Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 28. května 2021

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 30. dubna 2021.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. pana rektora.

 4. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k prodloužení mimořádného stavu na UK do 25. června 2021.

 5. AS UK schvaluje aktualizovaný Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023.

 6. AS UK schvaluje aktualizovaný Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023.

 7. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Řádu celoživotního vzdělávání UK (č.j. 71/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 8. AS UK schvaluje návrh změny Rigorózního řádu UK (č.j. 74/2021).

 9. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 69/2021).

 10. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 72/2021).

 11. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady FTVS UK (č.j. 94/a/2021).

 12. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na FTVS UK (č.j. 94/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 13. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č.j. 95/2021).

 14. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu FHS UK (č.j. 104/a/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 15. AS UK schvaluje Jednací řád Vědecké rady Centra pro teoretická studia (č.j. 150/a/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.

 16. AS UK schvaluje Organizační řád Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (č.j. 150/b/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.

 17. AS UK schvaluje Organizační řád Centra Krystal (č.j. 150/c/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.

 18. AS UK schvaluje Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí (č.j. 150/d/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.

 19. AS UK schvaluje Organizační řád Centra pro přenos poznatků a technologií (č.j. 150/e/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.

 20. AS UK schvaluje Organizační řád Centra pro teoretická studia (č.j. 150/f/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 21. AS UK schvaluje Organizační řád Nakladatelství Karolinum (č.j. 150/g/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.

 22. AS UK schvaluje Organizační řád Správy budov a zařízení (č.j. 150/h/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 23. AS UK schvaluje Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy (č.j. 150/i/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.

 24. AS UK schvaluje Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (č.j. 150/j/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 25. AS UK schvaluje Organizační řád Ústřední knihovny (č.j. 150/k/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 26. AS UK schvaluje Organizační řád Ústavu výpočetní techniky (č.j. 150/l/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 27. AS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2020.

 28. AS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2020.

 29. AS UK vzal na vědomí Bilanční zprávu o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého- strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2020.

 30. AS UK schvaluje podle § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2020.

 31. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2021 Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022.

 32. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2021 Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022.

 33. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2021 Statut cen udělovaných studentům a absolventům UK.

 34. AS UK vzal na vědomí informace o postupu v Projektu Kampus Hybernská a v rozvojovém projektu Hyb4City.

 35. AS UK vzal na vědomí informace o činnosti Přípravného výboru Kampus Hybernská a jeho doporučeních pro další aktivity projektu.

 36. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupující a Městskou částí Praha 6, IČO: 00063703, jako prodávající, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 302/116, odděleného z pozemku parc. č. 302/27 geometrickým plánem č. 942-245/2018 ze dne 8. 1. 2019, vše k. ú. Veleslavín, obec Praha, za kupní cenu ve výši 391 272,- Kč, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

 37. AS UK projednal návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o. a doporučuje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřít.“

 38. AS UK projednal návrh Směnné smlouvy o provedení směny pozemků ve vlastnictví HMP - parc. č. 1420/2, 1427/4 o celkové výměře 177 m2 (oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 2602-33/2020 viz příloha č. 1 Směnné smlouvy) a pozemku ve vlastnictví UK – parc. č. 1434/11 o celkové výměře 177 m2 (oddělený pozemek dle geometrického plánu č. 2620-181/2020 viz příloha č. 2 Směnné smlouvy), v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov - objektu Globcentra a souhlasí, aby byla tato smlouva uzavřena.

 39. AS UK bere na vědomí zprávu z průběžného hodnocení HR Award.

 40. AS UK souhlasí se záměrem rozvoje dceřiné společnosti Univerzity Karlovy CUIP s.r.o. pro období 2021-2025 včetně přípravy možné změny její právní formy a doporučuje jej ke schválení SR UK.

 41. AS UK souhlasí se záměrem vložit 3,5 mil. Kč do dceřiné společnosti Univerzity Karlovy CUIP s.r.o. v roce 2021.

 42. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 43. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 44. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.prof. Inf. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UKKe stažení zde.


Poslední změna: 28. květen 2021 15:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám