Zápis ze zasedání AS UK 28. května 2021


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

MUDr. Anna Olšerová

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matrazsek

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

MUDr. Anna Malečková

MUDr. Drahomír Kolenčík

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kristián Lux

Vojtěch Novotný

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

Tomáš Jan

Eliška Voříšková

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Bc. Martin Čihák

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.


FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Ing. Milan Skrbek

Doc. Ing. Stanislav Smrček

Mgr. et Mgr. David Hurný

Mgr. Jan Pačes

Doc. RNDr. Jiří Dolejší

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Bc. Andrej Farkaš

Bc. Patrícia Schmidtová

FSV

KTF

HTF

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

Mgr. Eliška Černovská

Bc. Kristýna Švárová

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová

Mgr. Martin Boukal

ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Terezie Remencová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Petr Sláma, Th.D.

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Ondřej Horký

Lalia-Irena Diopová

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Jan Potoček

Mgr. Zuzana Terry

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.


Omluveni

Tomáš Stejskal (2.LF)

Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)


Hosté

Prof. MUDr. Tomáš Zima, MBA, rektor UK

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK

MUDr. Josef Fontana (KR)

Mgr. Michal Zima (KR)

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF)

Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (RUK)

RNDr. Helena Kvačková (RUK)

Mgr. Diana Sýkorová (RUK)

Mgr. Martina Součková (RUK)

Mgr. et Mgr. Hana Kosová (RUK)

Jan Koubek (RUK)

Ing. Petra Wehrenberg, M.A. (RUK)

RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (RUK)

Mgr. Vratislav Kozák (RUK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Bc. Miroslav Čermák (RUK)

Mgr. Tereza Smužová (RUK))

Mgr. Jaroslav Švec (RUK)

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA (CUIP)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK


1. Zahájení a určení skrutátora

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo hybridní formou s možností osobní účasti v Malé aule Karolina. Osobní účast opět podléhala splnění jedné z podmínek stanovených pro zabránění šíření onemocnění COVID-19.


Skrutátory byli určeni: Mgr. et Mgr. David Hurný, Mgr. Jan Pačes a Ing. Tomáš Gryc, Ph.D.


Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení a určení skrutátorů

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 30. dubna 2021

3. Vystoupení J. M. pana rektora

4. Návrh na prodloužení mimořádného stavu na UK

5. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023 v návaznosti na stanovení motivační části dotace na podporu vědy

6. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 v návaznosti na stanovení motivační části dotace na podporu vědy

7. Vnitřní předpisy UK

8. Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí

9. Výroční zpráva o činnosti 2020

10. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2020

11. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Dlouhodobého strategického záměru UK za rok 2020

12. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení UK za rok 2020

13. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022

14. Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022

15. Statut cen udělovaných studentům a absolventům UK

16. Průběžná zpráva k postupu v Projektu Kampus Hybernská a v rozvojovém projektu Hyb4City (leden–duben 2021)

17. Závěrečná zpráva Přípravného výboru Kampusu Hybernská UK

18. Právní jednání

19. Zpráva z průběžného hodnocení HR Award

20. CUIP s.r.o. – souhrnná informace o fungování a záměr rozvoje v období 2021-2025

21. Informace z pracovních komisí

22. Informace z Rady vysokých škol

23. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 30. dubna 2021

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k předloženému návrhu zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 30. dubna 2021 nedorazila žádná připomínka.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 30. dubna 2021.”

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

3. Vystoupení J. M. pana rektora

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi.


J. M. pan rektor uvedl, že proběhne předávání profesorských dekretů a docentské promoce, na čemž se ukazuje, že pandemická situace se zlepšuje. Dále informoval o probíhajících jednáních o rozpočtu vysokých škol na příští rok. Lze očekávat, že se čerpání a naplňování rozpočtu dostává do dialektického rozporu a je otázka, kde a jak se bude škrtat. Stanovisko ministra školství je jasné, tedy prostředky by měly zůstat ve stejné výši. Dále J. M. pan rektor informoval o proběhlém zasedání rektorů Asociace výzkumných univerzit. Dále uvedl, že další informace z vedení UK jsou zhmotněny v dnešních bodech programu. Informoval, že Vědecká rada UK schválila rozdělení fakult do jednotlivých vědních oblastí. Probíhají aktivity týkající se elektronických informačních zdrojů, pracovní skupina bude vytvářet návrh pro další období. Dále uvedl, že dne 21. června se bude konat Zahradní slavnost UK. Na UK se pomalu začínají objevovat také návštěvy ze zahraničních univerzit. Závěrem informoval o přípravách protivlivového manuálu s kolegy z ministerstva vnitra.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. pana rektora.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Návrh na prodloužení mimořádného stavu na UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu.


J. M. pan rektor uvedl, že vnitřně je na hraně, zda mimořádný stav na UK opět prodlužovat. K rozhodnutí o předložení návrhu na prodloužení mimořádného stavu ho nicméně vedl výsledek analýzy procesů na fakultách. Poznamenal, že minulé období ukázalo, že tento instrument nebyl zneužíván.


Mgr. Glogr uvedl, že se domnívá, že během posledního roku bylo dostatek času všechny předpisy a postupy na fakultách upravit. I s ohledem na to, jak představitelé vystupují ve veřejném prostoru, návrh na prodloužení mimořádného stavu nepodporuje. Pokud některá fakulta nestihla své vnitřní předpisy upravit, může si vyhlásit mimořádný stav na fakultě. J. M. pan rektor upozornil, že pokud se nějaký proces naruší, neponese za to odpovědnost rektor, ale AS UK. Jde o preventivní opatření, které nebylo nikdy zneužito.


MUDr. Prášil uvedl, že mimořádný stav je užitečný nástroj, který nikoho nenutí, aby ho využíval, pokud ho zrovna nepotřebuje. Prodloužení o měsíc je praktická záležitost. Doba, ve které můžeme podle MŠMT k tomuto nástroji přistoupit, stále trvá.


Bc. Farkaš uvedl, že na minulém zasedání AS UK bylo avizováno, že minulé prodloužení mimořádného stavu bylo poslední. Jeho opětovné prodloužení považuje za zbytečné. Upozornil na to, že mimořádný stav není jen o hybridních jednáních, ale i o zkracování různých lhůt. Nic nebrání tomu, aby UK mohla nadále fungovat podle řádného nastavení. J. M. pan rektor poznamenal, že zkracování lhůt vedení UK nezneužívalo.


JUDr. Říha uvedl, že řada lidí stále nemá možnost dostavit se prezenčně do Prahy. Rád by se vyhnul tomu, aby na jednotlivých fakultách byly různé režimy. Děkani fakult si mohou vyhlásit mimořádný stav, ale omezili bychom tak fungování centrálních služeb UK.


Prof. Krejsek uvedl, že všichni, kdo mají exekutivní odpovědnost, musí prodloužení mimořádného stavu podpořit, protože jim to usnadňuje činnost.


JUDr. Staša poznamenal, že prodloužení mimořádného stavu je rozumné.


Mgr. Glogr se dotázal, proč UK za tak dlouhou dobu nestihla na aktuální stav zareagovat, a místo toho vedení volí možnost opakovaného prodlužování mimořádného stavu. J. M. pan rektor odkázal Mgr. Glogra na zástupce fakultních senátů.


Mgr. Pačes uvedl, že ho překvapuje, že není hledán argument, proč je prodloužení mimořádného stavu nevyhnutelné. Jde o mimořádný stav, kterému bychom se měli vyhnout, pokud to je možné. J. M. pan rektor uvedl, že prodloužení mimořádného stavu je pro UK nejjednodušším řešením.


Dr. Greger uvedl, že návrh na prodloužení mimořádného stavu podporuje. PedF je jedna z fakult, která nemá schválené příslušné změny předpisů, ale má upravenu možnost vyhlásit fakultní mimořádný stav. Některé fakulty však nemusí mít upravenou ani tuto možnost.


Prof. Boháč uvedl, že prodloužit mimořádný stav považuje za ideální možnost. Novely, které AS UK schvaluje, jsou na mimořádný stav navázány. Přijde mu logické návrh podpořit, dokud situace trvá. Na druhou stranu, když to jde, na jednání AS PF UK byla umožněna prezenční účast. Dále poznamenal, že J. M. pan rektor může vyhlásit mimořádný stav i bez kladného stanoviska senátu. J. M. pan rektor garantoval, že nepůjde proti rozhodnutí senátu.


Mgr. Glogr poznamenal, že předpokládá, že RUK je připraven na obnovení normálního stavu, proto nemá smysl vyhlašovat mimořádný stav centrálně.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k prodloužení mimořádného stavu na UK do 25. června 2021.”

Hlasování

Pro 45, proti 8, zdržel se 4

Schváleno

5. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023 v návaznosti na stanovení motivační části dotace na podporu vědy

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi.


J. M. pan rektor uvedl, že návrh byl již v minulosti projednáván, nyní se do něj promítá pozitivní zpráva – 52 milionů Kč navíc v motivační složce, což je promítnuto i do rozpisu příspěvků a dotací.


JUDr. Horáček, kvestor UK, doplnil, že kapitálový rozpočet změněn nebyl, jde pouze o změnu v motivační složce.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje aktualizovaný Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023.“

Hlasování

Pro 57, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

6. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 v návaznosti na stanovení motivační části dotace na podporu vědy

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.Návrh usnesení:

„AS UK senát schvaluje aktualizovaný Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021.”

Hlasování

Pro 56, proti 0, zdržel se X

Schváleno

7. Vnitřní předpisy UK

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy vnitřních předpisů UK a plánovaný průběh projednávání.

I. Dílčí změna Řádu celoživotního vzdělávání UK (č.j. 71/2021)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK předal slovo prof. Králíčkové, která představila návrh dílčí změny.

K návrhu nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy.


JUDr. Říha uvedl, že Studijní komise AS UK taktéž vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Řádu celoživotního vzdělávání UK (č.j. 71/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

II. Dílčí změna Rigorózního řádu UK (č.j. 74/2021)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK, předal slovo předkladateli. J. M. pan rektor uvedl, že novela vychází z toho, že MŠMT umožnilo konat rigorózní řízení i po studiu mimo ČR. Prof. Králíčková doplnila vyjádření J. M. pana rektora.

K návrhu nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy.


JUDr. Říha uvedl, že Studijní komise AS UK taktéž vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Rigorózního řádu UK (č.j. 74/2021).“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

8. Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy fakultních vnitřních předpisů a vnitřních předpisů součástí. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. pan rektor předložil kladné stanovisko ke všem návrhům změn fakultních vnitřních předpisů.

a) Změna Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 69/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 69/2021).“

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

b) Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 72/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 72/2021).“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

c) Změna Jednacího řádu Vědecké rady FTVS UK (č.j. 94/a/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady FTVS UK (č.j. 94/a/2021).“

Hlasování

Pro 54, proti 1, zdržel se 1

Schváleno

d) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FTVS UK (č.j. 94/b/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na FTVS UK (č.j. 94/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 51, proti 1, zdržel se 1

Schváleno

e) Změna Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č.j. 95/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č.j. 95/2021).“

Hlasování

Pro 55, proti 1, zdržel se 0

Schváleno

f) Změna Jednacího řádu Akademického senátu FHS UK (č.j. 104/a/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu FHS UK (č.j. 104/a/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

g) Jednací řád Vědecké rady Centra pro teoretická studia (č.j. 150/a/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Jednací řád Vědecké rady Centra pro teoretická studia (č.j. 150/a/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

h) Organizační řád Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (č.j. 150/b/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Organizační řád Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (č.j. 150/b/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

i) Organizační řád Centra Krystal (č.j. 150/c/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Organizační řád Centra Krystal (č.j. 150/c/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

j) Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí (č.j. 150/d/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí (č.j. 150/d/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

k) Organizační řád Centra pro přenos poznatků a technologií (č.j. 150/e/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Organizační řád Centra pro přenos poznatků a technologií (č.j. 150/e/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

l) Organizační řád Centra pro teoretická studia (č.j. 150/f/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Organizační řád Centra pro teoretická studia (č.j. 150/f/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

m) Organizační řád Nakladatelství Karolinum (č.j. 150/g/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Organizační řád Nakladatelství Karolinum (č.j. 150/g/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

n) Organizační řád Správy budov a zařízení (č.j. 150/h/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Organizační řád Správy budov a zařízení (č.j. 150/h/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 43, proti 1, zdržel se 1

Schváleno

o) Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy (č.j. 150/i/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy (č.j. 150/i/2021) ve znění upraveném na základě připomínek Legislativní komise AS UK a s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

p) Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (č.j. 150/j/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (č.j. 150/j/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

q) Organizační řád Ústřední knihovny (č.j. 150/k/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Organizační řád Ústřední knihovny (č.j. 150/k/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

r) Organizační řád Ústavu výpočetní techniky (č.j. 150/l/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Organizační řád Ústavu výpočetní techniky (č.j. 150/l/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Výroční zpráva o činnosti 2020

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo MUDr. Prášilovi, kancléři UK, který stručně shrnul obsah a průběh příprav Výroční zprávy. Uvedl, že událost, na kterou Výroční zpráva nemohla nezareagovat, byl průběh pandemie. Vedení UK se ve zprávě snaží zprostředkovat informace od vedení fakult a dále ty nejzásadnější a nejzajímavější příběhy, ať už se jednalo o distanční výuku, home office či problematiku dobrovolnictví. Výroční zpráva se věnuje i dalším věcem, které minulý rok přinesl.


Bc. Farkaš poznamenal, že je zajímavé, že Výroční zpráva obsahuje informaci o tom, že se UK skvěle vypořádala s fungováním z hlediska akademické samosprávy a úpravy vnitřních předpisů, přitom při diskusi o prodloužení mimořádného stavu bylo avizováno, že některé fakulty ještě vnitřní předpisy upravené nemají. J. M. pan rektor uvedl, že rektor a vedení UK předložilo univerzitní dokumenty řádně a včas.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2020.”

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

10. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2020

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor uvedl, že výrok auditora, který provedl audit účetní závěrky UK, je takový, že účetní závěrka UK je v souladu se všemi účetními předpisy.


JUDr. Horáček, kvestor UK, doplnil vyjádření J. M. pana rektora. Uvedl, že Výroční zpráva o hospodaření tradičně doplňuje výroční zprávu o činnosti. UK hospodařila s kladným výsledkem ve výši cca 74 mil. Kč. S ohledem na pandemii a nejistotu, která panovala, považuje tento výsledek za velmi dobrý. Svědčí o schopnosti celé UK, všech fakult i součástí zareagovat a dosáhnout úsporných opatření zejména v rovině provozního rozpočtu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2020.”

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

11. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Dlouhodobého strategického záměru UK za rok 2020

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor uvedl, že rok 2020 byl končícím rokem minulého Dlouhodobého strategického záměru. V Bilanční zprávě jsou k jednotlivým cílům v různých oblastech popsány různé aktivity tak, jak byly naplňovány či naplněny v roce 2020. Některé okruhy přešly i do dalšího Dlouhodobého strategického záměru.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí Bilanční zprávu o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2020.”

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

12. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení UK za rok 2020

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor uvedl, že VŠ, která má institucionální akreditaci má i zodpovědnost za tento systém. Je povinnost mít jednou za pět let Zprávu o vnitřním hodnocení a každý rok se k ní zpracovává dodatek.


Vyjádření J. M. pana rektora doplnila prof. Wildová, prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Uvedla, že UK musí jednou za pět let zpracovat souhrnnou zprávu o vnitřním hodnocení. Naposledy byla zpracována v roce 2019 v rámci přípravy Strategického záměru. Dodatek představuje souhrnnou informaci o zajištění kvality hodnocení na UK i doplňujících činnostech.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje podle § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2020.”

Hlasování

Pro 47, proti 1, zdržel se 1

Schváleno

13. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu.


J. M. pana rektora doplnila prof. Králíčková. Uvedla, že v průběhu letošního roku bude posuzováno, do jaké míry budou čerpána sociální stipendia na základě úprav provedených v loňském roce. Když se ukáže, že je třeba částky doladit a přenastavit, bude to provedeno v příštím roce.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Michael Glogr předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2021 Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022.”

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

14. Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo prof. Králíčkové k představení navrženého materiálu. Prof. Králíčková uvedla, že kromě zpřesnění názvu a zpřesnění některých formulací je důležité, že doktorandům bude letos poprvé přiznáno ubytovací stipendium v plné výši i za dva měsíce, kdy nepobírají sociální stipendium.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Michael Glogr předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2021 Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022.”

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

15. Statut cen udělovaných studentům a absolventům UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo prof. Králíčkové k představení navrženého materiálu. Prof. Králíčková okomentovala změnu, která spočívá především v elektronizaci podávání návrhů.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Michael Glogr předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2021 Statut cen udělovaných studentům a absolventům UK.“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

16. Průběžná zpráva k postupu v Projektu Kampus Hybernská a v rozvojovém projektu Hyb4City (leden–duben 2021)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor uvedl, že projekt i přes komplikace s pandemií pokračuje.


Prof. Kratochvíl uvedl, že od 18. prosince 2020, kdy se AS UK s informacemi o vývoji v Kampusu Hybernská seznamoval naposledy, se v Kampusu Hybernská udály zásadní věci. Po schválení AS UK a SR UK došlo k podpisu partnerských smluv s Magistrátem hl. m. Prahy a založení zapsaného ústavu Kampus Hybernská. V části prostor, které náleží UK, funguje strategický projekt Hyb4City. V lednu došlo k setkání SR UK a zapsaného ústavu, na kterém byl zvolen předsedou dr. Sitek. Následně proběhlo první zasedání Rady Kampusu Hybernská, do které UK nominovala několik osob. V pandemickém období jsou aktivity Kampusu Hybernská utlumené. Prochází transformace z modu, kdy řízení a organizace byla kompletně na FF UK. V souladu s doporučením Přípravného výboru nyní budou hospodářské a finanční záležitosti řešeny přes CPPT. FF UK, když Kampus Hybernská provozovala, nakoupila audiovizuální techniku, kterou zde z větší části ponechává. Příští týden se bude konat vernisáž a koncert v galerii Kampusu Hybernská.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Michael Glogr předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace o postupu v Projektu Kampus Hybernská a v rozvojovém projektu Hyb4City.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

17. Závěrečná zpráva Přípravného výboru Kampusu Hybernská UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu.


Prof. Kratochvíl uvedl, že hlavním úkolem, který Přípravný výbor řešil, bylo, aby výbor našel způsob, jak sblížit názory zástupců UK a Magistrátu hl. m. Prahy ohledně toho, jak by měl Kampus Hybernská fungovat. Hl. m. Praha mělo velký zájem na tom, aby vznikl zapsaný ústav. UK měla zájem na tom, aby zde mohly fungovat i další aktivity UK. Došlo ke shodě na návrhu, se kterým UK do jednání vstupovala.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Michael Glogr předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace o činnosti Přípravného výboru Kampus Hybernská a jeho doporučeních pro další aktivity projektu.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

18. Právní jednání

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání.

a) Kupní smlouva o převodu pozemku pro potřeby FTVS

JUDr. Wagner představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupující a Městskou částí Praha 6, IČO: 00063703, jako prodávající, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 302/116, odděleného z pozemku parc. č. 302/27 geometrickým plánem č. 942-245/2018 ze dne 8. 1. 2019, vše k. ú. Veleslavín, obec Praha, za kupní cenu ve výši 391 272,- Kč, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

b) Návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě se společností Autocentrum Plzeň

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o. a doporučuje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřít.“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Směnná smlouva mezi UK a hl. m. Praha (Kampus Albertov)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Směnné smlouvy o provedení směny pozemků ve vlastnictví HMP - parc. č. 1420/2, 1427/4 o celkové výměře 177 m2 (oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 2602-33/2020 viz příloha č. 1 Směnné smlouvy) a pozemku ve vlastnictví UK – parc. č. 1434/11 o celkové výměře 177 m2 (oddělený pozemek dle geometrického plánu č. 2620-181/2020 viz příloha č. 2 Směnné smlouvy), v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov - objektu Globcentra a souhlasí, aby byla tato smlouva uzavřena.”

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

19. Zpráva z průběžného hodnocení HR Award

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor uvedl, že na minulém zasedání AS UK avizoval, že UK je zapojena do evropského projektu na strategii v otázce lidských zdrojů, otázku genderové vyváženosti apod. Z průběžného reportu vyplývá, že strategie je na UK aplikována a prostředí na UK vyhovuje příslušným předpisům.


MUDr. Prášil, kancléř UK, uvedl, že se jedná o velký úspěch a předal slovo koordinátorce HR Award, Mgr. Smužové, která doplnila vyjádření J. M. pana rektora.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí zprávu z průběžného hodnocení HR Award.“

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

20. CUIP s.r.o. – souhrnná informace o fungování a záměr rozvoje v období 2021-2025

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor uvedl, že dosavadní plán fungování CUIP s.r.o. v souvislosti s realizací transferu technologií byl realistický a opatrný. Loňský rok přinesl v rozvoji CUIP pozitivní kroky v čele se společností Gene Spector. Již před lety se diskutovalo, že vhodnější forma pro CUIP by byla akciová společnost.


MUDr. Prášil uvedl, že CUIP existuje dva a půl roku a s dvěma a půl zaměstnanci předčil veškerá očekávání. Díky CUIP byla UK schopna rychle uvádět na trh výstupy svých vědců. S ohledem na dosavadní úspěchy a příležitosti, které má CUIP před sebou, je navrženo několik kroků, které by měly zvýšit potenciál pro to, aby tyto příležitosti nebyly promarněny. Jde o transformaci CUIP na akciovou společnost a navýšení personálních kapacit a budování technických kapacit. Vedení UK by do CUIP chtělo investovat v letošním roce 3 mil. Kč a v příštím roce 14 mil. Kč.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK. Uvedl, že předložený materiál stál za mimořádně dlouhou diskuzi. Ne všichni byli doposud přesvědčeni o tom, že vývoj má směřovat tam, kam je navrženo. Komise dospěla ke kompromisu, který je přijatelný pro všechny strany. Materiál je možné rozdělit do několika bodů. Souhrnnou informaci vzala komise na vědomí. K návrhu dalšího rozvoje a možné změny právní formy vyjádřila komise kladné stanovisko, které vnímá jako souhlas se záměrem, nikoli jako souhlas se samotným provedením změny právní formy, které by mělo být ještě jednou navrženo a předloženo AS UK. Navržený finanční vklad se zdál komisi příliš vysoký a pro rok 2021 rozhodla o podpoře jeho navýšení o 3,5 mil Kč. Na podzim přislíbilo vedení CUIP předložení nového návrhu.


Rozprava


Bc. Farkaš podotkl, že předložená zpráva o činnosti v sobě skrývá několik zásadních rozhodnutí a její předložení v této podobě působilo velmi nekomfortně. Domnívá se, že CUIP má na UK své místo, ale žádá vedení UK, aby bylo jasné, o čem se hlasuje. MUDr. Prášil uvedl, že s názorem Bc. Farkaše nesouhlasí. Materiál byl posledním bodem na zasedání Ekonomické komise, aby při jeho projednávání mohl být přítomen pan kvestor. Skládal se ze dvou materiálu, druhým z nich byl záměr dalšího rozvoje.


Doc. Nigrin uvedl, že se domnívá, že materiál mohl být lépe strukturován, ale o nic jiného se nejedná.


Mgr. Hurný poznamenal, že nepředpokládá, že by vedení UK toto učinilo záměrně, ale vyvolalo to mezi členy komise určité zmatení.


Dr. Greger uvedl, že nepodezřívá vedení UK ze zlých úmyslů. Na druhou stranu se UK dostává do období, kdy stávajícímu vedení končí mandát, a má pocit, že snaha rychle něco prosadit vede Ekonomickou komisi k tomu, že projednává mnoho zásadních věcí, které protahují její jednání a není čas je řádně prodiskutovat. Ekonomická komise tak např. opakovaně vyjádřila přání, aby návrh Strategického fondu rektora předložilo až nové vedení. Je rád, že ohledně CUIP dospěla Ekonomická komise k navrženému kompromisu. J. M. pan rektor uvedl, že pokud AS UK považuje 25 % volebního období rektora za přípravu na volby, nebude už předkládat nic. Jsou věci, na kterých se pracuje několik let. Dr. Greger poznamenal, že jako příklad uvedl pouze Strategický fond rektora.


Doc. Nigrin uvedl, že připomínka dr. Gregera reflektuje atmosféru Ekonomické komise, která se cítí být zahlcena, což není individuální stanovisko dr. Gregera, ale reflektuje pocity širší skupiny.


Doc. Dolejší poděkoval Bc. Farkašovi a dr. Gregerovi za vyslovení jejich názoru, který rozšířil názorové pole a povede k přijetí kompromisního řešení. Diskuse, byť bolestivá, přispívá k tomu, že tyto kompromisy jsou lepší.


Prof. Boháč uvedl, že některé argumenty, které jsou v materiálu uvedeny např. v souvislosti se změnou právní formy CUIP, jsou logické a správné. Nerad by, aby diskuse vedla k tomu, že vedení UK již nebude nic předkládat.


Návrh usnesení:

„AS UK souhlasí se záměrem rozvoje dceřiné společnosti Univerzity Karlovy CUIP s.r.o. pro období 2021-2025 včetně přípravy možné změny její právní formy a doporučuje jej ke schválení SR UK.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK souhlasí se záměrem vložit 3,5 mil. Kč do dceřiné společnosti Univerzity Karlovy CUIP s.r.o. v roce 2021.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 5

Schváleno

21. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že agenda Legislativní komise AS UK byla již projednána v předchozích bodech. Stručně okomentoval další předpisy, které Legislativní komise AS UK projednala a uplatnila k nim věcné připomínky. Dále se komise věnovala formulaci prohlášení studentského senátora, který ukončil studium, o záměru pokračovat ve studiu doktorském a otázce možnosti přijímání usnesení na fakultních akademických senátech v bodu „Různé“.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise AS UK se kromě již zmíněných materiálů věnovala výhledu komise do budoucna. Jednání Ekonomické komise budou v červnu minimálně dvě.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK zasedala dvakrát a řešila otázky spojené s financováním doktorského studia. Dále se zabývala otázkou očkování doktorandů.


Mgr. Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK projednala žádosti o finanční podporu studentské zájmové činnosti. Zároveň se zabývala stavem kolejí v Hradci Králové.


Bc. Andrej Farkaš, předseda Komise pro informační technologie AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se věnovala dalšímu rozvoji SIS a přijala usnesení v tom smyslu, že by UK měla mít vlastní tým pro rozvoj SIS. Dále se věnovala otázce koncepce emailových adres studentů a zaměstnanců UK.


Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK řešila časopis Forum a situaci v Bělorusku.


Tomáš Jan, předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Rozprava


Mgr. Hurný uvedl, že vítá, že se IT komise zabývá otázkou centralizace emailových adres. Připomněl, že PřF již před několika lety vytvořila vlastní formu a byl by nerad, aby centralizace směřovala k tomu, že bude PřF muset přejít z platformy Google na Microsoft. Bc. Farkaš uvedl, že k PřF se bude muset přistupovat individuálně.


Prof. Boháč požádal, aby do budoucna neprobíhalo zasedání tří komisí naráz. Prof. Zahálka uvedl, že tato problematika byla diskutována s předsedy komisí. Je snaha, aby byly pevně stanovené termíny komisí.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

22. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo dr. Stráskému. Dr. Stráský uvedl, že RVŠ na svém druhém sněmu odhlasovala své programové prohlášení. Dále uvedl, že RVŠ opět vyjádřila znepokojení nad tím, že se navyšují platy v regionálním školství, ale ne rozpočty vysokých škol. Zajímavé bylo vystoupení náměstka Dolečka, který informoval o situaci týkající se rozvolňování a o ukončení hodnocení běhu M17+, kde MŠMT chystá evaluaci hodnocení.


JUDr. Říha doplnil, že SK RVŠ chystá prezenční zasedání. Věnovala se otázce očkování doktorandů, ke kterému různé vysoké školy přistoupily různými způsoby. Proběhla schůzka vedení SK RVŠ s vedení MŠMT, kde se také řešily fondy vysokých škol. Dále byla diskutována chystaná reforma doktorského studia.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

23. Různé

V tomto bodě se nikdo nepřihlásil.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 25. června 2021 v 10:00. Zasedání ukončil ve 14:10.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 20. září 2021 16:11 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám