nad Labem až do konce roku 2022, a to za skoro stejných podmínek – pouze se nepatrně zvýší roční nájemné. Prostory jsou využívány pro městské komunitní centrum.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 00240079, se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 08.01.2019, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31.12.2022 a zvýšení nájemného o 30 Kč/1 m²/ročně, a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.

Hlasování 16-0-0

Schváleno


3.c - Menza a děkanát LFP

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK. Jedná se o návrh na uzavření smlouvy o dílo na dostavění menzy a děkanátu UniMeCu. V Plzni stavba v rámci první etapy projektu UniMeC probíhá velmi úspěšně, a je potřeba zahájit druhou etapu, jejíž součástí bude menza a děkanát. Důvodem rozdělení na dvě etapy jsou jiné zdroje financování, použité na tuto zakázku. Jedná se o řízení bez uveřejnění se současným dodavatelem, a to na základě toho, že již v původní smlouvě s dodavatelem byla uzavřena možnost získat zakázku na dostavbu druhé etapy.


Doc. Rotter – Jaký je finanční rozsah prací?


JUDr. Horáček, kvestor UK – Jedná se o částku zhruba 220 mil. Kč.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh smlouvy na výstavbu menzy a děkanátu LF v Plzni včetně záměru zahájit jednací řízení bez uveřejnění se zhotovitelem stavby, a doporučuje předložit jej plénu AS UK.

Hlasování 16-0-0

Schváleno

3.d - Napojení plynovodu – Mephared

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK. Jedná se o nezbytné kroky, jež je nutné učinit v rámci přípravy na dostavbu projektu Mephared. Jedná se o napojení na plynovodní vedení a o přeložku telekomunikačního vedení. Akademické senáty obou fakult v Hradci Králové se kladně vyjádřily k oběma právním jednáním.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní a návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění plynovodního vedení k tíži pozemku parc. č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav plynovodního vedení ve prospěch GasNet, s.r.o., IČO 27295567, vyjadřuje k návrhu kladné stanovisko a doporučuje oba návrhy předložit plénu AS UK.

Hlasování 16-0-0

Schváleno


3.e - Překládka telekomunikačního vedení – Mephared

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK, a informoval, že veškeré informace řekl již v předchozím bodu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh smlouvy o realizaci překládky telekomunikačního vedení a záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění telekomunikačního vedení k tíži pozemku parc. č. 725/8, k.ú. Nový Hradec Králové, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav telekomunikačního vedení ve prospěch CETIN, a.s., IČO 04084063, vyjadřuje k návrhu kladné stanovisko a doporučuje návrh předložit plénu AS UK.

Hlasování 17-0-0

Schváleno


3.f - Spektrometr pro MFF

Představení materiálu se ujal JUDr. Horáček, kvestor UK. Jedná se o nákup fotoelektronového spektrometru v hodnotě cca 24,3 mil. Kč bez DPH, jež bude financován z projektu „Laboratoř fyziků“. Materiál již prošel kolegiem rektora, jež k němu vyjádřilo kladné stanovisko. Předal slovo prof. Matolínovi, který doplnil další informace.


Prof. Matolín – Jedná se o unikátní spektrometr, jež má palivový článek nové generace a bude určen pro rozvoj uhlíkových technologií. Umožňuje dělat analýzu pro palivové články za podmínek, které se blíží tomu, jak se katalyzátor používá v reálných situacích. Měl by být plně automatický, aby na něm mohlo pracovat co nejvíce osob.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr pořídit fotoelektronový spektrometr pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty UK v hodnotě cca 24,3 mil. Kč bez DPH, vyjadřuje k záměru kladné stanovisko a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání plénu AS UK.

Hlasování 16-0-0

Schváleno

4 - Různé

Doc. Nigrin otevřel rozpravu k bodu Různé.


Doc. Brom – Jsou nějaké informace ohledně vývoje rozpočtu? Konkrétně jej zajímá, zda MŠMT pošle UK všechny peníze, s nimiž se při schvalování rozpočtu počítalo, či je zde riziko, že bude rozpočet krácen?


JUDr. Horáček, kvestor UK – V tuto chvíli nejsou informace o tom, že by rozpočet VŠ, či konkrétně rozpočet UK, měl být krácen. Predikují tedy, že objem prostředků zaslaných z MŠMT bude odpovídat tomu, který byl uveden při schvalování rozpočtu. Zároveň informoval, že dnes na kolegiu rektora schválili průběžnou zprávu o hospodaření za první polovinu tohoto roku a může říci, že dopadla celkem pozitivně. Zatím tedy neavizuje žádný zásadní problém z hlediska plnění rozpočtových parametrů.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Nic nenaznačuje tomu, že by cokoliv mělo být jinak, než jak bylo schváleno. Výhled na další rok je mírně optimistický – předběžná informace je, že pokud jde o prostředky na podporu vzdělávání, tak by měly být ve stejné výši, jako letos, prostředky na vědu by měly být vyšší. To samozřejmě při splnění podmínek, jež MŠMT na vysoké školy klade – tedy nesmí výrazně poklesnout počet zapsaných uchazečů a nesmí klesnout průměrný KEN.


Mgr. Pačes – Jak to bude s velkými projekty jako je např. „Kampus Albertov“?


JUDr. Horáček, kvestor UK – Můžeme říci, že J. M. pan rektor vyvíjí všemožná diplomatická řešení, aby se prostředky na tyto projekty nalezly. Např. v létě se hovořilo o mimořádných prostředcích, jež by mohly být vyčleněny na projekt Mephared. Tyto stavby jsou v podstatě připravené – výkop jam a architektonický výzkum je udělán, stačí jen říci „uvolňujeme peníze“ a můžeme začít realizaci samotnou. Bohužel se však nyní tyto prostředky teprve shánějí.Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, poděkoval všem zúčastněným a těší se na viděnou v pátek na plénu AS UK.
Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 1. říjen 2020 18:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám