Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 12. března 2021

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 22. ledna 2021.

 3. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 5. února 2021.

 4. AS UK bere na vědomí informace J. M. pana rektora.

 5. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k prodloužení mimořádného stavu na UK do 30. dubna 2021.

 6. AS UK schvaluje návrh na upřesnění Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2021.

 7. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady FaF UK (č.j. 39/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 8. AS UK schvaluje návrh změny Volebního řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 42/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 9. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK (č.j. 44/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 10. AS UK schvaluje návrh změny Statutu PřF UK (č.j. 45/a/2021).

 11. AS UK schvaluje návrh Volebního řádu Akademického senátu PřF UK (č.j. 45/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 12. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady LF HK UK (č.j. 46/a/2021).

 13. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu LF HK UK (č.j. 46/c/2021).

 14. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady KTF UK (č.j. 47/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 15. AS UK projednal návrh kupní smlouvy s vítězným uchazečem na nákup AV techniky včetně montáže pro potřeby Lékařské fakulty v Hradci Králové v hodnotě 19.696.942,00 Kč bez DPH a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání Správní radě UK.

 16. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 02.08.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.08.2018, dodatku č. 2 ze dne 28.08.2019, dodatku č. 3 ze dne 22.07.2020 a dodatku č. 4 na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, se sídlem na Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je správné označení jednotlivých fází zpracovávání dokumentace pro stavební povolení, definice termínu hrubopis a čistopis, fakturace za odevzdání hrubopisu DSP a přítomnost objednatele na jednáních souvisejících s plněním díla. Akademický senát doporučuje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 17. AS UK projednal uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020 a dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je zvýšení ceny za provedení díla o 8 182 490,18 Kč bez DPH. Akademický senát doporučuje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 18. AS UK schvaluje záměr uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Univerzitou Karlovou, Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a společností T-Mobile Czech Republic a. s., IČO 64949681, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě s názvem „Připojení objektů FTTS Hodkovice - 1. stavba na síť TMCZ - ring A191-site 10107“ spočívající v uložení optického kabelu do pozemku spoluvlastněného Univerzitou Karlovou, k tíži pozemku parc. č. 306, k. ú. Vestec u Prahy, v provozování Stavby a v právu přístupu na Dotčený pozemek za tímto účelem ve prospěch T-Mobile Czech Republic a. s., a doporučuje předložit záměr k vyjádření Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 19. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 20. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 21. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Usnesení ke stažení zde.Poslední změna: 12. březen 2021 13:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám