Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 30. dubna 2021

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 12. března 2021.

 3. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 9. dubna 2021.

 4. AS UK bere na vědomí informace J. M. pana rektora.

 5. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k prodloužení mimořádného stavu na UK do 28. května 2021.

 6. AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy, schválil harmonogram volby:


  Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta středa 22. září 2021, 18:00 hod.

  Představování kandidátů pátek 15. října 2021 a

  Volba kandidáta pátek 22. října 2021,


  v případě neúspěšné volby:


  Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta pátek 5. listopadu 2021, 18:00 hod.

  Představování kandidátů pátek 12. listopadu 2021 a

  Volba kandidátů pátek 19. listopadu 2021,


  a zmocnil předsedu AS UK, aby o této skutečnosti písemně informoval děkany a předsedy Akademických senátů fakult UK, ředitele součástí UK, a zároveň je požádal, aby v tomto smyslu informovali členy akademické obce.

 7. AS UK schvaluje „Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023“ ve znění modifikace.

 8. AS UK schvaluje předběžný Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021.

 9. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 55/2021) ve znění modifikace předkladatele.

 10. AS UK schvaluje návrh změny Řádu imatrikulací a promocí UK (č.j. 61/2021) ve znění modifikace předkladatele s výhradou legislativně technických oprav.

 11. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (č.j. 59/2021).

 12. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady MFF UK (č.j. 60/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 13. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady 1. LF UK (č.j. 63/a/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 14. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (č.j. 63/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 15. AS UK schvaluje návrh změny Statutu 1. LF UK (č.j. 63/c/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 16. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na LF HK UK (č.j. 67/2021).

 17. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu AS 2. LF UK (č.j. 73/a/2021).

 18. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK (č.j. 73/b/2021).

 19. AS UK projednal návrh na řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“ a doporučuje návrh realizovat.

 20. AS UK schvaluje „Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK” ve znění modifikace a doporučuje rektorovi vydat je formou opatření rektora.

 21. AS UK projednal materiál „Zásady programu Cooperatio“ ve znění modifikace a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 22. AS UK projednal změny dokumentace pro územní řízení výstavby Vysokoškolských kolejí v Praze Veleslavíně investora CD ESTATES, s.r.o., IČO: 26779013, se sídlem Praha 6, Atletická 2420/1i, 169 00, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 23. AS UK projednal záměr uzavřít s obchodní společností Hostivický dvůr, s.r.o., IČO: 04270550, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužícího podnikání ze dne 20.01.2016, kterým se prodlužuje doba nájmu do 28.02.2022, splatnost nájemného za jednotlivé měsíce do uplynutí 120 dnů ode dne ukončení nouzového stavu, nejpozději však do doby ukončení smlouvy, a splatnost plateb za služby, a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.

 24. AS UK projednal záměr uzavřít s obchodní společností Sportify FIT s.r.o., IČO: 06156533, jako nájemcem, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužícího podnikání ze dne 16.05.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.07.2020, kterým se prodlužuje doba nájmu o celkový počet měsíců, po které měl nájemce provozovnu z důvodu vládních opatření uzavřenu, prodlužuje se splatnost nájemného za jednotlivé měsíce nejpozději do ukončení nájemní smlouvy, a splatnost plateb za služby, a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.

 25. AS UK projednal návrh „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a UK“, v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Globcentra, a vyjadřuje k návrhu smlouvy kladné stanovisko.

 26. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 27. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 28. AS UK požaduje, aby mělo obnovení výuky na VŠ v rámci rozvolňování jasnou prioritu. UK má rozsáhlé zkušenosti s dodržováním přísných bezpečnostních opatření a při jejich zavádění může využít expertizy široké palety špičkových odborníků na přenos infekčních chorob.

 29. AS UK požaduje urychlené očkování pedagogických pracovníků na univerzitách, zejména pokud jsou vysoké školy považovány za rizikové prostředí z hlediska šíření viru SARS-CoV-2.

 30. AS UK vyzývá vládu, aby zveřejnila důvody, proč nepřikládá jasnou prioritu spuštění výuky na vysokých školách.

 31. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Usnesení ke stažení zde.Poslední změna: 30. duben 2021 19:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám