Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 20. října 2020

Přítomni: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF/AS), Mgr. Michael Glogr (PF/AS), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF/AS), Mgr. Jan Pačes (PřF/AS), JUDr. Michal Říha (PF/AS), Bc. Patrícia Schmidtová (MFF/AS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF/AS), Mgr. Barbora Štindlová (součásti/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), MUDr. Josef Fontana (3.LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Kateřina Volná (FF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Mgr. Jan Bárta (FF), Bc. Martin Čihák (FF/AS), MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (KR), doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (KR), Mgr. Lukáš Nachtigal (OSZS), Mgr. Tereza Svobodová (RUK), Mgr. Diana Sýkorová (OSZS), Mgr. Vojtěch Tomášek (OKVA), prof. PhDr. Radka Wildová CSc. (KR)


Omluveni: prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF/AS)

Program


1. Vnitřní předpisy UK


a. Dílčí změna 2 Statutu UK (č.j. 181/a/2020)


b. Dílčí změna Stipendijního řádu UK (č.j. 181/b/2020)


2. Změna Jednacího řádu AS FSV UK (č.j. 194/2020)


3. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK (č.j. 213/2020)


4. Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS UK (č.j. 216/2020)


5. Různé


1. Vnitřní předpisy UK

Stanoviska k těmto návrhům jsou uvedena v Příloze č. 1.

2. Změna Jednacího řádu AS FSV UK (č.j. 194/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu AS FSV UK (č.j. 194/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Přijato poměrem hlasů 13 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


3. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK (č.j. 213/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK (č.j. 213/2020).


Přijato poměrem hlasů 13 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


4. Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS UK (č.j. 216/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií na FHS UK (č.j. 216/2020).


Přijato poměrem hlasů 12 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

5. Různé

a) Legislativní komise se zabývala otázkou možnosti podávat žádosti o přerušení studia a doručovat rozhodnutí o těchto žádostech prostřednictvím SIS. V diskusi zaznělo:


- Agenda žádostí o přerušení studia se vymyká případům, jimiž se komise zabývala v r. 2017, kdy šlo o záležitosti uvedené v § 69a odst. 3 ZVŠ. Na rozhodování ve věcech studia se vztahuje pouze § 69a odst. 1 a 2.


- Fakultativní postup „nadstandardního“ přijímání žádosti prostřednictvím SIS nemůže být za předpokladu, že o něm budou studenti řádně informováni, na újmu práv studentů. Předepsat tento způsob podání žádosti jako obligatorní by však bylo v rozporu se zákonem.


- Doručovat rozhodnutí o žádosti o přerušení studia nad rámec ZVŠ je postup, který nemusí obstát při případné soudní kontrole těchto rozhodnutí. Riziko s ním spojené lze zmenšit, jestliže student o tento způsob doručení výslovně a zřetelně požádá. Za takový způsob nelze považovat pouhé zatržení okénka v příslušné aplikaci SIS. Promyslet je zároveň nezbytné postup potvrzení přijetí datové zprávy, v níž je rozhodnutí obsaženo. Nabízí se využít § 19 odst. 9 správního řádu. Při absenci potvrzení nezbude než rozhodnutí doručit podle § 69a odst. 1 a 2 ZVŠ.


b) K dotazu, zda je zapotřebí řídit se v příští praxi názorem vysloveným v rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 9 A 12/2019-36 ve věci nepřiznání stipendia, lze uvést jen tolik, že rozhodnutí soudu je pro správní orgán závazné v daném konkrétním případě. V dalších případech lze ovšem očekávat od stejného soudu obdobná rozhodnutí. Nesouhlasí-li správní orgán s rozhodnutím, je na něm, aby podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.


c) V rámci diskuse k novele Stipendijního řádu UK byla zdůrazněna potřeba vydat opatření rektora předvídané čl. 9 tohoto vnitřního předpisu, týkající se „stipendií v případech zvláštního zřetele hodných“.


zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.

Příloha č. 1 ke stažení zde.

Poslední změna: 27. říjen 2020 17:12 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám